ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90                                               

พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)

พรรคชาติประชาชน หรือ กลุ่มชาติประชาชน พรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มี ร.ต.บุญยง วัฒนพงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคและมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่สำคัญ เช่น นายวัฒนา อัศวเหม, นายมั่น พัธโนทัย, นายพินิจ จันทรสุรินทร์ เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภ ...

                                               

พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์

พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองของไทยในอดีตก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แต่ยังไม่ม ...

                                               

พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)

พรรคเสรีธรรม หรือ กลุ่มเสรีธรรม เป็นพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองของไทยในอดีตที่ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25 ...

                                               

ตราตั้งห้าง

ตราตั้ง หรือ ตราตั้งห้าง คือ หนังสือรับรองการพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่ออกให้แก่บุคคลหรือห้างร้านบริษัท เพื่อแสดงว่าบุคคลหรือห้างร้านบริษัทตามที่ระบุชื่อเป็นผู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในกิจการที่ระบุได้ ทั้งนี้ เค ...

                                               

พระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาล

พระบรมราชสัญลักษณ์ ทั้ง 9 รัชกาลนี้ ประดิษฐานบนบุษบก แต่เดิมเรียกว่า" บุษบกตราแผ่นดิน” นั้น มี 3 บุษบก ตั้งอยู่บนไพธี ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระมณฑป 1 ด้านตะวันออกเฉียงใต้ 1 และด้านด้านตะวันตกเฉียงใต้ 1 พระบุษบกทั้ง 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนรู ...

                                               

พระปรมาภิไธย (พระมหากษัตริย์ไทย)

พระปรมาภิไธย หมายถึง พระนามของพระมหากษัตริย์ราชเจ้า ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ หลังจากที่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 1 และใช้มาจนถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบัน

                                               

พระราชลัญจกรประจำรัชกาล

พระราชลัญจกรประจำรัชกาล เป็นตราประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆ ของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระร ...

                                               

พระราชอาสน์

พระราชบัลลังก์ พระแท่นราชบัลลังก์กง ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งของพระราชวังต่าง ๆ เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต พระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน

                                               

สมเด็จพระรามาธิบดี

สมเด็จพระรามาธิบดี อาจหมายถึง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5 หรือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราชวงศ์จักรี สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง พระมหากษัตริย์รัชกาลแรกแห่งกรุงศรีอยุธยา ราชวงศ์อ ...

                                               

หน่วยราชการในพระองค์

หน่วยราชการในพระองค์ คือ ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์และพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามพระราช ...

                                               

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นช่องโทรทัศน์ของไทย ซึ่งออกอากาศโดยไม่ใช้คลื่นความถี่ และกำลังทดลองออกอากาศ ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการก ...

                                               

พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นท้องพระโรงเดิมของพระราชวังดุสิต ชื่อของพระที่นั่งนี้ นำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2451 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่สร้างไม่ทันเสร็จพระบาทสมเด็จพร ...

                                               

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐสภากับประชาชน ดำเนินการโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดเสียง ก ...

                                               

วุฒิสภาไทย

วุฒิสภาไทย หรือเดิมมีชื่อว่า "พฤฒสภา" เป็นวุฒิสภาของประเทศไทย โดยเป็นสภาสูงในรัฐสภาไทยคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทยซึ่งเป็นสภาล่าง ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 วุฒิสภามีวาระคราวละ 5 ปี ใช้ห้องประชุมวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน เป็นที่ประชุม วุฒิสภาไทยเริ่มก่อตั้งข ...

                                               

สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า เป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวิจัย การจัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับก ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย

สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด 500 คน และแบ่งการได้มาออกเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จำนวน 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง โดยให้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 150 คน ซึ่งหลักเก ...

                                               

สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภาไทย 26–27 ตุลาคม 2563

ระหว่างวันที่ 26–27 ตุลาคม 2563 สภาผู้แทนราษฎรไทยเปิดสมัยประชุมวิสามัญเนื่องจากสถานการณ์การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563 ตามมติของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เป็นสมัยประชุมที่ไม่มีการออกเสียงลงมติ มีกำหนดระยะเวลา 25 ชั่วโมง แต่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นความพยายาม ...

                                               

สัปปายะสภาสถาน

สัปปายะสภาสถาน เป็นอาคารรัฐสภาที่จะใช้แทนอาคารเดิมบริเวณข้างสวนสัตว์ดุสิต ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณมุมตะวันตกเฉียงใต้ของสี่แยกเกียกกาย ระหว่างถนนทหารกับถนนสามเสน ในพื้นที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการ ...

                                               

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นับจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการเมืองการปกครองของประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีผู้แทนราษฎรชั่วคราวชุดแรกจำนวน ๗๐ คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะราษฎร ได้ทำการประชุมกันเป็น ...

                                               

อาคารรัฐสภาไทย

อาคารรัฐสภาแห่งที่ 2 หรือ อาคารรัฐสภาถนนอู่ทองใน เป็นสถานที่ทำงานของสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย หรือเรียกว่ารัฐสภาไทย ใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันหรือแยกกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยและวุฒิสภาไทย ทั้งยังใช้เป็นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ ...

                                               

รายนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของไทย

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เริ่มแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 เดิมใช้ชื่อตำแหน่งว่า เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และ เลขาธิการบริหารนายกรัฐมนตรี สังกัด สำนักบริหา ...

                                               

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้ารา ...

                                               

หม่อมหลวงขาบ กุญชร

พลโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

                                               

พงษ์เทพ เทศประทีป

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตราชองครักษ์พิเศษ และอดีตเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

                                               

พร ธนะภูมิ

พลเอก พร ธนะภูมิ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และเป็นบิดาของนางเกสรา ณ ระนอง ภริยาของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี

                                               

ศิลป์ รัตนพิบูลชัย

พลโท ศิลป์ รัตนพิบูลชัย หรือ สิลป์ รัตนพิบูลชัย หรือ ขุนศิลป์ศรชัย เป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตเจ้ากรมการขนส่งทหารบก เจ้ากรมการรักษาดินแดน อธิบดีกรมการขนส่ง เป็นบุคคลสำคัญผู้หนึ่งในคณะก่อการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2491 อดีตสมาชิกสภาผู้แทน ...

                                               

อัญชลี วานิช เทพบุตร

อัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และอดีตนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ เคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2535 และเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในปี พ ...

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 1

วุฒิสภาไทยชุดที่ 1 หรือรู้จักกันในชื่อ พฤฒสภา พ.ศ. 2489 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 80 ท่าน มีอายุคราวละ 6 ปีในวาระเริ่มแรกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในตำแหน่งในวันสุดท้ายก่อนใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เป็นผู้เลือก และได้มีการเล ...

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 10

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 เป็นสมาชิกชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ควบคู่กับการสรรหา จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 และการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2551

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 2

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 2 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 100 ท่าน เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอายุคราวละ 6 ปี มีพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 สมาชิกชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เนื่องจากมีการประ ...

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 3

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 3 ประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 120 ท่าน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เนื่องจากคณะปฏิวัติประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 4

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 4 เป็นวุฒิสมาชิกชุดที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ซึ่งกำหนดให้รัฐสภาไทยประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภาไทย และสภาผู้แทนราษฎรไทย วุฒิสภาชุดนี้มีสมาชิกจำนวน 100 คน อยู่ในวาระ 4 ปี ได้รับโปรดเกล้าแต่ ...

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 5

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 5 วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 225 คนโดยได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ตามประกาศของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรื ...

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 6

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 6 วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 270 คนโดยได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2535 ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแ ...

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 7

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 7 เป็นวุฒิสมาชิกชุดที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2538 ซึ่งกำหนดให้รัฐสภาไทยประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภาไทย และสภาผู้แทนราษฎรไทย วุฒิสภาชุดนี้มีสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาผู ...

                                               

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 8

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 8 เป็นสมาชิกชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 200 คน ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 315 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก ...

                                               

สภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรฝ่ายสภาของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหารอันมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะฯ ซึ่งประธานสภากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน คือ นาย คำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพม ...

                                               

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1 เป็นสภากรุงเทพมหานครชุดแรก โดยมีที่มาจากการสรรหาแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 177/2516 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2516 โดยเป็นไปตาม ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 355 โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยอนุโลมให้ในสี ...

                                               

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 11

สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เป็นสภากรุงเทพมหานครชุดที่ 8 โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สภาชุดปัจจุบันมีสมาชิก 61 คน โดยแต่ละเขตมีสมาชิกได้เขตละ 1 คน ในขณะที่อีก 11 เขต อันได้แก่ ประเวศ จตุจักร บาง ...

                                               

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 12

สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 เป็นสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันมาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ลงนามโดยวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 86/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งสภากรุงเทพมห ...

                                               

ผู้แทนราษฎรชั่วคราว

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 โดยตามความในมาตรา 10 ได้บัญญัติให้คณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารจัดตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราวเป็นจำนวน 70 นาย เป็นสมาชิกในสภาจนกว่าสมาชิกในสม ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1 เป็นสภาผู้แทนราษฎรชุดแรกของไทย ได้มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งโดยอ้อม สภาชุดแรกนี้อยู่ทำหน้าที่จนครบวาระ สภาพผู้แทนราษฎรไทยชุดถัดไปที่อยู่จนครบวาระโดยไม่ถูกยุบสภาหรือรัฐประหารคือ สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 7 และ 21

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 219 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 โดยมาจากการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150.000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 269 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 ถือเกณฑ์ราษฎร 150.000 คน ต ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 279 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งดขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 ถือเกณฑ์ราษฎร 150.000 คน ต ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 301 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรงและแบบผสม จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถือเกณฑ์ราษฎร 150.000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งค ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 324 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ถือเกณฑ์ราษฎร 150.000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่ง ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 347 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แ ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16 เป็นของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 357 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินของคณะรักษาความสง ...

                                               

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 17 สิ้นสุดสม ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →