Back

ⓘ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่
                                     

ⓘ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เป็นเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่เกิดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป ในปี ค.ศ. 1929 หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และขยายวงไปยังนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้ประสบผลกระทบไปด้วย จนเกิดการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1932 ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปซึ่งประสบความเสียหายจากภัยพิบัติของสงครามบูรณะฟื้นฟูประเทศ และระบอบเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่ปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการผลิตของเศรษฐกิจภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการบริการ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ก็มีส่วนช่วยให้ประเทศยุโรปฟื้นตัวได้เร็ว เพราะจัดส่งสินค้าและสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูระบบการผลิตและอุตสาหกรรม รวมทั้งให้สินเชื่อและเงินช่วยเหลือจำนวนมากแก่ประเทศต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็เป็นระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้เพราะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงการสร้างภาพแก่นักลงทุนในแต่ละปีหุ้นมีราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 22 ดัชนีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 100 ใน ค.ศ. 1926 เป็น 225 ใน ค.ศ. 1929 ทำให้คนหันมาลงทุนในตลาดหุ้นมาก เพราะหวังผลกำไรในระยะเวลาอันสั้นแต่เมื่อเศรษฐกิจของประเทศเริ่มประสบปัญหาเพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลง การกู้ยืมมีมากและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ความต้องการในสินค้าเริ่มลดลงจนทำให้ผู้ประกอบการงดลงทุนเพราะเกรงว่าสินค้าที่ผลิตจะจำหน่ายไม่หมด

ตั้งแต่ ค.ศ. 1925 เป็นต้นมา ราคาหุ้นจึงแกว่งตัวขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างรุนแรง นักธุรกิจและธนาคารซึ่งไม่มั่นใจในตลาดหุ้นจึงพยายามเรียกคืนหนี้สินที่ปล่อยกู้ไปราคาหุ้นจึงดิ่งลงเรื่อยๆ จนตลาดหุ้นที่วอลสตรีท นครนิวยอร์ก ล้มลงเมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1929 เหตุการณ์ดังกล่าวต่อมาเรียกว่าอังคารทมิฬ Black Tuesday ความเสียหายทางการเงินครั้งนี้ไม่เพียงทำให้เกิดหนี้เสียจำนวนมากจนธนาคารหลายพันแห่งต้องล้มลงและมูลค่าความเสียหายมากกว่า 30.000 ล้านดอลลาร์ แต่ยังนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและขยายตัวไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาอั้นสั้น

                                     
  • การฟ นฟ อาจเก ดข นหล ง พ.ศ. 2554 และ ภาวะ เศรษฐก จ ถดถอยน อาจเป น คร ง ร ายแรงท ส ดน บต งแต ภาวะ เศรษฐก จ ตกต ำ คร ง ใหญ ช วงคร สต ทศวรรษ 1930 สภาพท นำส ว กฤตการณ
  • และ 1936 ได ตอบสนองความต องการเพ อบรรเทา, การปฏ ร ปและฟ นฟ จาก ภาวะ เศรษฐก จ ตกต ำ คร ง ใหญ โครงการหล กของร ฐบาลกลางได รวมถ งเหล าน กอน ร กษ น ยมพลเร อน CCC
  • ภาวะ เศรษฐก จ ตกต ำ คร ง ใหญ เป นการล มสลายทาง เศรษฐก จ ท วโลกท ไม เคยปรากฏมาก อนซ งเป นความเส ยหายร นแรงต อ เศรษฐก จ ขนาด ใหญ ของโลกหลายแห ง
  • เป นว กฤตการทาง เศรษฐก จ ท เก ดข นในป ค.ศ. 1927 ป แรกของร ชสม ยสมเด จพระจ กรพรรด ฮ โระฮ โตะ ไม นานก อนหน า ภาวะ เศรษฐก จ ตกต ำ คร ง ใหญ ท วโลก ว กฤต คร ง น ทำให ร ฐบาลของวะกะส ก
  • เศรษฐก จ ตกต ำ คร ง ใหญ ได ชดเชยช วงเวลาท เส ยไป ความร ส กในเวลาน ค อการมองโลกในแง ด ระหว างสงคราม ภาวะ การว างงานได ส นส ดลงและ เศรษฐก จ ม การขยายต วอย างมาก
  • เหต การณ ตลาดหล กทร พย ตกคร งน ส งส ญญาณถ งจ ดเร มต นของ ภาวะ เศรษฐก จ ตกต ำ คร ง ใหญ นาน 12 ป ซ งม ผลกระทบต อประเทศอ ตสาหกรรมตะว นตกท งหมด
  • ว กฤต เศรษฐก จ ในอาร เจนต นา Argentine economic crisis เป นช วงท เศรษฐก จ ในอาร เจนต นาล มสลาย ประเทศอย ใน ภาวะ ล มละลาย ผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต เบ องต น
  • และสม ยระหว างสงครามในทว ปย โรป รวมท งผลกระทบของ ภาวะ เศรษฐก จ ตกต ำ คร ง ใหญ ในช วงคร สต ทศวรรษ 1930 เหต การณ ต าง ๆ ได ลงเอยด วยการปะท ของสงคราม
  • 1929 ถ ง 1933 สมาช กพรรคร พ บล ก น เขาได เข าทำงานในช วงท เก ด ภาวะ เศรษฐก จ ตกต ำ คร ง ใหญ ก อนท จะเข าดำรงตำแหน งประธานาธ บด ฮ เวอร เป นคณะกรรมาธ การ