Back

ⓘ กีฬาคนพิการแห่งชาติ (ประเทศไทย)
กีฬาคนพิการแห่งชาติ (ประเทศไทย)
                                     

ⓘ กีฬาคนพิการแห่งชาติ (ประเทศไทย)

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการที่ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการชนิดต่าง ๆ โดยจัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ แต่จัดการแข่งขันได้เพียง 1 ปีก็ต้องงดการจัดการแข่งขันไปในปี พ.ศ. 2519-2521 เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ต่อมาได้มีการเริ่มจัดการแข่งขันคนพิการขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาคนพิการมากขึ้น จึงได้ขยายการแข่งขันออกไปสู่ส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา และ กรุงเทพมหานคร เป็น 4 จังหวัด ปัจจุบัน ได้มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาคนพิการ คือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

ปีล่าสุด 2562 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ที่จังหวัดเชียงราย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย