Back

ⓘ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                     

ⓘ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

                                     

1. ประวัติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

                                     

2. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านส่งเสริม ค้นคว้าวิจัยหลักสูตร วิธีสอน

จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ และคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

การวิจัยด้านการศึกษา

จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับนานาชาติ ได้แก่โครงการ TIMSS 2007 โครงการ PISA โครงการ SITES 2007

                                     

2.1. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริม ค้นคว้าวิจัยหลักสูตร วิธีสอน

จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ และคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

                                     

2.2. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการค้นคว้า ปรับปรุงเอกสาร สื่อและอุปกรณ์การศึกษา

จัดทำหนังสือเรียน คู่มือครู เอกสารอบรมครู ชุดการสอน เอกสารเสริมความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปสเตอร์ เกมและภาพประกอบการเรียนการสอน แผ่นภาพโปร่งใส วีดิทัศน์ และต้นแบบอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์

                                     

2.3. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการประเมินมาตรฐาน

งานพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาเครื่องมือทดสอบสัมฤทธิ์ผล สมรรถภาพ เจตคติและจิตวิทยาศาสตร์ Metacognition รวมทั้งการทดสอบมาตรฐานด้วยแบบทดสอบและด้วยวิธีการทดสอบแบบออนไลน์

                                     

2.4. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา

  • ดำเนินการส่งเสริมการใช้งานด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก GLOBE ประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ 40 แห่ง
  • จัดตั้งศูนย์ให้การอบรมใช้โปรแกรม The Geometers Sketchpad GSP โดย สสวท. จัดเตรียมวิทยากรและหลักสูตรให้เพื่อส่งเสริมครูคณิตศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกช่วงชั้น โครงการ SMaRT School เป็นโครงการที่นำ ICT มาช่วยในการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เช่น การสืบค้นข้อมูล การสร้างชิ้นงาน และการนำเสนอผลงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ และมีทักษะในการทำงาน ผ่านการทำโครงงาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่สถานศึกษา เช่น Learning Object, E-Learning เป็นต้น
                                     

2.5. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา

ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโรงเรียนแกนนำของ สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งนำผลงานดีเด่นมาเผยแพร่เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาครูทั่วภูมิภาค ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สสวท. และบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับโรงเรียนใน 175 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน ร่วมมือกับโรงเรียนเตรียมทหารจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา

                                     

2.6. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยด้านการศึกษา

จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับนานาชาติ ได้แก่โครงการ TIMSS 2007 โครงการ PISA โครงการ SITES 2007

                                     

2.7. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค. โดยรับผู้ที่จบปริญญาตรีด้านดังกล่าวให้ทุนเรียนต่อประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและต่อจนจบปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นการผลิตครูรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปัจจุบันให้ทุนเฉพาะระดับปริญญาโท
  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท.
  • จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย และจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติคุณประกาศสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
  • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
                                     

2.8. กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้สำหรับประชาชน

จัดทำข่าว บทความผลงานของ สสวท. บทความเยาวชน เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน รายการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 นิตยสาร สสวท. นิทรรศการผลงานของ สสวท. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ

                                     

3. แหล่งข้อมูลอื่น

  • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
  • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์