Back

ⓘ ภูมิศาสตร์ลาว
                                               

วัดหนองสีคูนเมือง

วัดหนองสีคูนเมือง เป็นวัดในแขวงหลวงพระบาง หลวงพระบาง ประเทศลาว เดิมวัดนี้ชื่อว่า วัดสีคูนเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2272 ในรัชสมัยของพระเจ้าองค์นก ชื่อของวัดนั้น คำว่า "หนอง" นั้นมาจากลักษณะบริเวณวัดในอดีตซึ่งเคยมีหนองน้ำอยู่แต่ปัจจุบันได้ถมไปแล้ว เสนาสนะในวัด คือ สิมหลังปัจจุบันหันหน้าเข้าสู่ถนนขุนชวา ตามประวัติเล่าว่า สิมเดิมเกิดอัคคีภัยและได้สร้างสิมใหม่ สิมใหม่ซึ่งชาวบ้านศรัทธาบูรณะขึ้นในปี พ.ศ. 2507 มีศิลปะผสมผสานระหว่างสิมแบบหลวงพระบางและแบบเวียงจันทน์ ทำให้สิมมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก และมีพระธาตุทรงปราสาท ที่ตั้งอยู่ข้างนอกกำแพงวัดน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา วัดมีพระพุทธรูปที ...

ภูมิศาสตร์ลาว
                                     

ⓘ ภูมิศาสตร์ลาว

ลาว เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทางตะวันตกของเวียดนาม มีพื้นที่ 236.800 ตารางกิโลเมตร ในใจกลางของแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้อมรอบด้วยพม่า จีน ไทย เวียดนามและกัมพูชา โดยตำแหน่งที่ตั้งทำให้มีฐานะเป็นรัฐกันชนระหว่างเพื่อนบ้านที่มีอำนาจมากกว่า เป็นทางผ่านของการค้า การสื่อสาร การอพยพและความขัดแย้งในระดับนานาชาติ ส่งผลต่อสถานะทางเชื้อชาติและการแพร่กระจายของกลุ่มชนต่างๆภายในประเทศ

                                     

1.1. ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต

ประเทศลาวเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ 14 - 23 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 100 - 108 องศาตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236.800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230.800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6.000 ตารางกิโลเมตร โดยลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5.083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศใต้ ติดกับประเทศไทย 1.754 กิโลเมตร และประเทศกัมพูชา 541 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย 1.754 กิโลเมตร และประเทศพม่า 235 กิโลเมตร
 • ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน 423 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม 2.130 กิโลเมตร

ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1.700 กว่ากิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตร และที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร

                                     

1.2. ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของลาวอาจแบ่งได้เป็น 3 เขต คือ

 • เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1.500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ
 • เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1.000 เมตร ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน แขวงเชียงขวาง, ที่ราบสูงนากาย แขวงคำม่วน และที่ราบสูงบริเวณ ภาคใต้
 • เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ แนวที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ำงึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ผ่านที่ราบลุ่มสุวรรณเขต ซึ่งอยู่ตอนใต้เซบั้งไฟและเซบั้งเหียง และที่ราบจำปาศักดิ์ทางภาคใต้ของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ เมื่อนำเอาพื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงมารวมกันแล้ว จะมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูงที่สุดของประเทศลาวอยู่ที่ภูเบี้ย ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได้ 2.817 เมตร 9.242 ฟุต

ประเทศลาวมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย โดยแม่น้ำซึ่งเป็นสายหัวใจหลักของประเทศ คือ แม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่านประเทศลาวเป็นระยะทาง 1.835 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสำคัญทั้งในด้านเกษตรกรรม การประมง การผลิตพลังงานไฟฟ้า การคมนาคมจากลาวเหนือไปจนถึงลาวใต้ และการใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ แม่น้ำสายสำคัญของลาวแห่งอื่น ๆ ยังได้แก่

 • แม่น้ำงึม เชียงขวาง-เวียงจันทน์ ยาว 353 กิโลเมตร
 • แม่น้ำคาน หัวพัน-หลวงพระบาง ยาว 90 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซโดน สาละวัน-จำปาศักดิ์ ยาว 192 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซกอง สาละวัน-เซกอง-อัตตะปือ ยาว 320 กิโลเมตร
 • แม่น้ำกะดิ่ง บอลิคำไซ ยาว 103 กิโลเมตร
 • แม่น้ำทา หลวงน้ำทา-บ่อแก้ว ยาว 523กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซบั้งไฟ คำม่วน-สุวรรณเขต ยาว 239 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซละนอง สุวรรณเขต ยาว 115 กิโลเมตร
 • แม่น้ำอู พงสาลี-หลวงพระบาง ยาว 448 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซบั้งเหียง สุวรรณเขต ยาว 338 กิโลเมตร
 • แม่น้ำแบ่ง อุดมไซ ยาว 215 กิโลเมตร
                                     

1.3. ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ สำหรับเขตภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจำปี 15-30 องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมีประมาณ 10 องศาเซลเซียส จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดต่อปีประมาณ 2.300-2.400 ชั่วโมง ประมาณ 6.3-6.5 ชั่วโมงต่อวัน ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีประมาณร้อยละ 70-85 ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีร้อยละ 75 - 90 ส่วนในฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน ปริมาณน้ำฝนมีเพียงร้อยละ 10-25 และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่ละเขตก็แตกต่างกันอย่างมากมาย เช่น เขตเทือกเขาบริเวณทางใต้ได้รับน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 300 เซนติเมตร ขณะที่บริเวณแขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยบุรี ได้รับเพียงแค่ 100-150 เซนติเมตร ส่วนแขวงเวียงจันทน์และแขวงสุวรรณเขตในช่วง 150-200 เซนติเมตร เช่นเดียวกับแขวงพงสาลี แขวงหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้ว

                                     

2. ทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคมในลาวเริ่มพัฒนาในสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ทำให้การคมนาคม การเข้าถึงสินค้าสะดวกขึ้น และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวการสำรวจการค้าของป่าไม้ ความต้องการสัตว์ป่าและของป่าที่ไม่ใช้ไม้จากต่างประเทศ มีแผนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งมวลส่งผลต่อการเพิ่มการทำลายป่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและจำกัดการทำลายพื้นที่ป่าเพื่อการเพาะปลูก

                                     

3. เส้นทางการคมนาคม

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและขาดการพัฒนา การขนส่งในลาวจึงมีข้อจำกัดมาก ในอดีตการติดต่อระหว่างเมืองหลวงกับพื้นที่อื่น ระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างชนเผ่าจึงมีจำกัด แม่น้ำโขงและแม่น้ำอูเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เหมาะสมทางเรือ หมู่บ้านของชาวลาวที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำสายเล็กจะใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม

                                     
 • ลาว เปล ยนทางมาท น สำหร บความหมายอ น ด ท ลาว แก ความกำกวม ลาว ลาว ລາວ หร อช ออย างเป นทางการค อ สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชน ลาว ลาว ສາທາລະນະລ ດ
 • จ งหว ดคำม วน เม อเท ยบก บเขตการปกครองแบบไทย และแต ละเม องของ ลาว ก จะแบ งเป น บ าน ບ ານ ภ ม ศาสตร ลาว Nsc Lao Pdr Nsc.gov.la. ส บค นเม อ 21 January 2012
 • พ ก ด ภ ม ศาสตร 17 57 46 N 102 38 29 E 17.96278 N 102.64139 E 17.96278 102.64139 ตลาดหล กทร พย ลาว ลาว ຕະຫ າດຫ ກຊ ບລາວ, อ งกฤษ: Lao Securities
 • สนามก ฬาในประเทศ ลาว ซอกเกอร เวย : สนามก ฬาแห งชาต ลาว สตาด โยนเว ลท : สนามก ฬาแห งชาต เก า เว บไซต : สนามก ฬาแห งชาต ลาว พ ก ด ภ ม ศาสตร 17 58 07 N
 • ว ก ม เด ยคอมมอนส ม ส อเก ยวก บ ท วเขาแดน ลาว บทความเก ยวก บ ภ ม ศาสตร น ย งเป นโครง ค ณสามารถช วยว ก พ เด ยได โดยเพ มข อม ล ด เพ มท สถาน ย อย: ภ ม ศาสตร
 • พ ก ด ภ ม ศาสตร 19 28 N 103 11 E 19.46 N 103.18 E 19.46 103.18 โพนสะหว น ลาว ໂພນສະຫວ ນ เป นเม องเอกของแขวงเช ยงขวาง ประเทศ ลาว ม ประชากร 37
 • สะพานม ตรภาพไทย - ลาว 1 อ งกฤษ: First Thai Lao Friendship Bridge ลาว ຂ ວມ ດຕະພາບ ລາວ - ໄທ ແຫ ງທຳອ ດ เป นสะพานข ามแม น ำโขงขนาดใหญ แห งแรก โดยเช อมต อหม ท
 • ซำเหน อ ลาว ຊ າເຫນ ອ เป นเม องหน งของแขวงห วพ นทางตะว นออกเฉ ยงเหน อประเทศ ลาว ม เม องเอกอย ท เม องซำเหน อ Maplandia world gazetteer พ ก ด ภ ม ศาสตร 20 24 48 N
 • ภาษา ลาว ลาว ພາສາລາວ พาสา ลาว เป นภาษาทางการของประเทศ ลาว เป นภาษาท ม วรรณย กต ในกล มภาษาไท และส มพ นธ ใกล ช ดก บของประเทศไทย ระบบการเข ยนในภาษา ลาว จะใช อ กษรลาว
 • สะพานม ตรภาพไทย - ลาว 2 อ งกฤษ: Second Thai Lao Friendship Bridge ลาว ຂ ວມ ດຕະພາບ ລາວ - ໄທ ແຫ ງທ ສອງ เป นสะพานข ามแม น ำโขง เช อมต อจ งหว ดม กดาหารของประเทศไทย
                                               

สุลิวง ดาลาวง

สุลิวง ดาลาวง เป็นนักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ชาวลาว เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน เขาศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออลในประเทศแคนาดา ซึ่งจบการศึกษาใน ค.ศ. 1974.

                                               

ประชาชน (หนังสือพิมพ์)

ปะซาซน เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เผยแพร่ในประเทศลาว ก่อตั้งในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1950 โดยเป็นระบบทางการของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ตามหลักการของลัทธิมากซ์–เลนินและเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ได้รับอนุญาตในประเทศ