Back

ⓘ การขนส่งระบบรางในประเทศไทย
การขนส่งระบบรางในประเทศไทย
                                     

ⓘ การขนส่งระบบรางในประเทศไทย

ในปัจจุบัน รถจักรดีเซลไฟฟ้า ถือเป็นรถจักรที่มีส่วนช่วยในการทำขบวนรถโดยสารและรถสินค้ามากที่สุด โดยรถจักรดีเซลไฟฟ้าที่ใช้งานบ่อย ๆ ได้แก่ จีอี อัลสธอม มี 4 รุ่นย่อย ได้แก่ เอแอลเอส เอเอชเค เอแอลดี และเอดีดี ฮิตาชิ จีอีเอ และซีเอสอาร์ นอกจากนี้ยังมีรถจักรดีเซลไฮดรอลิก ซึ่งมีบทบาทในการทำขบวนรถโดยสารน้อยลงกว่าในอดีต แต่จะทำขบวนรถโดยสารหรือรถสินค้าในกรณีพิเศษ เช่น กรุปป์ทำขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในช่วงอุทกภัย และเฮนเชล ทำขบวนรถบำรุงทางเพื่อใช้ในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เป็นต้น

นอกจากรถจักรแล้ว ยังมีรถดีเซลราง ซึ่งมีทั้งห้องโดยสารและห้องขับภายในคันเดียวกัน โดยมีเครื่องยนต์อยู่ข้างใต้ ทำให้ขบวนรถออกตัวได้ดีกว่าการใช้รถจักรลาก รถดีเซลรางหลัก ๆ ที่ยังคงใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่

 • สปรินเทอร์ ใช้ทำรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 3/4 ในสายเหนือ และรถเร็วที่ 997/998 ในสายตะวันออก
 • แดวู ใช้ทำรถด่วนพิเศษดีเซลรางในสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้
 • ทีเอชเอ็นและเอ็นเคเอฟ ใช้ทำรถธรรมดา รถชานเมือง รถท้องถิ่นสายเหนือ และรถด่วนดีเซลรางสายตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เอทีอาร์ เป็นรถดีเซลรางนั่งปรับอากาศที่ไม่มีห้องขับ พ่วงในรถด่วนดีเซลรางสายตะวันออกเฉียงเหนือ รถเร็วที่ 105/106 รถนำเที่ยวน้ำตก/สวนสนประดิพัทธ์ และรถชานเมืองวงเวียนใหญ่–มหาชัย บางขบวน
 • ฮิตาชิ ใช้ทำรถท้องถิ่นสายตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นรถเสริมให้กับรถด่วนดีเซลรางในช่วงเทศกาล
                                     

1. รถไฟฟ้าในเขตเมือง

ในปัจจุบัน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีให้บริการเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น โดยเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท หมอชิต–อ่อนนุช และสายสีลม สนามกีฬาฯ–สะพานตากสิน ในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 5 สาย สายล่าสุดที่เปิดให้บริการคือ สายฉลองรัชธรรม สายสีม่วง ซึ่งเปิดให้บริการใน พ.ศ. 2559

นอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ยังมีโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่อื่น ๆ อาทิ ขอนแก่น ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ หาดใหญ่

                                     

2. แหล่งข้อมูลอื่น

 • รถไฟรุ่นใหม่
 • คากิซากิ, อิจิโร. จากทางรถไฟสู่ทางหลวง: ความเปลี่ยนแปลงนโยบายการคมนาคมและการหมุนเวียนสินค้าของประเทศไทย พ.ศ. 2478-2518. นนทบุรี: ต้นฉบับ, 2560.
                                     
 • โครงข าย ระบบ รถไฟฟ า ใน ประเทศไทย เป น ระบบ ขนส ง มวลชนทาง ราง ใน ประเทศไทย เร มเป ดให บร การเป นคร งแรกเม อป พ.ศ. 2542 โดยกร งเทพมหานครเป นเม องแรกท ม ระบบ รถไฟฟ า
 • การ ขนส ง ระบบ ราง ใน กร งเทพมหานคร เร มต งแต พ.ศ. 2436 โดยเป ดเด นเส นทางรถไฟสายปากน ำ จากกร งเทพ ไปย งสม ทรปราการ ซ งต อมาได พ ฒนาเป นรถไฟหลวง และเร มดำเน นการเม อ
 • ระบบ ขนส ง ทาง ราง ใน เขตเม อง urban rail transit เป นการ ขนส ง ท พ ฒนามาจาก ระบบ ราง น บต งแต ภายหล งสงครามโลกคร งท 2 การ ค นพบเคร องจ กรไอน ำได ถ กพ ฒ
 • การ ขนส ง ท ม ความแปลกใหม จากสายตาของชาวต าง ประเทศ เช น รถต กต ก รถสองแถว เป นต น ด บทความหล กท การ ขนส ง ระบบ ราง ใน ประเทศไทย การ รถไฟแห ง ประเทศไทย
 • การ ขนส ง ระบบ ราง ใน ประเทศ มาเลเซ ย ประกอบด วย รถไฟ ราง หน ก รวมท งรถไฟความเร วส ง รถไฟฟ า ราง เบา และรถไฟฟ าโมโนเรล รถไฟ ราง หน กม กใช สำหร บ การ ขนส ง
 • รถไฟใต ด นคว งจ ด บทความหล กท รถไฟใต ด นแทจ อน การ ขนส ง ระบบ ราง ใน ประเทศ เกาหล ใต การ คมนาคม ใน ประเทศ เกาหล ใต Subway transferring information for South
 • ระบบ ขนส ง มวลชนเร ว อ งกฤษ: rapid transit หร อท ม กเร ยกว า รถไฟฟ า รถไฟใต ด น subway, underground รถไฟ ใน เม อง metro รถไฟ ราง หน ก heavy rail
 • โครงข าย ระบบ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน ใน กร งเทพมหานครและพ นท ต อเน อง เป น ระบบ ขนส ง มวลชนทาง ราง ใน กร งเทพมหานครและปร มณฑล เร มเป ดให บร การเป นคร งแรกเม อป
 • การ ขนส ง ระบบ ราง ใน ประเทศ พม า ม ระบบ ราง ท งส น 10, 296.01 km 6, 398 mi และม สถาน 1, 225 สถาน ใช ราง ส วนใหญ เป น ราง ขนาด 1 เมตร ม เตอร เกจ ดำเน น การ โดยการรถไฟเม ยนมา
 • 23, 496 ค น ใน ค.ศ. 2006 ม ผ โดยสารรวม 119, 968, 000 คนในทางไกล และ 2, 091, 828, 000 คนในทางส น การ ขนส ง ระบบ ราง แบ งตาม ประเทศ การ คมนาคม ใน ประเทศ เยอรมน
 • ใน ป พ.ศ. 2563 ระบบ ขนส ง มวลชนแบบนำทางอ ตโนม ต ระบบ ขนส ง ทาง ราง ขนาดกลาง รถไฟฟ าล อยาง บทความเก ยวก บ การ เด นทาง การ คมนาคม และ การ ขนส ง น ย งเป นโครง
 • ระบบ ราง ใน สำน กงานนโยบายและแผนการ ขนส ง และจราจร กรม การ ขนส ง ทาง ราง ม หน าท กำก บด แล ระบบ ขนส ง ทาง ราง ท ว ประเทศ ให เป นมาตรฐานเด ยวก น รวมถ ง การ เสนอแนะนโยบาย