Back

ⓘ ไปรษณีย์ไทย (บริษัท)
                                     

ⓘ ไปรษณีย์ไทย (บริษัท)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย ซึ่งแปรรูปมาจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย

                                     

1.1. ประวัติ ยุคเริ่มก่อตั้ง

ระบบไปรษณีย์ของประเทศไทย เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการไปรษณีย์ในสมัยแรกคือ กรมไปรษณีย์ เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไปรษณียาคาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลองโอ่งอ่าง ปัจจุบันรื้อทิ้งเพื่อสร้างสะพานพระปกเกล้า

ในระยะแรกที่ให้บริการ ครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพเท่านั้น เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 จึงเริ่มขยายไปต่างจังหวัดโดยเปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่สมุทรปราการและนครเขื่อนขันธ์ พระประแดง ในปัจจุบัน และขยายต่อจนถึงเชียงใหม่ในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน ส่วนบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เริ่มเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 หลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์

ในปี พ.ศ. 2441 กรมไปรษณีย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมไปรษณีย์โทรเลข หลังจากมีการควบรวมเอา กรมไปรษณีย์ และ กรมโทรเลข ซึ่งดูแลงานด้านโทรเลข เข้าด้วยกัน เมื่อ พ.ศ. 2483 ได้มีการเปิด ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ขึ้นบนถนนเจริญกรุง เขตบางรัก และใช้เป็นที่ทำการของกรมไปรษณีย์โทรเลข

                                     

1.2. ประวัติ ยุครัฐวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนสถานะจากหน่วยงานราชการมาเป็นรัฐวิสาหกิจใช้ชื่อว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทย ก.ส.ท.

และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 มีการปรับโครงสร้างอีกครั้งตามนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยแยกการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ปณท. และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ดูแล บริการด้านไปรษณีย์ทั้งหมด มีสำนักงานใหญ่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ

                                     

2. สินค้าและบริการ ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย

 • ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม แสตมป์
 • บริการไปรษณีย์ เช่น ไปรษณีย์ในประเทศ และ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 • บริการค้าปลีก เช่น อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์
 • สินค้าไปรษณีย์ เช่น กล่ซอง ของที่ระลึก
 • บริการขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ โลจิสโพสต์ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ครบวงจร และ บริการกล่องเหมาจ่าย
 • บริการการเงิน เช่น ธนาณัติออนไลน์ บริการชำระเงินผ่านบริการไปรษณีย์ ฯลฯ
                                     

3. ที่ทำการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์เคยมีการให้บริการด้านโทรเลขด้วย ดังนั้นในอดีตจึงใช้คำว่า ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข แทน แต่หลังจากที่งานด้านโทรเลขแยกไปอยู่กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับหน้าที่และบริการของแต่ละแห่ง ตัวอย่างเช่น

 • ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย ปณศ., delivery post office หรือ ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่าย ปณจ. มีหน้าที่ รับฝาก คือ รวบรวมจดหมายจากตู้ไปรษณีย์และจากประชาชนที่มาฝากส่งที่ไปรษณีย์แล้ว ส่งต่อ ไปยังศูนย์ไปรษณีย์ และ นำจ่าย คือรับจดหมายที่มีปลายทางในเขตที่รับผิดชอบจากศูนย์ไปรษณีย์ให้บุรุษไปรษณีย์ไปส่งตามที่อยู่ ที่ทำการลักษณะนี้มักมีรหัสไปรษณีย์ที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์
 • ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมาก ศฝ., bulk mail centre คือไปรษณีย์ที่เน้นรับจดหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีไปรษณีย์ภัณฑ์จำนวนมากแล้วส่งต่อไปยังศูนย์ไปรษณีย์
 • ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก ปณฝ., non-delivery post office มีหน้าที่ รับฝาก คือ รับจดหมายจากประชาชนที่มาใช้บริการที่ไปรษณีย์หรือจากตู้ไปรษณีย์เท่านั้น มักมีรหัสไปรษณีย์ที่ลงท้ายด้วยเลขอื่นที่ไม่ใช้ศูนย์
 • ที่ทำการไปรษณีย์สาขา ปณส., branch post office หน้าที่คล้าย ปณฝ. แต่ขึ้นกับ ปณจ. แทนที่จะทำงานเป็นเอกเทศ จดหมายที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะส่งต่อไปยัง ปณจ. ต้นสังกัดอีกทีหนึ่ง ไม่มีรหัสไปรษณีย์ของตัวเอง ใช้รหัสของ ปณจ. ต้นสังกัด และไม่เปิดให้บริการบางประเภท เช่น บริการรับชำระเงิน เป็นต้น
 • ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ปณอ., licensed post office มีทั้งประเภท รับจ่าย หน้าที่เหมือน ปณจ. และ รับฝาก เหมือน ปณฝ. แต่บริหารโดยหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ เอกชน ตัวอย่าง เช่น ไปรษณีย์ของชุมชนที่อยู่บนเกาะต่าง ๆ ไปรษณีย์ในสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร บางแห่ง เป็นต้น ไปรษณีย์ดังกล่าวจะใช้ชื่อ ปณจ. ในท้องที่ ตามด้วยตัวเลขสามหลัก เริ่มนับจาก 101 ตัวอย่างเช่น ไปรษณีย์รองเมือง 102 ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน ซึ่งมี ปณจ. รองเมือง รับผิดชอบนำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ในท้องที่ สำหรับ ปณอ. รับจ่าย จะมีรหัสไปรษณีย์ของตัวเอง ส่วน ปณอ. รับฝาก จะใช้รหัสไปรษณีย์ของ ปณจ. ที่รับผิดชอบ
 • ศูนย์ไปรษณีย์ ศป., mail centre มีหน้าที่หลักคือ รวบรวมจดหมาย และพัสดุจากที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ มาคัดแยก และ ส่งต่อ หมายถึงส่งไปที่ทำการปลายทาง หรือส่งต่อไปภูมิภาคอื่น ๆ ทางรถยนต์ รถไฟ หรือ เครื่องบิน ตัวอย่างเช่น ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นต้น
 • ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ ปณย., mobile post office เป็นที่ทำการที่อยู่บนรถบัสขนาดเล็ก ออกวิ่งไปจอดให้บริการตามจุดต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละวันสามารถออกให้บริการได้หลายจุด ให้บริการรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์
 • ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว ปณค., temporary post office เป็นที่ทำการที่เปิดขึ้นชั่วคราวตามงานต่าง ๆ เช่น งานกาชาด งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ฯลฯ ให้บริการรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์ นิยมใช้รหัสไปรษณีย์ชอง ปณจ. ท้องที่

ในอดีตประเทศไทยยังเคยมีที่ทำการไปรษณีย์รถไฟด้วย แต่ปัจจุบันยกเลิกแล้ว สำหรับบริษัทเอกชนที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์แต่ไม่เป็นสถานะที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จะเรียกว่า ผู้รวบรวมไปรษณีย์ ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับ ปณท.

ในอดีตสมัยที่เป็น กรมไปรษณีย์โทรเลข และ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ชื่อประเภทของที่ทำการไปรษณีย์ข้างบนใช้ชื่อว่า ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข แทน ที่ทำการไปรษณีย์ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรับจ่าย ปทจ. ยกเว้นที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ ในอดีตเรียก ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเคลื่อนที่ ปทค. ส่วนที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราวใช้ชื่อย่อเป็น ปทช.                                     
 • น ค อรายช อรห ส ไปรษณ ย ไทย เร ยงตามจ งหว ด
 • สำหร บร ฐว สาหก จ ไทย ด บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จำก ด งานด าน ไปรษณ ย ของ ไทย ข นก บ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จำก ด ปณท. ในอด ตเคยข นก บเป น กรม ไปรษณ ย โทรเลขและการส อสารแห งประเทศไทย
 • บทความน เก ยวก บก จการโทรคมนาคมเด ม ของการส อสารแห งประเทศ ไทย สำหร บก จการ ไปรษณ ย เด ม ด ท ไปรษณ ย ไทย บร ษ ท บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จำก ด มหาชน อ งกฤษ: CAT Telecom
 • ไปรษณ ย ระหว างประเทศสมาช ก ซ งประเทศสมาช กแต ละประเทศตกลงในนโยบายจ ดการ ไปรษณ ย ภ ณฑ ระหว างประเทศ ต งแต ก อต งจนถ งป จจ บ นสหภาพ ไปรษณ ย
 • ต วแลกเง น ไปรษณ ย บร การโทรเลข สำหร บประเทศ ไทย ป จจ บ นร บผ ดชอบโดย บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จำก ด หล งจากการแปรร ปการส อสารแห งประเทศ ไทย นอกเหน อจากน
 • โรงเร ยนการ ไปรษณ ย เป นสถาบ นว ชาช พเฉพาะในความควบค มของฝ ายพ ฒนาบ คลากร บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จำก ด ร ฐว สาหก จในส งก ด กระทรวงด จ ท ลเพ อเศรษฐก จและส งคม
 • ไปรษณ ย จากกรม ไปรษณ ย โทรเลขมาดำเน นการ เป ดดำเน นการเม อว นท 25 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2520 ซ งต อมาได ม การแปรร ปเป น บร ษ ท 2 บร ษ ท ค อ ไปรษณ ย ไทย และ
 • ไปรษณ ย โทรเลข ว นท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 องค การโทรศ พท แห งประเทศ ไทย ได แปรร ปเป น บร ษ ท มหาชนจำก ด แต ย งคงสถานะร ฐว สาหก จ ใช ช อว า บร ษ ท ทศท
 • บร ษ ท ว ทย การบ นแห งประเทศ ไทย จำก ด เป นหน วยงานร ฐว สาหก จ ในส งก ดกระทรวงคมนาคม ม หน าท ร บผ ดชอบด านงานควบค มจราจรทางอากาศในอาณาเขตประเทศ ไทย