Back

ⓘ หมวดหมู่:วิทยาการลำดับเวลา
                                               

คริสต์ศักราช

คริสต์ศักราช เขียนย่อว่า ค.ศ. หมายถึง ปีของพระเยซูคริสต์ โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อว่าพระเยซูทรงประสูติ เป็น ค.ศ. 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 544 และมีระยะเวลาห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช และเป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากล นอกจากนี้ยังมีการใช้ ก่อนคริสตกาล อังกฤษ: Before Christ: BC หรือ B.C. code: en is deprecated ในการกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูทรงประสูติ หรือ มารับสภาพมนุษย์ จึงมีการใช้คำว่า x ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ x ปีก่อนคริสต์ศักราช

                                               

ปฏิทินฮิจเราะห์

ปฏิทินฮิจเราะห์ ปฏิทินอิสลาม หรือ ปฏิทินมุสลิม เป็นระบบปฏิทินจันทรคติซึ่งประกอบด้วย 12 เดือน และใน 1 ปีจะมี 354 หรือ 355 วัน ใช้กำหนดวันเหตุการณ์ในหลายประเทศมุสลิม และใช้โดยมุสลิมทั่วโลกเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมในการเฉลิมฉลองวันสำคัญและเทศกาลในศาสนาอิสลาม ปฏิทินฮิจเราะห์เริ่มนับเมื่อศาสดาแห่งอิสลาม นบีมุฮัมมัดอพยพจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะฮ์ หรือที่รู้จักกันว่า hijra, hijrah ในภาษาอังกฤษ ฮิจเราะห์ศักราชจะถูกระบุโดยใช้ตัวย่อ H หรือ AH อันเป็นตัวย่อของวลีภาษาละติน anno Hegirae ปัจจุบันอยู่ในฮิจเราะห์ศักราช 1442 เนื่องจากปฏิทินฮิจเราะห์เป็นปฏิทินจันทรคติ จึงไม่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูกาล โดยในแต่ละปีมีวั ...

                                               

พุทธศักราช

พุทธศักราช ย่อว่า พ.ศ. เป็นศักราชที่เริ่มนับเมื่อพระโคตมพุทธเจ้าปรินิพพาน ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อปรินิพพานแล้ว 1 ปี ประเทศไทยเป็นปี พ.ศ. 2564 ส่วนในประเทศอื่น ๆ จะเป็นปี พ.ศ. 2565 เช่นประเทศพม่า ส่วนในประเทศศรีลังกาเปลี่ยนศักราชในวันวิสาขบูชา ประเทศเถรวาทอื่นๆ คือ ลาว กัมพูชา พม่า ศรีลังกา จะเริ่มนับศักราชหลังวันพระพุทธเจ้านิพพานหนึ่งวันเลย ยกเว้นประเทศไทยที่นับช้ากว่าทุกประเทศ 1 ปี เช่นประเทศอื่นเป็นปี 2565 แต่ประเทศไทยยังเป็นปี 2564 เนื่องจากประเทศไทยสมัยโบราณมีประเพณีนับศักราชก่อนเทศนา ที่ขึ้นว่า "สิริศุภมัสดุ พุทธศาสนายุกาล จำเดิมแต่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธเข้าสู้ปร ...

                                               

ศักราช

ศักราช เป็นช่วงเวลาที่จัดขึ้นตามการอ้างอิงของช่วงเวลานั้น โดยแบ่งได้ตามการอ้างอิงหรือการเรียก จุลศักราช จ.ศ. - เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1182 โดยนับเอาวันที่พระพม่า นามว่า "บุพโสระหัน" สึกออกมาเพื่อชิงราชบัลลังก์ นิยมใช้ในเอกสารประวัติศาสตร์ของไทยเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ คริสต์ศักราช ค.ศ. - เริ่มนับตั้งแต่ พ.ศ. 544 โดยนับปีที่พระเยซูคริสต์ประสูติ เป็น ค.ศ. 1 นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และใช้เป็นปีอ้างอิงสากล มหาศักราช ม.ศ. - เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 622 พระเจ้ากนิษกะของอินเดียทรงตั้งขึ้น ใช้ในศิลาจารึกและเอกสารประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง แต่น้อยกว่าจุลศักราช พุทธศักราช พ.ศ. - เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้ ...

                                               

สหัสวรรษ

สหัสวรรษ เป็นช่วงของเวลาเท่ากับหนึ่งพันปี คำว่า millennium ในภาษาอังกฤษนั้น มาจากคำภาษาละติน mille แปลว่า พัน และ annus ซึ่งแปลว่าปี สหัสวรรษมีทั้งคริสต์สหัสวรรษและพุทธสหัสวรรษ

                                               

สากลศักราช

สากลศักราช, ศักราชสากล, หรือ ศักราชร่วม หรือ ศักราชปัจจุบัน เป็นระบบนับปีปฏิทินสำหรับปฏิทินเกรกอเรียนและปฏิทินจูเลียน ซึ่งนับปีตั้งแต่เริ่มยุคปัจจุบันเป็นต้นมา อันตรงกับปีที่ 1 ในระบบคริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. 1 ส่วนปีก่อนหน้านั้นเรียกว่า ก่อนสากลศักราช, ก่อนศักราชสากล, หรือ ก่อนศักราชร่วม หรือ ก่อนศักราชปัจจุบัน ระบบสากลศักราชสามารถใช้แทนระบบศักราชไดโอไนซัส Dionysian era ซึ่งแบ่งปีออกเป็น ค.ศ. Christian Era: CE; anno Domini: AD; หรือ year of the/Our Lord กับก่อนคริสตกาล before Christ: BC ดังนั้น ระบบสากลศักราชและระบบศักราชไดโอไนซัสจึงเท่าเทียมกันในทางจำนวน เป็นต้นว่า สากลศักราช 2021 ย่อมตรงกั ...