Back

ⓘ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                               

สนามจันทร์ (แก้ความกำกวม)

สนามจันทร์ อาจหมายถึงสถานที่ต่อไปนี้ พระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระที่นั่งสนามจันทร์ เป็นพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน พระที่นั่งสนามจันทร์ เป็นพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล ปัจจุบันได้รื้อลงแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ที่หยุดรถไฟพระราชวังสนามจันทร์ ที่หยุดรถไฟหนึ่งของทางรถไฟสายใต้ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                     

ⓘ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือกำเนิดจาก "โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัด กรมศิลปากร" ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็น "โรงเรียนศิลปากร" และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน ยง เสฐียรโกเศศ อธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น ได้พัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร" เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทางศิลปะของชาติ โดยมีปณิธานที่จะสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม มีผลให้งานศิลปะของชาติพัฒนาและก้าวหน้า มีกิจกรรมและวิชาการต่าง ๆ ที่ดำเนินการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนเสมอมา

                                     

1. ประวัติมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดิมคือ "โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัด กรมศิลปากร" ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2476 โดยหลวงวิจิตรวาทการ วิจิตร วิจิตรวาทการ อธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น และ พระสาโรชรัตนนิมมานก์ สาโรช สุขยางค์ มีศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หรือชื่อเดิม กอร์ราโด เฟโรชี Corrado Feroci ชาวอิตาลีซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาจารย์ผู้สอนหลัก โดยใช้พื้นที่วังกลางและวังตะวันออกของ วังท่าพระ ซึ่งในตอนนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เสด็จไปประทับตำหนักปลายเนินแล้ว รัฐบาลจึงรับซื้อมาจากทายาทของพระองค์ และทำการเปิดสอนให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ต่อมา พ.ศ. 2478 ได้รวมเอาโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ที่ตั้งอยู่วังหน้าไว้ด้วย พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนศิลปากร"

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน ยง เสฐียรโกเศศ อธิบดีกรมศิลปากร ได้พัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร" เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทางศิลปะของชาติ โดยมีปณิธานที่จะสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการและภูมิปัญญาเพื่อสังคม พร้อมทั้งจัดตั้งคณะจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นเป็นคณะวิชาแรก ปัจจุบันคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และใน พ.ศ. 2498 ได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีศาสตราจารย์ พระพรหมพิจิตร อู๋ ลาภานนท์ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะโบราณคดี จากการวางรากฐานโดย ศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ป่วน อินทุวงศ์ และหลังจากนั้นได้จัดตั้ง คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งได้แยกตัวจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในปีต่อมา

ต่อมาเมื่อผู้แทนของ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก UNESCO ได้ให้คำแนะนำในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีลักษณะสอดคล้องกับหลักการสากล คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขยายการศึกษาวิชาต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะศิลปะและโบราณคดีเท่านั้น ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง คณะอักษรศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 และเป็นคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแห่งใหม่ คือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และคณะอักษรศาสตร์ได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาคณะฯ ตลอดมา และได้ทำการจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ ขึ้นใน พ.ศ. 2513 คณะวิทยาศาสตร์ ใน พ.ศ. 2515 คณะเภสัชศาสตร์ ใน พ.ศ. 2529 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน พ.ศ. 2535 ปัจจุบันคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทศโนโลยีอุตสาหกรรม

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 และเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ทางด้านศิลปะมากยิ่งขึ้น จึงเริ่มจัดตั้ง คณะดุริยางคศาสตร์ ใน พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยดำริของ ศาสตราจารย์ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความร่วมมือจากบุคคลในวงการดนตรีหลายท่าน นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้อำนวยการคนแรก คือ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ และทำการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรที่สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน

ใน พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ อธิการบดีในขณะนั้น จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการย้ายวิทยาเขตใหม่ไปที่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านไร่ใหม่พัฒนา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และมีแผนในการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นเป็นคณะแรก เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าพื้นที่โดยรอบมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มหาวิทยาลัยจะได้ให้บริการได้โดยตรง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544 ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. สุภสร ชโยวรรณ เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2544 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปัจจุบัน และใน พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้ง คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้ย้ายมาเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามด้วยการจัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม วิทยาลัยนานาชาติ ใน พ.ศ. 2546 เป็นสองคณะวิชาล่าสุด

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559" โดยได้ยกเลิก "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541" และกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 14 คณะวิชา และ บัณฑิตวิทยาลัย ใน 3 วิทยาเขต ได้แก่ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                                     

2.1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อและความหมาย

มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้คำว่า "ศิลปากร" อ่านว่า สิน–ละ–ปา–กอน เป็นชื่อภาษาไทยของมหาวิทยาลัย และใช้อักษรโรมันว่า "Silpakorn"

"ศิลปากร" เป็นคำสมาสระหว่าง "ศิลป" หมายถึง ฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การทำให้วิจิตรพิสดาร และ "อากร" หมายถึง บ่อเกิด, ที่เกิด ดังนั้น "ศิลปากร" จึงมีความหมายว่า "บ่อเกิดแห่งศิลปะ"

อีกทั้งชื่อของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังพ้องกับชื่อของ กรมศิลปากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถือกำเนิดจาก "โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร" และต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็น "โรงเรียนศิลปากร" จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ในปัจจุบัน ซึ่งชื่อ "ศิลปากร" นั้นมาจาก

.แยกการช่างที่เป็นประณีตศิลปไว้ส่วนหนึ่ง แลให้ยกกรมพิพิธภัณฑ์จากกระทรวงธรรมการ มารวมกันตั้งขึ้นเป็น "กรมศิลปากร" มีผู้บัญชาการกรมขึ้นตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน.

- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชโองการ ณ วันที่ 27 มีนาคม ร.ศ. 130 พ.ศ. 2454

ดังนั้น การใช้ชื่อ "ศิลปากร" จึงดูเหมาะสมและถูกต้อง เพราะมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเกี่ยวข้องกับกรมศิลปากรในอดีต ต่อมาในสมัยที่ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้แยกมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรมศิลปากรออกจากกัน ในปัจจุบันทั้งสองส่วนราชการจึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้ว

                                     

2.2. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระคเณศ เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ทั้งยังเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ พระหัตถ์ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือปาศะ เชือก พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้ำ ประทับบนบัลลังก์เมฆที่เขียนด้วยลายกนก ภายใต้มีอักษรว่า "มหาวิทยาลัยศิลปากร" โดยประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2494 ซึ่งคล้ายคลึงกับกรมศิลปากร

และเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่แทนตราสัญลักษณ์ครุฑเพื่อใช้ในหนังสือราชการ หนังสือประทับตรา บันทึกข้อความ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

                                     

2.3. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สีประจำมหาวิทยาลัย

██ "สีเขียวเวอร์ริเดียน" หรือที่เรียกตามสีไทยโทนว่า "สีเขียวตั้งแช" เป็นสีของน้ำทะเลระดับลึกที่สุด แต่ในระยะแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้กำหนดใช้สีเขียว ซึ่งเป็นสีพื้นป้ายมหาวิทยาลัยป้ายแรก แต่ช่วงนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ใช้สีเขียวเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเช่นกัน จึงมีแนวคิดที่จะสร้างความแตกต่าง และเนื่องจากนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ นิยมพารุ่นน้องปี 1 ไปทำกิจกรรมรับน้องที่เกาะเสม็ด จึงได้มีโอกาสชื่นชมสีของน้ำทะเลใส และได้นำมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงความสร้างสรรค์ของชาวศิลปากร

                                     

2.4. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 • ดอกแก้ว ด้านข้างท้องพระโรงวังท่าพระ มีสวนแก้วอยู่ด้านใน ยามเมื่อดอกแก้วออกดอก จะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งวัง
 • ต้นจัน เป็นต้นไม้ใหญ่ ยืนต้นเก่าแก่อยู่คู่กับ วังท่าพระ มาช้านาน และยังมีต้นเก่าแก่อีกต้นที่ พระตำหนักทับขวัญ พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ต้นจันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เป็นที่มาของเพลงกลิ่นจัน ปัจจุบันมีการปลูกต้นจันที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเพิ่มขึ้นด้วย
                                     

2.5. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพลงประจำมหาวิทยาลัย

 • ซานตาลูชีอา Santa Lucia เป็นเพลงพื้นเมืองของประเทศอิตาลีที่แต่งขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเตโอโดโร กอตตราอู Teodoro Cottrau มีเนื้อหาชื่นชมความสวยงามของชายหาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี เพลงซานตาลูชีอาได้นำมาใช้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรสืบเนื่องจากศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หรือชื่อเดิม กอร์ราโด เฟโรชี Corrado Feroci ซึ่งเป็นชาวอิตาลีและเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ชอบร้องเพลงดังกล่าวในเวลาทำงานหรือในช่วงเวลาพักผ่อนหลังเลิกงาน
 • ศิลปากรนิยม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้นำทำนองเพลงซานตาลูชีอามาใส่เนื้อร้องภาษาไทย
 • กลิ่นจัน เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันและความรักของผู้ที่เคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งภายในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงความสามัคคีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีให้แก่กันและกัน เพลงกลิ่นจันเป็นเพลงที่มาจาก คณะอักษรศาสตร์ โดยเป็นเพลงที่ใช้ในพิธีการหรือกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย


                                     

3. ทำเนียบนายกคณะกรรมการและนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนายกคณะกรรมการและนายกสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

 • หมายเหตุ ตำแหน่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น
                                     

4. ทำเนียบผู้อำนวยการและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผู้อำนวยการและอธิการบดีมาแล้ว 20 คน ดังรายพระนามและรายนามต่อไปนี้

 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น
                                     

5.1. วิทยาเขต วังท่าพระ

วังท่าพระ ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังและท่าช้างวังหลวง มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ เดิมเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นวิทยาเขตแรกและเป็นจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัย

เป็นที่ตั้งของ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ และหอศิลป์ต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ยังรวมไปถึงพื้นที่ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี คณะดุริยางคศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และ บัณฑิตวิทยาลัย

                                     

5.2. วิทยาเขต วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เป็นที่รู้จักในชื่อว่า "ม.ทับแก้ว" ตั้งอยู่ในบริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา แต่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเพียง 428 ไร่

เป็นที่ตั้งของ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบสหศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1–6 และชั้นมัธยมปีที่ 1–6 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการต่าง ๆ

สาเหตุที่เลือกจังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ พระราชวังสนามจันทร์ เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเหตุผลดังนี้

 • ประการแรก พระราชวังสนามจันทร์เคยเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในทางโบราณคดีและศิลปะทั้งปวง ทรงเป็นนักโบราณคดีและศิลปินชั้นเยี่ยมโดยเฉพาะทางวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนนาฏศิลป์ตลอดรัชสมัยของพระองค์
 • ประการที่สอง บริเวณพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่ตั้งของเทวาลัยคเณศร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น นอกจากนี้ พระคเณศยังเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ และเป็นตราของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่แล้ว
 • ประการสุดท้าย ที่จังหวัดนครปฐมมีพระปฐมเจดีย์ประดิษฐานอยู่ นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโบราณคดีและศิลปะที่สำคัญในประเทศไทย ดังนั้นบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จึงเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร


                                     

5.3. วิทยาเขต วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคของประเทศไทยในรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีปณิธานและปรัชญาการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ ให้ใช้ที่ราชพัสดุ ณ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 621 ไร่ และได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้พื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 200 ไร่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นที่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคลังโบราณวัตถุของคณะโบราณคดี

                                     

6. คณะวิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 • คณะโบราณคดี
 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                     

7.1. สถานที่สำคัญ วังท่าพระ

 • ประตูและกำแพงวังท่าพระ

กำแพงก่ออิฐถือปูนมีใบเสมาประกอบ กำแพงนี้คาดว่าก่อสร้างพร้อมกับ วังท่าพระ ตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะด้านริมถนนหน้าพระลาน ถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ท้องพระโรงและกำแพงแก้ว

ปัจจุบันเป็นหอศิลป์ของมหาวิทยาลัย ลักษณะท้องพระโรงเป็นแบบเรือน 5 ห้อง เฉลียงรอบหันหน้ายาวออกหน้าวัง รูปทรงท้องพระโรงที่ปฏิสังขรณ์ใหม่นั้นภายนอกคงยึดตามแบบที่ปรากฏเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ภายในคงไว้แต่เสาเดิม มีบันไดใหญ่เข้าทางด้านหน้าได้ทางเดียว กำแพงนั้นเป็นสถาปัตยกรรมใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลูกกรงที่ทำด้วยเหล็กหล่อเป็นลายสวยงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

 • ตำหนักกลางและตำหนักพรรณราย

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรุ่นแรก ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือเป็นตึกสองชั้น มีเฉลียงหลังหนึ่งหันเข้าหาอีกหลังหนึ่ง ส่วนหลังนอกนั้นอยู่ข้างสวนแก้ว ตึกหลังในที่มีเฉลียงทำเรียบกว่าหลังนอก และมีเสาทึบ หัวเสาเป็นแบบศิลปะโรมัน ช่องคูหาด้านล่างเป็นช่องโค้ง มีการตกแต่งที่ส่วนต่าง ๆ ภายนอกอาคารเล็กน้อย ส่วนตึกหลังนอกมีรูปทรงทึบกว่า มีการตกแต่งผิวหนังโดยการเซาะเป็นร่องในชั้นล่าง ส่วนชั้นบนผนังเรียบ มีเสาติดผนังระหว่างช่องหน้าต่างและประตูต่าง ๆ ด้วยลายปูนปั้นหรือตีตารางไม้ไว้ในช่องแสงเหนือประตูบางส่วน ตึกหลังนอกมีกันสาด มีเท้าแขนรับกันสาดทำอย่างเรียบ ๆ และประดับชายคาด้วยลายฉลุไม้ ตึกหลังในนี้เป็นที่ประทับของ พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย พระมารดาของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยตำหนักกลางนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของหอศิลป์และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

 • ศาลาในสวนแก้ว

เรียกว่า ศาลาดนตรี เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์เจ้าของวังเคยประทับที่ศาลานี้เพื่อชมการแสดงหรือประชันดนตรีซึ่งจะตั้งวงกันในสวนแก้ว เพราะในวังท่าพระขณะนั้นมีวงดนตรีประจำวังที่มีชื่อเสียง ศาลาในสวนนี้ทำเป็นศาลาโปร่งมีผนังด้านเดียว หันหน้าเข้าหาสวนแก้ว หลังคาเป็นแบบปั้นหยา มีลายประดับอาคารอย่างละเอียดซับซ้อนกว่าตัวตำหนัก จึงเข้าใจว่าสร้างทีหลัง ลายฉลุไม้ทั้งที่ชายคาท้าวแขนระเบียบทำอย่างประณีตงดงาม

 • อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

เป็นหนึ่งในศูนย์รวมใจของชาวศิลปากร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หลังตึกกรมศิลปากร                                     

7.2. สถานที่สำคัญ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 • พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

พระตำหนักที่โดดเด่นที่สุดในหมู่พระตำหนักและพระที่นั่ง และเป็นสัญลักษณ์ของ พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามใหญ่ สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2451 โดยมี หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ จุดเด่นของพระตำหนักองค์นี้คือสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับปราสาท ซึ่งเป็นการผสมระหว่างศิลปะเรอเนซองส์ของฝรั่งเศส กับอาคารแบบฮาล์ฟ ทิมเบอร์ของอังกฤษ แต่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระตำหนักว่า "พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์" และโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีขึ้นพระตำหนัก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460

 • พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์

พระตำหนัก 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทอง ทาสีแดง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกของประเทศทางตะวันตก แต่ได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบบางส่วนให้เหมาะกับภูมิอากาศแบบเมืองร้อน พระตำหนักองค์นี้สร้างขึ้นคู่กับพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ โดยมีฉนวนทางเดินทำเป็นสะพาน จากชั้นบนด้านหลังของพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ข้ามคูน้ำเชื่อมกับชั้นบนด้านหน้าของพระตำหนัก สะพานดังกล่าวหลังคามุงกระเบื้อง และติดหน้าต่างกระจกทั้งสองด้าน ตลอดความยาวของสะพานที่เชื่อมติดต่อถึงกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักนี้ ในราว พ.ศ. 2459 โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร เป็นสถาปนิกออกแบบ

 • พระตำหนักทับแก้ว

อาคารตึกสองชั้นในพระราชวังสนามจันทร์ เคยเป็นที่ประทับในฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารมีเตาผิงและหลังคา มีปล่องไฟตามแบบตะวันตก ในระหว่างที่มีการซ้อมรบเสือป่า พระตำหนักเป็นที่ตั้งกองบัญชาการเสือป่ากองเสนาน้อยราบเบารักษาพระองค์ โดยพื้นที่ด้านหลังของพระตำหนักเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อันเป็นที่มาของคำว่า "ม.ทับแก้ว"

 • พระตำหนักทับขวัญ

เป็นเรือนไทยภาคกลางที่อาจเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อรักษาศิลปะบ้านไทยแบบโบราณ และใช้พระตำหนักองค์นี้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการเสือป่าราบหนักรักษาพระองค์ โดยบริเวณกลางชานเรือนปลูกต้นจันใหญ่แผ่กิ่งก้านไว้ให้ร่มเงาอยู่ เหตุนี้ต้นจันจึงถูกกำหนดให้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 • เทวาลัยคเณศร์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ ที่อันเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับประดิษฐานพระคเณศ ซึ่งนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งพระราชวังสนามจันทร์ และเมื่อมองจากพระที่นั่งพิมานปฐม จะเห็นพระปฐมเจดีย์ เทวาลัยคเณศร์ และพระที่นั่งพิมานปฐมอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

 • อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล บุคคลสำคัญของโลกและศิลปินแห่งชาติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าคณะศึกษาศาสตร์ ทางทิศเหนือของสำนักงานอธิการบดี

 • สระแก้ว สะพานสระแก้ว และศาลาสระแก้ว

สระน้ำขนาดใหญ่กลางมหาวิทยาลัย อยู่คู่กับพระราชวังสนามจันทร์ มีบรรยากาศร่มรื่น มีการสร้างสะพานข้ามสระหลายแห่ง แต่ที่โดดเด่นคือสะพานไม้หน้าโรงอาหารสระแก้ว ใกล้กันมีศาลาไม้แปดเหลี่ยมแบบโปร่ง ฉลุตามแบบตะวันตก สระน้ำนี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้จัดงานลอยกระทงที่มีชื่อเสียง

 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สร้างขึ้นในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นอาคารขนาดใหญ่ ขนาดความสูง 2 ชั้น ใช้ในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา พิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

                                     

7.3. สถานที่สำคัญ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 • เทวาลัยพระคเณศ

พระคเณศหล่อโลหะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หน้าตักกว้าง 96 นิ้ว ประดิษฐานเมื่อ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันอยู่บริเวณลานเทวาลัยพระคเณศ เนื่องในปีมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อองค์พระคเณศ ออกแบบปั้นและหล่อโดย อาจารย์ เสวต เทศน์ธรรม ประติมากรอาวุโส ศิษย์คนสำคัญของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสิริมงคลแก่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 • ลานประติมากรรม

ลานเนินสูงต่ำหลายเนิน ปูคลุมทั้งหมดด้วยสนามหญ้า มีต้นไม้และสระน้ำขนาดใหญ่ กว้างขวาง จัดแสดงผลงานประติมากรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ของศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั้งในและต่างประเทศหลายชิ้น ตั้งอยู่บริเวณหน้าวิทยาเขต มีชื่อเล่นว่า "ลานเทเลทับบีส์" เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับสถานที่ในละครทีวีเรื่องเทเลทับบีส์ เป็นสถานที่พักผ่อนและใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีบรวงสวงพระคเณศ เทศกาลตลาดศิลป์ และพิธีลอยกระทง

 • อาคารบริหาร

อาคารสูง 7 ชั้น มีลักษณะโดดเด่น ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้วัสดุและแนวคิดประหยัดพลังงาน เป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาเขต ด้านข้างอาคารมีทางเดินเชื่อมกับอาคารเรียนรวม 1 เรียกว่าระเบียงชงโค

 • สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
                                     

8. วันสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 เป็นวันที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร"

 • วันศิลป์ พีระศรี

ด้วยคุณูปการที่ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี มีให้ต่อประเทศไทย ทำให้มีการรำลึกถึงท่านทุกวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายเกิดของท่าน เรียกกันว่า "วันศิลป์ พีระศรี" โดยถือเป็นวันสำคัญของวงการศิลปะไทยและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศิลป์ พีระศรีนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะจัดกิจกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน มีการวางดอกไม้เป็นการรำลึกถึงท่านที่ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยนักศึกษาจะเปิดร้านขายของที่ระลึกและมีการแสดงดนตรีสดตลอดทั้งวัน นอกจากนั้นยังมีการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความเคารพต่ออัฐิของท่านใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ และพิธีสำคัญจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งทุ่ม ซึ่งจะเป็นการจุดเทียนที่ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พร้อมไปกับการร้องเพลงซานตาลูชีอา และเพลงศิลปากรนิยม เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านในวันสำคัญนี้

 • วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติและเกียรติคุณของท่าน ท่านมีคุณปการด้านการศึกษาที่โดดเด่น จนได้รับการยกย่องจาก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก UNESCO ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา เนื่องในวาระฉลองชาติกาลครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยดำรงตำแหน่ง 3 วาระเป็นท่านแรก และเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ โดยตั้งคณะอักษรศาสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชาแรก แล้วจึงมีคณะอื่น ๆ ขึ้นมาตามลำดับดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ท่านจึงเป็นเป็นผู้มีส่วนพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า ทำให้เกิดการขยายตัวทางการศึกษาหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมีความรำลึกถึงพระคุณของ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล" และได้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าวเพื่อรำลึกถึงพระคุณท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 อันเป็นปีที่เปิดอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

                                     

9. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อดีตผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จฯ ครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                     

10.1. บุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปูชนียบุคคล

 • สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2560
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2544 และทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2551
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2520
 • สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง หรือนามปากกา "สุวรรณี สุคนธา" นักเขียนเรื่องสั้น ศิษย์เก่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2544
 • มณเฑียร บุญมา ศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • สุจิตต์ วงษ์เทศ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ วรรณศิลป์ พ.ศ. 2545 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการศึกษาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม พ.ศ. 2541
 • ประศาสน์ คุณะดิลก คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • อรศิริ ปาณินท์ สถาปนิกหญิงแถวหน้าของไทย
 • กำจร สุนพงษ์ศรี
 • พนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิภาสิริ จินตสุวรรณ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พุฒ วีระประเสริฐ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีต Member of the board of Co–ordinators Concerning SPAFA Regional Centre
 • ผาสุข อินทราวุธ นักโบราณคดี
 • ภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เผ่าทอง ทองเจือ นักประวัติศาสตร์ไทย นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ผ้าไทย นักโบราณคดี พิธีกรและวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
 • เฉลิมชัย เงารังษี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2551
 • ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2552
 • ชิบ จิตนิยม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายงานด้านต่างประเทศ
 • ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ศิษย์เก่าโรงเรียนศิลปากร แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม
 • เสรี พุกกะมาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ธงชัย รักปทุม อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • วิชัย สิทธิรัตน์ อุปนายกสมาคมประติมากรไทย
 • วันเพ็ญ ทรัพย์ส่งเสริม กลั่นประชา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วีระพันธุ์ ชินวัตร ผู้ออกแบบวางผัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • กุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา รองกงสุลใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศ
 • เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2528 โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัด กรมศิลปากร
 • สุรพล ดำริห์กุล
 • ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2548
 • เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2549 คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2532
 • ปรีชา กาญจนาคม นักโบราณคดี
 • ประยูร อุลุชาฎะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2535 เจ้าของนามปากกา น. ณ ปากน้ำ
 • สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม
 • หาญ ลีนานนท์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4
 • นันทนมาลา มาลากุล ณ อยุธยา นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย
 • ขรรค์ชัย บุนปาน ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทในเครือ มติชน
 • สุภัทรา เตียวเจริญ กรรมการสภาอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หม่อมหลวงเติมแสง สรรพโส ผู้อำนวยการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
 • บรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายคนโตของ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
 • พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2546
 • อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม พ.ศ. 2542
 • อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2541 อดีตอธิบดี กรมศิลปากร
 • พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะภาพถ่าย พ.ศ. 2531
 • มานิตย์ ภู่อารีย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภาพพิมพ์ พ.ศ. 2542
 • วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณี) พ.ศ. 2546 สถาปนิกหญิงของชาติ
 • อารมณ์ ฉนวนจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิโชค มุกดามณี กรรมการสภา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ The World Masters in Arts and Culture ในสาขา Art Department จากสาธารณรัฐเกาหลี
 • เสนีย์ วิลาวรรณ อดีตคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักภาษาศาสตร์ชาวไทยซึ่งมีผลงานการเรียบเรียงตำราและแบบเรียนภาษาไทยจำนวนมาก
 • ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภาพพิมพ์ พ.ศ. 2541
 • ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ธาดา สุทธิธรรม คณบดี คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ นักประวัติศาสตร์
 • ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2556 ศิลปินระดับนานาชาติ
 • สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กมล สุวุฒโฑ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • เมธา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2554 ผู้ก่อตั้งสำนักงานสถาปนิก บริษัทบุนนาค อาร์คิเท็คส์ จำกัด
 • นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม พ.ศ. 2549
 • ทวีเกียรติ โกไศยกานนท์ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กรมราชองครักษ์
 • อังคาร กัลยาณพงศ์ กวี จิตรกร และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2532
 • สายันต์ ไพรชาญจิตร์ นักโบราณคดี และนักประวัติศาสตร์
 • ฤทัย ใจจงรัก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543
 • ยศสมบัติ สุเสวี เลขาธิการกองบัญชาการสนับสนุนทางอากาศ
 • จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2543 นักเขียน จิตรกร
 • กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ ราชบัณฑิต
 • หม่อมหลวงเพชรี สุขสวัสดิ์
 • จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์
 • ตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาปนิกหญิงชั้นแนวหน้าของเอเชีย
 • ทรงยศ วีระทวีมาศ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2534
 • นิรันดร์ ไกรฤกษ์
 • เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ. 2554 ศิลปินระดับนานาชาติ ผู้สร้าง วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
 • เสนอ นิลเดช นักวิชาการประวัติศาสตร์ ศิลปสถาปัตยกรรม
 • มานะ สุดสงวน กรรมการบริหารสหพันธ์สหภาพครูเสรีระหว่างประเทศภาคพ้นเอเซีย–แปซิฟิก International of Federation Teachers Union IFFTU
                                     

10.2. บุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคคลในวงการบันเทิง

 • วิชญาณี เปียกลิ่น แก้ม เดอะสตาร์ 4 ผู้ชนะเลิศการประกวด เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 4 รหัสนักศึกษา 10510105 สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์
 • กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา สาขาวิชามัลติมีเดียการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ
 • เปรื่องปราชญ์ ประสาตร์สาน ปั๊ป ศิลปิน นักร้อง รหัสนักศึกษา 0145031 วิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • นัฏฐา ลอยด์ ใหม่ นักแสดง คณะอักษรศาสตร์
 • กฤตธีรา อินพรวิจิตร เข็ม มีชื่อเสียงจากการเป็นพิธีกรร่วมในรายการ ตีสิบ จึงนิยมเรียกเธอว่า เข็ม ตีสิบ ทาง ช่อง 3 คณะมัณฑนศิลป์
 • ปองขวัญ ล้อเจริญ ปุ๋ย ตำแหน่งสาวผมสวยสุขภาพดี และตำแหน่ง Editors choice ในการประกวด ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2008 และตัวแทนประเทศไทยไปประกวด The Asia Pacific Super Model 2008 วิชาเอกจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์
 • มนตรี เจนอักษร นักแสดง คณะอักษรศาสตร์
 • สมา โกมลสิงห์ บรรณาธิการข่าว ช่อง ทีไอทีวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วรรณรท สนธิไชย วิว ดารานักแสดงค่ายเอ็กแซ็กท์ รหัสนักศึกษา 03500168 สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
 • จุฬาลักษณ์ ศรีสาคร ชนะเลิศการประกวด ดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล สาขาร้องเพลง ประจำปี 2550 คณะอักษรศาสตร์
 • ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต อาร์ม นักตัดต่อภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จิดาภา แช่มช้อย แพนด้า BNK48 สมาชิกวง BNK48 รุ่นที่ 2 ทีมบีทรี Team BIII สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์
 • ชิบ จิตนิยม ผู้ประกาศข่าว สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
 • พากร พานอ่อง กร มือเบสวง TELEx TELEXs และเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์
 • ต่อพงศ์ จันทบุบผา บอล ศิลปิน นักร้องสมาชิกวง Scrubb คณะศึกษาศาสตร์
 • ต้นหน ตันติเวชกุล ตน ผลงานเด่น เภา จากซีรีส์ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น คณะดุริยางคศาสตร์
 • ธัญสญา เกิดนาวี กิ๊ฟ โปรดิวเซอร์ ช่องทีวีพูล มิวสิกแชนแนล และพิธีกรรายการทีวีพูลไลฟ์ คณะอักษรศาสตร์
 • ลักษณ์นารา เปี้ยทา มิว สาขาวิชาเอเชียศึกษา ภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์
 • สุทัตตา ยี่หลั่นสุวรรณ เมย์ โค้ชไอซ์สเก็ต อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ บิว เดอะวอยซ์ 3 คณะโบราณคดี
 • สาธิกา ศิริปุญโญทัย กู๊ด AF5 รองชนะเลิศอันดับ 3 รายการเรียลลิตี้โชว์ ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 5 V.10 คณะดุริยางคศาสตร์
 • อิษยา ฮอสุวรรณ อุ้ม นักแสดง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
 • จุฑามาศ คลทา เข่ง อดีตสมาชิกวง BNK48 รุ่นที่ 2 ทีมบีทรี Team BIII สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์
 • ณัฐณิชา บุญเลิศ พลอย ผู้เข้าแข่งขัน Masterchef Thailand Season 1 และ Masterchef All Stars Thailand สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วชิรวิทย์ จีนเกิด ไม้หมอน ผู้ชนะ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 6 คณะดุริยางคศาสตร์
 • ระชา รักขะพันธ์ บุ้งกี๋ รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2556 ผู้เข้าแข่งขันรายการ เดอะเฟซไทยแลนด์ ซีซัน 3 คณะดุริยางคศาสตร์
 • นนทรีย์ นิมิบุตร อุ๋ย ผู้กำกับภาพยนตร์ คณะมัณฑนศิลป์
 • พงศกร ลิ่มสกุล แอร์ นักร้องนำ วง The Mousses สาขาวิชาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์
 • วัชระ สุขชุม เจนนี่ ปาหนัน นักแสดง พิธีกร ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ ครีเอทีฟ จากรายการยอดฮิต เทยเที่ยวไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี
 • วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม นางงามมิตรภาพ และผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2552 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
 • ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ เมื่อย ศิลปิน นักร้องสมาชิกวง Scrubb คณะศึกษาศาสตร์
 • วรางคณา ชวาลเวชกุล ฝน มือเบสวง Superbaker สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
 • พรรณนภา ปราบภัย รองอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2549 และตัวแทนประเทศไทยประกวด มิสเอเชีย 2008 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ คณะมัณฑนศิลป์
 • กันตภณ เมธีกุล ก้อง ศิลปินนักวาดไทยที่โด่งดังจาก สตรีทอาร์ตในนิวยอร์ก กับงานสไตล์ Teleport คณะมัณฑนศิลป์
 • คาริญญ์ยวัฒ ดุรงค์จิรกานต์ เฟิร์ส นักร้องนำ วง Slot Machine ค่าย SONY BMG ปัจจุบันคือค่าย BEC-TERO MUSIC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ชนกวนันท์ รักชีพ ตุ๊ก นักแสดง นางแบบ สาขาเน้นเภสัชกรรมคลินิก รหัสนักศึกษา 0838024 คณะเภสัชศาสตร์
 • กรสิริ นาคสมภพ ศิลปิน นักร้อง สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์
 • อธิราช ปิ่นทอง แก๊ก มือเบสวง Slot Machine ค่าย SONY BMG ปัจจุบันคือค่าย BEC-TERO MUSIC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิริยาภา จันทร์สุวงศ์ นุ้ย ศิลปิน นักร้อง นักร้องนำวง The Peach Band คณะโบราณคดี
 • เกริกเกียรติ สว่างวงศ์ มือเบสวง Cocktail คณะโบราณคดี
 • วรชาติ ธรรมวิจินต์ พล่ากุ้ง ดีเจ วีเจ พิธีกร นักร้อง และนักแสดงชาวไทย และเป็นนักร้องนำวง "มาเจนตา" คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • เอมิสา รักสยาม พิธีกรรายการ Chic Channel/Five Live นักแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ชนินทร จิตปรีดา แวน วลีแวน นักแสดง 2538 อัลเทอร์มาจีบ และพระเอกมิวสิกวิดีโอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • ไอรดา ศิริวุฒิ ไอด้า นักแสดงและนางแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์ ตูน สมาชิกวง t_047 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ญาดา โกเมศ เปอติ๊ด ศิลปิน นักร้อง ค่าย Smallroom สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์
 • ชาญณรงค์ ขันฑีท้าว ติ๊ก กลิ่นสี นักแสดง เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง "กลิ่นสีและกาวแป้ง" พ.ศ. 2531 จบการศึกษาจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • วิลาสินี กัลยาเลิศ รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2553 คณะอักษรศาสตร์
 • จุมพล อดุลกิตติพร อ๊อฟ พิธีกรและนักแสดงสังกัด GMM TV แจ้งเกิดจากการเป็นพิธีกรรายการ Five Live Fresh ทางช่อง BANG CHANNEL สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นลัท จิรวีรกูล ลัท รองชนะเลิศ มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซันที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เหมือนแพร พานะบุตร กิ่ง เดอะสตาร์ 5 อันดับ 4 จากการประกวด เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 5 สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์
 • คนัสนันท์ เข็มทอง นัท ศิลปินนักวาดภาพในนาม KNN.FIVE คณะมัณฑนศิลป์
 • ยุทธเลิศ สิปปภาค ต้อม ผู้กำกับภาพยนตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์
 • สรรัตน์ ลิมปะนพรัตน์ ออม นักร้องนำวง TELEx TELEXs และครูสอนร้องเพลงประจำวง Fever สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์
 • เฮเลน สเต็ทเลอร์ Tour Manager สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • พล นพวิชัย พีท เดอะสตาร์ 2 ศิลปิน นักร้อง นักแสดงและนายแบบ ได้รับรางวัล อันดับ 3 จากการประกวด เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 2 รหัสนักศึกษา 1048098 สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์
 • ชวัลกร วรรธนะพิสิฐกุล กระติ๊บ รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 ดารา นักแสดง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย มือกีตาร์วง Cocktail คณะโบราณคดี
 • โยโกะ ซันจิกิ นักแสดง คณะอักษรศาสตร์
 • อิสราภา ธวัชภักดี ตาหวาน BNK48 สมาชิกวง BNK48 รุ่นที่ 1 กัปตันทีมเอ็นไฟว์ Team NV วิชาเอกภาษาเกาหลี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะอักษรศาสตร์
 • กิตติกร อุดมผล นักข่าวสายกีฬา ช่อง 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ภาวดี คุ้มโชคไพศาล กุ๊กไก่ นักแสดงสังกัด GDH 559 ผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือเพลง "นักเลงคีย์บอร์ด ของ แสตมป์ อภิวัชร์" และซีรีส์ มาลี เพื่อนรัก.พลังพิสดาร รับบทเป็น เมษา คำนึงวิทยา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วรรณกร กองเมือง รองอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2551 คณะดุริยางคศาสตร์
 • ธีร์ วณิชนันทธาดา ศิลปิน นักแสดง นายแบบ รหัสนักศึกษา 0647142 วิชาเอกจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์
 • ปาณิกา วรบุญศิริ รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2553 คณะโบราณคดี
 • รณภพ รากะรินทร์ แม็กซ์ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง รหัสนักศึกษา 0647153 วิชาเอกจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์
 • นนทพร ธีระวัฒนสุข นน หรือ หญิงแย้ ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.38 คณะอักษรศาสตร์
 • ภัทราพร สังข์พวงทอง ผู้ดำเนินรายการ กบนอกกะลา คณะอักษรศาสตร์
 • อธิศ อมรเวช จ๊ะ มือกีต้าร์วง The Mousses สาขาวิชาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์
 • ปุญญดนย์ บุณยทัต ลูกคุณ วง Freeplay โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คมพิญญ์ เข็มกำเนิด ผู้กำกับภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ก้านกล้วย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
 • อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ ดิว เดอะสตาร์ 5 อันดับ 2 จากการประกวด เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 5 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
 • จุฑามาศ อิสรานุกฤต บุ๋ม ศิลปิน นักร้อง อดีตนักร้องนำวง ปุยฝ้าย สมรสกับ สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ชมพู ฟรุตตี้ คณะโบราณคดี
 • ชยานนท์ เครือเอี่ยม แมว มือกลองวง The Jukks คณะมัณฑนศิลป์
 • อริญชย์ ภาณุเวศย์ ริน มือคีย์บอร์ดวง The Mousses สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์
 • ปุณสิษฐ์ แช่ม ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี รหัสนักศึกษา 09521649 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ธมลวรรณ กอบลาภธนากูล ไอซ์ B–Star เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 5 คณะดุริยางคศาสตร์
                                     

11. มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559" โดยได้ยกเลิก "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541" และกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →