Back

ⓘ การกีฬาแห่งประเทศไทย
                                               

เซต (แก้ความกำกวม)

เซต สามารถหมายถึง การทำให้เป็นกลุ่มก้อน การทำให้ค่าตรรกะของฟลิปฟลอปเป็น 1 เซต ชื่อโครงสร้างข้อมูลประเภทหนึ่ง รูปแบบการส่งลูกวอลเลย์บอล รูปแบบหนึ่ง เทพเซต ในตำนานอียิปต์โบราณ หน่วยในเกมการเล่นกีฬาหลายประเภท อาทิ เทนนิส เซต ตามทฤษฎีเซตในวิชาคณิตศาสตร์ การแข็งตัวของวัตถุที่ขึ้นรูป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                                               

ประเทศฮอนดูรัสในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020

ประเทศฮอนดูรัส เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ค.ศ. 2020 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 การแข่งขันได้เลื่อนออกไปเป็น 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศฮอนดูรัสได้ส่งทีมนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกแล้วทั้งหมด 18 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 1 ชนิดกีฬา

                                               

หมู่เกาะโซโลมอนในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020

ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน จะได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ค.ศ. 2020 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 การแข่งขันได้เลื่อนออกไปเป็น 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งหมู่เกาะโซโลมอนได้ส่งทีมนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกแล้วทั้งหมด 1 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 1 ชนิดกีฬา

                                               

ชุมพล กาญจนะ

ชุมพล กาญจนะ เริ่มทำงานการเมืองโดยการเป็นกรรมการสุขาภิบาลเวียงสระ เป็นรองประธานสุขาภิบาลเวียงสระ และเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนได้รับเลือกเป็นประธานสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขาเข้าสู่งานการเมืองระดับชาติครั้งแรกใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ ทีมเดียวกันกับ บัญญัติ บรรทัดฐาน และ ประวิช นิลวัชรมณี และได้รับเลือกตั้งทั้ง 3 คน ต่อเนื่อง 4 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ ...

การกีฬาแห่งประเทศไทย
                                     

ⓘ การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

                                     

1. ประวัติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยเหตุผลในการประกาศใช้คือ เพื่อจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจขึ้นแทน องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 ที่ประกาศเมื่อ 12 กันยายน ปีดังกล่าว และให้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528 ต่อมา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศใช้แทนพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528 โดยให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

                                     

2. การบริหารงาน

อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างการบริหารคือ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า" แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า" แห่งประเทศไทย” จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสามคน โดยให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย การแพทย์ การบริหารการกีฬา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการ ให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ

และกรรมการโดยตำแหน่ง กับกรรมการซึ่งแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี และมี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีตำแหน่งรับผิดชอบใน คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นรายปี

                                     

3. คณะกรรมการในปัจจุบัน

คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 มีผล 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รายชื่อคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

 • พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการ
 • นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เป็นกรรมการ
 • นายสุภัทร จำปาทอง เป็นกรรมการ
 • พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ เป็นกรรมการ
 • นายณัฐวุฒิ เรืองเวส เป็นกรรมการ
 • นายก้องศักด ยอดมณี เป็นกรรมการและเลขานุการ
 • นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นกรรมการ
 • นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
 • ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นกรรมการ
 • นายสาธิต บุญทอง เป็นกรรมการ
 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรองประธานกรรมการ
 • นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
 • พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการ
 • นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ
 • นาย โชติ ตราชู เป็นกรรมการ


                                     

4. อาคารกีฬาที่สำคัญ

 • สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
 • ราชมังคลากีฬาสถาน
 • สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 จังหวัดนครราชสีมา
 • สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
 • สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา
 • สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต