ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96                                               

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ทำหน้าที่ช่วยเหลือตลาดทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภา ...

                                               

รายนามนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย

ชาวไทยที่ได้รับการอบรมหรือทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือเป็นนักวิชาการอิสระ รายชื่อนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียง

                                               

เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, อดีตสมาชิกสภาน ...

                                               

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

                                               

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้นำโครงการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2520-2522 ได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากนั้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นนักเศรษฐศา ...

                                               

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้ร่วมริเริ่มแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักประวัติศาสตร ...

                                               

เดือน บุนนาค

ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร่วมก่อตั้ง เลขาธิการ และรักษาการผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเ ...

                                               

มาร์ค เจนมานะ

ธนสักก์ เจนมานะ เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2537 เป็นลูกชายคนที่สอง มีพี่ชาย 1 คน และ น้องสาว 1 คน ครอบครัวมีกิจการส่วนตัวเป็นธุรกิจภายในครอบครัว

                                               

ธาริษา วัฒนเกส

ธาริษา วัฒนเกส ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรียนจบเศรษฐศ ...

                                               

บัณฑิต นิจถาวร

ดร. บัณฑิต นิจถาวร เป็นกรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ประธานสมาคมตราสารหนี้ไทย กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถา ...

                                               

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศาสตราจารย์ พันตรี ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีอายุน้อยที่สุด ด้วยวัย 43 ปี 3 เดือน และได้ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 12 ปี 2 เดือน 4 วัน เป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทย อดีตอ ...

                                               

ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ศาสตราจารย์ ผาสุก พงษ์ไพจิตร เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 เป็น ราชบัณฑิต นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน ผาสุก พงษ์ไพจิตร จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโม ...

                                               

พันศักดิ์ วิญญรัตน์

นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจ ในรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายสำคัญหลายนโยบายในรัฐบาลทักษิณ 1 และทักษิณ 2 เช่น นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบค ...

                                               

พิสิฐ ลี้อาธรรม

ศาสตราภิชาน พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ...

                                               

มีพาศน์ โปตระนันทน์

มีพาศน์ โปตระนันทน์ เป็นนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา มีพาศน์เป็นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายฉบับ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ประเทศไทยใช้นโยบ ...

                                               

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                               

วรากรณ์ สามโกเศศ

รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง ...

                                               

วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์

รองศาสตราจารย์ วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ นักเศรษฐศาสตร์ นักการศึกษา นักวิจัย อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชน นักเขียนและนักคิดที่ได้รับการยกย่องจากผู้อยู่ในวงการเดียวกันและจากบุคคลทั่วไป บรรณาธิการของ ...

                                               

วิทยากร เชียงกูล

รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล เกิดเมื่อ พ.ศ. 2489 ที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี คณบดีกิตติคุณและอดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนจบชั้นมัธยมปลายที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ...

                                               

วิวัฒน์ ศัลยกำธร

วิวัฒน์ ศัลยกำธร เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2497 เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วิวัฒน์เป็ ...

                                               

สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

สรรสริญ วงศ์ชะอุ่ม เป็น กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ ...

                                               

สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ที่มหาวิทยาลัยฮ ...

                                               

สุวินัย ภรณวลัย

รองศาสตราจารย์ สุวินัย ภรณวลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2527 ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ได้รับปริญญาเอกแบบ รอมบุนฮาคาเซะ ซึ่งเป็นปริญญาเอกระดับสูงสุดของของประเทศญี่ปุ่น ...

                                               

ไสว บุญมา

พ.ศ. 2518 - 2521 ธนาคารพัฒนาเอเชีย Asian Development Bank: ADB พ.ศ. 2521 - 2541 ธนาคารโลก The World Bank

                                               

อภิชัย พันธเสน

ศาสตราจารย์ อภิชัย พันธเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม หน่วยงานภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมรา ...

                                               

อัมมาร สยามวาลา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์ อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว เศรษฐศาสตร์การเกษตรกรรม และการพัฒนา บรรพบุรุษของอัมมาร สยามวาลา เป็นชาวอินเดียที่ย้ายถิ่นฐ ...

                                               

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2561 ได้ขยายเครือข่ายรวม 46 สาขา ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2562 ได้เปิดขยายสาขาอีก 3 สาขาได้แก่ Samitivej Japanese Regional Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และในปี พ.ศ. 2563 ได้เปิด โรงพยาบาลกรุงเทพจอมเท ...

                                               

กรุงเทพดุสิตเวชการ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม" บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด” โดยเริ่มเปิดดำเนินงาน" โรงพยาบาลกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2515 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ...

                                               

คิง เพาเวอร์

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล เป็นบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 โดยวิชัย ศรีวัฒนประภา ใช้ชื่อเดิมว่า บริษัท ดาวน์ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส จำกัด ได้ร่วมทุนกับ ททท. เปิดดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองเป็นร ...

