Back

ⓘ ประวัติศาสตร์ไทยช่วงต้น
                                               

ยายเพ็ญ

เพ็ญ หรือรู้จักในชื่อ ยายเพ็ญ เป็นนามของหญิงชรา ที่ปรากฏในนิทานเรื่อง ภูเขายายเพ็ญ อันเป็นตำนานการสร้างกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ไทยช่วงต้น
                                     

ⓘ ประวัติศาสตร์ไทยช่วงต้น

ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ไทยช่วงต้น เริ่มต้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง แม้อายุที่แน่นอนนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกัน ทว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าอยู่ก่อน 3600 ปีก่อนคริสต์ศักราช ผู้อาศัยได้พัฒนาเครื่องมือสัมฤทธิ์ รวมไปถึงปลูกข้าวซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำหรับโครงสร้างทางสังคมและการเมือง

ต่อมาอารยธรรมมลายู มอญ และเขมร ได้แผ่ขยายเข้ามาในภูมิภาคก่อนการครอบครองของคนไทย โดยอารยธรรมที่มีความโดดเด่นได้แก่ อาณาจักรศรีวิชัยในทางใต้ อาณาจักรทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย และจักรวรรดิขแมร์ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองพระนคร

ชาวไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได โดยเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วย ชาวลาว ชาวไทใหญ่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพม่า ชาวจ้วงจากกว่างซีในประเทศจีน รวมไปถึงชาวโท้และชาวนุงจากภาคเหนือของประเทศเวียดนาม การอพยพจากตอนใต้ของประเทศจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นในช่วงสหัสวรรษแรกของคริสต์ศักราช โดยมีความเป็นไปได้ว่าผ่านทางตอนเหนือของประเทศลาว

ในคริสต์สหัสวรรษที่ 1 ชาวไท-กะไดได้อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่เรียกว่า เมือง โดยได้อิทธิพลจากวัฒนธรรมโดยรอบที่มีการพัฒนา เช่น วัฒนธรรมเขมรจากทางตะวันออก และวัฒนธรรมฮินดูของอินเดียจากทางตะวันตก ชาวไท-กะไดส่วนใหญ่หันไปยึดถือรูปแบบหนึ่งในศาสนาฮินดู และยังคงปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่ในศาสนปฏิบัติของชาวไทยในปัจจุบัน ระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 6 ถึง 9 พุทธศาสนาถูกนำเข้ามาสู่ดินแดนของชาวไท อาจจะผ่านทางประเทศพม่า และกลายเป็นศาสนาหลัก นิกายเถรวาทซึ่งนับถือในประเทศไทยถูกเผยแผ่โดยคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกา ในศตวรรษที่ 13

พงศาวดารเหนือ คือบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ โดยแม้ไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มบันทึกเมื่อไหร่ เนื้อหาคาดการณ์ว่าอยู่ในช่วง ค.ศ. 500 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 ฉบับล่าสุดนั้นอยู่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์

                                     
  • ด บทความหล กท ประว ต ศาสตร ไทย ช วง ต น น กโบราณคด ชาวฮอล นดา ดร. เอช. อาร แวน ฮ งเกอเรน ได ข ดค นพบเคร องม อห นเทาะซ งทำข นโดยมน ษย ย คก อน ประว ต ศาสตร
  • ประว ต ศาสตร ย งอาจหมายถ ง ช วง เวลาหล งม การประด ษฐ ต วอ กษข น น กว ชาการผ เข ยนเก ยวก บ ประว ต ศาสตร เร ยกน ก ประว ต ศาสตร ประว ต ศาสตร
  • ประว ต ศาสตร โลก หร อ ประว ต ศาสตร มน ษยชาต เร ม ต น ท ย คห นเก า ประว ต ศาสตร โลกไม รวม ประว ต ศาสตร ธรรมชาต ท ไม ใช มน ษย และ ประว ต ศาสตร ธรณ ว ทยา
  • ย คก อน ประว ต ศาสตร อ งกฤษ: prehistory โดยท วไปหมายถ ง ช วง เวลาท ไม ม การบ นท กเร องราวต าง ๆ โดยมน ษย ในบางคร งหมายถ ง ช วง เวลาก อนม มน ษย
  • ว ว ฒนาการเง นตรา ไทย เร มต งแต กล มชนด งเด มในสม ยก อน ประว ต ศาสตร ได อาศ ยอย ในด นแดนท เป นประเทศ ไทย ในป จจ บ นต งแต ราว 38, 000 ป มาแล ว
  • ภาษา ไทย หร อ ภาษา ไทย กลาง เป นภาษาราชการและภาษาประจำชาต ของประเทศ ไทย ภาษา ไทย เป นภาษาในกล มภาษาไทซ งเป นกล มย อยของตระก ลภาษาขร า - ไท ส นน ษฐานว า
  • ประว ต ศาสตร ไทย ระหว าง พ.ศ. 2475 ถ ง 2516 เป นสม ยท ถ กครอบงำโดยระบอบเผด จการทหาร กองท พเข ามาครองอำนาจการเม อง ไทย หล งจากการปฏ ว ต สยาม พ.ศ. 2475
  • ประว ต ศาสตร ไทย ต งแต ป 2516 ถ ง 2544 เป น ช วง ท ประชาธ ปไตยไม ม เสถ ยรภาพ กองท พกล บเข าปกครองประเทศอ กคร งหล งร ฐประหารในป 2519 เปรม
  • าท ตย ในหน งป ตามว ชาโหราศาสตร โดยทรงนำคำสองคำมาสนธ ก น คำ ต น เป นช อราศ ท ปรากฏใน ช วง เวลาน นรวมก บคำว า อาคม หร อ อายน ท หมายถ ง การมาถ ง
  • อาณาจ กรส โขท ย อาณาจ กรล านนาและอาณาจ กรอย ธยา น ก ประว ต ศาสตร ม กถ อว าอาณาจ กรส โขท ยเป นจ ดเร ม ต น ของ ประว ต ศาสตร ไทย ต อมาอาณาจ กรอย ธยาค อย ๆ