Back

ⓘ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
                                     

ⓘ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เอเปคก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์ มุ่งเน้นความเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค และผลักดันให้การเจรจาการค้าหลายฝ่าย รอบอุรุกวัย ประสบผลสำเร็จ ขณะเดียวกัน เอเปคก็ต้องการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรป อีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกเอเปคให้แก่กัน จะมีผลต่อผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกเอเปคด้วย

                                     

1. ภาคี

สมาชิกในปัจจุบัน

ปัจจุบัน เอเปคมีสมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ 19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วยประเทศมหาอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น รวมทั้งสมาชิกอาเซียน และประเทศในอเมริกาเหนือและใต้ ซึ่งประกอบด้วย:

                                     
 • สมาช กของอาเซ ยน ร สเซ ย ภาคตะว นออกไกลต ดก บมหาสม ทร แปซ ฟ ก เหน อ ความ ร วมม อ ทาง เศรษฐก จ เอเช ย - แปซ ฟ ก เอเปก Asia Pacific Indigenous Youth Network APIYN
 • ความ ร วมม อ ทาง เขต เศรษฐก จ เอเช ย ตะว นออก อ งกฤษ: East Asia Economic Caucus EAEC หร อ กล ม เศรษฐก จ เอเช ย ตะว นออก อ งกฤษ: East Asia Economic Group EAEG
 • สำหร บ ความ หมายอ น ด ท สงคราม แปซ ฟ ก แก ความ กำกวม สงคราม แปซ ฟ ก อ งกฤษ: Pacific War หร อ สงครามมหา เอเช ย บ รพา อ งกฤษ: Greater East Asia War ญ ป น:
 • ความ ตกลงการค าท ถ กยกเล ก สำหร บ ความ ตกลงการค าใหม ของ 11 ประเทศ ด ท ข อตกลง ความ ครอบคล มและ ความ ก าวหน าเพ อห นส วนทางการค าภาคพ น เอเช ย แปซ ฟ ก
 • แวนค เวอร และมอนทร ออล ความ ส มพ นธ ระหว างท งสองประเทศได เป นม ตรก นตลอดมา ท งสองประเทศเป นสมาช กของ ความ ร วมม อ ทาง เศรษฐก จ เอเช ย - แปซ ฟ ก
 • ท งสองประเทศเป นสมาช กของ ความ ร วมม อ ทาง เศรษฐก จ เอเช ย - แปซ ฟ ก ท งสองประเทศสร าง ความ ส มพ นธ ทางการท ตในป พ.ศ. 2499 ท งสองประเทศฉลองครบรอบ 60 ป ความ ส มพ นธ ทางการท ตในป
 • ค อสะพานท สร างข ามช องแคบบอสฟอร สตะว นออก สำหร บใช ในงาน ความ ร วมม อ ทาง เศรษฐก จ เอเช ย - แปซ ฟ ก เอเปค ซ งจ ดงานข นท เม องวลาด วอสตอก Vladivostok
 • ว นส ดท ายของเด อนเป นว นอาท ตย 8 - 9 ก นยายน - การประช ม ความ ร วมม อ ทาง เศรษฐก จ เอเช ย - แปซ ฟ ก ท ซ ดน ย 11 ก นยายน - ส ร ย ปราคาบางส วน ตอนใต ของทว ปอเมร กาใต
 • คณะผ แทน สาธารณร ฐจ น 2455 - 2492 สำน กผ แทน ม ลน ธ เอเช ย - ย โรป ความ ร วมม อ ทาง เศรษฐก จ เอเช ย - แปซ ฟ ก กองท นการเง นระหว างประเทศ - สถาบ นฝ กอบรมระด บภ ม ภาคแห งส งคโปร
 • อ ทธ พลท เพ มมากข นของสหร ฐอเมร กาใน ความ ร วมม อ ทาง เศรษฐก จ เอเช ย - แปซ ฟ ก APEC เช นเด ยวก บในภ ม ภาค เอเช ย โดยรวม อย างไรก ตาม ข อเสนอด งกล าวล มเหลว
 • เศรษฐก จ และส งคมแห ง เอเช ย และ แปซ ฟ ก ซ งได ร บผลกระทบจากพาย ไต ฝ น ร วม ก บองค การอ ต น ยมว ทยาโลก โดยเพ อสน บสน นและประสานงานเพ อลด ความ
 • โดยการเข าปกครองของญ ป นน นได สร าง ความ เปล ยนแปลงต อ แปซ ฟ ก ใต ในอาณ ต หลายประการท ง ทาง ด านการเม อง เศรษฐก จ และส งคม นอกจากน ย งพบก บการเข าใช ปร