Back

ⓘ การท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้
การท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้
                                     

ⓘ การท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้

การท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ หมายถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเกาหลี ในปี ค.ศ. 2012 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศเกาหลีใต้ 11.1 ล้านคน ส่งผลให้เป็นประเทศที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดอันดับที่ 20 ของโลก และมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของทวีปเอเชีย นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น, ประเทศจีน, ประเทศไต้หวัน และฮ่องกง ความนิยมล่าสุดของวัฒนธรรมเกาหลีใต้ ที่มักจะรู้จักกันใน "กระแสเกาหลี" ได้ทำให้มีการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ กรุงโซลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักสำหรับผู้มาเยือน ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนอกกรุงโซล ได้แก่ อุทยานแห่งชาติซ็อลอักซัน, เมืองประวัติศาสตร์ของคย็องจู และเกาะเชจูใกล้เขตร้อน การเดินทางไปยังประเทศเกาหลีเหนือเป็นไปไม่ได้ตามปกติโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ แต่ในปีที่ผ่านมา ได้มีการอนุญาตจัดกลุ่มทัวร์ของชาวเกาหลีใต้ในการเยี่ยมชมภูเขาคึมกัง

                                     

1. การมาเยือนแบ่งตามประเทศ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 2015 โดยแบ่งตามสัญชาติ:

ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่การเยือนลีอังคอร์ทของอี มย็อง-บัก และความต้องการสำหรับการขอโทษแห่งองค์จักรพรรดิในปี ค.ศ. 2012 ภาพสาธารณะของญี่ปุ่นต่อประเทศเกาหลีใต้เสื่อมลงอย่างมีนัยสำคัญ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นไปยังประเทศเกาหลีใต้ลดลงถึงครึ่งหนึ่งจาก 3.5 ล้านคนในปี ค.ศ. 2012 ไปเป็น 1.8 ล้านคนในปี ค.ศ. 2015 ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 2 ล้านคนในปี ค.ศ. 2012 ไปเป็น 4 ล้านคนในปี ค.ศ. 2015

                                     

2. แหล่งข้อมูลอื่น

 • South Korea travel and tourism ที่เว็บไซต์ Curlie
 • , Park Air Travel Ltd Specialists in Travel to Korea - London office website อังกฤษ
                                     
 • เว บไซต ซ ไอเอ สหร ฐอเมร กา อ งกฤษ Korea ข อม ล ประเทศ เกาหล ใต จากเว บไซต สาราน กรมบร ทาน กา อ งกฤษ ประเทศ เกาหล ใต ข อม ล การ ท องเท ยว จาก ว ก ท อง เท ยว
 • องค การ การ ศ กษา ว ทยาศาสตร และว ฒนธรรมแห งสหประชาชาต ย เนสโก ได ข นทะเบ ยนแหล งมรดกโลกของ ประเทศ เกาหล ใต ท งส น 14 แหล ง ประกอบด วยมรดกโลกทางว ฒนธรรม
 • การ ท องเท ยว แห ง ประเทศ ไทย อ งกฤษ: Tourism Authority of Thailand, ช อย อ: ททท., TAT เป นร ฐว สาหก จภาย ใต การ กำก บด แลของกระทรวง การ ท องเท ยว และก ฬา
 • เป นจ งหว ด ใน เกาหล ใต โดยม เม องเอกอย ท ช นช อน ก อนหน าท จะม การ แบ ง เกาหล ใน ป พ.ศ. 2488 จ งหว ดค งว อน ใน ประเทศ เกาหล ใต และจ งหว ดค งว อน ใน ประเทศ เกาหล
 • 547, 782 ล านบาท เป น ประเทศ ท ม น ก ท อง เท ยว มากท ส ดเป นอ นด บท 18 ของโลก สาเหต ท การ ท องเท ยว ไทยได ร บ การ สน บสน นมากข น ใน พ.ศ. 2503 น น
 • และนำไปส การอพยพของชาว เกาหล เหน อไปส จ นและ เกาหล ใต ด บทความหล กท การ ท องเท ยว ใน เกาหล เหน อ การ ท องเท ยว ใน ประเทศ เกาหล เหน อเร มเป ดให ก บชาวต างชาต มากข น
 • สหร ฐอเมร กาและแคนาดา ส วน ประเทศ ต นทางอาจเป น ประเทศ กำล งพ ฒนา อย างไรก ด ไต หว น ฮ องกงและ เกาหล ใต เป นแหล งต นทางของน ก ท อง เท ยว ท จ ดเป นเศรษฐก จท พ ฒนาแล ว
 • ท องเท ยว และ การ อำนวยความสะดวกแก น ก ท อง เท ยว เพ อขยายและเพ มความหลากหลายให ก บอ ตสาหกรรม การ ท องเท ยว ของ ประเทศ กาตาร
 • การ ท องเท ยว ใน ประเทศ จ น ม การ ขยายต วข นอย างมาก ใน ช วงไม ก ทศวรรษท ผ านมาต งแต การ เร มต นของ การ ปฏ ร ปและ การ เป ด ประเทศ การ เก ดข นของชนช นกลางเศร
 • ถ าค ณไป เท ยว ซ อง ใน เว ยดนามหร อก มพ ชาจะเป นซ องไหนก ได ค ณจะเห นใบปล วท เข ยนเป นภาษา เกาหล รายงาน การ ค าบ คคลป 2553 รายงานว าน ก ท อง เท ยว ชาว เกาหล ใต