Back

ⓘ คณะมนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                                     

ⓘ คณะมนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นจากแผนกภาษาอังกฤษและแผนกศิลปศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นแผนก อิสระที่จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคณะ ต่อมาได้รับอนุมัติจาก ทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2524 คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์ นับจากก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

                                     

1. หน่วยงาน

 • ภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา Department of Eastern Languages and Asian Studies
 • ภาควิชาการจัดการการโรงแรม Department of Hotel Management
 • ภาควิชาภาษาอังกฤษ Department of English
 • ภาควิชาการการจัดการการท่องเที่ยวDepartment of Tourism Management
 • ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน Department of Airline Business Management
 • ภาควิชาภาษาไทย Department of Thai
                                     

2.1. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ English

เปิดสอนสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านของสังคม จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดี โดยเชี่ยวชาญในทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา อีกทั้งมีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไป

ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Learner-Centered Design เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยรวม ทั้งทางด้านเชาวน์ปัญญา IQ และเชาวน์อารมณ์ EQ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นในการสื่อสาร ผ่านสื่อการเรียนการสอนต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา

                                     

2.2. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication

เป็นการศึกษาภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารงานธุรกิจ งานสื่อสารมวลชน รวมถึงลีลาการใช้ภาษาไทยในแง่มุมต่างๆ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ มุ่งฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ อาทิ การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อธุรกิจ ฯลฯ ส่วนการศึกษาด้านวรรณกรรม ศึกษาวรรณกรรมไทยสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การศึกษาทั้ง 2 ด้านนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพ และศึกษาทางด้านภาษาไทยในระดับสูงต่อไป

                                     

2.3. หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Tourism Management

มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งนักศึกษาจะได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาในการแสวงหาประสบการณ์จากการฝึกงานและโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

                                     

2.4. หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม Hotel Management

มุ่งเน้นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาได้นำเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าของโรงแรม ห้องพักมาตรฐานและห้องชุด ภัตตาคาร คอฟฟี่ชอป ห้องครัว เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะสาขาแก่นักศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชาได้จัดโครงการพิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาที่สนใจ เช่น โครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาภาษาและฝึกงานต่างประเทศ

                                     

2.5. หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน Airline Business Management

มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการของธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา หลักสูตรให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชาต่างๆ มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสายการบินในด้านต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาด การขนส่งสินค้า การบริหารท่าอากาศยาน เทคโนโลยีและทักษะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการจำลองสถานที่ทำงานของพนักงานสายการบินเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำรองที่นั่ง การคิดราคาและการออกบัตรโดยสาร นอกจากนี้ ภาควิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงระหว่างการฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page:                                     

2.6. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม Chinese for Tourism and Hospitality

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน อันเป็นการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือผู้ที่ใช้ภาษาจีน เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากในระยะหลัง นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

                                     

2.7. หลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ Chinese for International Business

เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่บูรณาการความรู้และทักษะภาษาจีนทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้เข้ากับทฤษฎีและความรู้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศจีน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ตรงทางการทำธุรกิจระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือการทำธุรกิจกับชาวจีนทั้งที่อยู่ในประเทศไทย ในประเทศจีน และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                     
 • และ โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ซ งไกรสรได เล นฟ ตบอลตลอดมา และ เป นผ เล นต วสำค ญ ภายหล งจบ การ ศ กษาได ศ กษาระด บอ ดมศ กษาท คณะ มน ษยศาสตร และ การ จ ดการ การท องเท ยว
 • บ ย เรสโตรองต - เป นภ ตตาคารจำลอง ของภาคว ชาการ ท องเท ยว และ การ โรงแรม คณะ มน ษยศาสตร มหาว ทยาล ย กร งเทพ ต งอย ท อาคาร ศ นย ประชาส มพ นธ ประต 1 ว ทยาเขตกล วยน ำไท
 • ส ชฌาย จบ การ ศ กษาโรงเร ยนม ธยมท โรงเร ยนปากช อง จ งหว ดนครราชส มาป จจ บ นเขากำล งศ กษาปร ญญาตร ท คณะ มน ษยศาสตร และ การ จ ดการ การ ท องเท ยว มหาว ทยาล ย กร งเทพ
 • ท เป ดสอนว ชาในกล ม มน ษยศาสตร ศ ลปศาสตร และ อ กษรศาสตร เช น ว ชาด านภาษา ภาษาศาสตร วรรณกรรม วรรณคด ประว ต ศาสตร ปร ชญา ศาสนา และ จ ตว ทยา เป นต น หมายเหต
 • 2536เป นน กแสดง และ นายแบบชาวไทย ส วนบ ดา และ มารดาม เช อสายไทย และ ส ญชาต ไทยเก ดท กร งเทพมหานคร ณ ฐชนนสำเร จ การ ศ กษาระด บปร ญญาตร คณะ คณะ มน ษยศาสตร และ การ จ ดการ การ ท องเท ยว
 • จาก การ เล ยนแบบทำท าล ปซ งค ต กก ช งร อยช งล าน ฉายา แอนน 4 ป 700 การ ศ กษา ระด บม ธยมศ กษา โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ ราชบ ร มหาว ทยาล ย กร งเทพ คณะ ม นษยศาสตร
 • และสำเร จ การ ศ กษาม ธยมศ กษาป ท 6 จากโรงเร ยนพระหฤท ยคอนแวนต และ อ ดมศ กษาปร ญญาตร คณะ มน ษยศาสตร เอกภาษาอ งกฤษ มหาว ทยาล ย กร งเทพ และ ปร ญญาโท คณะ เศรษฐศาสตร
 • คณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร สาขา การ จ ดการ ท วไป สาขาเทคโนโลย โลจ สต กส และ การ จ ดการ ระบบขนส ง สาขาเศรษฐศาสตร สาขาภาษาอ งกฤษเพ อ การ ส อสารสากล
 • ด ท งม ผลงานถ ายแบบด วย เธอจ งหย ดเร ยน และ ย ายมาศ กษาอย ใน คณะ มน ษยศาสตร สาขาธ รก จ การ บ น มหาว ทยาล ย กร งเทพ เจสส ก าเร มเป นนางแบบพาร ตไทม มาต งแต อาย
 • ภาคว ชาพ ทธศาสนศ กษา มหาว ทยาล ย มหามก ฏราชว ทยาล ย ผศ.ดร.นฤมล มารคแมน ภาคว ชาปร ชญา คณะ มน ษยศาสตร มหาว ทยาล ย รามคำแหง ผศ.ดร.ศ ลป ราศร สาขาว ชาการ จ ดการ โรงแรม และ การ ท องเท ยว
 • การ ท องเท ยว คณะ มน ษยศาสตร และ การ จ ดการ การ ท องเท ยว มหาว ทยาล ย กร งเทพ ธ ญล กษณ เข าส วงการย งป นต งแต อาย 11 ป จาก การ
 • 12 คณะ ได แก คณะ บร หารธ รก จ คณะ บ ญช คณะ เศรษฐศาสตร คณะ มน ษยศาสตร และ ประย กต ศ ลป คณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย คณะ น เทศศาสตร คณะ ว ศวกรรมศาสตร คณะ น ต ศาสตร