Back

ⓘ รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี
                                     

ⓘ รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ทั้ง 11 อำเภอ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีจำแนกเป็นรายประเภท ดังนี้

 • แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ในลักษณะของพิธี งานประเพณี ความเป็นอยู่วิถีชีวิต เช่น หมู่บ้านชาวเขา สภาพชีวิตที่เป็นชนบท ศูนย์วัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง ไร่/สวน พืช ผัก ผลไม้และเหมืองแร่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่หลงใหลในเสน่ห์ของเมืองลพบุรี ทั้งโบราณสถานมากมายที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ และรวมไปถึงลิงลพบุรีซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีในแต่ละปีนั้นมีจำนวนมาก จากสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ผู้มาเยือน ที่จังหวัดลพบุรีในปี 2550 ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 2.990.441 คน รายได้จากนักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยวที่มีเยี่ยมเยียนจังหวัดลพบุรีในปี 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 2.966.73 ล้านบาท นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 5 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมัน สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ และ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
 • แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีหรือศาสนา
 • แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
                                     

1. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 • สวนจำปีสิรินธร ชื่อพระราชทาน อำเภอท่าหลวง
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และ เป็นเขื่อนที่ได้รับการยอมรับว่า มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
 • ทุ่งทานตะวัน มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนมากอยู่ที่ อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม
                                     

2. ป่าสงวนแห่งชาติ

 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา มีพื้นที่ 248.987.50 ไร่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเพนียด มีพื้นที่ 17.477 ไร่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิงม่วงค่อมลำนารายณ์ มีพื้นที่ 447.081.25 ไร่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล มีพื้นที่ 396.562.50 ไร่
                                     

2.1. ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ป่าใหญ่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดลพบุรี อำเภอลำสนธิ
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
                                     

2.2. ป่าสงวนแห่งชาติ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ

 • อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
 • อ่างเก็บน้ำพระงาม ภายใน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อำเภอเมืองลพบุรี
 • อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม อำเภอพัฒนานิคม
 • อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

2.3. ป่าสงวนแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทถ้ำ

 • วัดถ้ำตะโก หรือวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง
 • ถ้ำเอราวัณ ถ้ำเทวาพิทักษ์ อำเภอพัฒนานิคม
 • ถ้ำพรหมโลก อำเภอชัยบาดาล
 • ถ้ำวัดเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
 • เขาสนามแจง เขาวงกต ถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
 • วัดบันไดสามเสน อำเภอท่าวุ้ง
 • วัดถ้ำช้างเผือก อำเภอท่าวุ้ง
 • วัดถ้ำเขาปรางค์ อำเภอชัยบาดาล
 • วัดคีรีบัววนาราม ถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอลำสนธิ
 • เขาตำบล บนภูเขาเต็มไปด้วยถ้ำต่างๆ ประมารณ 34 ถ้ำ อำเภอชัยบาดาล
                                     

3. สถานที่ปฏิบัติธรรม

 • วัดถ้ำศรีสวัสดิ์ อำเภอพัฒนานิคม
 • วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่
 • วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่
 • วัดเจริญธรรมถ้ำภูตอง อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดเขาวงกต อำเภอบ้านหมี่
 • วัดดงน้อย อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม
 • วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
 • วัดถนนใหญ่ ป่าเทพเนรมิต อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

4. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 • วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี
 • เทวสถานปรางค์แขก เทวสถานที่เก่าแก่ที่สุด ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ วังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนสรศักดิ์ เป็นวังที่สร้างในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดชีป่าสิตาราม เจดีย์ทรงระฆังศิลปะสมัยอยุธยา อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดนครโกษา อำเภอเมืองลพบุรี
 • เขาวงพระจันทร์ ภูเขาที่สูงที่สุดในลพบุรี มีบันไดทางขึ้นถึง 3.790 ขั้น อำเภอโคกสำโรง
 • พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท อำเภอเมืองลพบุรี
 • หอไตรวัดท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
 • อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ภาคกลาง เขต 7 อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศาลพระกาฬ อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • วัดยางรากวัดสามัคคีประชาราม อำเภอโคกเจริญ
 • พระที่นั่งไกรสรสีหราช พระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • บ้านหลวงรับราชทูตหรือ บ้านวิชาเยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดสันเปาโล หอดูดาวแห่งแรกของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศาลหลักเมืองหรือศาลลูกศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี มี พระปรางค์ที่องค์ใหญ่ที่สุดในลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระที่นั่งไกรสรสีหราช พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • เขาจีนแล อำเภอเมืองลพบุรี
 • พระปรางค์นางผมหอม อำเภอลำสนธิ
 • วัดพาณิชธรรมมิการาม วัดหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่
 • เขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง


                                     

4.1. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวในวัดพระอารามหลวง

 • วัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดกวิศรารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวิหาร อันดับที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม พระอารามหลวง ชั้นตรี อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

4.2. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

 • พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ภายใน ค่ายวชิราลงกรณ์ป่าหวาย อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
 • พิพิธภัณฑ์วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ลิง อยู่บนอาคารชั้น 2 ของโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์สถานอากาศยานกองทัพบกไทย ภายใน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
 • พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ภายในวัดโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม
 • แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ อำเภอพัฒนานิคม
 • แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ภายใน วัดพรหมทินใต้ อำเภอโคกสำโรง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว วัดหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
 • พิพิธภัณฑ์พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
 • พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก อำเภอเมืองลพบุรี
 • วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน แห่งแรกในประเทศไทย ต้นยางใหญ่ที่สุดในลพบุรี อายุกว่า 400 ปี อำเภอเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่
 • พิพิธภัณฑ์พระเครื่องวัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง
 • ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปา อำเภอท่าหลวง


                                     

5. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป

 • จันทรารีสอร์ท อำเภอหนองม่วง
 • วัดเกริ่นกฐิน พระครูวิมลสมณวัตร เพี้ยน อคฺคธมฺโม อำเภอบ้านหมี่
 • ฟาร์มจระเข้ - สวนหิน มิดเวย์ อำเภอพัฒนานิคม
 • นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ รีสอร์ทกลางหุบเขา สวยที่สุดในลพบุรี อำเภอโคกสำโรง
 • เรือนไม้ไทยสปา อำเภอเมืองลพบุรี
 • สนามกอล์ฟ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายในในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13
 • สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • บ้านท่าดินดำ หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล
                                     

5.1. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสรรค์ อำเภอบ้านหมี่
 • บ้านท่ากระยาง แหล่งหล่อทองเหลือง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อำเภอเมืองลพบุรี
 • หมู่บ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • หมู่บ้านดินสอพอง แหล่งผลิตดินสอพองที่ดีที่สุดของประเทศ อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

5.2. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 • ฟาร์มนกกระจอกเทศ อำเภอโคกเจริญ
 • โอเอซิสฟาร์ม อำเภอพัฒนานิคม
 • ฟาร์มเห็ดชุบศร เปิดดอกเห็ด ปลีก ส่ง ซอยชุบศร7 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 • ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ แห่งใหญ่ที่สุดของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
 • ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
 • สวนองุ่นเพ็ญธวัช สวนองุ่นแห่งแรกในเขตเทศบาล อำเภอเมืองลพบุรี
 • สวนเหรียญทอง มีชื่อเสียงด้านการฝากท้องกิ่งมะม่วง อำเภอเมืองลพบุรี
                                     

5.3. สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร

"ลพบุรี" ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองทหาร" เพราะมีหน่วยงานทหารตั้งเรียงรายในพื้นที่จำนวนมาก และหน่วยงานทหารบางแห่งก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา อาทิเช่น

 • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และในปัจจุบันยังเป็นแหล่งที่ตั้งของหน่วยทหารต่างๆ มีความสำคัญมากเป็นอันดับสองของประเทศ และในปัจจุบันแต่ละสถานที่จึงจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในเขตทหาร อาทิเช่น

 • กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี
 • ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก
 • แหล่งท่องเที่ยวภายใน พิพิธภัณฑ์สถานอากาศยานกองทัพบกไทย ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
 • แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
 • แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันมหิดล อำเภอเมืองลพบุรี
 • งานวันเด็กแห่งชาติ ที่ กองบิน 2 ลพบุรี
 • แหล่งท่องเที่ยวภายใน กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่