Back

ⓘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                               

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นโรงเรียนประจำอำเภอวานรนิวาส ประเภทสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนเดื่อเจริญ ตรงข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 บนถนนเส้นเดียวกับโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส ด้านหลังเป็นสนามกอร์ฟโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มีชื่อเรียกอย่างย่อว่า มัธยมวานร อักษรย่อ ว.น.

                                               

โรงเรียนบ้านทวดทอง

โรงเรียนบ้านทวดทอง เป็นเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                                               

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                     

ⓘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหัวหน้าส่วนราชการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

                                     

1. ประวัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" และในบทเฉพาะกาลมาตรา 335 3 ได้กำหนดให้รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น รัฐจะต้องดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และต้องเตรียมการให้พร้อมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องมารวมกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

                                     

2. หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานส่วนกลางประจำภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 17 หน่วยงาน

 • สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • สถาบันภาษาอังกฤษ
 • สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 • สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 • สำนักอำนวยการ
 • สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา
 • สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 • สำนักการคลังและสินทรัพย์
 • สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                                     
 • หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ คณะ กรรมการ ฯ ม สำน ก เลขาน การ ค อ สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน บทความเก ยวก บหน วย งาน หร อองค กรน ย งเป นโครง
 • เขตพ นท การ ศ กษา Educational Service Area เป นระบบ การ จ ดแบ งเขตพ นท การ ศ กษา การ ปกครองท จ ดแบ งโดย สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน
 • ม หน าท จ ดการ ศ กษา สาม ญ ป จจ บ นถ กย บรวมเข าก บ สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ประถม ศ กษา แห งชาต สปช. และ กรมว ชาการเป น สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน
 • ศ กษา ในช นม ธยมศ กษาป ท 6 สายสาม ญ ในโครงการจ ดการ ศ กษา ปกต ของโรงเร ยนในส งก ด สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน หร อในส งก ด สำน กงาน คณะ กรรมการ การศ กษาเอกชน
 • จาก สำน กงาน คณะ กรรมการ ศ กษา ข น พ นฐาน สพฐ. - ได ร บรางว ล 5เหร ยญทอง 2เหร ยญเง น และ 1เหร ยญทองแดง ใน งาน ศ ลปะห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ประจำป การ ศ กษา
 • สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน สพฐ. จ งหว ดสม ทรสงครามอย ในพ นท ของเขตพ นท การ ศ กษา ม ธยมศ กษาสม ทรสาคร สม ทรสงคราม และม เขตพ นท การ ศ กษาประถมศ กษาจำนวน
 • สำน กงานคณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน  โรงเร ยนส งก ด สำน ก บร หารงานการ ศ กษา พ เศษ สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน  โรงเร ยนส งก ด สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษาเอกชน
 • ได แก สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน สพฐ. จ งหว ดช ยนาทอย ในพ นท ของเขตพ นท การ ศ กษา ม ธยมศ กษาอ ท ยธาน ช ยนาท และม เขตพ นท การ ศ กษา ประถมศ กษาจำนวน
 • ได แก สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน สพฐ. จ งหว ดนครนายกอย ในพ นท ของเขตพ นท การ ศ กษา ม ธยมศ กษาปราจ นบ ร นครนายก และม เขตพ นท การ ศ กษา ประถมศ กษาจำนวน
 • ซ งม หน าท ร บผ ดชอบกำก บด แลงานการ ศ กษา ในด าน การ อาช วศ กษา เป น สำน กงาน เลขาน การของ คณะ กรรมการ การ อาช วศ กษา การ อาช วศ กษาในประเทศไทย เก ดข นอย างเป นทางการในป
 • ได แก สำน กงาน คณะ กรรมการ การ ศ กษา ข น พ นฐาน สพฐ. จ งหว ดจ นทบ ร อย ในพ นท ของเขตพ นท การ ศ กษา ม ธยมศ กษาจ นทบ ร ตราด และม เขตพ นท การ ศ กษา ประถมศ กษาจำนวน