Back

ⓘ รายชื่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย
รายชื่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย
                                     

ⓘ รายชื่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
  • รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี