Back

ⓘ เขตพื้นที่การศึกษา                                     

ⓘ เขตพื้นที่การศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา เป็นระบบการจัดแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาการปกครองที่จัดแบ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดระบบและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากขึ้น เดิมมีสำนักงานประจำแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ชื่อว่า "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา." และต่อมาได้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยจัดแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

                                     

1. ศึกษาธิการเขต พ.ศ. 2516–2520 และเขตการศึกษา พ.ศ. 2520–2546

รัฐบาลได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกเป็นเขต พ.ศ. 2516 ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร เพื่อแบ่งเขตพื้นที่ในการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการออกเป็น 12 เขต เรียกว่า "ศึกษาธิการเขต" ตั้งแต่เขต 1 ถึงเขต 12 ในอีกสี่ปีถัดมา รัฐบาลของธานินทร์ กรัยวิเชียรได้แยกกรุงเทพมหานครออกจากศึกษาธิการเขต 1 เนื่องจากมีโรงเรียนเป็นจำนวนมาก และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก "ศึกษาธิการเขต" เป็น "เขตการศึกษา" ทำให้มีเขตการศึกษาเพิ่มเป็น 13 เขต โดยแต่ละเขตมีพื้นที่บริหารราชการดังนี้ ชื่อจังหวัดที่แสดงเป็นตัวเอนหมายถึงจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นภายหลังจากพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

 • เขตการศึกษา 10 – จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
 • เขตการศึกษา 6 – จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี
 • เขตการศึกษา 7 – จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
 • เขตการศึกษา 3 – จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เขตการศึกษา 4 – จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง
 • เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร – กรุงเทพมหานคร
 • เขตการศึกษา 8 – จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
 • เขตการศึกษา 12 – จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และ จังหวัดสระแก้ว
 • เขตการศึกษา 2 – จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล
 • เขตการศึกษา 1 – จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
 • เขตการศึกษา 11 – จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์
 • เขตการศึกษา 5 – จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี
 • เขตการศึกษา 9 – จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
                                     

2. หลังจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546–ปัจจุบัน

ในรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตร ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เพื่อรับผิดชอบอำนาจหน้าที่เดิมของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ และกระทรวงศึกษาธิการได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวออกประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 175 เขต และมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท. บริหารงานในแต่ละเขต ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการอีก 2 ฉบับกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมใน 10 จังหวัด จังหวัดละ 1 เขตได้แก่นราธิวาส ปัตตานี ยะลา กาญจนบุรี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี พัทลุง เลย มหาสารคาม และอุทัยธานี จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาจึงเพิ่มขึ้นเป็น 185 เขต

ต่อมาใน พ.ศ. 2553 รัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้แก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวโดยให้แยกการบริหารงานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกจากกัน กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยุบรวมเขตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 เขตรวมกันเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขึ้น 42 เขต โดยแยกโรงเรียนที่สอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่วนโรงเรียนอื่นที่เหลือให้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งใน พ.ศ. 2564 ในสมัยที่ณัฏฐพล ทีปสุวรรณดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มจำนวนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากเดิม 42 เขตเป็น 62 เขต

                                     

2.1. หลังจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546–ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ท้องที่บริหารการศึกษาในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แบ่งออกเป็น 3 เขต โดยเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครอบคลุมเขต 17 เขตในฝั่งพระนครได้แก่คลองเตย ดินแดง ดุสิต บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระโขนง พระนคร ยานนาวา ราชเทวี วัฒนา สัมพันธวงศ์ และสาทร เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ครอบคลุมอีก 18 เขตที่เหลือในฝั่งพระนคร ในขณะที่ 15 เขตในฝั่งธนบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 อย่างไรก็ตาม หลังจากแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใน พ.ศ. 2553 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง 3 เขตถูกยุบรวมกันเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร มีอำนาจครอบคลุมทั้ง 50 เขต ในขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครถูกโอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครถูกแบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ สพม.1 และ สพม.2 พื้นที่ของ สพม.1 ประกอบด้วยเขตทุกเขตในฝั่งธนบุรีรวมกับอีก 8 เขตในฝั่งพระนครได้แก่ดุสิต บางซื่อ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ราชเทวี และสัมพันธวงศ์ ส่วนอีก 27 เขตในฝั่งพระนครอยู่ในพื้นที่ของ สพม.2 ก่อนที่ใน พ.ศ. 2564 เมื่อมีการจัดแบ่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่จาก 42 เป็น 62 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครทั้งสองแห่งได้ใช้ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2                                     

2.2. หลังจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546–ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2554 แยกตัวออกจากจังหวัดหนองคาย ซึ่งก่อนที่จะมีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬนั้น จังหวัดหนองคายมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ สพป.หนองคาย เขต 1 สพป.หนองคาย เขต 2 และ สพป.หนองคาย เขต 3 ซึ่งพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอของ สพป.หนองคาย เขต 3 เดิมและอีก 2 อำเภอในพื้นที่ของ สพป.หนองคาย เขต 2 ได้แก่อำเภอโซ่พิสัยและอำเภอปากคาด หลังจากจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศให้ทุกอำเภอในจังหวัดบึงกาฬอยู่ในพื้นที่ของ สพป.บึงกาฬ ยกเลิก สพป.หนองคาย เขต 3 และให้ สพป.หนองคาย เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุมสามอำเภอเดิมที่เหลือได้แก่อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี ส่วนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น ให้ สพม.21 ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดหนองคายเดิมมีอำนาจครอบคลุมจังหวัดบึงกาฬด้วย จนกระทั่ง พ.ศ. 2564 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ พื้นที่ สพม.21 เดิมได้แยกออกเป็นสองเขตพื้นที่ตามเขตจังหวัด ได้แก่ สพม.หนองคายและ สพม.บึงกาฬ

                                     

3. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อำเภอที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะแสดงด้วย ตัวหนา ในขณะที่จังหวัดที่มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตเดียวครอบคลุมทั้งจังหวัด ได้แก่จังหวัดกระบี่ ชัยนาท ตราด นครนายก บึงกาฬ พังงา ภูเก็ต มุกดาหาร ยโสธร ระนอง สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี อ่างทอง และอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดนั้น ๆ ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี

                                     

4. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 โดยในระยะแรกมีจำนวน 42 เขต ต่อมาได้มีการปรับปรุงโดยเพิ่มจำนวนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจาก 42 เป็น 62 เขต

                                     

4.1. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต พ.ศ. 2553–2564

หมายเลขเขตในส่วนนี้ถือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ครอบคลุมมากกว่า 1 จังหวัด และเขตที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ 2 จะแสดงเป็น ตัวหนา

 • สพม.10 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
 • สพม.11 - จังหวัดชุมพรและ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สพม.37 - จังหวัดน่านและ จังหวัดแพร่
 • สพม.9 - จังหวัดนครปฐมและ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • สพม.13 - จังหวัดกระบี่และ จังหวัดตรัง
 • สพม.8 - จังหวัดกาญจนบุรีและ จังหวัดราชบุรี
 • สพม.34 - จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สพม.40 - จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สพม.41 - จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
 • สพม.21 - จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
 • สพม.35 - จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
 • สพม.15 - จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
 • สพม.28 - จังหวัดยโสธรและ จังหวัดศรีสะเกษ
 • สพม.42 - จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี
 • สพม.17 - จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
 • สพม.2 - กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองสามวา คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางนา บางรัก บึงกุ่ม ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ยานนาวา ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หนองจอก หลักสี่ และ ห้วยขวาง
 • สพม.12 - จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
 • สพม.23 - จังหวัดสกลนคร
 • สพม.18 - จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
 • สพม.27 - จังหวัดร้อยเอ็ด
 • สพม.3 - จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สพม.20 - จังหวัดอุดรธานี
 • สพม.7 - จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
 • สพม.14 - จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง
 • สพม.6 - จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ
 • สพม.24 - จังหวัดกาฬสินธุ์
 • สพม.32 - จังหวัดบุรีรัมย์
 • สพม.39 - จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
 • สพม.25 - จังหวัดขอนแก่น
 • สพม.38 - จังหวัดตากและ จังหวัดสุโขทัย
 • สพม.26 - จังหวัดมหาสารคาม
 • สพม.30 - จังหวัดชัยภูมิ
 • สพม.22 - จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
 • สพม.5 - จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
 • สพม.4 - จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี
 • สพม.31 - จังหวัดนครราชสีมา
 • สพม.29 - จังหวัดอำนาจเจริญและ จังหวัดอุบลราชธานี
 • สพม.19 - จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สพม.16 - จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
 • สพม.36 - จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
 • สพม.33 - จังหวัดสุรินทร์
 • สพม.1 - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน จอมทอง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สัมพันธวงศ์ และหนองแขม


