Back

ⓘ การขนส่งในประเทศลาว
                                               

เมย์ฟลาวเวอร์

เมย์ฟลาวเวอร์ เป็นเรือสัญชาติอังกฤษที่ขนส่งผู้ตั้งถิ่นฐานที่ปัจจุบันรู้จักในนามพิลกริม จากอังกฤษไปยังโลกใหม่ในปี ค.ศ. 1620 หลังล่องในทะเลนาน 10 สัปดาห์ เรือ เมย์ฟลาวเวอร์ ที่บรรทุกผู้โดยสาร 102 คนและลูกเรือประมาณ 30 คนมาถึงอเมริกา โดยทอดสมอใกล้ปลายเคปค้อดในแมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1620 พิลกริมอยู่ร่วมสมัยกับพิวริตัน ซึ่งเป็นกลุ่มคริสตชนที่ต้องการปฏิรูปคริสตจักรแห่งอังกฤษ แต่พิลกริมเลือกจะแยกตัวจากคริสตจักรแห่งอังกฤษเนื่องจากมีมุมมองทางศาสนาเป็นของตนเอง และเชื่อว่าการปฏิรูปคริสตจักรแห่งอังกฤษนั้นไม่เพียงพอ ในปี ค.ศ. 1608 พิลกริมอพยพไปยังฮอลแลนด์ที่พวกเขาสามารถประกอบพิธีกรรม ...

การขนส่งในประเทศลาว
                                     

ⓘ การขนส่งในประเทศลาว

การคมนาคมในประเทศลาว ประเทศลาวมีระบบการคมนาคมที่ทันสมัยและหลากหลาย รวมไปถึงสนามบินต่าง ๆ ด้วย แต่ประเทศลาวไม่มีด้านใดติดกับทะเล ดังนั้นประเทศลาวจึงไม่มีท่าเรือแต่อย่างใด

                                     

1. การคมนาคมทางรถไฟ

ในช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองในช่วง พ.ศ. 2436 - พ.ศ. 2484 เคยมีการสร้างทางรถไฟสายดอนเดด–ดอนคอน ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของลาว ยาว 7 กิโลเมตร โดยเป็นรางขนาด 600 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านเขตน้ำตกและเกาะแก่ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยทางรถไฟ ซากสะพาน และหัวรถจักร

                                     

1.1. การคมนาคมทางรถไฟ เส้นทางรถไฟในปัจจุบัน

ปัจจุบันประเทศลาวมีเพียงเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อมาจากโครงข่ายของรถไฟไทย ซึ่งเป็นเส้นทางหนองคาย - ท่านาแล้ง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เป็นรถไฟทางเดี่ยว เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2550 และเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยใช้รางขนาด 1 เมตร หรือ มีเตอร์เกจ โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของประเทศลาว

เส้นทางที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ในอนาคตจะมีการเปิดเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีรถไฟท่านาแล้ง - สถานีเวียงจันทน์ ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร อีกทั้งในอนาคตจะมีการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟลาว-จีน จากบ่อเต็น - นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นรถไฟทางเดี่ยว และถือเป็นเส้นทางแรกของประเทศที่ใช้ความเร็วปานกลาง หรือประมาณ 160 - 200 กม./ชม. ซึ่งจะใช้เป็นรางขนาด 1.435 เมตร หรือ สแตนดาร์ดเกจ คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

                                     

2. การคมนาคมทางถนน

ประเทศลาวมีทางหลวงด้วยกันทั้งสิ้น 21.716 กิโลเมตร ในจำนวนนั้น 9.673.5 กิโลเมตรเป็นทางลาดยาง และที่เหลืออีก 12.042.5 กิโลเมตรเป็นทางลูกรังและประเทศลาวขับรถทางขวา

ประเทศลาวกำลังอยู่ในระหว่างการสร้างทางหลวงใหม่โดยใช้เงินทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อมแขวงสุวรรณเขต กับเขตแดนเวียดนามที่ลาวเบา ซี่งเมื่อเสร็จจะเป็นผลทำให้การเดินทางผ่านประเทศลาวสะดวกมากขึ้น ถนนสายนี้ปัจจุบันใช้เวลาเดินทางทั้งหมดราวสองสามชั่วโมงเมื่อเทียบกับ 9 ชั่วโมงบนถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ทิวทัศน์สวย ในปี พ.ศ. 2545

                                     

3. การคมนาคมทางน้ำ

ประเทศลาวมีแม่น้ำที่ใช้ในการคมนาคมได้ 4.587 กิโลเมตร ส่วนใหญ่คือแม่น้ำโขงและลำคลองที่แยกออกไป และอีก 2.897 กิโลเมตร ที่บางส่วนใช้ในการคมนาคมได้ด้วยเรือที่ลึกลงไปจากผิวน้ำไม่เกินครึ่งเมตร

                                     

4. การคมนาคมทางอากาศ

ประเทศลาวมีสนามบินทั้งหมด 52 แห่ง ซึ่งมีอยู่เพียง 9 แห่งเท่านั้นที่มีรันเวย์ลาดยาง ส่วนอีก 43 แห่งไม่มี และสนามบินทั้งหมดที่มารันเวย์ลาดยาง เฉพาะสนามบินนานาชาติวัตไตเท่านั้นที่มีระยะทางมากกว่า 2.438 เมตร ส่วนที่เหลือที่มีรันเวย์ลาดยาง สนามบินสี่แห่งมีรันเวย์ยาว 1.524 - 2.437 เมตร และสี่แห่งที่เหลือมีระยะทางระหว่าง 914 - 1.523 เมตร

สนามบินที่เหลือที่ไม่มีรันเวย์ลาดยางจำนวน 43 แห่ง มีสนามบินเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีความยาวมากกว่า 1.524 เมตร; 17 แห่งมีความยาวระหว่าง 914 - 1.523 เมตร ส่วนอีก 25 แห่งสุดท้ายมีรันเวย์ที่มีความยาวน้อยกว่า 914 เมตร

ประเทศลาวมี 2 สายการบินคือ รัฐวิสาหกิจการบินลาว และ รัฐวิสาหกิจลาวเดินอากาศ

                                     
  • รายช อท าอากาศยาน ใน ประเทศ ลาว การ บ น ลาว การ ขนส ง ใน ประเทศ ลาว การ คมนาคม ใน ประเทศ ลาว
  • และต ดต อก บ ประเทศ ไทยทางท ศตะว นตก ก นด วยแม น ำโขงเป นบางช วง ใน ภาษาอ งกฤษ คำว า ลาว ท หมายถ งช อ ประเทศ ลาว สะกดว า Laos ส วน ลาว ท หมายถ งคน ลาว และภาษา ลาว ใช
  • ประเทศ สะพานแห งน อำนวยความสะดวก ใน การ ขนส ง ส นค าซ งแต เด มขนถ ายก นโดยใช แพขนานยนต และย งเป นการเป ดทางออกส ทะเลโดยสะดวกให ก บ ประเทศ ลาว
  • ม ระยะเวลา การ ก อสร างรวม 900 ว น แล วเสร จ ใน ว นท 11 พฤศจ กายน พ.ศ. 2554 เป นเส นทางการคมนาคม ขนส ง ด าน การ ค า และ การ ท องเท ยวเช อมโยงจาก ประเทศ ไทย ประเทศ ลาว ประเทศเว ยดนาม
  • ด ท การ รถไฟแห ง ประเทศ ไทย การ ขนส ง ระบบราง ใน ประเทศ ไทย ค อ การ ขนส ง ระบบรางท ม อย ใน ประเทศ ไทย ใน ป จจ บ น ท งรถไฟทางไกลและรถไฟฟ า ขนส ง มวลชน รถไฟทางไกล ใน ป จจ บ น
  • การ ขนส ง ใน ประเทศ ไทย ม ความหลากหลายและย งไม ม ความเป นระเบ ยบ การ ขนส ง แต ละประเภทไม ม ความโดดเด นมากน ก ได แก ระบบ การ ขนส ง ทางถนน ท เป นหล กของ การ ขนส งส นค าท วประเทศ
  • ลาว โทรคมนาคม เป นบร ษ ทร วมท นระหว าง Shenington ก บร ฐบาลของ ประเทศ ลาว ใน ส ดส วน การ ถ อห นร อยละ 49 และ 51 ตามลำด บ เพ อดำเน นก จการให บร การส อสาร
  • กระทรวง ใน ประเทศ ลาว เป นหน วยงานของร ฐบาล ลาว ป จจ บ นม กระทรวงจำนวน 17 กระทรวงและองค การเท ยบเท าจำนวน 3 แห ง ห องว าการร ฐบาล ຫ ອງວ າການລ ດຖະບານ ธนาคารแห ง
  • การ ขนส ง ระบบราง ใน ประเทศ เว ยดนาม ดำเน น การ โดย การ รถไฟเว ยดนาม เว ยดนาม: Đường sắt Việt Nam เส นทางหล กค อ ทางรถไฟสายเหน อ - ใต ว งระหว างเม องฮานอยและโฮจ ม นห ซ ต