                                               

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ย่อเป็น ซีพี เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีธุรกิจหลักคืออาหารและการเกษตรผ่านทางบริษัทลูก เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF ซึ่งมีรายรับ 116.5 พันล้านบาท และกำไร 6.747 พันล้านบาท นอกจากธุรกิจการเกษตรแล้ว เครือเจริญโภคภัณฑ์ ...

                                               

ไทยเบฟเวอเรจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่น ๆ เข้าเป็นกลุ่มบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มทีซีซี

                                               

บี.กริม เพาเวอร์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด) เป็นบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

                                               

บุญรอดบริวเวอรี่

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัทผู้ผลิตเบียร์และเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์รายใหญ่ของไทยและเอเชียก่อตั้งขึ้นโดย พระยาภิรมย์ภักดี ต้นตระกูลภิรมย์ภักดี โดยเบียร์ไทยอาทิ เบียร์สิงห์, เบียร์ลีโอ, อีสานเบียร์, ไทเบียร์ นอกจากนี้ยังผลิตน้ำดื่มตราสิงห์ ...

                                               

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

                                               

ปูนซิเมนต์ไทย

เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ ...

                                               

เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทให้บริการด้านการประกันชีวิต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้แต่งตั้งเป็นบริษัทประกันชีวิตในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท ...

                                               

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลุกซ์ ขนาด 26 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักหรูจำนวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจัดเลี้ยงและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างพร้อมมูล เมื่ ...

                                               

สรรพสินค้าเซ็นทรัล

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด หรือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งโดย เตียง จิราธิวัฒน์ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2490 ด้วยการเป็นร้านขายของชำเล็กๆ ก่อนที่สัมฤทธิ์ บุตรชาย จะเริ่มดำเนินการห้างสรรพส ...

                                               

โอสถสภา

บริษัท โอสถสภา จำกัด เป็นบริษัทผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2434 ในนาม "ร้านขายยาเต๊กเฮงหยู" ซึ่งนายแป๊ะ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มจากกิจการขายของเบ็ดเตล็ด ต่อมาได้เริ่มผลิตยากฤษณากลั่น ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโร ...

                                               

รายชื่อบริษัทมหาชนในประเทศไทย

รายชื่อบริษัทมหาชนในประเทศไทย ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนบริษัทจดทะเบียน​ใน​ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​รวม556บริษัท จำนวนบริษัทจดทะเบียน​ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ​ 173 บริษัท​รวม 729 บริษัท​

                                               

รายชื่อบริษัทประกันภัยไทย

ทิพยประกันชีวิต เดิม สยามประกันชีวิต ฟินันซ่าประกันชีวิต โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต ไทยรีประกันชีวิต ไทยสมุทรประกันชีวิต เอ็ทน่า ประเทศไทย เดิม บูพา ประเทศไทย พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย ...

                                               

SMEs Project

โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งให้การช่วยเหลือ ทั่วถึงกระจายในทุกภูมิภาค โดยเน้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการของตนเอง และเป็ ...

                                               

แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป

แกรนด์สปอร์ต เป็นบริษัทผลิตและจำหน่าย เสื้อผ้าและเครื่องใช้กีฬาในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยเริ่มจากการเป็นร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาและเครื่องใช้กีฬา

                                               

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด เป็นบริษัทแม่ของกิจการบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจดนตรี, สื่อ, ภาพยนตร์, ดิจิตอล, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม, สถานีวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ แบบครบวงจร ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดย ไพบูล ...

                                               

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ อินเตอร์เนชันแนล

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือที่นิยมเรียกว่า จีเอ็มเอ็มอินเตอร์ เป็นค่ายธุรกิจบันเทิงในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ นำเข้าอัลบั้มเพลงเอเชียเกาหลี/ญี่ปุ่น/ไต้หวัน อาทิ BIGBANG, SEVEN, 2NE1, FTIsland, CNBLUE, Wonder Girls, News, Ayumi, Nami ...

                                               

กระเบื้องหลังคาซีแพค

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด เป็นบริษัท ในกลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างของเครือซิเมนต์ไทย กำเนิดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2513 โดย เป็นกิจการหนึ่ง ของบริษัทผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ต่อมาในปี 2533 จึงก่อตั้งเป็นบริษัท กระเบื้องหลังคาซีแ ...

                                               

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันในประเทศไทย ภายใต้การบริหาร ของ นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหาร นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                                               

กลุ่มทีซีซี

กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ กลุ่มทีซีซี เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งโดยเจริญ และวรรณา สิริวัฒนภักดี เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กเมื่อปี พ.ศ. 2503 และขยายตัวเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ดูแลภา ...

                                               

กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เป็นบริษัทการผลิตของไทย โดยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรการเกษตร ก่อตั้งในปี 2520 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ผลิตในแหลมฉบัง จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง และจั ...

                                               

กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผล เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำตาล และBio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →