Back

ⓘ เค้าโครงการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2475
                                     

ⓘ เค้าโครงการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2475

เค้าโครงการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2475 หรือที่รู้จักในนาม สมุดปกเหลือง เป็นร่างแผนเศรษฐกิจเพื่อปฏิรูปที่ดินและรัฐสวัสดิการแก่ประชาชน ที่ปรีดี พนมยงค์ สมาชิกคณะราษฎร เผยแพร่เมือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2476 สมุดปกเหลืองนี้ถูกนำไปใช้เป็นข้อกล่าวหาว่านายปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์ และทำให้เกิดความแตกแยกในรัฐบาลอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงกำหนดให้ปิดสภา งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา และเป็นที่มาของการรัฐประหารครั้งแรกในประเทศไทย

                                     

1. เนื้อหา

เนื้อหาของสมุดปกเหลืองแบ่งออกเป็น 11 หมวด ดังนี้

 • แรงงานเสียไปโดยที่มิได้ใช้เต็มที่
 • แรงงานที่เสียไป เพราะบุคคลที่เกิดมาหนักโลก
 • ประกาศของคณะราษฎร
 • การประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร
 • ความไม่เที่ยงแท้แห่งการเศรษฐกิจ
 • แรงงานเสียไปเพราะจัดการเศรษฐกิจไม่เหมาะ
 • แรงงานที่สูญเสียไป และพวกหนักโลก แบ่งเป็น
 • แรงงานที่เสียไปโดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
 • การจัดหางาน
 • การจัดหาทุน
 • วิธีซึ่งรัฐบาลจะหาที่ดิน แรงงาน เงินทุน
 • การจัดหาที่ดิน
 • ดุลยภาพภายในประเทศ
 • ดุลยภาพระหว่างประเทศ
 • การจัดทำให้รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลเข้าสู่ดุลยภาพ
 • การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
 • การป้องกันความยุ่งยาก ในปัญหาเรื่องนายจ้างกับลูกจ้าง
 • การศึกษา
 • การแบ่งงานออกเป็นสหกรณ์
 • เสมอภาค
 • เอกราช
 • เสรีภาพ
 • การเศรษฐกิจ
 • รัฐบาลจะจัดให้มีการเศรษฐกิจชนิดใดบ้างในประเทศ
 • แผนเศรษฐกิจแห่งชาติ
 • ผลสำเร็จอันเกี่ยวแก่หลัก 6 ประการ
                                     

2. ปฏิกิริยา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชวิจารณ์เค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดีไว้ในสมุดปกขาว ซึ่งทั้งสมุดปกขาวและสมุดปกเหลืองอันเป็นความแตกแยกทางความคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ยังเป็นชนวนเหตุให้เกิดกบฏบวรเดชในปีเดียวกันอีกด้วย

                                     
 • ประว ต ศาสตร ไทยระหว าง พ ศ 2475 ถ ง 2516 เป นสม ยท ถ กครอบงำโดยระบอบเผด จการทหาร กองท พเข ามาครองอำนาจการเม องไทยหล งจาก การ ปฏ ว ต สยาม พ ศ 2475 โดยกล มท เร ยกตนเองว า
 • ด เพ มเต มท คณะราษฎร และ การ ปฏ ว ต สยาม พ ศ 2475 ลำด บเหต การณ คณะราษฎรแสดงรายการเหต การณ สำค ญน บต งแต การ ก อต งคณะราษฎรในป 2469 จนหมดอำนาจในป
 • พร อมงดใช ร ฐธรรมน ญบางมาตรา เหต ส บเน องจากการนำเสนอ เค าโครง เศรษฐก จ ของนายปร ด พนมยงค ฉบ บท เร ยกว า สม ดปกเหล อง
 • นำไปส กฎหมายป ดสภาฯ และงดใช ร ฐธรรมน ญเพ อข ดขวางกระบวนการพ จารณา เค าโครง การ เศรษฐก จ พ ศ 2475 สม ดปกเหล อง ของหลวงประด ษฐ มน ธรรม และต งคณะร ฐมนตร ช ดใหม
 • หลวงคหกรรมบด ชม จาร ร ตน สมาช กสภาผ แทนราษฎรช วคราว พ ศ 2475 คณะกรรมาน การ พ จารณาร าง เค าโครง เศรษฐก จ แห งชาต หลวงประด ษฐ มน ธรรม สม ดปกเหล อง เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร
 • ห ตะส งห 15 กรกฎาคม พ ศ 2427 1 ต ลาคม พ ศ 2491 เป นข นนางชาวสยาม ดำรงตำแหน งนายกร ฐมนตร สยามคนแรก หล งจาก การ ปฏ ว ต สยาม พ ศ 2475 โดยได ร บเล อกจากสมาช กคณะราษฎร
 • หลวงประด ษฐ มน ธรรม ปร ด พนมยงค เสนอ เค าโครง ร าง เศรษฐก จ สม ดปกเหล อง 1 เมษายน ร ฐประหารในประเทศไทย เมษายน พ ศ 2476: พระยามโนปกรณน ต ธาดา ก อน
 • สาเหต สำค ญม อาท การ กำหนดสถานภาพของพระมหากษ ตร ย ในระบอบ การ ปกครองใหม จนถ งข อเสนอของนายปร ด พนมยงค ท เร ยกว า เค าโครง การ เศรษฐก จ พ ศ 2475 ซ งนำเสนอร ฐสภาและท ลเกล าฯ
 • เป นนายกร ฐมนตร ไทย ทว ได ร บแต งต งเป นหน งในคณะกรรมการพ จารณาร าง เค าโครง การ เศรษฐก จ พ ศ 2475 เป นผ หน งท ม แนวความค ดสอดคล องก บปร ด พนมยงค
 • การ ประกาศใช ประมวลกฎหมายอาญา พ ศ 2499 15 ม นาคม พ ศ 2476 สม ยร ฐบาลพระยามโนปกรณ น ต ธาดา ปร ด พนมยงค หน งในคณะราษฎร ได เสนอ เค าโครง เศรษฐก จ