ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89                                               

คณะทหารแห่งชาติ

คณะทหารแห่งชาติ คณะรัฐประหารของประเทศไทยประกอบด้วยนายทหารผู้ทรงอำนาจที่วางแผนและดำเนินการ รัฐประหาร ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ศักดิ์ศรีและอิทธิพลของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการกลับเข้าสู่วงการเมืองของ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อย่างไรก็ตามพวกเข ...

                                               

คณะรัฐมนตรีเงา (พรรคประชาธิปัตย์)

คณะรัฐมนตรีเงา มีการจัดตั้งในประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้งโดยฝ่ายค้านที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองตระกูลชินวัตรเป็นแกนนำ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ประกาศติดตามการทำงานของรั ...

                                               

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 หรือ คำสั่งที่ 66/2523 หรือ คำสั่งที่ 66/23 เป็นคำสั่งรัฐบาลไทยที่กำหนดนโยบายสำคัญในการต่อสู้กับการก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ช่วงปลายสงครามเย็น คำสั่งดังกล่าวออกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2523 และลงนามโดยนายกรัฐมนตรี พล ...

                                               

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ รัฐประหารโค่นรัฐบาลรักษาการนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาส ...

                                               

รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาไทย

รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาไทย เป็นพิธีที่รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดขึ้นหลังมีการเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกสภาเสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญขึ้นครั้งแรก ปัจจุบันมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 122 ว ...

                                               

ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

ประเทศสยามเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 7 โดยแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญาให้ "การสั่งสอนทฤษฎีการเมืองหรือเศรษฐกิจเพื่อให้บังเกิดความเกลียดชังดูหมิ่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเกิดความเกลียดชังระหว่างชนชั้น" เป็นความผิด ปัญหาภ ...

                                               

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประเทศไทย หมายถึง สภาที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนและประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวแทนรัฐธรรมนูญถาวร สภานิติบัญญัติแห่งชาติม ...

                                               

รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศไทย

รายชื่อพรรคการเมืองไทย นับตั้งแต่การปฏิวัติสยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย คณะราษฎร ซึ่งอาจถือเป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีพรรคการเมืองที่จ ...

                                               

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นพรรคที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ในช่วงที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โ ...

                                               

พรรคความหวังใหม่

พรรคความหวังใหม่ เป็นพรรคการเมืองหนึ่งในประเทศไทย เคยมีบทบาททางการเมืองระดับประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2535–44 และเคยเป็นพรรคการเมืองแกนนำของรัฐบาล

                                               

พรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติไทยพัฒนา ก่อตั้งเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีนายกฤต รัตนคามินี เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ต่อมานายชุมพล ศิลปอาชา ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค และ นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร เป็นเลขาธิการพรรค กระทั่งในปี พ.ศ. 2556 นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค เสียชี ...

                                               

พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550)

พรรคชาติพัฒนา หรือในชื่อเดิมว่า รวมชาติพัฒนา และ รวมใจไทยชาติพัฒนา และ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองที่เคยมีอยู่แล้ว อาทิ กลุ่มของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นต้น จัดตั้ง ...

                                               

พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นลำดับที่ 9/2555 ในชื่อ พรรคถิ่นกาขาว มีนาย วิบูลย์ แสงกาญจนวนิช อดีตหัวหน้า พรรคไทยสร้างสรรค์ และ พรรคพลังสร้างสรรค์ และ นางอำไพ กาฬพันธ์ เป็นหัวหน้าพรรคแล ...

                                               

พรรคทางเลือกใหม่ (พ.ศ. 2561)

พรรคทางเลือกใหม่ พรรคการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นลำดับที่ 16/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนาย ราเชน ตระกูลเวียง เป็นผู้จดแจ้งจัดตั้งพรรค โดยพรรคทางเลือกใหม่ยึดมั่นในอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา แ ...

                                               

พรรคไทยศรีวิไลย์

พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคการเมืองที่จดแจ้งชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 28/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติเป็นผู้ยื่นจดแ ...

                                               

พรรคไทรักธรรม

thumb พรรคไทรักธรรม อังกฤษ: Tairaktham Party code: en is deprecated, ชื่อย่อ: ท.ธ. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: T.T. หรือชื่อเดิม พรรคไทยรักธรรม พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ 12/2556 เม ...

                                               

พรรคไทยธรรม

พรรคไทยธรรม พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นลำดับที่ 9/2561 มีนาย อโณทัย ดวงดารา และนาย สมคิด กรุดเพชร เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก โดยมีที่ทำการพรรคแห่งแรกตั้งอยู่ที่ 590/85 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเ ...

                                               

พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2561)

พรรคประชาชาติ เป็นกลุ่มการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย สุรพล นาควานิช เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรค ซึ่งนายสุรพลมีนามสกุลเดียวกั ...

                                               

พรรคประชาธรรมไทย

พรรคประชาธรรมไทย พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 53/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย พิเชษฐ สถิรชวาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหก ...

                                               

พรรคประชาภิวัฒน์ (พ.ศ. 2561)

พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคการเมืองที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นลำดับที่ 14/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มี พลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลี เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ทางพรรคประชาภิวัฒน์ได้ ...

                                               

พรรคประชากรไทย

พรรคประชากรไทย เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2522 ณ บริเวณสนามชัยข้างพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายสมัคร สุนทรเวช เป็นหัวหน้าพรรค เพื่อการเลือกตั้งในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น พรรคประชากร ...

                                               

พรรคประชาธิปไตยใหม่

พรรคประชาธิปไตยใหม่ เป็นพรรคการเมืองไทย ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีนายสุรทิน พิจารณ์ เป็นหัวหน้าพรรค นายนิพนธ์ ชื่นตา เป็นรองหัวหน้าพรรค และนายจำรัส ไกยสิทธิ์ เป็นเลขาธิการพรรค ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้รับเลือกตั้ ...

                                               

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2489 เป็นพรรคการเมืองจดทะเบียนที่เก่าแก่ที่สุดของไทยที่ยังดำเนินการอยู่ พรรคมีสมาชิกที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไว้ จำนวน 2.895.933 คน นับเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย และ ...

                                               

พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกล พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในชื่อว่า พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย มีการเปลี่ยนชื่อเป็น พรรคผึ้งหลวง ในปี 2562 และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี พ.ศ. 2563

                                               

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนาย อธิพงษ์ บุญเพลิง และ นางสาว หทัยนุช บุญเพลิง เป็นหั ...

                                               

พรรคประชาสามัคคี

พรรคประชาสามัคคี พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเป็นลำดับที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีนาย สมหมาย สืบสี กับนาย ภาสกร ดมหอม เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก มีที่ทำการพรรคแห่งแรกอยู่ที่ 100/37 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48/1 แ ...

                                               

พรรคพลังชาติไทย

พรรคพลังชาติไทย พรรคการเมืองพรรคแรกที่ได้จดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนาง กิ่งฟ้า อรพันธ์ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ ในวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ทาง กกต. ได้ออกหนังสือรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคใ ...

                                               

พรรคพลังไทยรักไทย

พรรคพลังไทยรักไทย พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ มีนาย คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล และนาย วินัย ไชยบุตร เป็นหัวหน้าพ ...

                                               

พรรคพลังธรรมใหม่

พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคการเมืองตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล อดีตเลขาธิการ พรรคพลังธรรม เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ โดยได้มีก ...

                                               

พรรคพลังประชาธิปไตย

พรรคพลังประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2556 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประแสง มงคลศิริ อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย และอดีตรักษาการเลขาธิการ นปช. ร่วมกับนายสุรชาติ เวชกามา แกนนำ นปช.ยโสธร

                                               

พรรคพลังประชารัฐ

พรรคพลังประชารัฐ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ภายในพรรคประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ 1 รวมทั้งมีการรับนักการเมืองหลายกลุ่มเข้าสังกัด ทั้งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตนักการเมืองท้องถิ่น อดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ อดี ...

                                               

พรรคพลังประเทศไทย

พรรคพลังประเทศไทย จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยมี นายดาชัย อุชุโกศลการ เป็นหัวหน้าพรรค และ ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ มหัทธนสถิตย์ เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งจะลงสมัครเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ต่อมาในปี พ.ศ. 256 ...

                                               

พรรคเพื่อชาติ

พรรคเพื่อชาติ พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 มีนายเถลิงยศ บุตุคำ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และนางสาวรัชชสรา แก้วเกิดมี เป็นเลขาธ ...

                                               

พรรคเพื่อนไทย

พรรคเพื่อนไทย กลุ่มการเมืองไทยที่จดจองชื่อพรรคตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 107/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีนาย สิระ พิมพ์กลาง อดีตแกนนำ นปช. หรือ ...

                                               

พรรคเพื่อฟ้าดิน

พรรคเพื่อฟ้าดิน เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า For Heaven and Earth Party ใช้ตัวย่อภาษาไทยว่า พฟด. และตัวย่อภาษาอังกฤษว่า FHAE พรรคเพื่อฟ้าดิน ก่อตั้งโดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต ...

                                               

พรรคเพื่ออนาคตไทย

พรรคเพื่ออนาคตไทย พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีนาย อนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์ และ นาย ประกาศิต การสอน เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก

                                               

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

พรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ที่จดทะเบียนก่อตั้งในปี พ.ศ. 2561 ก่อตั้งขึ้นโดยแนวร่วม กปปส. สุเทพ เทือกสุบรรณ และ เอนก เหล่าธรรมทัศน์

                                               

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หรือเดิมชื่อว่า พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย พรรคการเมืองที่ก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มีนาย ดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหัวหน้า ...

                                               

พรรคสร้างชาติ

พรรคสร้างชาติ พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีนาง รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล และ หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคชุดแรกอีก 32 คนรวมเป็น 34 คน ต่อมาไม่นาน น ...

                                               

พรรคสามัญชน

พรรคสามัญชน เป็นกลุ่มการเมืองที่ได้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย กิตติชัย งามชัยพิสิฐ อดีตแกนนำกลุ่มพอกันที ที่ริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ.57 หรือ ‘อ้วน YT’ ...

                                               

พรรคเสรีรวมไทย

พรรคเสรีรวมไทย พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นลำดับที่ 13/2556 โดยมีนายไพบูลย์ พึ่งทองหล่อ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ค ...

                                               

พรรคอนาคตไทย

พรรคอนาคตไทย พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นลำดับที่ ๓/๒๕๕๑ มีนาย ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ และนาย สมลักษณ์ มโนรส เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 6 คนโดยมีที่ทำการพรรคแห่ ...

                                               

พรรคพลเมืองไทย

พรรคพลเมืองไทย หรือในชื่อเดิมว่า พลังพลเมืองไทย พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นลำดับที่ 11/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เกิดจากการรวมตัวกันของอดีตรัฐมนตร ...

                                               

พรรคพลังชล

พรรคพลังชล เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี หลายสมัย พร้อมด้วยอดีต ส.ส.กลุ่มชลบุรี ซึ่งแต่เดิมสมาชิกในกลุ่มชลบุรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย

                                               

พรรคพลังท้องถิ่นไท

พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีนาย ชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน อดีต ส.ว. กรุงเทพมหานคร และ อดีตบร ...

                                               

พรรคเพื่อแผ่นดิน

พรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นพรรคการเมืองไทยซึ่งก่อตั้งในกลางปี พ.ศ. 2550 มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ในช่วงก่อตั้ง นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ยุทธศาสตร์หาเสียงของพรรคคือ "นำรอยยิ้มกลับสู่สังคมไทย" มีอดีต ส.ส.ภาคอีสานเป็นสมาช ...

                                               

พรรคภราดรภาพ

พรรคภราดรภาพ พรรคการเมืองของไทยที่ก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เป็นลำดับที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีนาย ทวี ซันเฮม และ นายสมศักดิ์ มีชัย เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก ต่อมาในวัน ...

                                               

พรรคภูมิใจไทย

พรรคภูมิใจไทย ก่อตั้งเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 มี นายพิพัฒน์ พรมวราภรณ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก นายมงคล ศรีอ่อน เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก และนางวันเพ็ญ ขวัญวงศ์ เป็นโฆษกพรรคคนแรก ในปัจจุบันมีนาย อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรคนาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เ ...

                                               

พรรคมติประชา

พรรคมติประชา ชื่อย่อ มปช. เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งโดยใช้แนวความคิดของประชาธิปไตยโดยตรงมาเป็นตัวกำหนดทิศทางและดำเนินการภายในพรรค ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคมติประชายื่นจดชื่อพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป ...

                                               

พรรคเศรษฐกิจใหม่

พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย สุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งพรรค

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →