Back

ⓘ การหมิ่นประมาท (กฎหมายไทย)
                                     

ⓘ การหมิ่นประมาท (กฎหมายไทย)

ตามกฎหมายไทย

 • ดูหมิ่น คือ แสดงกิริยาวาจาดูถูกเหยียดหยาม เช่นด่าด้วยคำหยาบคาย หรือการถ่มน้ำลาย
 • หมิ่นประมาท คือ การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม อันประการจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
                                     

1.1. กระทำต่อบุคคลธรรมดา หมิ่นประมาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ระบุถึงการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทไว้ว่า" ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

                                     

1.2. กระทำต่อบุคคลธรรมดา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร หรือวัตถุอื่น กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

                                     

1.3. กระทำต่อบุคคลธรรมดา ดูหมิ่นซึ่งหน้า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393

การหมิ่นประมาทบุคคลธรรมเป็นความผิดอันยอมความกันได้ ในทางกฎหมายได้นิยามคำว่าหมิ่นประมาทไว้ว่า "ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำผิดโดยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท ส่วนการหมิ่นซึ่งหน้านั้น อยู่ในหมวดลหุโทษของประมวลกฎหมายอาญา เป็น "การ ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า มาตรานี้ไม่ได้มีกล่าวถึงความเกี่ยวข้อต่อบุคคลที่สามไว้ มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                                     

2. กระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

การหมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน

ผู้ใด ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าได้กระทำโดยการโฆษณา ต้องระวางโทษเช่นกัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136วรรค1

การหมิ่นประมาทศาล

ผู้ใด ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา ในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าได้กระทำโดยการโฆษณา ต้องระวางโทษเช่นกัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198

                                     

3.1. การหมิ่นประมาทบุคคลสำคัญระดับชาติ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ข้อหาที่เรียกกันว่า หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั้น เป็นความผิดที่กระทำต่อผู้ดำรงฐานะสี่อย่างของไทย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และความผิดตามมาตรานี้มิได้เพียงกล่าวถึงการดูหมิ่นอย่างเดียว แต่รวมถึง "แสดงความอาฆาตมาดร้าย" ด้วย

ถ้าได้กระทำโดยการโฆษณา ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ความผิดตามกรณีนี้ไม่ว่าจะกระทำภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรไทยก็ต้องรับโทษในราชอาณาจักร เพราะเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7

                                     

3.2. การหมิ่นประมาทบุคคลสำคัญระดับชาติ การหมิ่นประมาทบุคคลสำคัญของรัฐต่างชาติ

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดได้กระทำโดยการโฆษณา ต้องระวางโทษเช่นกัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 133

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนัก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดได้กระทำโดยการโฆษณา ต้องระวางโทษเช่นกัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 134

                                     
 • หม น อาจหมายถ ง แคว น หม น ในย คส บแคว นของประว ต ศาสตร จ น ภาษา หม น ภาษาในตระก ลภาษาจ น การ หม นประมาท ด หม น ด ถ ก เหย ยดหยาม การ หม นประมาท ตามกฎหมายไทย
 • ความผ ดต อองค พระมหากษ ตร ย ไทย อย ในประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 112 บ ญญ ต ไว ว า ผ ใด หม นประมาท ด หม น หร อแสดงความอาฆาตมาดร ายพระมหากษ ตร ย พระราช น
 • หร อภาษาพ ดว า การ หม น พระบรมเดชาน ภาพ ฝร งเศส: lèse majesté ละต น: laesa maiestas อ งกฤษ: lese majesty หร อ leze majesty เป นการ หม นประมาท libel พระมหากษ ตร ย
 • ส นศ ร ถ กฟ อง หม นประมาท จาก พ.ต.ท.ท กษ ณ ช นว ตร, คด ย บพรรคประชาธ ป ตย และย บพรรค ไทย ร ก ไทย หร อ คด ท นายสามารถ ราชพลส ทธ ฟ อง หม นประมาท นายสม คร ส นทรเวช
 • แก ไขประมวล กฎหมาย อาญาเพ มโทษข อหา หม นประมาท และ หม น พระบรมเดชาน ภาพ และต งศาลพ เศษดำเน นคด ก บน กศ กษาและประชาชนท อย ในเหต การณ 6 ต ลา ม การ ใช อำนาจตาม
 • จะเป นช องทางให เก ดการละเม ด หม นประมาท ให กระทบต อพระมหากษ ตร ย ร ชกาลป จจ บ น อ กท ง การ ด หม น อด ตพระมหากษ ตร ย ย งกระทบกระเท อนต อความร ส กของประชาชนได
 • ในความผ ดฐาน หม นประมาท ผ อ นโดย การ โฆษณา ตามประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 326, 328 และ 332 กรณ เม อว นท 11 และ 17 ต ลาคม พ.ศ. 2552 จต พรกล าวปราศร ย ใน การ ช มน มของ
 • ความผ ดต อองค พระมหากษ ตร ย ไทย ความผ ดต อองค พระมหากษ ตร ย ไทย อย ในประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 112 บ ญญ ต ไว ว า ผ ใด หม นประมาท ด หม น หร อแสดงความอาฆาตมาดร ายพระมหากษ ตร ย
 • แม คด น นจะย งไม ถ งท ส ด หร อม การ รอ การ ลงโทษ เว นแต ในความผ ดอ นได กระทำโดย ประมาท ความผ ดลห โทษ หร อความผ ดฐาน หม นประมาท ไม เป นผ เคยพ นจากตำแหน งเพร
 • ศ. 2535 เพ อแก ไขเพ มเต มเก ยวก บความร บผ ดทางละเม ดท เก ดจาก การ หม นประมาท โดย การ โฆษณา โดยกำหนดว า ถ าผ ทำละเม ดเป นส อมวลชน ต องใช ค าเส ยหายในวงเง น
 • โดยเสนอร ฐบาลใน การ ให การศ กษาสตร ท ดเท ยมก บชาย เม อเท ยนวรรณอาย ได ป ก ถ กกล นแกล ง โดยม ผ กล าวหาว าเขา หม น พระบรมเดชาน ภาพ และ หม นประมาท เสนาบด กระทรวงมหาดไทย
 • หม นประมาท ใส ความโจทก ให ได ร บความเส ยหาย ถ กด หม น เกล ยดช งจร ง ท งน สม ครได เคยกระทำผ ดฐาน หม นประมาท มาแล วหลายคร ง โดยศาลปราน ให รอ การ
 • 2554 ม การ เป ดเว บไซต ท งส น 81, 213 ย อาร แอล ประมาณร อยละ 75 เป นเน อหาและภาพด หม น หม นประมาท พระมหากษ ตร ย พระราช น และร ชทายาท แม กฎหมาย