Back

ⓘ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                                     

ⓘ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. หรือชื่อเดิมว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานราชการ ภายในส่วนสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่

 • กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทเอกชนในโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
 • จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี และวิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ เช่น เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 • พิจารณางบลงทุนประจำปี ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี และกระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
                                     

1. ประวัติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยใช้ชื่อว่า สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอความเห็น คำแนะนำ ต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2502 มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะ และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 มีการนำแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่เป็น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖

กระทั่งวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ฉบับใหม่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วก่อนส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือให้ยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมกับตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาแทนทำนองเดียวกับ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เข้าสู่การประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 47/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเห็นด้วย 180 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

โดยมีกำหนดพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 68/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ ร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน เห็นด้วย 186 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้พร้อมกับข้อเสนอแนะกลับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

กระทั่งวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่อาคารสุริยานุวัตร ถนนกรุงเกษม ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเดิมเป็นบ้านของ มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตรเกิด บุนนาค ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สศช. ได้ซื้ออาคารและที่ดินนี้ในปี พ.ศ. 2493 และทำการบูรณะปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2534

ใน ปี 2563 ได้มีการแต่งตั้ง​ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร​ ศิริสัมพันธ์​ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ โควิด-19 และเป็น กรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

และแต่งตั้ง ​นาย ​สุริยนต์​ ธัญญากิจจานุกิจ​ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ​ นาย ดนุชา​ พิชยนันท์​ เป็นเลขานุการ

                                     

2. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 • สำนกงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแสะสังคมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
                                     

3. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ National Economics and Social Development Council - NESDC เป็นสภาที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานระหว่าง สศช.กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการจัดทำแผนงาน และในด้านการปฏิบัติงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามมาตรา 6 มี 23 คน ประกอบด้วย

 • นาย เดชาวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
 • ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่กรรมการสภาและเลขานุการของสภาชุดนี้
 • ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ
 • ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
 • พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • กรรมการ 8 คน โดยตำแหน่ง ประกอบด้วย
 • ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
 • ดร.เมธินี เทพมณี เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ อีก 15 คนดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 • รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
 • ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
 • นาย ลวรณ แสงสนิท
 • นาย นินนาท ไชยธีรภิญโญ
 • ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
 • อัชพร จารุจินดา
 • รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
 • ดร.คณิศ แสงสุพรรณ


                                     
 • สภา ท ปร กษา เศรษฐก จ และ ส งคม แห ง ชาต หร อต วย อ สศ. National Economic and Social Advisory Council, NESAC เป น สภา ท ปร กษา ทำหน าท ให คำปร กษาแก คณะร ฐมนตร
 • สำน กงาน เศรษฐก จ การเกษตรม หน าท ความร บผ ดชอบ ตามท กำหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต เศรษฐก จ การเกษตร พ.ศ. 2522 ด งน ว เคราะห นโยบายการเกษตร และ แผน พ ฒนาการ เกษตรและสหกรณ
 • สำน กงานสภาพ ฒนาการ เศรษฐก จ และ ส งคม แห ง ชาต สำน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ สำน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการลงท น สำน กงาน ทร พยากรน ำ แห ง ชาต สำน กงาน การข บเคล อนการปฏ ร ปประเทศ
 • สำน กงาน สถ ต แห ง ชาต อ งกฤษ: National Statistical Office เป นหน วย งาน ของร ฐบาลไทย ระด บกรม ส งก ดกระทรวงด จ ท ลเพ อ เศรษฐก จ และ ส งคม
 • 2559 ตามเส นฐานความยากจนใหม ของ สำน กงาน สภา พ ฒนาการ เศรษฐก จ และ ส งคม แห ง ชาต สศช. ในไตรมาสแรกของป 2556 อ ตราว าง งาน ของไทยอย ท 0.7 ซ งน อยเป นอ นด บ
 • เศรษฐกรส วนวางแผนผ ง พ ฒนาการ เศรษฐก จ สำน กงาน สภา พ ฒนาการ เศรษฐก จ แห ง ชาต พ.ศ. 2508 เล อนเป นห วหน ากอง เศรษฐก จ น เทศก สำน กงาน สภา พ ฒนาการ เศรษฐก จ แห ง ชาต พ.ศ. 2508
 • เศรษฐก จ และ ส งคม แห ง ชาต 2558 ประกาศ สำน ก คณะร ฐมนตร เร อง แต งต งข าราชการพลเร อน สำน กงาน สภา พ ฒนา เศรษฐก จ แห ง ชาต แผน พ ฒนาการ เศรษฐก จ แห ง ชาต
 • เข าร บราชการในส งก ด สำน กงาน คณะกรรมการ พ ฒนาการ เศรษฐก จ และ ส งคม แห ง ชาต สศช. เคยดำรงตำแหน งผ อำนวยการกองว เคราะห และ ประมาณการ เศรษฐก จ ในระหว างป 2539
 • สำน กงาน สภา นโยบายการอ ดมศ กษา ว ทยาศาสตร ว จ ย และ นว ตกรรม แห ง ชาต อ งกฤษ: Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy