Back

ⓘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
                                               

สิทธิในสุขภาพ

สิทธิในสุขภาพ เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ว่าด้วยมาตรฐานสุขภาพขั้นต่ำสากลซึ่งทุกบุคคลพึงมีสิทธิใน แนวคิดเรื่องสิทธิในสุขภาพถูกระบุไว้ในความตกลงระหว่างประเทศหลายชุดเช่นในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ การตีความและประยุกต์ใช้สิทธิในสุขภาพยังเป็นที่ถกเถียงกันเนื่องเพราะยังมีสิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาอยู่ เช่นการนิยามคำว่าสุขภาพ สิทธิขั้นต่ำใดที่รวมอยู่ในสิทธิในสุขภาพ และองค์กรหรือสถาบันใดที่มีความรับผิดชอบในการรับรองสิทธิในสุขภาพ

                                     

ⓘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งอยู่ที่ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริเวณที่ตั้งเดียวกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

                                     

1. ประวัติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดิมคือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2501 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เป็น กองวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ให้กองวัฒนธรรม โอนไปสังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 กระทั่งในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยขึ้นคณะหนึ่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาจัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุง รักษา ส่งเสริมเผยแพร่ และปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชน แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการอย่างไรก็เปลี่ยนรัฐบาล

จนในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 จึงได้ถือกำเนิดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงได้โอนมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการโอนภารกิจของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิมเป็น "กรมส่งเสริมวัฒนธรรม"

                                     

2. บทบาทและอำนาจหน้าที่

 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 • จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรม
 • พัฒนา ส่งเสริม คุณภาพทางวัฒนธรรมของชาติ
 • ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรม
 • เป็นศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวม เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม
 • ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรม
 • สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดำเนินงานวัฒนธรรม
                                     

3. หน่วยงานในสังกัด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2557 ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

 • กลุ่มศิลปินแห่งชาติ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มบริหารกองทุนและระดมทุน
                                     

3.1. หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขานุการกรม

 • กลุ่มติดตามและประเมินผล
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มนิติการ
 • กลุ่มการคลัง
 • กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
 • กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
                                     

3.2. หน่วยงานในสังกัด สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

 • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย
 • กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
 • กลุ่มมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
 • กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง
 • กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์และอาคารสถานที่
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการแสดง
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มเผยแพร่และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มศิลปกรรม
 • กลุ่มนิทรรศการ
 • กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • หออัครศิลปิน
 • กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์และอาคารสถานที่
 • กลุ่มกิจกรรม
 • กลุ่มวิชาการและนิทรรศการ
                                     

3.3. หน่วยงานในสังกัด สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 • กลุ่มตรวจพิจารณาวีดิทัศน์
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มตรวจและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ 1
 • กลุ่มทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ
 • กลุ่มพัฒนาการประกอบกิจการ
 • กลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์
 • กลุ่มคลังข้อมูลภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 • กลุ่มตรวจของกลางและใบอนุญาต
 • กลุ่มตรวจและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ 2
                                     

3.4. หน่วยงานในสังกัด กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

 • กลุ่มศิลปินแห่งชาติ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มบริหารกองทุนและระดมทุน
                                     

4. แหล่งข้อมูลอื่น

หนังสือและบทความ

 • นพปฎล กิจไพบูลทวี." สภาวัฒนธรรมแห่งชาติกับแนวคิดเรื่อง ‘ความเป็นไทย’ ในยุคสงครามเย็น ทศวรรษ 2490.” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 45 2563: 55–70.