Back

ⓘ วัฒนธรรมไทย
                                               

วัดบางกะดี

วัดบางกะดี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีพระครูปทุมรัตนคุณ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส วัดบางกะดีสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2326 โดยหลวงปู่ปิ่น เป็นผู้ดำเนินการสร้าง เดิมมีนามว่า วัดบางกะดีไทย ได้เปลี่ยนเป็น "วัดบางกะดี" โดยตัดคำว่า "ไทย" ออกไป เมื่อปี พ.ศ. 2450 วัดนี้คาดว่ามีอายุเก่าแก่พอสมควร โดยเฉพาะอุโบสถ์หลังเก่าที่รื้อแล้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2330 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2366 อาคารเสนาสนะได้แก่ ได้แก่ อุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2535 ...

                                               

วัดบางกร่าง

วัดบางกร่าง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ติดกับคลองบางกร่าง ในหมู่ที่ 3 บ้านบางกร่าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวา วัดบางกร่างสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 แต่อาจสร้างก่อนหน้านั้น ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง ชื่อของวัดคงเรียกตามชื่อคลองที่ตั้งอยู่ใกล้ชิด วัดได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยสร้างอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเดิมและปรับปรุงก่อสร้างเสนาสนะอื่นอีก วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400 อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้และอาคาร ...

                                               

วัดปลายคลองขุนศรี

วัดปลายคลองขุนศรี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของคลองขุนศรี ในหมู่ที่ 3 บ้านปลายคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัด มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 27 ไร่ เมื่อครั้งมีการขุดคลองขุนศรีเชื่อมคลองพระพิมล พระราชาภิมณฑ์ กับคลองพระยาบรรลือ พระยาบรรฦๅ ได้มีราษฎรเข้ามาแผ้วถางป่าและจับจองที่นาบริเวณปลายคลองขุนศรีซึ่งอยู่ชายป่ากระทุ่มมืด ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2456 โดยใช้ชื่อว่า "วัดปลายคลองขุนศรี" เนื่องจากวัดตั้งอยู่ปลายคลองขุนศรี แต่บางครั้งชาวบ้านก็เรียกว่า วัดขุนศรีบน ส่วน "ว ...

                                               

เครื่องอิสริยาภรณ์มูกูฮวา

เครื่องอิสริยาภรณ์มูกูฮวา เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้ มอบโดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ สำหรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเกาหลีใต้ ประมุขรัฐต่างประเทศและคู่สมรสของประมุขรัฐต่างประเทศ โดยผู้ได้รับมอบต้องเป็น "ผู้ที่กระทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธไมตรีและความก้าวหน้าอันเป็นประโยชน์ยิ่งของสาธารณรัฐเกาหลี" ชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์นี้มีที่มาจากดอกไม้ประจำชาติเกาหลีใต้นั่นคือกุหลาบโซรอนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของเกาหลีใต้

                                               

วัดบางเลนเจริญ

วัดบางเลนเจริญ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้านวัดน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ ปัจจุบันมีพระปลัด ณัฐวุฒิ อานนฺโท เป็นเจ้าอาวาส วัดบางเลนเจริญเดิมมีนามว่า วัดน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 ในสมัยอยุธยา ต่อมากลายเป็นวัดร้างไประยะหนึ่ง จนกระทั่งมีผู้เข้ามาทะนุบำรุงวัดอีกครั้งและกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2519 จากนั้นนายถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงประชาชนทั่วไปจึงได้อุปถัมภ์วัดเรื่อยมา ภายในวัดมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบางเลนเจริญซึ่งเปิดดำ ...

                                               

วัดโบสถ์ดอนพรหม

วัดโบสถ์ดอนพรหม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้านวัดประชารังสรรค์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา วัดโบสถ์ดอนพรหมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2310 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง ต่อมาขาดการทำนุบำรุงจึงกลายเป็นวัดร้างอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งประชาชนได้ร่วมกันบูรณะให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นมาอีกครั้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518 และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 นอกจากนั้นยังได้ให้ที่ธร ...

วัฒนธรรมไทย
                                     

ⓘ วัฒนธรรมไทย

  • คตินิยมเชื้อชาติในประเทศไทย
  • งานศพไทย
  • โซตัส
  • การไหว้
  • สตรีในประเทศไทย
  • รายชื่อผีไทย
  • การแต่งงานแบบไทย
  • กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
  • ชุดไทยเดิม
ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม
                                               

ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม

ณวัชร์เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ณวัชร์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก รุ่นที่ 128 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณวัชร์เข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ 7 กรฎาคม 2562 ที่ วัดปริวาสราชสงครามเป็นเวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์ ณวัชร์มีฉายาทางธรรมคือ "สุธมฺโม" สุธัมโม