Back

ⓘ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
                                     

ⓘ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือชื่อเดิม กรมสื่อสารทหารเรือ เป็นส่วนราชการของกองทัพเรือไทย ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเจ้ากรมคนปัจจุบันคือพลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม

นอกจากนี้ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ยังเป็นหนึ่งในกำลังพลที่เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

                                     

1. ประวัติ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ถือกำเนิดพร้อมกับการก่อตั้งกรมเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะแผนกหนึ่งของกรมเสนาธิการทหารเรือ ในชื่อ "แผนกอาณัติสัญญาณ" โดยมีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วย ได้แก่ สถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือกรุงเทพ, สถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือสงขลา และสถานีวิทยุโทรเลขในเรือหลวง

ซึ่งสถานีวิทยุของแผนกอาณัติสัญญาณได้เปิดการติดต่อสื่อสารทางวิทยุครั้งแรกในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2456 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณากระทำพิธีเปิดสถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ ตำบลศาลาแดง พระนคร ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ รับพระราชโทรเลขฉบับปฐมฤกษ์ ที่สถานีวิทยุทหารเรือสงขลา

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จึงถือเอาวันที่ 13 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา

สำหรับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 การสื่อสารราชนาวีได้ถือกำเนิดใหม่ในชื่อ "กองสื่อสาร" ซึ่งขึ้นกับกรมยุทธการทหารเรือ โดยในช่วงประมาณกลางปีดังกล่าวได้ย้ายจากพระราชวังเดิม ไปอยู่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ครั้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2498 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้กองสื่อสารเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมสื่อสารทหารเรือ" และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 ก็ได้ย้ายมาอยู่พระราชวังเดิมชั้นใน พร้อมจัดตั้งส่วนราชการใหม่ โดยจัดเป็นกรมในส่วนบัญชาการของกองทัพเรือ

กระทั่งปี พ.ศ. 2552 กองทัพเรือไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ โดยได้ทำการเปลี่ยนกรมสื่อสารทหารเรือ มาเป็น "กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ"

                                     

2. การศึกษาดูงาน

ตั้งแต่อดีต กรมสื่อสารทหารเรือได้จัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาระบบของทหารเรือให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงปี พ.ศ. 2555 คณะข้าราชการจากกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนในปี พ.ศ. 2561 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ก็ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

                                     

3. สิ่งสืบทอด

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ยังได้นำเสนอแนวทางการรักษาความปลอดภัย ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ แก่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการทหารให้มีความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

                                     

4. กิจกรรมเพื่อสังคม

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้มีส่วนช่วยผู้ประสบภัยหนาวอย่างรุนแรง ในบริเวณชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด มหาชน

                                     
  • ได เปล ยนช อ กรม ส อสาร ทหาร เร อ เป น กรมการ ส อสาร และ เทคโนโลย สารสนเทศ ทหาร เร อ และ สำน กงานตรวจบ ญช ทหาร เร อ เป นสำน กงานตรวจสอบภายใน ทหาร เร อ
  • สถาน โรงเร ยนนาย เร อ โรงเร ยนนาย เร อ เป นสถาบ น การ ศ กษาระด บอ ดมศ กษาสำหร บผ ท ต องการเป นนาย ทหาร เร อ ช นส ญญาบ ตรของ กรม ย ทธศ กษา ทหาร เร อ กองท พ เร อ ไทย
  • เสตะร จ ศ ษย เก า อด ตเจ า กรม ช างโยธา ทหาร เร อ กองท พ เร อ พล.ร.ต.ปพนภพ ส วรรณวาท น ศ ษย เก า อด ตเจ า กรม ช างโยธา ทหาร เร อ กองท พ เร อ เพชรสมร ว ระพ น ศ ษย เก า
  • ยกร ฐมนตร ท ด แลกระทรวง เทคโนโลย สารสนเทศ และ การ ส อสาร มาร กษา การ ในตำแหน ง ร ฐมนตร ว าการกระทรวง เทคโนโลย สารสนเทศ และ การ ส อสาร อ กตำแหน งหน งแทนนาย อ ตตม
  • เทคโนโลย ราชมงคลเน น การ จ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท ม ท กษะด านบร หารธ รก จ การ บร หารจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาศาสตร ภาษาต างประเทศ
  • กรมก จการพลเร อนทหารอากาศ กรม เทคโนโลย สารสนเทศ และ การ ส อสาร ทหาร อากาศ สำน กงานปล ดบ ญช ทหาร อากาศ กรมการ เง น ทหาร อากาศ กรม จเร ทหาร อากาศ สำน กงานตรวจสอบภายใน ทหาร อากาศ สำน กงานน รภ ยทหารอากาศ
  • เทคโนโลย สารสนเทศ มาใช ใน การ พ ฒนาประเทศในด านต าง ๆ ทำให วารสารอ นโฟแชร ซ งเป นวาสารของสำน กงานด าน เทคโนโลย สารสนเทศ และ การ ส อสาร ของย เนสโก
  • พระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม ฉบ บท 17 พ.ศ. 2559 เปล ยนช อกระทรวง เทคโนโลย สารสนเทศ และ การ ส อสาร เป น กระทรวงด จ ท ลเพ อเศรษฐก จ และ ส งคม และ
  • ซ อม หร อทำลาย ส งก อสร างต าง ๆ ทหาร ส อสาร ส. เป นฝ ายช วยเหล อทางเทคน คด านงาน ส อสาร และ ด าน เทคโนโลย ต าง ๆ ทหาร การ ข าว ขว. ข าวกรอง เหล าช วยรบ