Back

ⓘ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
                                     

ⓘ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่ให้บริการ ควบคุมจราจรทางอากาศ และการสื่อสารการบิน จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง ได้เกิดขึ้นทางทวีปเอเชีย ส่งผลให้อากาศยานพลเรือนไม่อาจทำการบิน จึงต้องเลิกกิจการลง

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง การประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้น บริษัท Aeronautical Radio Inc. ARINC จากสหรัฐอเมริกา บริษัท International Aeradio Ltd. IAL จากอังกฤษ และสายการบินต่างๆ ที่ทำการบินมายังประเทศไทย ได้ร่วมกันขออนุมัติรัฐบาลไทยจัดตั้ง บริษัท การบินแห่งสยาม จำกัด AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD. ในปี พ.ศ. 2491 เพื่อดำเนินกิจการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบินตามมาตรฐาน และข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization) ภายใต้สัญญาที่ได้รับจากรัฐบาลไทย

ต่อมารัฐบาลไทยซึ่งได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของภารกิจวิทยุการบินฯ ตลอดมาว่าเกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงแห่งชาติ และการพัฒนากิจการบิน ประกอบกับมีความพร้อมในทุกๆด้าน แล้ว จึงได้ขอซื้อหุ้นทั้งหมดคืน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI ในเวลาต่อมายังได้อนุญาตให้สายการบินที่ทำการบินมายังประเทศไทย เป็นประจำ ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นกับรัฐบาลด้วย วิทยุการบินฯ จึงได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ถึงแม้จะดำเนินการ ในรูปบริษัทจำกัด แต่เนื่องจากมีข้อผูกพันในฐานะที่ปฏิบัติงานในนามรัฐบาล ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของ ICAO และตามข้อตกลงที่มีไว้กับรัฐบาล วิทยุการบินฯ จึงดำเนินการแบบไม่ค้ากำไร ในการให้บริการภาคความปลอดภัย ได้แก่ บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบิน ในอาณาเขตประเทศไทย โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ นอกจากนั้นยังมีบริการภาคธุรกิจ คือ บริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินทั้งใน และต่างประเทศ

                                     

1. รางวัลระดับโลก

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล Jane’s ATC Awards ด้าน Enabling Technology เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีผลงานที่โดดเด่นทางด้านการพัฒนาความสามารถรองรับอากาศยานและความปลอดภัยทางอากาศ capacity and safety โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือระบบบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศผ่านอ่าวเบงกอล Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System หรือ BOBCAT ถือเป็นรางวัลระดับโลกที่จัดโดยนิตยสาร Jane’s Airport Review โดยคัดเลือกจากหน่วยงานที่มีผลงานที่โดดเด่นในแวดวงอุตสาหกรรมการจัดการทางด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ ATM industry กว่า 100 ประเทศทั่วโลก

                                     
  • สมาคม ว ทย สม ครเล น แห ง ประเทศไทย ในพระบรมราช ปถ มภ อ งกฤษ: Radio Amateur Society of Thailand under The Royal Patronage of His Majesty The King, RAST
  • การบ นไทยได ให บร การ การ บ น ไปย งท าอากาศยานท งหมด 62 แห ง ใน 32 ประเทศ และ ประเทศไทย แบ งเป นต าง ประเทศ 59 สนาม บ น ใน ประเทศไทย 4 สนาม บ น ครอบคล ม 3 ทว ปท วโลก
  • องค การ การ บ น พลเร อนระหว าง ประเทศ อ งกฤษ: International Civil Aviation Organization - ICAO เป นหน วยงานพ เศษของสหประชาชาต ม สมาช ก 193 ประเทศ
  • บร ษ ท การ บ น ไทย จำก ด มหาชน จำนวน 100, 000, 000 บาท บร ษ ท ว ทย การ บ น แห ง ประเทศไทย จำก ด จำนวน 25, 000, 000 บาท และ การ ท าอากาศยาน แห ง ประเทศไทย บร ษ ท ท าอากาศยานไทย
  • ซ งรวมไปถ งค าเช าท จอดเคร อง บ น ของบร ษ ท ท าอากาศยาน ไทย จำก ด มหาชน และค าใช บร การจราจรทางอากาศของ ว ทย การ บ น แห ง ประเทศไทย ประเทศไทย กร งเทพมหานคร - ท าอากาศยานดอนเม อง
  • จ งได ให ร ฐว สาหก จในส งก ดกระทรวงคมนาคม ในขณะน น โดย ท โอท กสท และ บจก. ว ทย การ บ น แห ง ประเทศไทย จ ดต งบร ษ ท เอซ ท โมบาย จำก ด ช อบร ษ ทมาจากอ กษรต วแรกของท ง
  • และ การ ห กลดหย อน และด านเง นตราต าง ประเทศ ท งน บร ษ ทฯ ได ร บความร วมม อจากบร ษ ท ว ทย การ บ น แห ง ประเทศไทย จำก ด มาเป นผ ด แลด าน การ ควบค ม การ จราจรทางอากาศ
  • โดยท สมาคม ว ทย สม ครเล น แห ง ประเทศไทย ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นสมาคมของน ก ว ทย สม ครเล นท ม ใช เพ อ การ ค า แต รวมก นเพ อส งเสร มความสนใจเก ยวก บ การ
  • บ น ซ งส งก ดกรม การ บ น พาน ชย ในขณะน น จ งเป นเหต ให บร ษ ท ว ทย การ บ น แห ง ประเทศไทย เข ามาดำเน น การ แทนในเวลาต อมา 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เคร อง บ น Learjet