Back

ⓘ กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)
                                     

ⓘ กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)

กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

                                     

1. ประวัติ

กระทรวงยุติธรรมก่อตั้งเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 เดิมใช้ชื่อว่ากระทรวงยุตติธรรม และมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงยุติธรรมในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีพระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน เป็นปลัดกระทรวงยุตติธรรมคนสุดท้ายดำรงตำแหน่งวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2496 และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2496 ได้มีการโปรดเกล้า สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปลัดกระทรวงคนที่สอง

ต่อมาในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการคุมประพฤติ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการคุมประพฤติ

                                     

2.1. หน่วยงานในสังกัด ส่วนราชการ

 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • กรมบังคับคดี
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • กรมคุมประพฤติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
                                     

2.2. หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน

 • สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
 • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย องค์การมหาชน เป็นองค์การมหาชนตามพระราบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

ส่วนงานสนับสนุนพิเศษ องค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติเฉพาะ คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดบางประการ จัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งขึ้น สนับสนุนอำนวยความยุติธรรม ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อเมื่อความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของการพิจารณาอรรถคดีในศาลทั่วราชอาณาจักรต่อโดยชำนาญการในด้านอาชญาวิทยาและอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารคลี่คลายคดีสำคัญต่างๆ สนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม จัดทำเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ทางศาลในคดีต่างๆให้กับประชาชนผู้ร้องขอและลงพื้นที่ค้นหาความจริงหรือพิสูจน์และรวบรวมจัดเตรียมหลักฐานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีต่างๆตามประสงค์ของผู้ร้องขอโดยเป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานและองค์กรของตนอย่างเคร่งรัดเป็นต้น และอีกทั้ง มูลนิธิ สมาคม องค์กรอิสระ คณะบุคคล กลุ่มบุคคล และบุคคล ไม่ว่าในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน ฯลฯ ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการต่างๆที่ส่วนงานในกระทรวงยุติธรรมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ                                     

3. รายนามปลัดกระทรวงยุตติธรรม

 • พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ วงษ์ ลัดพลี 1 เมษายน พ.ศ. 2482 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2484
 • พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
 • พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ เชิญ ปริชญานนท์ พ.ศ. 2470 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2478
 • พระยารักตประจิตธรรมจำรัส เขียน รักตประจิต 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 • พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ สุดใจ ไกรจิตติ 1 เมษายน พ.ศ. 2479 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2481
                                     

4. รายนามปลัดกระทรวง

 • 21.ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รักษาราชการแทน
 • 9.เธียร เจริญวัฒนา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2528
 • 10.สวัสดิ์ โชติพานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533
 • 1.พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2496
 • 2.ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ 23 มีนาคม พ.ศ. 2496ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2501
 • 20.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 • 6.ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2519
 • 19.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • 5.ศาสตราจารย์พิเศษ บัญญัติ สุชีวะ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
 • 15.กู้เกียรติ สุนทรบุระ 25 เมษายน พ.ศ. 2537 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 • 7.ศิริ อติโพธิ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
 • 14.สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
 • 12.ประเสริฐ บุญศรี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535
 • 18.ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 1พฤษภาคม พ.ศ. 2551
 • 4.บรรจบ เสาวรรณ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2510 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
 • 17.จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
 • 16.สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2548
 • 13.จรัญ หัตถกรรม 7 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 รักษาราชการแทน
 • 22.ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน
 • 3.ศาสตราจารย์ กำธร พันธุลาภ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2501 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2510
 • 14.สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2535 - 24 เมษายน พ.ศ. 2537
 • 11.ประมาณ ชันซื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534
 • 8.ศาสตราจารย์พิเศษ โสภณ รัตนากร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2525 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
 • 21.ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
                                     

5. วิกฤตตุลาการ พ.ศ. 2535

เมื่อปี พ.ศ. 2535 ไดเกิดวิกฤตตุลาการ โดย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นตุลาการให้เป็น โฆษกฝ่ายกบฏตุลาการ สืบเนื่องจากวันที่ 2 กันยายน คณะกรรมการตุลาการมีมติให้นาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานศาลฎีกา ในการนี้ ประภาสน์ อวยชัย ได้ระงับมติดังกล่าวให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งนาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ ได้รับการสนับสนุนจาก โสภณ รัตนากร

และในวันที่ 3 ตุลาคม คณะกรรมการตุลาการ ได้มีมติ ให้ นาย ประเสริฐ บุญศรี เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม และ สวัสดิ์ โชติพานิช เป็นประธานศาลฎีกา ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมและประธานศาลฎีกา ของ ประภาสน์ อวยชัย นำมาสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ของผู้พิพากษาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่แยกราชประสงค์ ก่อนเลิกชุมนุมและรับมติคณะกรรมการตุลาการ

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →