Back

ⓘ อภิธานศัพท์การเมืองไทย
                                     

ⓘ อภิธานศัพท์การเมืองไทย

 • เสื้อหลากสี, สมาชิกหรือผู้สนับสนุนกลุ่มประชาชนเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • นักรบไซเบอร์, ภาษาปากที่หมายถึงผู้ปฏิบัติการต่อสู้เชิงข้อมูลข่าวสารในสงครามไซเบอร์ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ปรากฏใช้ครั้งแรกเมื่อปี ในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองไทย เช่น ในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง แม้ว่าจะมีการระงับการให้ข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ และปิดกั้นการออกอากาศของสถานีประชาชนก็ตาม แต่นักรบไซเบอร์ได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงหาช่องทางต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดสดการชุมนุม และบ่อยครั้งที่แกนนำผู้ชุมนุมนำคลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตไปเผยแพร่ต่อบนเวทีปราศรัย ด้านรัฐบาลก็ได้มีการนำคลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตในการชี้แจงเช่นเดียวกัน
 • สอบตก, ไม่ได้รับเลือกตั้ง
 • ล้มเจ้า, คำกล่าวหาว่าบุคคลมีความคิดต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองปัจจุบันไปเป็นระบอบอื่น
 • เสื้อแดง, สมาชิกหรือผู้สนับสนุนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
 • คืนหมาหอน, คืนสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง มีความสำคัญในแง่ว่าเป็นคืนที่จะมีการทุจริตการเลือกตั้งสูงมาก โดยเฉพาะการตระเวนตามบ้านเรือนทุกหลังคาเรือนเพื่อซื้อเสียงครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ การแจกเงินซื้อเสียงที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ไปลงคะแนนนั้น หากทำในวันใกล้เลือกตั้งมากที่สุดก็อาจช่วยให้เป็นที่จดจำได้ง่ายด้วย เนื่องจากปฏิบัติการดังกล่าวกระทำในเวลากลางคืนด้วยลักษณะหลบ ๆ ซ่อน ๆ และมีพิรุธ สุนัขเฝ้าบ้านจึงพากันเห่าหอนเกรียวกราว คืนนั้นจึงเรียก "คืนหมาหอน" ราชบัณฑิตยสถานลงคำนี้ไว้ใน พจนานุกรมคำใหม่
 • ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, คำเรียกระบอบการปกครองของไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • 3 ทรราช, ผู้มีอำนาจในประเทศไทยช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ได้แก่ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค์ กิตติขจร บุตรชายของจอมพลถนอมและเป็นบุตรเขยของจอมพลประภาส การปกครองสมัยนั้นเป็นยุคระบอบเผด็จการทหารและมีการวางทายาททางการเมืองกันอย่างชัดเจน รัฐบาลเผด็จการจอมพล ถนอม กิตติขจรลาออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
 • สลิ่ม, กลุ่มผู้ที่มีความเห็นเป็นปรปักษ์ต่อประชาธิปไตย ในตอนแรกมาจากกลุ่มเสื้อหลากสี
 • เสื้อเหลือง, สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 • ระบอบทักษิณ, คำที่นักวิจารณ์ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้เพื่อวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น
 • ไอโอ, ผู้ปฏิบัติการสงครามข่าวสารของกองทัพ
                                     
 • น ค อคำ ศ พท เก ยวก บศาสนาอ สลาม กะอ บะห อาหร บ แปลว า ล กบาศก หมายถ ง ส งก อสร างท อย ในม สย ดอ ลฮะรอม มหานครม กกะห ซาอ ด อาระเบ ย
 • สถาบ นทางส งคมท ด ในการปกครอง เม อแยกพ จารณาคำว าปร ชญา การเม อง ในภาษาอ งกฤษโดยทางน ร กต ศาสตร แล ว จะพบว า Philosophy ม ราก ศ พท มาจากภาษากร กโบราณว า Φιλοσοφος philosophos
 • หร อส งท ถ กกล าว หลาย ๆ ประเทศท ใช อ กษรโรม นในการเข ยนก ม ศ พท ท พ ดถ งแนวค ดน ในล กษณะช อท คล ายๆก น ในภาษา ไทย เด มม คำน ใช อย แล ว ซ งน าจะได มาจากภาษาบาล
 • ต ฟซ ร อาหร บ: تفسير อ กษรโรม น: Tafsīr, lit. interpretation เป นคำ ศ พท ภาษาอาหร บสำหร บการต ดความ ส วนใหญ ม กจะใช ในการแปลความหมายในอ ลก รอาน.
 • ฟาร ส เป นขบวนการทางส งคมและ การเม อง ในศาสนาย ดาห สม ยพระว หารท สอง หล งจากกร งเยร ซาเลมถ กทหารโรม นย ดครองในป ค.ศ. 70 ว ถ ของชาวฟาร ส ได กลายเป นพ
 • โมเสส ศ พท ศาสนาย ดาห และศาสนาคร สต หร อ ม ซา ศ พท ศาสนาอ สลาม อ งกฤษ: Moses ฮ บร מ ש ה อาหร บ: موسى ม ซา เป นผ บ ญญ ต กฎและผ เผยพระวจ
 • ประพ นธ เป นโศลกภาษาส นสกฤต มหากาพย เร องน น บเป นส วนหน งของค มภ ร อ ต หาส แปลตาม ศ พท ว า ประว ต ศาสตร และเป นส วนหน งท สำค ญย งของ เทพปกรณ มในศาสนาฮ นด
 • ขออ ลลอฮ โปรดประทานเมตตาและส นต แก ท าน ราชบ ณฑ ตยสถาน, พจนาน กรม ศ พท ศาสนาสากล อ งกฤษ - ไทย ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน, 2552, หน า 368 ราชบ ณฑ ตยสถาน, หน า 452
 • ซ นนะฮ ตามท ม การจดบ นท กในรายงานต างๆ ฮะด ษ ม สล ม เป นคำ ศ พท ภาษาอาหร บหมายถ ง ผ เคารพ ต อพระเจ า ผ น บถ อศาสนาอ สลาม หากเป นบ ร ษจะเร ยกว า
 • ศ คำว า ญะมาอะฮ ค อ การอย รวมก นเป นกล ม ผ ท บ ญญ ต ศ พท น ข นมาค อ อะฮ ม ด บ นฮ นบ ล ฮ.ศ. 164 - 241 ค.ศ. 780 - 855 คำว า อ สซ นนะฮ
 • สาราน กรมอ สลาม ฉบ บเยาวชนและผ เร มสนใจ 2547, หน า 80 - 1 ราชบ ณฑ ตยสถาน, พจนาน กรม ศ พท ศาสนาสากล อ งกฤษ - ไทย ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน, 2552, หน า 521 - 2
 • ملك ใน ไทย บางแห งเร ยก เทพบร วาร ม ความหมายเด ยวก บท ตสวรรค ในศาสนาย ดาห และศาสนาคร สต ม หน าท ถวายงานร บใช แก อ ลลอฮ คำว า มลาอ กะฮ ม ราก ศ พท มาจากภาษาอาหร บว า