Back

ⓘ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
                                     

ⓘ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอีก 1 คณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่นเดียวกันกับคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความแกร่งกล้าวิชาการ และเชี่ยวชาญวิชาชีพครู โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

                                     

1. ประวัติ

วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องและให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา ขึ้นเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ตามความในมาตรา 7 3 มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป กับมอบหมายภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และให้โอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมดจากวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และให้ย้ายสาขาวิชาการศึกษา จากเดิมที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มาสังกัดกับวิทยาลัยการศึกษาด้วย ทำให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

                                     

2. ​สาขาวิชา

 • แขนงวิชาชีววิทยา
 • แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
 • แขนงวิชาพลศึกษา
 • แขนงวิชาฟิสิกส์
 • แขนงวิชาเคมี
 • แขนงวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาการศึกษา มีแขนงวิชา 8 แขนงวิชา ได้แก่
 • แขนงวิชาสังคมศึกษา
 • แขนงวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                                     

3. การรับสมัคร

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีโครงการรับนิสิตเข้าทำการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้

 • โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับสมัครสำหรับนักเรียนจำนวน 10% ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน จากโรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยนักเรียนแจ้งความประสงค์ที่ครูแนะแนว/โรงเรียน ของตนเองเพื่อพิจารณาคัดเลือก
 • โครงการนักเรียนเรียนดี รับสมัครจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง Admissions ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกที่มาการรับสมัครผ่านระบบกลาง Admissions โดยรับสมัครผ่านสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ
 • ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ รับสมัครจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ


                                     
 • มหาว ทยาล ย พะเยา อ งกฤษ: The University of Phayao ช อย อ: มพ. - UP เป น มหาว ทยาล ย ในกำก บของร ฐบาล ต งอย ในจ งหว ด พะเยา เด มช อ มหาว ทยาล ย นเรศวร
 • ว ทยาล ย การ จ ดการ กร งเทพมหานคร มหาว ทยาล ย พะเยา อ งกฤษ: College of Management University of Phayao, Bangkok Campus ก อต งข นในป พ.ศ. 2554
 • มหาว ทยาล ย พะเยา อ งกฤษ: School of Business and Communication Arts, University of Phayao จ ดต งข นเป นคณะว ชาลำด บท 12 ของ มหาว ทยาล ย พะเยา
 • ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม มหาว ทยาล ย นเรศวร และ การ บร หารหล กส ตรโดยสำน กว ชาการ ว ทยาเขตสารสนเทศ พะเยา ต อมาในป การ ศ กษา 2545 ได เป ดร บน ส ตเพ มเต มในอ ก
 • โรงพยาบาล มหาว ทยาล ย พะเยา University of Phayao Hospital เป นโรงพยาบาลในส งก ดคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ย พะเยา ในเขตภาคเหน อ เป นศ นย กลางของ การ ศ กษา
 • โรงพยาบาล มหาว ทยาล ย พะเยา รายช อคณะและ ว ทยาล ย แพทยศาสตร ในประเทศไทย คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ย พะเยา กอง การ เจ าหน าท มหาว ทยาล ย พะเยา คำส ง มหาว ทยาล ย พะเยา
 • ศ นย บรรณสารและ การ เร ยนร อ งกฤษ: Library and Learning Center ช อเด ม ศ นย บรรณสารและส อ การ ศ กษา มหาว ทยาล ย พะเยา อ งกฤษ: Library Resources and
 • 2554 จ ดการ ศ กษา ในระด บประถม ศ กษา ถ งม ธยมศ กษา อย ภายใต การ กำก บด แลของ มหาว ทยาล ย พะเยา โดยอาศ ย การ สน บสน นทางด านว ชาการจากคณะ และ ว ทยาล ย ต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย
 • มหาว ทยาล ย นเรศวร อ งกฤษ: Naresuan University อ กษรย อ: มน - NU เป น มหาว ทยาล ย ของร ฐ ต งอย ในจ งหว ดพ ษณ โลก ถ อกำเน ดมาจาก ว ทยาล ย ว ชาการ ศ กษา ท ก อต งเม อป