ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 94                                               

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นวิทยาลัยด้านการประมง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

                                               

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นวิทยาลัยด้านการประมง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

                                               

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เป็นวิทยาลัยด้านการประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบีตรวิชาชีพ, ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง

                                               

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานช่างประดิษฐ์ของสตรีให้แพ ...

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ สถาบันในเครือไทย-เทค มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างคนให้มีคุณภาพ จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามเวลา ตามความถนัด ตามความสามารถ และตามสภาวะเศรษฐกิจ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต ...

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยได้รับอนุญาตจากส ...

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาช ...

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนาในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แ ...

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนี ...

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร ...

                                               

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง 1 ใน 3 ของประเทศ จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, บริหารธุรกิจแล้วจึงมาเปิดสอนด้านการโรงแรม เพิ่มในภายหลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยนายสุขวิช รังส ...

                                               

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เกิดจากการรวมตัวของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยแบ่งจัดตั้งเป็น 4 แห่งใน 4 ภูมิภาค เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยเกษตรกรรม เป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เกี่ยวกับเกษตรกรรมของประเทศไทย ...

                                               

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ หรือ Siam Business Administration Technological College เป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เปิดสอน 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. มีอาคารเรี ...

                                               

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นวิทยาลัยด้านคหกรรมพานิชย์ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

                                               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เป็นวิทยาลัยด้านคหกรรมพานิชย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

                                               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ เดิมชื่อ โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา เป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งปีพ.ศ. 2504 ตามใบอนุญาตเลขที่ 70 ฝ 2504 ของกรมสามัญศึกษา

                                               

พิธีสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย

พิธีสำเร็จการศึกษา เป็นพิธีการพิเศษซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจัดให้มีขึ้นในต่างประเทศมาก่อน เช่นสหรัฐอเมริกาหรือหลายประเทศในทวีปยุโรป ต่อมาประเทศไทยจึงเริ่มรับเอาประเพณีดั ...

                                               

สถานีย่อย: สถาบันอุดมศึกษาไทย

                                               

ครุยวิทยฐานะไทย

ครุยวิทยฐานะไทย เป็นชุดพิธีการซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยถือรับธรรมเนียมปฏิบัติมาจากพิธีการสำเร็จการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทางตะวันตก ปัจจุบันครุยวิทยฐานะใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ได้จากการสำเร็จการศึกษา ครุยว ...

                                               

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ของประเทศไทย เสนอบทเรียนออนไลน์ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยผู้ที่เรียนจนจบหลักสูตรสามารถได้รับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาในความร่วมมือได้ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทร ...

                                               

โซตัส

โซตัส เป็นระบบการรับน้องในสถาบันอุดมศึกษาอย่างหนึ่ง ชื่อมาจากคำภาษาอังกฤษ 5 คำ ได้แก่ Seniority Order Tradition Unity และ Spirit อย่างไรก็ดี รุ่นพี่ในสถาบันเหล่านั้นมักตีความอย่างเดียวว่า รุ่นพี่ถูกเสมอ เป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่การใช้อำนาจของ ...

                                               

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ค.ศ. 1998 โดยความร่วมมือของกลุ่มสถาบันการศึกษาไทย 5 แห่ง เป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่บริหารงานเป็นเอกเทศ มีเป้าหมายเป็นศูนย์วิจัย และให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านเทคโนโลยีพลังงานแ ...

                                               

กลุ่มสถาบันการพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสา ...

                                               

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมชื่อ สถาบันการพลศึกษา ทำหน้าที่ผลิตครู โดยเฉพาะครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา แต่ปัจจุบันได้เพิ่มบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภา ...

                                               

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร ...

                                               

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นอดีตสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เคยมีสถานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2514 โดยการรวมวิทยาลัย 3 แห่งเข้าด้วยกัน คือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี รวมทั้งมีวิท ...

                                               

โทรคมนาคมในประเทศไทย

การสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย เริ่มขึ้นครั้งแรกด้วยการให้บริการโทรเลขเมื่อปี พ.ศ. 2418 โดยมีกรมโทรเลขเป็นผู้ดูแลการให้บริการ ในอดีต การพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์ในประเทศไทย อยู่ในการให้บริการโดยหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโทรเ ...

                                               

ดีแทค

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือในชื่อการค้าว่า ดีแทค เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย เดิมเป็นบริษัทในเครือยูคอม ปัจจุบันถือหุ้นใหญ่โดย บีซีทีเอ็น โฮลดิง โดยในช่วงแรกให้บริการในช่วงความถี่ 1800MH ...

                                               

ทรูมูฟ เอช

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท เรียลมูฟ จำกัด หรือในชื่อทางการตลาดว่า ทรูมูฟ เอช เดิมคือ ฮัทซ์ เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ทำธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศั ...

                                               

ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคมในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นกิจการโทรศัพท์แห่งชาติของไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร แปรรูปมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ ...

                                               

โทรคมนาคมแห่งชาติ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง กสท โทรคมนาคม และทีโอที เพื่อลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้ ...

                                               

ไทยคม (บริษัท)

บริษัท ไทยคม จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของประเทศไทยที่เป็นผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมเชิงพาณิชย์ ได้รับสัมปทานจากกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อดำเนินการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและให้บริการช่องสัญญา ...

                                               

มิว สเปซ

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ มิว สเปซ คอร์ป เป็นบริษัทในประเทศไทยซึ่งให้บริการด้านดาวเทียมบรอดแบนด์ และการเชื่อมต่อเคลื่อนที่ ก่อตั้งโดย เจมส์ เย็นบำรุง ในปีพ.ศ. 2560 ที่กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, โดยมีเป้าหมายท ...

                                               

อินทัช โฮลดิ้งส์

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งสัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ในชื่อ ชินวัตร คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ อินเวสต์เมนต์ ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2544 จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อ ชิน คอร์ปอเรชั่น และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี พ.ศ. 25 ...

                                               

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเรียกโดยย่อว่า เอไอเอส เป็นบริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตามจำนวนผู้ใช้งาน มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของอินทัช โฮลดิ้งส์ โดยเอไอเอสถือเ ...

                                               

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไทย ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าวชักจูงประชาชน ให้ร่วมมือกับรัฐบาล และหน่ว ...

                                               

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก เป็นช่วงเวลาที่สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินทุกช่องในประเทศไทย ซึ่งกระจายเสียงและแพร่ภาพจากเสาอากาศบนบก จะนำเสนอการรายงานข่าวพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีการกำหนด ...

                                               

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นสมาพันธ์ขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนของประเทศไทย ประกอบด้วย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศร ...

                                               

เอเชียไทมส์ออนไลน์

เอเชียไทมส์ออนไลน์ คือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ที่ใช้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และมีฐานอยู่ที่ประเทศฮ่องกงและประเทศไทย มีเนื้อหาครอบคลุม ภูมิศาสตร์การเมือง การเมือง เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ "จากมุมมองของชาวเอเชีย" เอเชียไทมส์ออนไลน์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 199 ...

                                               

รายชื่อจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด

นี่คือ รายชื่อจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยเป็น ล้านบาท รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด

                                               

รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดในประเทศไทย

รายการธงประจำจังหวัดของไทย รายการคำขวัญประจำจังหวัดของไทย รายการดอกไม้ประจำจังหวัดของไทย รายชื่อพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด รายการสัตว์น้ำประจำจังหวัดของไทย ตราประจำจังหวัดของไทย

                                               

ลำดับเวลาของจังหวัดในประเทศไทย

                                               

ช่องแคบมะละกา

ช่องแคบมะละกา เป็นช่องแคบระหว่างแหลมมลายูกับเกาะสุมาตรา อยู่บริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย ตะวันตกและใต้ของมาเลเซีย ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย และเลยไปถึงทางด้านใต้ของสิงคโปร์ ระบุพิกัดที่ประมาณ 1.43 อ ...

                                               

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นช่องเขาในทิวเขาตะนาวศรี ตั้งอยู่บนพรมแดนประเทศไทยและประเทศพม่า มีความสูง 282 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

                                               

ทุ่งกุลาร้องไห้

ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่ราบขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ 5 จังหวัด ได้แก่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม; อำเภอชุมพลบุรีและอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์; อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอ ...

                                               

อ่าวกรุงเทพ

อ่าวกรุงเทพ, อ่าวไทยตอนใน หรือ อ่าวไทยรูปตัว ก เป็นจุดเหนือสุดของอ่าวไทย โดยคิดจากอำเภอหัวหินในทางตะวันตกไปจนถึงอำเภอสัตหีบ แม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสายแยก แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางตะบูน แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ไหลลงสู่อ่าวนี้ เก ...

                                               

แอ่งสินปุน

แอ่งสินปุน เป็นแอ่งในยุคปลายยุคครีเตเชียส ต่อยุคเทอร์เชียรี โดยอยู่ในอาณาเขต ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยภายในแอ่งมีถ่านหินคุณภาพ ลิกไนต์ โดยมีปริมาณสำรองประมาณ 50 ล้านเมตริกตัน แต่ในบ ...

                                               

แม่น้ำกระบุรี

แม่น้ำกระบุรี หรืออีกชื่อหนึ่งของคนในท้องถิ่นว่า แม่น้ำปากจั่น ภาษาพม่าเรียก แม่น้ำจัน เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า มีความยาวตลอดสายประมาณ 60 กิโลเมตร บางแห่งว่า 95 กิโลเมตร บางแห่งว่า 125 กิโลเมตร มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ...

                                               

จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง

จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง หรือ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตั้งอยู่ในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นด่านพรมแดนไทย-ลาว เพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 4 ของลาว ในแขวงไชยบุรี ซึ่งสามารถเดินทางไปยังเมืองแก่นท้าวและหลวงพระบาง อีกทั้งยังเป็นประตูไปสู่เมืองต่างๆ ...

                                               

จุดผ่านแดนถาวรภูดู่

จุดผ่านแดนถาวรภูดู่, ด่านภูดู่, ช่องภูดู่, จุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู่ หรือ ด่านพรมแดนภูดู่ เป็นด่านการค้าชายแดนถาวรสังกัดด่านศุลกากรทุ่งช้าง ด่านภูดู่ถือเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาวแห่งที่ 3 ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ซึ่งเป็นแขวง ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →