Back

ⓘ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
                                     

ⓘ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เป็นการแข่งขันกีฬาของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะทำการคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพเพื่อจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป โดยกำหนดไว้ว่าผู้ที่เข้าแข่งขันนั้นจะต้องเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาใดๆ ก็ตาม รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนด้วย ส่วนนักศึกษานั้นหมายถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของสำนักงานการอาชีวศึกษา ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.