Back

ⓘ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                                     

ⓘ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดิมมีชื่อว่า "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน"

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้ สช. ถูกควบรวมกับหลายหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ แล้วเปลี่ยนเป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 ซึ่งมีสาระสำคัญคือให้โอนอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในส่วนของการอาชีวศึกษาไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อันมีผลทำให้สถาบันอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนถูกควบรวมเข้าด้วยกันโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

                                     

1. ภูมิหลังของการศึกษาเอกชน

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนในประเทศไทย เชื่อว่าการศึกษาประเภทนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว โดยเริ่มในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 จดหมายเหตุของมองสิเออสานิเยร์ กล่าวว่า เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ได้สร้างโรงเรียนราษฎร์ไว้หลายโรงเรียน และจากจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอซัวลี ซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2228 ได้กล่าวถึงโรงเรียนราษฎร์ 3 โรง คือ โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนนมัสแพรนด์ และโรงเรียนสามเณร

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ที่บุกเบิกการต่อตั้งโรงเรียนราษฎร์ไม่ใช่คนไทย แต่เป็นมิชชั่นนารีซึ่งเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย โรงเรียนราษฎร์ซึ่งได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนโดยมิชชั่นนารี ได้แก่ โรงเรียนของนามัททูน Mrs. Mattoon มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในสมัยนั้น โรงเรียนคริสเตียนไฮสกูล The Christian High School ปัจจุบันคือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2395 เปิดสอนเฉพาะเด็กผู้ชาย สำหรับโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง Kunsatree Wang Lang School ปัจจุบันคือ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เปิดสอนเฉพาะเด็กผู้หญิง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2417 และโรงเรียนไทย – ฝรั่ง Thai Farang School ปัจจุบันคือ โรงเรียนอัสสัมชัญ Assumption College ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2420

โรงเรียนราษฎร์ทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ในระยะเริ่มแรกดำเนินงานเป็นเอกเทศ มิได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2448 กระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาคือ กระทรวงศึกษาธิการ จึงเข้ามามีบทบาทในการดูแลโรงเรียนราษฎร์ทั้ง 3 แห่ง และในช่วงระยะเวลานี้เองโรงเรียนราษฎร์ซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของ ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นชื่อโรงเรียนบำรุงวิทยา Bamrung Wittaya School และลงทะเบียนขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกัน

การศึกษาเอกชนของประเทศขยายตัวมากขึ้นในปี พ.ศ. 2461 รัฐบาลจึงได้ประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนครั้งแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะตรวจนิเทศโรงเรียนเอกชนทั่วราชอาณาจักร และเพื่อปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ของโรงเรียนเอกชน

ในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลจึงได้ประกาศพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยจัดตั้งกองโรงเรียนราษฎร์ สังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อควบคุมดูแลโรงเรียนราษฎร์ทั้งหมด

                                     

2. อำนาจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 • รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
 • ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน
 • เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจนติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
 • เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ
 • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน
 • ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 13 4
                                     
 • ได รวมเอาก จการของกรม การ ศ กษา นอกโรงเร ยน กศน. สำน กงาน คณะ กรรมการ ข าราชการคร กค. สำน กงาน คณะ กรรมการ ส งเสร ม การ ศ กษา เอกชน สช. และกรมพลศ กษาบางส วน
 • คณะ ร กษาความสงบแห งชาต ท 8 2559 ซ งม สาระสำค ญค อให โอนอำนาจหน าท ของ สำน กงาน คณะ กรรมการ ส งเสร ม การ ศ กษา เอกชน หร อ สช. ในส วนท ด แล การ อาช วศ กษาให มาส งก ด
 • โรงเร ยนเทพม ตร ศ กษา เป นโรงเร ยน เอกชน ของม ลน ธ คาทอล ก เขตม สซ งส ราษฎร ธาน ส งก ด สำน กงาน คณะ กรรมการ ส งเสร ม การ ศ กษา เอกชน เขต 1 อำเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน
 • ท งน โดยต องคำน งถ ง การ ม ส วนร วมของผ แทนจากองค การ เอกชน ด านส ทธ มน ษยชนด วย คณะ กรรมการ ส ทธ มน ษยชนแห งชาต ม วาระ การ ดำรงตำแหน งเจ ดป น บแต ว น
 • สำน กงาน คณะ กรรมการ การ เล อกต ง อ งกฤษ: Office of the Election Commission of Thailand หร อย อว า OECT เป นหน วย งาน ท เป นอ สระตามร ฐธรรมน ญ
 • สำน กงาน ส งเสร ม เศรษฐก จสร างสรรค อ งกฤษ: Creative Economy Agency Public Organization หร อ สศส. เป นหน วย งาน ร ปแบบ องค การมหาชน ภายใต การ กำก บด แลของ
 • สถาบ นอ ดมศ กษา เอกชน ค อ สถาบ นอ ดมศ กษาท เป ดทำการเร ยน การ สอนภายใต การ บร หารของหน วย งาน เอกชน ในประเทศไทย สถาบ นอ ดมศ กษา เอกชน อย ภายใต การ ควบค มด แลของ สำน กงาน คณะ กรรมการการอ ดมศ กษา
 • สำน กงาน คณะ กรรมการ ด จ ท ลเพ อเศรษฐก จและส งคมแห งชาต หน วย งาน ระด บกรมในส งก ด กระทรวงด จ ท ลเพ อเศรษฐก จและส งคม ม หน าท จ ดทำร างนโยบายและแผนระด
 • สำน กงาน คณะ กรรมการ อาหารและยา อ งกฤษ: Food and Drug Administration - FDA เป นส วนราชการระด บกรม ของประเทศไทย ส งก ดกระทรวงสาธารณส ข