Back

ⓘ กรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว
                                     

ⓘ กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

                                     

1. ประวัติการก่อตั้ง

กรมการท่องเที่ยว เดิมชื่อ" สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยเป็นการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภารกิจด้านภาพยนตร์จากกรมประชาสัมพันธ์ มาไว้ในการดูแลของสำนักงานฯ

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็น" กรมการท่องเที่ยว” ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ คือ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

                                     

1.1. ประวัติการก่อตั้ง ภาพเครื่องหมายราชการของกรมการท่องเที่ยว

ตราสัญลักษณ์กรมการท่องเที่ยว เป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งกิ่งรูปโขนเรือเป็นศีรษะหงส์ ยาตรามาในกระบวนพยุหยาตรา โดยชลมารคเทียบท่าฉนวน หน้าวัดอรุณราชวราราม ในดวงสัญลักษณ์ปรากฏเฉพาะโขนเรือพระที่นั่ง อันงามสง่า ปากหงส์ห้อยพวงแก้วและพู่จามรี่ คอหงส์ห้อยมาลัยกรองตาข่ายดอกรักห้อย พวงกลางกรองดอกไม้สด พู่เฟื่องอุบะ การนำโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาเป็นตราสัญลักษณ์ประทับใจ และรู้จักแพร่หลายกันทั่วโลก ดังที่ประธานองค์การเรือโลกทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลมรดกทางทะเล ขององค์การเรือโลก ประจำปี พ.ศ. 2535 แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เบื้องหลังโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นรูปพระปรางค์ประธานและปรางค์องค์น้อยบริวาร วัดอรุณราชวรารามก็เป็นที่ชนชาวโลกรู้จักกันแพร่หลาย เช่น อันว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงประเทศไทย นอกจากนี้ยังแสดงฝั่งน้ำและพื้นระลอกน้ำของลำน้ำเจ้าพระยาอันเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ซึ่งก่อเกิดรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมศิลป์ของชาติไทย ล้อมรอบด้วยข้อความภาษาไทยด้านบนมีคำว่า" กรมการท่องเที่ยว” ด้านล่างภาษาอังกฤษมีคำว่า" DEPARTMENT OF TOURISM”

 • ลายเส้นต่างขนาดช่วงบน หมายถึง คุณค่าทางศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ และสวยงาม ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวของไทยโดดเด่นในหลาย ๆ มิติ และยังเปรียบเสมือนการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลาในการเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศไทย
 • ลายน้ำช่วงล่าง หมายถึง พื้นน้ำที่จะนำพาเรือให้ล่องไปทุก ๆ ที่ของประเทศไทยที่มีความงาม ล้วนแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใครได้มาแล้วจะต้องกลับมาเที่ยวอีก
 • สีทอง หมายถึง ความมีคุณค่า ความสง่างาม มั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นมิตร สร้างสรรค์ นักคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ อิสระ ความเมตตา อันแสดงถึงอัตลักษณ์ และ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย
 • สีขาว หมายถึง แสงสีขาวจากดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนกรมการท่องเที่ยว เป็นความหมายที่แสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจ การพัฒนาการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวมองเห็นแล้วมีความรู้สึกต่าง ๆ ตามอิทธิพลของสิ่งสร้างสรรค์ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ความสวยงาม กลมกลืน การจัดกลุ่ม การสื่อความหมาย ความช่วยเหลือ ความบริสุทธิ์ สะอาด ความถูกต้อง การสร้างสรรค์งานพัฒนา สร้างบรรยากาศ และการเปลี่ยนแปลง
 • สีฟ้า หมายถึง การท่องเที่ยวที่สุขสบาย มีชีวิตชีวา ความสวยงาม โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความเป็นอิสระ เสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน และความสนุกสนาน ในบรรยากาศที่สดใส
 • สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ สวยสดงดงาม ให้ความรู้สึกที่สงบ งอกงาม สดชื่น เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน ผ่อนคลาย ปลอดภัย ความสุข ความสุขุมเยือกเย็น
 • สีน้ำเงิน หมายถึง ประชาชนคนไทยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความซื่อสัตย์ ความรู้สึกสงบ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ความมั่นคง ความสม่ำ เสมอ เสถียรภาพ ความแน่นอน ความแข็งแรง ความเป็นผู้นำ ความเย็น ความสบาย ความไว้วางใจ คลาสสิก
                                     

1.2. ประวัติการก่อตั้ง อักษรย่อส่วนราชการ

กรมการท่องเที่ยว ใช้อักษรย่อว่า" กทท.”

DEPARTMENT OF TOURISM ใช้อักษรย่อว่า" DOT.”

DOT.” หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดต่อเรียงกันก็จะเป็นเส้นตรง การทำให้บางสิ่งบางอย่างเจริญเติบโตขึ้นได้ก็จะต้องเกิดจากจุด จุดต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน เพื่อป้องกันมิให้ส่วนต่อยอดขึ้นไปนั้นสั่นคลอน จุดเป็นหลักเพื่อควบคุมส่วนประกอบ หรือสาขา จุดถูกใช้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัว ไปจนถึงการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง และอารยธรรมของมนุษยชาติ ดังนั้น จุดศูนย์กลางเล็ก ๆ นี้ สามารถสร้างสรรค์จินตนาการให้แผ่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวาง

                                     

2. การแบ่งส่วนราชการ

กรมการท่องเที่ยว แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่

 • กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
 • กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
 • กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 • กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
                                     

3. สถานที่ตั้ง

กรมการท่องเที่ยว เดิมมีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมายัง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ชั้น 2 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

กรมการท่องเที่ยว มีสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 168/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบในเขตจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว
 • สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 1 สาขาย่อยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 151/38 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับผิดชอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 1
 • สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขากรุงเทพมหานคร สำนักงานตั้งอยู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ชั้น 2 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
 • สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 2 จังหวัดภูเก็ต สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 63/710 ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง
 • สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 248/1 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา
 • สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 539 หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบในเขตจังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
 • สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 414/20 -21 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์


                                     
 • พระราชบ ญญ ต สภาอ ตสาหกรรม การ ท องเท ยว แห งประเทศไทย พ.ศ. 2544 สำน กงานร ฐมนตร สำน กงานปล ดกระทรวง การ ท องเท ยว และก ฬา กรม พลศ กษา กรมการ ท องเท ยว มหาว ทยาล ย การ ก ฬาแห งชาต
 • การ ท อง เท ยว ค ดสรรร ปแบบ การ ท องเท ยว ท กล าวมาแล วข างต น นำมาจ ดรายการนำ เท ยว เพ อให น ก ท อง เท ยว ได ร บความแตกต างระหว าง การ เด นทาง ท องเท ยว ในระยะยาวนานต งแต
 • ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะร ฐมนตร ไทย คณะท 54 ส บเน องจาก พระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให ม การ จ ดต ง กระทรวง การ ท องเท ยว และก ฬา
 • เป นพ นท ท ม น ก ท อง เท ยว ต างชาต มากท ส ดในไทย ถ งน ก ท อง เท ยว ต างประเทศจะม จำนวนมาก แต การ ท องเท ยว ภายในประเทศก ถ อว าม ความสำค ญ ใน พ.ศ. 2553 กรมการ ท องเท ยว
 • การ ท องเท ยว แห งประเทศไทย ระบ ว า 55 ของน ก ท อง เท ยว ใน พ.ศ. 2550 มาจากภ ม ภาคเอเช ย - แปซ ฟ ก ได แก ญ ป น และมาเลเซ ย เป นส วนใหญ ส วนน ก ท อง
 • การ ท องเท ยว แห งประเทศไทย อ งกฤษ: Tourism Authority of Thailand, ช อย อ: ททท., TAT เป นร ฐว สาหก จภายใต การ กำก บด แลของกระทรวง การ ท องเท ยว และก ฬา
 • สหโรงแรมไทยและ การ ท องเท ยว จำก ด อ งกฤษ: The Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited เป นร ฐว สาหก จ กล มพาณ ชย และบร การ ส งก ดกระทรวง การ คล ง
 • กรม พลศ กษา อ งกฤษ: Department of Physical Education เป นส วนราชการระด บ กรม ส งก ดกระทรวง การ ท องเท ยว และก ฬา จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง
 • กำก บภาพยนตร โดย ศฐาณพงศ ล มวงษ ทอง ภาพยนตร ด งกล าวได ร บ การ สน บสน นจาก กรมการ ท องเท ยว กระทรวง การ ท องเท ยว และก ฬา ม กำหนดออกฉายในโรงภาพยนตร แบบจำก ดโรง ว นท
 • กระทรวง การ ท องเท ยว และก ฬา กรมการ ท องเท ยว สำน กงานผ ตรวจ การ แผ นด น สำน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปราม การ ท จร ตในภาคร ฐ สำน กงานป องก นและปราบปราม การ ฟอกเง น
 • ฮ องกงและเกาหล ใต เป นแหล งต นทางของน ก ท อง เท ยว ท จ ดเป นเศรษฐก จท พ ฒนาแล ว แต ม ป ญหาความส มพ นธ ก บจ นแผ นด นใหญ และเกาหล เหน อ รวมถ ง การ แข งข นภายในประเทศท ส งกว าประเทศตะว นตก
 • กรม ในกระทรวงเศรษฐการ ฉบ บท พ ทธศ กราช ราชก จจาน เบกษา เล ม ว นท มกราคม พระราชกฤษฎ กาเปล ยนช อ กรม การ ขนส งทางอากาศ เป น กรมการ บ นพลเร อน
 • กรม เจ าท า อ งกฤษ: Marine Department เคยใช ช อ: กรมการ ขนส งทางน ำและพาณ ชยนาว ม หน าท ด แลพ นน ำและ การ เด นทางทางน ำ ม สำน กงานต งอย ท 1278