                                     

4.2. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต พ.ศ. 2564–

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มจำนวนจาก 42 เป็น 62 เขต และชื่อของเขตพื้นที่เปลี่ยนจากเดิมที่ใช้หมายเลข 1 ถึง 42 เป็นชื่อจังหวัดที่พื้นที่ของเขตนั้น ๆ ครอบคลุม ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมมากกว่า 1 จังหวัด ชื่อเขตจะขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งสำนักงานเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดที่ตั้งสำนักงาน รวมทั้ง สพม.พระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ยกเว้น สพม.นครปฐม อำเภอนครชัยศรี สพม.น่าน อำเภอภูเพียง และ สพม.พัทลุง อำเภอควนขนุน โดยในประกาศฉบับ พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากเดิมดังนี้

 • สพม.4 แยกออกเป็น สพม.ปทุมธานี และ สพม.สระบุรี
 • สพม.7 แยกออกเป็น สพม.ปราจีนบุรี นครนายก และ สพม.สระแก้ว
 • สพม.33 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.สุรินทร์
 • สพม.28 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
 • สพม.11 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
 • สพม.15 แยกออกเป็น สพม.นราธิวาส สพม.ปัตตานี และ สพม. ยะลา
 • สพม.10 แยกออกเป็น สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เพชรบุรี และ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
 • สพม.37 แยกออกเป็น สพม.แพร่ และ สพม.น่าน
 • สพม.29 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 • สพม.34 แยกออกเป็น สพม.เชียงใหม่ และ สพม.แม่ฮ่องสอน
 • สพม.5 แยกออกเป็น สพม.ลพบุรี และ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทแยกไปสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
 • สพม.12 แยกออกเป็น สพม.นครศรีธรรมราช และ สพม.พัทลุง
 • สพม.27 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.ร้อยเอ็ด
 • สพม.25 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.ขอนแก่น
 • สพม.24 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.กาฬสินธุ์
 • สพม.23 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.สกลนคร
 • สพม.19 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.เลย หนองบัวลำภู
 • สพม.41 แยกออกเป็น สพม.นครสวรรค์ และ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท โดยรวมเอาโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทจาก สพม.5 เดิมเข้าในสังกัดด้วย
 • สพม.13 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.ตรัง กระบี่
 • สพม.40 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.เพชรบูรณ์
 • สพม.32 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.บุรีรัมย์
 • สพม.26 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.มหาสารคาม
 • สพม.35 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.ลำปาง ลำพูน
 • สพม.6 แยกออกเป็น สพม.ฉะเชิงเทรา และ สพม.สมุทรปราการ
 • สพม.31 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.นครราชสีมา
 • สพม.14 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
 • สพม.30 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.ชัยภูมิ
 • สพม.18 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.ชลบุรี ระยอง
 • สพม.9 แยกออกเป็น สพม.นครปฐม และ สพม.สุพรรณบุรี
 • สพม.3 แยกออกเป็น สพม.นนทบุรี และ สพม.พระนครศรีอยุธยา
 • สพม.22 แยกออกเป็น สพม.นครพนม และ สพม.มุกดาหาร
 • สพม.36 แยกออกเป็น สพม.เชียงราย และ สพม.พะเยา
 • สพม.1 และสพม.2 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
 • สพม.8 แยกออกเป็น สพม.กาญจนบุรี และ สพม.ราชบุรี
 • สพม.21 แยกออกเป็น สพม.บึงกาฬ และ สพม.หนองคาย
 • สพม.38 แยกออกเป็น สพม.ตาก และ สพม.สุโขทัย
 • สพม.42 แยกออกเป็น สพม.กำแพงเพชร และ สพม.พิจิตร
 • สพม.17 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.จันทบุรี ตราด
 • สพม.39 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
 • สพม.16 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.สงขลา สตูล
 • สพม.20 เปลี่ยนชื่อเป็น สพม.อุดรธานี
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →