Back

ⓘ การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
                                     

ⓘ การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นระบบการรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษามีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ระบบเริ่มแรกเป็นระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง UCAS ซึ่งมักเรียกกันว่า การสอบเอ็นทรานซ์ องค์การและหน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของไทย ก็ได้ร่วมมือกันปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเป็น ระบบแอดมิสชันส์กลาง ซึ่งสามารุถแบ่งออกเป็น 3 เวอร์ชันตามกระบวนการรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ ระบบแอดมิสชันส์กลาง ระยะที่ 1, ระบบแอดมิสชันส์กลาง ระยะที่ 2 และระบบแอดมิสชันส์กลาง TCAS

                                     

1.1. ประวัติ ประวัติ

ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษา CUAS Central University Admissions System เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย มีพัฒนาการในช่วงปีการศึกษา 2504 – 2542

 • ปีการศึกษา 2505 – สถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง จัดสอบร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการสละสิทธิ์และการเพิ่มจำนวนสำรองที่นั่งจากการที่ผู้สมัครได้หลายสถาบัน ทำให้นักเรียนในขณะนั้นต้องเสียเวลาสอบหลายแห่ง มีค่าใช้จ่ายมาก และมีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • ก่อนปีการศึกษา 2504 – มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งดำเนินการสอบเอง
 • ปีการศึกษา 2504 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน จัดสอบร่วมกัน โดยมี สภาการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงาน
 • ปีการศึกษา 2516 – ทบวงมหาวิทยาลัย รับโอนงานการสอบคัดเลือกจากสำนักสภาการศึกษาแห่งชาติ แนวทางการคัดเลือกในช่วงนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะหรือสถาบันการศึกษาได้ 6 อันดับ และเลือกวิชาสอบไปในคราวเดียวกัน หลังจากที่ระบบสอบคัดเลือกรวมได้ดำเนินการได้ระยะหนึ่ง ก็พบประเด็นปัญหาที่สำคัญดังนี้
 • การคัดเลือกแบบเดิมได้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เข้าเรียน เนื่องจากมีการสอบเฉพาะวิชาสามัญ
 • จำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือกมีแนวโน้มสูงขึ้น
 • ปีการศึกษา 2509 – คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลับไปใช้วิธีสอบแยก แต่การดำเนินการเกิดปัญหามาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป เนื่องจากต้องมีการเรียกสอบสัมภาษณ์เพิ่มหลายรอบ
 • ระบบการคัดเลือกสร้างความเครียดให้นักเรียนและผู้ปกครอง
 • ปีการศึกษา 2510 – คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของสภาการศึกษาแห่งชาติ ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลับมาใช้วิธีสอบรวมอีกครั้ง และสถาบันการศึกษาอีก 2 แห่งเข้าร่วม คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปัจจุบัน
 • การคัดเลือกแบบเดิมมีผลทางลบต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่สนใจเรียนวิชาที่ไม่ต้องใช้ในการสอบคัดเลือก เป้าหมายของการเรียนกลายเป็นการสอบเข้าศึกษาต่อเท่านั้น ผลที่ตามมาคือ นักเรียนที่เรียนดีได้มุ่งสอบเทียบเพื่อให้ตนมีคุณสมบัติเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโดยเรียนไม่ครบตามชั้นปี ผู้ปกครองหรือนักเรียนอาจเห็นว่าเป็นการประหยัดเงินและเวลา ส่งผลให้มีผู้เรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาก่อนมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม และการจัดชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายก็มีปัญหาตามมา
 • มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา เนื่องจากดำเนินการเฉพาะช่วงปิดภาคการศึกษาเท่านั้น
 • ปีการศึกษา 2507 – สถาบันการศึกษาอีก 2 แห่งเข้าร่วม คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปัจจุบัน
                                     

1.2. ประวัติ ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง UCAS 2543 - 2548

ระบบคัดเลือก UCAS ถูกใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548 ทบวงมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการศึกษา ตรวจสอบ และพัฒนาการนำผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ผลเป็นระบบคัดเลือกใหม่และทบวงให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ระบบคัดเลือกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการเข้าเรียน การคัดเลือกใช้องค์ประกอบ 2 ส่วนในการพิจารณา คือ ผลการเรียนตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ค่าน้ำหนัก 10% และผลการสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ เรียกรวมว่า การสอบวัดความรู้ ค่าน้ำหนัก 90% และมีการดำเนิน การสอบวัดความรู้ ปีละ 2 ครั้ง แล้วนำคะแนนครั้งที่มากมาคำนวณและจัดลำดับผลการสอบของผู้สมัครแต่ละคน

เชิงอรรถ
                                     

1.3. ประวัติ ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง ระยะที่ 1

ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง หรือ ระบบ Admissions ระยะที่ 1 ได้ประกาศใช้โดย สกอ. และ ทปอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ระบบคัดเลือกนี้ใช้ GPAX, GPA กลุ่มสาระฯ, O-NET และ A-NET เป็นองค์ประกอบของเกณฑ์การคัดเลือก

ในที่นี้ คำว่า ผลการเรียน หมายถึง ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า, การรับเข้าศึกษาต่อ: การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย, สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยหรือสถาบันผู้รับเข้าศึกษา, การคัดเลือก: การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ความเป็นมาของระบบกลาง Admissions ระยะที่ 1
 • ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจกำหนดคุณสมบัติอื่น หรือให้มีการสอบวิชาเฉพาะ ซึ่งแต่ละสถานศึกษา หรือ สทศ. เป็นฝ่ายจัดสอบ หรือกลไกการสอบรวม ทบวงเป็นผู้ประสานงานและสถานศึกษาเป็นศูนย์สอบ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 • ทปอ. ได้เสนอให้ทบวงพิจารณาปรับปรุงระบบการคัดเลือกในระบบสอบรวม โดยขอให้เริ่มตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป โดยยึดหลักการให้เพิ่มผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกมากขึ้น และพิจารณาความสามารถของผู้สมัครจากผลการสอบ วิชาหลัก และ/หรือแบบทดสอบมาตรฐานความสามารถทางการเรียน ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. ที่จะจัดตั้งขึ้น
 • สำหรับผลการเรียนต้องได้รับการตรวจสอบจาก สพฐ. หรือสำนักงานปลัด หรือต้นสังกัดต่าง ๆ เพื่อป้องกันการคิดเกรดผิดพลาด
 • การพิจารณาของ ทปอ. ร่วมกับ สกอ. ได้ยึดหลักการแนวทางเพื่อกำหนดเป็นระบบกลางของการรับเข้าศึกษาต่อ มีสาระดังนี้
 • การพิจารณาผลการเรียนเพื่อการรับเข้าศึกษาต่อจะพิจารณาจากการวัดผลด้วยวิธีการและตามช่วงวลาต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
 • หลีกเลี่ยงการสอบเพิ่มเติม หรือแม้หากมีการสอบเพิ่มเติมกำหนดให้ไม่เกิน 3 วิชา
 • ระบบใหม่จะต้องปรับเปลี่ยนจากระบบสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบที่พิจารณาจากผลการเรียน และต้องเป็นระบบที่มีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • การปรับปรุงระบบการคัดเลือกได้ดำเนินการมาโดยลำดับ ได้ข้อยุติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 โดย ทปอ. ประกาศการใช้ระบบการคัดเลือกนี้ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ดูตารางขวามือ
เชิงอรรถ


                                     

1.4. ประวัติ ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง ระยะที่ 2

ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง หรือ ระบบ Admissions ระยะที่ 2 ได้ประกาศใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยใช้ GPAX, GPA กลุ่มสาระ, O-NET, และ PAT เป็นองค์ประกอบของเกณฑ์การคัดเลือก

เนื่องจากระบบระยะที่ 1 ได้รับเสียงวิจารณ์เรื่องการให้สัดส่วนผลการเรียนมากเกินไป การรับเข้าศึกษาด้วยระบบ Admissions มีเป้าหมายว่า เมื่อดำเนินการเต็มรูปแบบ สถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับเข้าและประกาศเกณฑ์อย่างทั่วถึง ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันศึกษาใดจะต้องนำผลการสอบที่ สทศ. จัดสอบเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันและต้องไม่เพิ่มภาระแก่ผู้สมัคร ที่สามารถจะนำผลการสอบไปยื่นสมัครที่หน่วยคัดเลือกกลางที่มีกลไกดำเนินงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ในการปรับปรุงระบบ ทปอ. ได้มอบให้กลุ่มเสวนา การรับบุคคลเข้าศึกษาและการวัดผล Admissions and Assessment Forum ดำเนินการ โดยมีหลักการซึ่ง ทปอ. ให้พิจารณานำผลการเรียนและการสอบ PAT เป็นองค์ประกอบของการคัดเลือก ผลการเรียนประกอบด้วย GPAX และผลการสอบ O-NET ส่วน PAT จะแทนที่การสอบ A-NET และ/หรือวิชาเฉพาะ เนื่องจากหลักการของ PAT เป็นการทดสอบความถนัดทางการเรียนซึ่งไม่เน้นเนื้อหาวิชา จึงสามารถจัดสอบได้หลายครั้งในแต่ละปี ทปอ. เห็นชอบองค์ประกอบการคัดเลือกปีการศึกษา 2553 ดังตารางทางขวามือ

                                     

1.5. ประวัติ ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง TCAS

ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง TCAS Thai university Central Admission System เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

ความเป็นมา
 • ทปอ. ได้รับหลักการและเสนอแนวทางการรับเข้าอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกเข้าอุดมศึกษา เพื่อความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วย หลักการ 3 ประการ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้ นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดย ใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มี การบริหารสิทธิ์ ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
 • ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎและที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย
                                     

2. การสอบเอ็นทรานซ์

การสอบเอ็นทรานซ์ Entrance Examination เป็นส่วนหนึ่งของระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง CUAS การสอบเอ็นทรานซ์เป็นการวัดความรู้เป็นหลัก โดยสำนักทดสอบกลาง ทบวงมหาวิทยาลัย ต่อมาคือ สำนักทดสอบกลาง สกอ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในปัจจุบัน

การจัดสอบเอ็นทรานซ์มีรายวิชาหลัก วิชาความรูพื้นฐานวิชาการ และวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2541 ผลของการสอบเอ็นทรานซ์ถูกใช้ในการนำคะแนนครั้งที่มากมาคำนวณจัดเรียงลำดับที่ของผู้สมัครแต่ละคน คะแนนของการสอบเอ็นทรานซ์มีอายุ 3 ปี

วิชาในการสอบเอ็นทรานซ์

การสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ เรียกรวมว่า การสอบวัดความรู้ มีรายวิชาที่กำหนดไว้ตามความต้องการของแต่ละคณะหรือสาขาวิชาต่างๆ ในระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย

                                     

3. เกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการ TCAS

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการที่สำคัญ
 • การสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเมื่อรับเสร็จจะทำการ Clearing คือ ผู้สมัคร 1 คน มี 1 สิทธิ์ในการยืนยันการเข้าศึกษต่อในสาขาที่สอบได้ เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต่อไป หากต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้มีปฏิทินกำหนดวันที่ทำการ Clearing แน่นอน ดังเช่นในประกาศของ ทปอ. ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
 • คะแนนวิชาสามัญ มี 9 วิชา วิชาละ 100 คะแนน มีการจัดสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที จัดสอบ 2 วัน วิชารวม
 • การคัดเลือกของทั้งประเทศจะมี 5 รอบ
 • คะแนน GAT/PAT มีอายุ 2 ปี
 • สำหรับรอบที่ 4 การรับแบบ Admission ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือก 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี - ดูเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาระบบกลาง
 • สำหรับรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือก 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ
เชิงอรรถ คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข TCAS
 • จบการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า กศน. และ ปวช.
 • เลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ 4 อันดับ สาขาวิชา
 • มีระเบียน ใบรับรองผลการศึกษา แสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 6 ภาคการศึกษา ที่ระบุวันที่จบภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครแอดมิชชั่นกลาง
 • มี คุณสมบัติเฉพาะ ถ้ามี ในหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ ซึ่มีรายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยแค่งละแห่งเป็นผู้กำหนด


                                     

4. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาระบบกลาง

ระบบการตัดเลือกเข้าอุดมศึกษาระบบกลาง Admissions เป็นระบบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. รับผิดชอบในการจัดการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549

เกณฑ์การคัดเลือก จากการสอบมีการเปลี่ยนแปลงในชนิดการทดสอบ และค่าน้ำหนัก ดังตารางข้างล่างนี้ ในช่วงปีการศึกษา 2549 - 2561 ตามข้อมูลต่อไปนี้

 • 2549: ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง ระยะที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2549
 • 2559: ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง ระยะที่ 2 เมื่อปีการศึกษา 2553 และ 2559
 • 2561: ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง TCAS, รอบที่ 4
 • 2551: ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง ระยะที่ 1
 • 2550: ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง ระยะที่ 1
เชิงอรรถ
                                     

5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ GPA กลุ่มสาระฯ) คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของวิชาพื้นฐาน และวิชาเลือก ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะในสาระการเรียนรู้นั้น

เช่น หากได้เรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ก็จะนำผลการเรียนไปคิดอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือหากเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและวิชาภาษาเยอรมัน ก็จะนำไปคิดอยู่ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

แต่ละคณะจะกำหนดกลุ่มสาระและค่าน้ำหนัก เป็น % ของกลุ่มสาระที่จะนำ GPA มาพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับสาขาที่จะศึกษาต่อ โดยส่วนใหญ่จะนำ GPA ของวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาใช้ แต่คณะมนุษยศาสตร์ก็มักจะไม่ใช้ GPA คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาในการพิจารณา

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 จะได้รับใบแสดงผลการเรียน ปพ. ซึ่งบอกทั้ง GPAX และ GPA กลุ่มสาระอยู่แล้ว จึงไม่ต้องคำนวณเอง

                                     

6. การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต O-NET โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดสอบตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ โอเน็ต วัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระ ได้แก่

แต่ละปีมีการจัดสอบ โอเน็ต เพียงครั้งเดียว เวลาสอบ วิชาละ 2 ชั่วโมง

เชิงอรรถ
                                     

7. การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง Advanced National Educational Test; A-NET เป็นการสอบความรู้ขั้นสูง 6 ภาคเรียน ทดสอบเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่น จำนวนวิชาสอบ 11 วิชา ตามแต่ละคณะที่กำหนด มีช่วงเวลาสอบในเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้ยกเลิกการสอบเอเน็ตแล้วเปลี่ยนไปใช้การทดสอบความถนัดทั่วไป วิชาชีพและวิชาการ GAT-PAT แทน รวมมีการจัดสอบเอเน็ตทั้งหมด 4 ครั้ง

เอเน็ต A-NET เป็นการสอบ สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง ระยะที่ 1

ยกเลิก เอเน็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 แล้ว
                                     

8. การสอบวิชาเฉพาะ

วิชาเฉพาะมีลักษณะเดียวกับ A-NET คือ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะหรือสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาษาต่างประเทศ และความถนัด

 • สำหรับปีการศึกษา 2548 สทศ. จัดสอบวิชาเฉพาะ ภาษาต่างประเทศ พร้อมกับการสอบ O-NET และ A-NET ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2549
 • ปี พ.ศ. 2552 เป็นปีสุดท้ายที่มีการใช้ A-NET และปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไปได้ใช้ GAT ความถนัดทั่วไป และ PAT ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ แทน
 • สำหรับปีการศึกษา 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เป็นผู้จัดสอบวิชาเฉพาะ ความถนัด ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
                                     

9. ขั้นตอนของระบบแอดมิสชันส์

ขั้นตอนของแอดมิสชันส์ต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก ระบบ Admissions ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปใช้ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง TCAS

                                     

10. ระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษา โดยรับตรง

ระบบรับตรง เป็นวิธีคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยจะใช้ระเบียบของแต่ละสถาบันในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทาง และเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยทั่วไปสถาบันแต่ละแห่งมักจะพิจารณาด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นกับความต้องการของคณะหรือสาขาวิชา อาทิเช่น

 • ประวัติผลงานมีการได้รับรางวัลทางด้านภาษาไทยระดับภูมิภาคขึ้นไป สาขาภาษาไทย
 • ประวัติผลงานเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์, ประสบการณ์ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครูหรือคหกรรมศาสตร์, และเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา Statement of Purpose สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา
 • ประวัติผลงาน Portfolio ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่กำหนด สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • เรียงความ "แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว" สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว


                                     

11. แหล่งข้อมูลอื่น

 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.
 • กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สกอ. / ปัจจุบันย้ายไปเว็บไซต์ CUPT.net - ณ 27 มีนาคม 2564
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ.
 • TCAS64 - แหล่งข่าวประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564
 • TCAS - หลักเกณฑ์และกระบวนการรับสมัคร และประกาศผลการคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ.
                                     
 • ย นประกอบ ใน การ พ จารณา ส วน การ ทดสอบระด บชาต ของน กเร ยนระด บช นม ธยม ศ กษา ปท 6 จะนำไปใช ใน การ ร บ บ คคล เข า ศ กษา ใน สถาบ น อ ดมศ กษา ใน ประเทศไทย สำหร บ ประเทศไทย
 • การ จ ดอ นด บ สถาบ น อ ดมศ กษา ใน ประเทศไทย โดยสำน กงานคณะกรรมการ การ อ ดมศ กษา สกอ. จ ดทำข นเม อว นท 31 ส งหาคม พ.ศ. 2549 ใน การ จ ดทำอ นด บมหาว ทยาล ยร ฐ
 • สถาบ น ว ทยาล ยช มชน เป นน ต บ คคลและเป นส วนราชการตามกฎหมายว าด วยว ธ การ งบประมาณ ใน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการ การ อ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แต เด มค อ
 • อ นด บ สถาบ น อ ดมศ กษา ใน ประเทศไทย ใน ท น เป นการจ ดอ นด บ สถาบ น อ ดมศ กษา ของ ประเทศไทย โดยหน วยงานของ ไทย เอง และน ตยสารของต าง ประเทศ สำหร บหน วยงานของ ไทย ใน ป
 • ย นข อสอบออกตามหล กส ตร การ ร บ บ คคล เข า ศ กษา ใน สถาบ น อ ดมศ กษา ใน ประเทศไทย สาระและมาตรฐาน การ เร ยนร การ สอบ O - NET ม.6 ป การ ศ กษา 2550 นโยบาย การ สอบ O - NET ป การ ศ กษา 2550
 • โรงเร ยนเตร ยม อ ดมศ กษา เป นโรงเร ยนสหศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลายแห งแรกของ ประเทศไทย ป จจ บ นส งก ดสำน กงานเขตพ นท การ ศ กษา ม ธยมศ กษา กร งเทพมหานคร
 • มหาว ทยาล ยร ฐ สถาบ น อ ดมศ กษา ใน กำก บของร ฐ สถาบ น อ ดมศ กษา เอกชน มหาว ทยาล ย ว ทยาล ย คณะว ชา บ ณฑ ตว ทยาล ย รายช อ สถาบ น อ ดมศ กษา ใน ประเทศไทย
 • สถาบ น อาศรมศ ลป อ งกฤษ: Arsom Silp Institute of the Arts เป น สถาบ น อ ดมศ กษา เอกชนระด บบ ณฑ ต ศ กษา ใน ประเทศไทย ท ไม แสวงหาผลกำไร จ ดต งข นเม อว นท
 • สถาบ น เทคโนโลย แห งเอเช ย อ งกฤษ: Asian Institute of Technology หร อ เอไอท เป น สถาบ น การ ศ กษา ท ม สถานะเป นองค การระหว าง ประเทศ ก อต งเม อ พ.ศ. 2502
 • สถาบ น เทคโนโลย ไทย - ญ ป น ส.ท.ญ. เป น สถาบ น อ ดมศ กษา เอกชน ก อต งโดยสมาคมส งเสร มเทคโนโลย ไทย - ญ ป น เม อป พ.ศ. 2549 ซ งม ความเช ยวชาญ ใน