Back

ⓘ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                                     

ⓘ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย

                                     

1. ประวัติ

การศึกษาผู้ใหญ่ เริ่มมีอย่างเป็นทางการในปี 2483 โดยรัฐบาลในขณะนั้น ได้ให้มีการจัดตั้ง "กองการศึกษาผู้ใหญ่" สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยตรง และได้ริเริ่มโครงการรณรงค์การรู้หนังสือทั่วประเทศ พร้อมกับประกาศใช้กฎหมายบังคับให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 45 ปี เสียค่าเล่าเรียนเป็นรายปี จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้รู้หนังสือแล้ว ซึ่งโครงการรณรงค์ดังกล่าวประสบความสำเร็จพอสมควร แต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2

ต่อมา ได้มีการขยายโอการการศึกษาผู้ใหญ่อย่างกว้างขวางในช่วงปี 2513-2523 รัฐบาลจึงได้ยกฐานะกองการศึกษาผู้ใหญ่ ขึ้นเป็น "กรมการศึกษานอกโรงเรียน" ขึ้น เพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับประชาชนในวันที่ 24 มีนาคม 2522

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 กรม เหลือเพียง 5 สำนักงาน ทำให้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ถูกยุบรวมเป็นสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 สำนักฯ จึงปรับภารกิจเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                                     

2. หน่วยงานในสังกัด

 • ศูนย์การเรียนชุมชน ศรช.
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ//เขต
 • สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 5 ภาค และกรุงเทพมหานคร สถาบัน กศน. ภาค/สถาบัน กศน. กทม. ทุกยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. 2555
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 77 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร สำนักงาน กศน. จังหวัด/สำนักงาน กศน. กทม.
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล/แขวง กศน. ตำบล/แขวง
 • ห้องสมุดประชาชน อำเภอ/ตำบล/จังหวัด/เทศบาล
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"
 • ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศฝช. จังหวัดชุมพร เชียงราย ปัตตานี มุกดาหาร สระแก้ว สุรินทร์ อุตรดิตถ์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศว. จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ตรัง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ลำปาง สระแก้ว สมุทรสาคร ยะลา อุบลราชธานี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
 • ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา พญาไท และรังสิต
 • อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
 • สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
                                     

3. แหล่งข้อมูลอื่น

 • กศน.อำเภอแม่ลาว
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว
 • กศน.อำเภอเมืองนครพนม
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา Phayao provincial office of the Non-Formal and Informal education
 • MAELAO DISTRICT NIE CENTRE
 • สำนักงาน กศน.
 • Mueang Nakhon Phanom District NIE Centre
                                     
 • การ ศ กษา ศ นย เทคโนโลย ทางการ ศ กษา สำน กงาน ส งเสร ม การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย กระทรวงศ กษาธ การ สถาน ว ทย ศ กษา สถาน ว ทย โทรท ศน เพ อ การ ศ กษา
 • สถาน ว ทย โทรท ศน เพ อ การ ศ กษา หร อ อ ท ว เป นสถาน โทรท ศน ของศ นย เทคโนโลย ทางการ ศ กษา สำน กงาน ส งเสร ม การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย กระทรวงศ กษาธ การ
 • เป นช องโทรท ศน เพ อ การ อาช วศ กษา ดำเน น การ โดย สำน กงาน คณะกรรมการ การ อาช วศ กษา สำน กงาน ส งเสร ม การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย เร มทดลองออกอากาศเม อว นท
 • ศ กษา ข นพ นฐาน ต งแต ว นท ม ถ นายน เป นต นไป นายการ ณ สก ลประด ษฐ พ นจากตำแหน ง เลขาธ การ สำน กงาน ส งเสร ม การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย
 • ซ งแบ ง การ ศ กษา ออกเป น การ ศ กษา ใน ระบบ การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย นอกจากน ย งม การ เร ยนต อต างประเทศ เป นทางเล อกอ กร ปแบบหน งของ การ ศ กษา นอก ระบบ
 • กล มพ ฒนา ระบบ บร หาร สำน กงาน คณะกรรมการข าราชการคร และ บ คลากรทางการ ศ กษา สำน กงาน คณะกรรมการ ส งเสร ม การ ศ กษา เอกชน สำน กงาน ส งเสร ม การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย
 • สำหร บ การ ศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การ ศ กษา แห งชาต พ.ศ. 2542 ม 3 ร ปแบบค อ การ ศ กษา ใน ระบบ การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย การ ศ กษา ใน ระบบ formal
 • สถาบ นพ ฒนาการ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย ภาคตะว นออกเฉ ยงหน อ เด มม ช อว า ศ นย การ ศ กษา นอก โรงเร ยนภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ก อต งข นเม อว นท
 • โรงเร ยนผ ใหญ พระตำหน กสวนก หลาบ เป นโรงเร ยนในส งก ด สำน กงาน ส งเสร ม การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย กศน. กระทรวงศ กษาธ การ ก อต งข นตามพระราชดำ
 • สำน กงานคณะกรรมการ การ อ ดมศ กษา สกอ. สำน กงาน คณะกรรมการ การ ศ กษา ข นพ นฐาน สพฐ. สำน กงาน คณะกรรมการ การ อาช วศ กษา สอศ. สำน กงาน ส งเสร ม การ ศ กษา นอก ระบบ และ การ ศ กษา ตาม อ ธยาศ ย