ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 92                                               

พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช)

พระรัตนธัชมุนี นามเดิม ม่วง ฉายา รตนทฺธโช เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เจ้าอาวาสรูปที่ 7 ของวัดท่าโพธิ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาในภาคใต้ โดยก่อตั้งและร่วมก่อตั้งโรงเรียนขึ้น 21 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

                                               

รุ่ง แก้วแดง

รุ่ง แก้วแดง นักการศึกษาชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

                                               

ฤๅเดช เกิดวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย สมรสกับ เภสัชกรหญิงระพีพร เกิดวิชัย สกุลเดิม วงศ์ฉัตรทอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีบุตรชาย 2 คน คือ นายกานต์ เกิดวิชัย เด็กชายวงศ์ฉัตร เกิดวิชัย

                                               

สวาสดิ์ ไชยคุณา

ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุณา อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาคนแรก เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และพัฒนากิจการของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ นับถือของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี ...

                                               

สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2496 มีภูมิลำเนาจังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์-เคมี เกียรตินิยมเหรียญทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแ ...

                                               

พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)

พระสารประเสริฐ นามเดิม ตรี นาคะประทีป ผู้เชี่ยวชาญวิชาอักษรศาสตร์ภาษาไทย ผู้ร่วมแปลและถ่ายหนังสือหิโตปเทศจากภาษาอังกฤษร่วมกับพระยาอนุมานราชธน และได้ร่วมงานกันต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและใช้นามปากกาที่มีชื่อเสียงร่วมกันคือ" เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป”

                                               

สำเนาว์ ขจรศิลป์

ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ นักการศึกษาชาวไทย เป็นศาสตราจารย์ สาขาบริหารการศึกษา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการด้านกิจการนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ ผลงานที่สำคัญ คือ หนังสือมิติใหม่ของกิจการนักศึกษา ศาตราจ ...

                                               

สิปปนนท์ เกตุทัต

ศาสตราจารย์ สิปปนนท์ เกตุทัต ราชบัณฑิตกิตตมศักดิ์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ทีมีคุณูปการต่อวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศไทยในภาพรวม ท่านเป็นผู้บุกเบิกหลายสิ่งในประเทศ ที่เป็นรากฐานทำให้เกิดองค์กรและโครงการที่ช่วยในก ...

                                               

สุเมธ แย้มนุ่น

สุเมธ แย้มนุ่น เป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเขาเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

                                               

อนันต์ กรุแก้ว

ศาสตราจารย์อนันต์ กรุแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2468 สมรสกับ รศ.สลวย กรุแก้ว บุตรของพระยาผดุงวิทยาเสริม กำจัด พลางกูร) มีบุตร คือ นางอังสนา กรุแก้ว รศ.ปิยานันต์ ประสารราชกิจ สมรสกับ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ และนางวรรณวิภา สุขกนิษฐ สมรสก ...

                                               

อมรวิชช์ นาครทรรพ

อมรวิชช์ นาครทรรพ เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 อาจารย์ประจำภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรของ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถ นาครทรรพ อดีตอาจารย์ในสาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตร ...

                                               

อุทุมพร จามรมาน

ศาสตราจารย์ อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

                                               

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

                                               

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

                                               

แฟกกิง

แฟกกิง เป็นระบบการรับน้องในโรงเรียนชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ที่นักเรียนเก่าจะบังคับให้นักเรียนใหม่ประพฤติตัวเป็นคนรับใช้ของตน ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางกายและบางครั้งรวมไปถึงการคุกคามทางเพศ ในปัจจุบันกิจกรรมแฟกกิงได้ลดหายลงไป ภายหล ...

                                               

การรับน้อง

รับน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรวมถึงนักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีกา ...

                                               

เฮซซิง

เฮซซิง เป็นกิจกรรมรับน้องชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับจัดเตรียม ผู้ที่จะเข้าร่วมในกลุ่มโรงเรียน มหาวิทยาลัย ชมรม หรือการเข้ารับเกณฑ์ทหารในปีแรก ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การทำร้าย การข่มขู่ รวมไปถึงการกระทำที่มักรวมถึงในด้านทางเพศ เฮซ อังกฤษ: haze code: e ...

                                               

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

                                               

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในประเทศไทย คือขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่กำหนดขึ้นโดยกรมสามัญศึกษาเดิม โดยกำหนดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1.500-2.499 คน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโรงเรียนประจำจ ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ก

ก.ข. - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเก่าขามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ก.ก. - โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู กก.ว. - โรงเรียนกู่แก้ววิทยา จังหวัดอุดรธานี ก.ข.ว. ก.ค. โรงเรีย ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ข

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ข.ก. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ จังหวัดขอนแก่น ข.ข. ข.ก.ศ. - โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น ข.ก.ว. - โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปท ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ค

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด ค.ค. ค.ก. - โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้าคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร ค.ก.ว. - โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ค.จ.ว. - โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา จั ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ฆ

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ง

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/จ

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จ.ค. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ จ.ด.ร - โรงเรียนจินดารัตน์ ลพบุรี จ.ซ. - โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง โรงเรียนจุฑาทิพย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ จ.ด.ว. - โรงเรียน ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ฉ

ฉ.จ - โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ จังวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเฉลิมวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ ฉ.พ.๔๘ - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลำพูน ฉ.ร.อ. - โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง ฉ.ร.ภ. - โรงเรี ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ช

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่ ช.ข.ว. - โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ช.ก. - โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน ช.ค. ช.ก.ว. - โรงเรียน ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ซ

โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง จังหวัดสระบุรี โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซ.ก. ซ.ค. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จังหวัดยโสธร โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ ซ.ก.ว. - โรงเรียนซับนกแก้ว ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ญ

ญ.พ. - โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา ญ.ว.ค. - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา ญ.จ.พ. - โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา จังหวัดสงขลา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร ญ.ส. ญ.ว. - ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ฐ

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ณ

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ด

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านดอนกลาง กิดารีศึกษาคาร จังหวัดนครนายก โรงเรียนดรุณานุกูลจังหวัดสมุทรสงคราม ด.ก. โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ด.ข. - โรงเรียนบ้านดงแขวน จังหวัดนครนายก โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ต

โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จังหวัดพังงา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จังหวัดตราด ต.ค. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม จังหวัดน่าน ต.ช. ต.ง.ว. - โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทย ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ถ

ถ.ป.ว. - โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนถลางพระนางสร้าง จังหวัดภูเก็ต ถ.พ. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ถ.ป.ค. - โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จังหวั ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ท

โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท.๑ โรงเรียน ที โอ เอ วิทยา เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม โรงเรียนเทศบาลปากพนัง๑ จังหวัด ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ธ

ธ.ต.ว. - โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จังหวัดยะลา ธ.ช. - โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี ธ.ท. ธ.ค. - โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ธ.จ. - โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จังหวัดสมุทรสา ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/น

โรงเรียนนาแกวิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จังหวัดระยอง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนโนนกอกวิทยา จังหวัดชัยภูมิ น. ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/บ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บ.ก. โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช บ.ค.ร โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จัง ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ป

โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ป.ก. โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ ป. - โรงเรียนวัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนปะคำพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ ป.ค. ป. ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ผ

โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ.ก. โรงเรียนผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร ผ. - โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จังหวัดนครปฐม ผ.จ. - โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรี ผ.พ. - ผ.ด.ว. - โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ.ท. - โรงเรียนผาเทิบวิทยา ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ฝ

ฝ.ช. - โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ.ก.ว. - โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา ฝ.ค. - โรงเรียนฝางพิทยาคม จังหวัดหนองคาย ฝ.ย. - โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ฝ.ด.ว. - โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/พ

โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จังหวัดสระบุรี พ.ก. โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม จังหวัดนครนายก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรั ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ฟ

ฟ.ว. - โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา จังหวัดปทุมธานี ฟ.ส.ว. - โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ฟ.ท.ว. - โรงเรียนฟากท่าวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ ฟ.ก. - โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ภ

ภ.ท.ว. - โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา จังหวัดสกลนคร ภ.ญ. - โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม ภ.ด. - โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร ภ.ด.ว. -โรงเรียนภักดีวิทยา กรุงเทพมหานคร ภ.จ. - โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนครนายก ภ.ป.ร. - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชว ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ม

ม.ก. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ม.ก.จ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจ ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ย

โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ย.ค.พ. - โรงเรียนยางคำพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ ย.ช.พ. ย.ง. - โรงเรียนวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี ย.ท. โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหาน ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ร

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร.ก. โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร.ข. รก.พช. - ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ฤ

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ล

ล.ก. - โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ล.ก. - โรงเรียนวัดหลักแก้ว จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ล.ก.พ. - โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม จังหวัดนครนายก ล.ก.ว. ล.ข. - โรงเรียนเลาขว ...

                                               

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ว

โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ว.ก. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จังหวัดเพชรบูร ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →