Back

ⓘ รถไฟฟ้าในประเทศไทย
                                               

สถานีพหลโยธิน

สถานีพหลโยธิน อาจหมายถึง สถานีพหลโยธิน 24 หรือ สถานีพหลโยธิน 59 ของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท สถานีรถไฟพหลโยธิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีพหลโยธิน รถไฟฟ้ามหานคร ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

                                     

ⓘ รถไฟฟ้าในประเทศไทย

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในประเทศไทย เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแรกที่มีระบบรถไฟฟ้า ตามมาด้วยนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ตามลำดับ

                                     

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในเส้นทางหมอชิต - อ่อนนุชและสนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน โดยในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 5 สาย ครอบคลุมระยะทาง 142.79 กิโลเมตร

โครงการรถรางรอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

กรุงเทพมหานครเตรียมผุดระบบขนส่งมวลชนรอง รถราง Tram รอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า พร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีส้มในอนาคต

                                     

2. โครงการในต่างจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

แผนแม่บทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่กำหนดเส้นทางออกเป็น 3 สาย ระยะทางรวม 34.93 กิโลเมตร

เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก เป็น 1 ใน 3 เทศบาล ที่มีโครงการก่อสร้างรถราง โดยเสนอโครงการระบบรถราง

เทศบาลนครอุดรธานี

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.

                                     

2.1. โครงการในต่างจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น

รถไฟฟ้าในเทศบาลนครขอนแก่น เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ 5 เทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และ เทศบาลตำบลท่าพระ รูปแบบขนส่งที่เลือกใช้คือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา

ความคืบหน้า

 • ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด เจ้าของโครงการได้มีการประกวดราคาและให้ยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้าง และเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ในระหว่างการเตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการก่อสร้างโครงการ ต่อมาในวันที่ 23 มี.ค. 2561 ที่ประชุม สนข. มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โดยหลังจากนี้ สนข. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร. และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ครม. ต่อไปตามลำดับ
 • 23 เมษายน พ.ศ. 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น โดยจะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และมีมติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงคมนาคมให้เทศบาลขอนแก่นดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยตนเอง โดยให้ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเท็ม จำกัด หรือ เคเคทีเอส เป็นผู้ดำเนินการรถไฟฟ้าสายแรกของขอนแก่น อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ มีความยินดีที่จะให้เคเคทีเอสเข้าร่วมดำเนินการหาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีความต้องการที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางอื่น ๆ ให้ครบตามแผน
 • 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น โดยทาง รฟม. จะชะลอการดำเนินการ และให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการนี้ต่อไป
 • 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร. มีมติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.ได้ศึกษาไว้ และอนุญาตให้จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่นดังกล่าว เฉพาะในเส้นทางนำร่องสายสีแดง สำราญ-ท่าพระ โดยโครงการจะเป็นระบบ รถไฟฟ้ารางเบา LRT มีจำนวนสถานีทั้งหมด 16 สถานี เป็นโครงสร้างยกระดับ 6 สถานี และระดับดิน 10 สถานี ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร


                                     

2.2. โครงการในต่างจังหวัด เทศบาลนครนครราชสีมา

เทศบาลนครนครราชสีมา เป็น 1 ใน 3 เทศบาล ที่มีโครงการก่อสร้างรถราง โดยเสนอโครงการระบบรถราง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข. ได้ตั้งงบประมาณเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของขนส่งมวลชนในเมืองนครราชสีมา โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. เป็นผู้ศึกษาและออกแบบ รูปแบบขนส่งที่เลือกใช้คือ ระบบรถรางเบาระดับพื้น High Floor

                                     

2.3. โครงการในต่างจังหวัด เส้นทาง

สายสีเขียว ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จำนวน 20 สถานี ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร

รายชื่อสถานีรถไฟรางเบา มีจำนวน 20 สถานี ประกอบด้วย

 • สถานีเทศบาลนคร
 • สถานีบ้านนารีสวัสดิ์
 • สถานีตลาดเซฟวัน
 • สถานีแยกประปา
 • สถานีโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • สถานีแยกเต๊กฮะ
 • สถานีสวนภูมิรักษ์
 • สถานีคลังพลาซ่าใหม่ ฝั่งขากลับ
 • สถานีถนนชุมพล ฝั่งขากลับ
 • สถานีราชดำเนิน ฝั่งขาไป
 • สถานีราชภัฏ
 • สถานีราชมงคล
 • สถานีธนาคารยูโอบี ฝั่งขากลับ
 • สถานีชุมชนประสพสุข
 • สถานีตลาดใหม่แม่กิมเฮง
 • สถานีอู่เชิดชัย
 • สถานีหัวรถไฟ
 • สถานีโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
 • สถานีตลาดมิตรภาพ
 • สถานีสำนักคุมประพฤติ

สายสีส้ม จำนวน 17 สถานี ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร

สายสีม่วง จำนวน 9 สถานี ระยะทาง 7.14 กิโลเมตร

รวมระยะทาง 28.12 กิโลเมตร

ส่วนต่อขยาย มี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย สีเขียว สีส้ม และสีม่วง รวม 20 สถานี ระยะทางรวม 21.97 กิโลเมตร

                                     

2.4. โครงการในต่างจังหวัด ความคืบหน้า

 • 20 ตุลาคม 2560 ได้มีการประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจัดทำเอกสารส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณา
 • 23 เมษายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา โดยจะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข. และกระทรวงคมนาคมแล้ว จะเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร. พิจารณาต่อไป
 • 21 ธันวาคม 2561 สนข รวมกับหน่วยงานในจังหวัด รวมดำเนินการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับระบบขนส่งมวลชล และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร. ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา เป็นระบบรถไฟฟ้า Light Rail Transit LRT มี 3 เส้นทาง โดยจะเร่งให้ทันการเปิดใช้บริการในเส้นทางแรก สายสีเขียวในปี 2566 เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขณะนี้การดำเนินการอยู่ระหว่างขั้นตอนออกพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจ รฟม. ดำเนินโครงการในจังหวัดนครราชสีมา
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการได้จัดการประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศโครงการ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


                                     

2.5. โครงการในต่างจังหวัด เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก เป็น 1 ใน 3 เทศบาล ที่มีโครงการก่อสร้างรถราง โดยเสนอโครงการระบบรถราง

                                     

2.6. โครงการในต่างจังหวัด เทศบาลนครอุดรธานี

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.

                                     

2.7. โครงการในต่างจังหวัด อำเภอหาดใหญ่

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน Market Sounding ใช้ระบบการลงทุนกับภาคเอกชน PPP เป็นระยะเวลา 30 ปี ประกอบด้วย 12 สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีคลองหวะ ถึงสถานีรถตู้ ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร โดยเป็นโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรล
 • วันที่ 25 มกราคม 2564 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ของโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
                                     

2.8. โครงการในต่างจังหวัด จังหวัดภูเก็ต

รถไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้ต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเสนอโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาทำการศึกษารูปแบบการเปิดให้เอกชนร่วมทุน PPP ตามขั้นตอน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง โดยอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบโครงการเพื่อเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

                                     

2.9. โครงการในต่างจังหวัด ความคืบหน้า

 • เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ได้แจ้งรับทราบรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นทางเลือกโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมอีก 2 รูปแบบ คือ ระบบรถรางไฟฟ้าล้อยาง รถแทรมป์ และรถโดยสารด่วนพิเศษไฟฟ้า BRT โดยผลการศึกษาที่ รฟม. สรุปเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมก่อนหน้านี้จะเป็นรถแทรมป์ล้อเหล็ก โดยจะนำรายงานดังกล่าวนี้เสนอต่อกระทรวงคมนาคมต่อไปซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสังเกตในการเลือกระบบขนส่งมวลชนที่ลดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งหากพิจารณาให้ปรับเป็นรถโดยสารด่วนพิเศษไฟฟ้า BRT รฟม.จะต้องทำการศึกษาปรับปรุงรายงาน PPP และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ขึ้นมาใหม่

รายชื่อสถานี มีจำนวน 21 สถานี ดังนี้

 • สถานีถลาง ใต้ดิน
 • สถานีศักดิเดชน์
 • สถานีป่าหล่าย
 • สถานีหอนาฬิกา
 • สถานีเมืองเก่า
 • สถานีเมืองใหม่
 • สถานีทุ่งคา
 • สถานีห้องสมุดประชาชน
 • สถานีดาวรุ่ง
 • สถานีบ้านโคกโตนด
 • สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • สถานีบางเหนียว
 • สถานีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร
 • สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก
 • สถานีโรงเรียนเมืองถลาง
 • สถานีสะพานหิน
 • สถานีเกาะแก้ว
 • สถานีวิชิต
 • สถานีห้าแยกฉลอง
 • สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ยกระดับ
 • สถานีขนส่ง


                                     

2.10. โครงการในต่างจังหวัด เมืองพัทยา

รถไฟฟ้าในเมืองพัทยา เป็นเป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองพัทยา เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาก ทำให้เมืองพัทยาต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเสนอโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรล ปัจจุบันโครงการนี้ อยู่ระหว่างพักการดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากได้รับการคัดค้านจากประชาชนเป็นส่วนใหญ่

 • สถานีพัทยาใต้
 • สถานีชัยพรวิถี
 • สถานีแหลมบาลีไฮ
 • สถานีศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • รายชื่อสถานีรถไฟฟ้า
 • สถานีพัทยาเหนือ
 • สถานีสุขุมวิท-พัทยา 33
 • สถานีขนส่งพัทยา
 • สถานีโพธิสาร
 • สถานีขนส่งพัทยาใหม่
 • สถานีพัทยากลาง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการรถไฟรางเบา หรือแทรม จะเป็นรถไฟที่วิ่งบนพื้นราบ หรือวิ่งบนถนนเส้นเดิมที่มีอยู่ และไม่ใช่รถไฟลอยฟ้าที่ชาวพัทยา​ คัดค้าน เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อทัศนียภาพ โดยจะเป็นการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อตัวเมืองกับโครงการรถไฟความเร็วสูง และยังพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ได้เป็นอย่างดี

                                     
 • ร.ฟ.ท. จำก ด ซ งเป นร ฐว สาหก จ ใน กระทรวงคมนาคม และเป นบร ษ ทล กของการรถไฟแห ง ประเทศไทย ต อมาร ฐบาลได ม การรวม รถไฟฟ า สายน เข าเป นส วนหน งของโครงกา
 • การ รถไฟฟ า ขนส งมวลชนแห ง ประเทศไทย หร อ รฟม. อ งกฤษ: Mass Rapid Transit Authority of Thailand ย อว า MRTA เป นร ฐว สาหก จ ใน ส งก ดกระทรวงคมนาคม
 • รถไฟฟ า มหานคร สายส ส ม บางข นนนท - ศ นย ว ฒนธรรมแห ง ประเทศไทย - แยกร มเกล า อ งกฤษ: Metropolitan Rapid Transit Orange Line, MRT Orange Line
 • เพ อป อนผ โดยสารเข าส โครงข ายระบบ รถไฟฟ า ขนส งมวลชนอ นได แก รถไฟฟ า มหานคร ของการ รถไฟฟ า ขนส งมวลชนแห ง ประเทศไทย รฟม. หร อ รถไฟฟ า บ ท เอส ของ กร งเทพมหานคร กทม
 • งมวลชนในกร งเทพมหานครและพ นท ต อเน อง โดยการรถไฟแห ง ประเทศไทย รฟท. เป นโครงการระบบ รถไฟฟ า ท ม โครงสร างท งทางยกระด บ ระด บด น และใต ด น
 • ใน กร งเทพมหานครและปร มณฑล ประชาชนน ยมเร ยกว า รถไฟฟ า ใต ด น เน องมาจากช วงเร มแรกให บร การ รถไฟฟ า เส นน เส นทางเป นระบบใต ด นแห งแรกของ ประเทศไทย
 • รถไฟฟ า ชานเม อง สายส แดงเข ม บ านภาช ปากท อ เป นส วนหน งของโครงการระบบรถไฟชานเม องสายส แดง โดยการรถไฟแห ง ประเทศไทย รฟท. ซ งเป นเส นทางรถไฟท เป
 • สถาน ศ นย ว ฒนธรรมแห ง ประเทศไทย อ งกฤษ: Thailand Cultural Centre Station, รห ส BL19 สายส น ำเง น OR14 สายส ส ม หร อสถาน ศ นย ว ฒนธรรมฯ เป นสถาน รถไฟฟ า ใต ด น ใน เส นทางรถไฟฟ ามหานคร
 • เป นหน ง ใน โครงการก อสร างเส นทาง รถไฟฟ า ใน ระบบ รถไฟฟ า มหานคร โดย การ รถไฟฟ า ขนส งมวลชนแห ง ประเทศไทย รฟม. หร อ MRTA เส นทาง รถไฟฟ า
 • ประเทศไทย รฟม. เป นส วนหน งของโครงข ายระบบขนส งมวลชนทางราง ใน กร งเทพมหานครและปร มณฑล นอกเหน อไปจากระบบ รถไฟฟ า ขนส งมวลชนอ น ได แก