Back

ⓘ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)
                                     

ⓘ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                     

1. ประวัติ

สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๑๙ มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการวางนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร เป็นประธานอนุกรรมการ และ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เป็นรองประธาน โดยจัดทำรายงานเรื่อง "การปฏิรูประบบบริหารราชการของรัฐ" โดยมีการเสนอแนะให้จัดตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น ในสมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร แต่ยังไม่ได้ข้อยุติก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน

ต่อมา เมื่อมีรัฐบาลใหม่ ในปี 2520 และในปี 2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้มีการพิจารณาการตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้น โดยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิวัติ และได้รับความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2522

ในภายหลัง เมื่อ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติ่ม เช่น กรมควบคุมมลพิษ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสามหน่วยงานนี้จัดตั้งตามพันธกิจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยรับโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อมกับเปลื่ยนนามกระทรวงเสียใหม่ เป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535

ต่อมาในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับงานที่มากขึ้น ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีบทบาทที่ชัดเจนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกยุบลงและควบรวมเข้ากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกระทรวงใหม่ชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

                                     

2. พันธกิจ

 • ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
 • เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้
                                     

3. หน่วยงานในสังกัด

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • ส่วนราชการระดับกรม 4 หน่วยงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • หน่วยงานในกำกับของกระทรวง 3 หน่วยงาน ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • รัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ องค์การมหาชน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน
 • องค์การมหาชน 7 หน่วยงาน
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน


                                     
 • เว บย อ: สสวท สถาบ นส งเสร มการสอน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย สสวท. หร อ IPST เป นองค การมหาชนในกำก บของ กระทรวง ศ กษาธ การ ม หน าท หล กในการพ ฒนาข ดควา
 • ภายใต ช อ กระทรวง เทคโนโลย สารสนเทศ และ การส อสาร ม อำนาจหน าท เก ยวก บการวางแผน ส งเสร ม พ ฒนา และ ดำเน นก จการท เก ยวก บ เทคโนโลย สารสนเทศ และ การส อสาร
 • ม ฐานะเป นร ฐว สาหก จ ในส งก ด กระทรวง ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย วว. แบ งการดำเน นงานออกเป น 6 กล มงาน สถาบ นว จ ย ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย แห ง ประเทศไทย
 • อ ทยาน ว ทยาศาสตร ประเทศไทย เป นท ต งของบร ษ ท และ ศ นย ว จ ยด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย จำนวนมาก รวมถ งสำน กงานพ ฒนา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย แห งชาต และ
 • กระทรวง ธรรมการ กรมมหาว ทยาล ย ต อมายกฐานะเป นทบวงมหาว ทยาล ย และ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ป จจ บ นย บรวมเข าก บ กระทรวง ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย
 • กระทรวง การอ ดมศ กษา ว ทยาศาสตร ว จ ย และ นว ตกรรมเก ดจากการรวมหน วยงาน กระทรวง ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวง ศ กษาธ การ
 • และ กระทรวง ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย โดยสำน กงานคณะกรรมการนโยบาย ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรมแห งชาต ได ร วมก นจ ดทำโครงการจ ดต งโรงเร ยน เทคโนโลย ฐานว ทยาศาสตร นำร อง
 • กระทรวงการคล ง กระทรวง การต าง ประเทศ กระทรวง เกษตร และ สหกรณ กระทรวง คมนาคม กระทรวง พาณ ชย กระทรวง มหาดไทย กระทรวง ย ต ธรรม กระทรวง ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ การพล งงาน
 • คณะ ว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เป นคณะ ว ทยาศาสตร ท ม อาจารย ได ร บรางว ลน กว จ ยด เด นแห งชาต มากท ส ดของ ประเทศไทย และ เป นคณะ ว ทยาศาสตร แห งแรกของประเทศไทย
 • สำน กงานพ ฒนา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย แห งชาต สวทช. หร อ NSTDA เป นหน วยงานในกำก บของ กระทรวง การอ ดมศ กษา ว ทยาศาสตร ว จ ย และ นว ตกรรม
 •  ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา กระทรวง ศ กษาธ การ เป ดสอนในระด บปร ญญาตร และ ปร ญญาโท คณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แรกเร มก อต งเม อป