Back

ⓘ กสท โทรคมนาคม
กสท โทรคมนาคม
                                     

ⓘ กสท โทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปบริษัทมหาชน จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกิจการโทรคมนาคมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519

กสท โทรคมนาคม ทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในและระหว่างประเทศ ในอดีต ก.ส.ท. ยังทำหน้าที่ให้บริการกิจการไปรษณีย์เพิ่มด้วย โดยรับโอนกิจการเกือบทั้งหมดมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลข แต่ต่อมามีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงได้แยกกิจการไปรษณีย์ออกจากกัน โดยกิจการไปรษณีย์ได้จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนกิจการโทรคมนาคมได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นในชื่อ กสท โทรคมนาคม

กสท โทรคมนาคม ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นระยะเวลา 45 ปี จึงได้มีการควบรวมกิจการกับทีโอที เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

                                     

1.1. ประวัติ ยุคการสื่อสารแห่งประเทศไทย

การสื่อสารแห่งประเทศไทย ก.ส.ท. ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Communications Authority of Thailand CAT. เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519 เพื่อดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของทั้งกิจการไปรษณีย์และกิจการโทรคมนาคม โดยรับโอนกิจการทั้งหมดมาดำเนินงานต่อจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ยกเว้นสำนักงานเลขานุการกรม กองสื่อสารระหว่างประเทศ กองแผนงาน และสำนักงานบริหารความถี่วิทยุ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม โดยได้แยกกิจการไปรษณีย์และกิจการโทรคมนาคมออกจากกัน โดยกิจการไปรษณีย์ได้จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนกิจการโทรคมนาคมได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นในชื่อ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน

                                     

1.2. ประวัติ ยุคบริษัทหลังการแปรรูป

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน อังกฤษ: CAT Telecom Public Company Limited code: en is deprecated ตัวย่อ CAT จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 หลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10.000 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในและระหว่างประเทศ

ทุนในการจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1.000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป สามารถบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกับบริษัทเอกชนได้เต็มรูปแบบ รวมทั้งกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่แล้วก็ไม่ได้มีการกระจายหุ้นแต่อย่างใด โดยเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นไว้ 100% ตราบจนกระทั่งควบรวมกิจการ

                                     

1.3. ประวัติ ควบรวมกิจการกับทีโอที

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 อนุมัติให้ กสท โทรคมนาคม ควบรวมกิจการกับทีโอที เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ และให้บริษัทแห่งใหม่มีพันธกิจในการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาระบบดิจิทัลต่อไป โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด 100% ตามเดิม และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

                                     

2. ตราสัญลักษณ์

กสท โทรคมนาคม เปลี่ยนมีสัญลักษณ์มาแล้ว 4 แบบ นับตั้งแต่เป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2519 ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ของกสท โทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รัศมี 19 แฉก แทนปี พุทธศักราช ที่ก่อตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • ตราราชการของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย มีความหมายดังนี้
 • แตรงอน หมายถึง สัญลักษณ์ระบบการสื่อสารที่เป็นสากล
 • พระมหามงกุฎ แสดงความเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม ในขณะนั้น ให้บริการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
 • รูปซองจดหมายสีแดงและสายฟ้าฟาดสีน้ำเงิน แสดงถึงกิจการของ กสท. ทั้งไปรษณีย์และโทรคมนาคม
 • ด้านเครื่องหมายการค้าของ กสท. มีความหายดังนี้
                                     
 • ก จการโทรท ศน และก จการ โทรคมนาคม แห งชาต อ งกฤษ: National Broadcasting and Telecommunication Commission หร อ ก ส ท ช. NBTC เป นหน วยงานอ สระของร ฐ
 • โดยม กระทรวงการคล งถ อห นท งหมด ด เพ มเต มท ท โอท และ กสท โทรคมนาคม แนวค ดในการควบรวมท โอท และ กสท โทรคมนาคม เข าด วยก น เก ดข นต งแต ป พ.ศ. 2545 ในสม ยท
 • กสท โทรคมนาคม เพ อดำเน นการโครงข ายโทรศ พท เคล อนท ในระบบซ ด เอ มเอบนคล นความถ 800 MHz ของ กสท โทรคมนาคม ภายใต ช อทางการค าว า ฮ ทซ และ แค ท
 • ก ส ท ช. ท โอท ได ดำเน นก จการเก ยวก บโทรศ พท และการส อสารมาเป นระยะเวลา 67 ป จ งได ม การควบรวมก จการก บ กสท โทรคมนาคม เป น บร ษ ท โทรคมนาคม แห งชาต
 • องค การโทรศ พท แห งประเทศไทย ป จจ บ นค อท โอท การส อสารแห งประเทศไทย ป จจ บ นค อ กสท โทรคมนาคม และองค การส อสารมวลชนแห งประเทศไทย ป จจ บ นค อ อสมท
 • ค อ บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จำก ด มหาชน บร ษ ท ท โอท จำก ด มหาชน บร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด มหาชน บร ษ ท โทเท ล แอคเซ ส คอมม น เคช น
 • โรงพยาบาลมงก ฎว ฒนะ กองบ ญชาการกองท พไทย บร ษ ท โทรคมนาคม แห งชาต จำก ด มหาชน บร ษ ท ท โอท จำก ด มหาชน บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จำก ด มหาชน การประปานครหลวง กรมการกงส ล
 • ท โอท TOT และ บมจ. กสท โทรคมนาคม CAT เพ อหาทางรวบรวม งานท ซ ำซ อนต างๆของก จการการส อสารในประเทศไทย ม มต ให จ ดต งโครงข าย โทรคมนาคม แห งชาต ข น
 • โรงเร ยนอ สส มช ญ ภายในอาสนว หารอ สส มช ญ อาคาร อ สต เอเช ยต ก อาคารท ทำการของ กสท โทรคมนาคม ท าว ดม วงแค ว ดม วงแค กองนโยบายและแผนงาน. สำน กผ งเม อง. กร งเทพมหานคร
 • กร งเทพฯ และ 25 จ งหว ดจาก บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จำก ด มหาชน ภายใต แบรนด ฮ ทช HUTCH ป จจ บ นกล ม ท ร คอร ปอเรช นและ กสท โดยบร ษ ทเร ยล ม ฟ จำก ด และบร ษ ท
 • 2519 ต อมาแยกก จการไปรษณ ย ไปข นก บไปรษณ ย ไทย และแยกก จการ โทรคมนาคม ไปข นก บ กสท โทรคมนาคม ต งแต พ.ศ. 2546 จนถ งป จจ บ น ส วนบร การโทรเลข ซ งข นก บ