ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86                                               

อนุสรณ์ วงศ์วรรณ

อนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ...

                                               

อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รองประธานและโฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน อดีตเคยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกพรรคเพื่อไทย รองโฆษกพรรคเพื่อ ...

                                               

ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน)

ขุนอนุสรสิทธิกรรม ทองดี วัชโรทยาน เป็นบุตรของพระธานินทร์ตักกิจ ทองอิน วัชโรทยาน อดีตนายอำเภอสรรคบุรีลำดับที่ 4 ท่านเคยได้รับราชการเป็นนายอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ขุนอนุสรสิทธิกรรม สมรสกับจิตต์เยี่ยม วัชโรทยาน สกุลเดิม:วัฒนศัพท์ มีบุตร 2 คนคือพั ...

                                               

อบ วสุรัตน์

นายอบ วสุรัตน์ เป็นนักธุรกิจชาวไทย เจ้าของกิจการบริษัทวิทยาคม ผู้แทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ดีดเรมิงตัน เป็นอดีตประธานสภาหอการค้าไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพ ...

                                               

อภัย จันทวิมล

อภัย จันทวิมล เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450 ที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมคณะลูกเสือแห่งชาติ ในคณะกรรมการลูกเสือโลก ขององค์การลูกเสือโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ถึง 2514 ในพ.ศ. 2514 เขาได้รับรางวัลบรอนซ์วูลฟ ...

                                               

อภิชาต การิกาญจน์

อภิชาต การิกาญจน์ หรือ ดร.อภิชาต การิกาญจน์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2497 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิท ...

                                               

อภิชาต ศักดิเศรษฐ์

อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายกรึกและนางช้อย ศักดิเศรษฐ์ และเป็นน้องชายของนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ และระดับปริญญาโท สาขาวารสารสนเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                               

อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย

นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

อภิชาติ สุภาแพ่ง

อภิชาติ สุภาแพ่ง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

                                               

อภิชาติ หาลำเจียก

อภิชาติ หาลำเจียก อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 สมัย สังกัดพรรคกิจสังคม และพรรคสามัคคีธรรม อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นนักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์

                                               

อภิรดี ตันตราภรณ์

อภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองประธานกรรมการคนที่สาม คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุน และ ประธานคณะกรรมก ...

                                               

อภิรักษ์ โกษะโยธิน

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์, อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 สมัย

                                               

อภิรัต ศิรินาวิน

นายอภิรัต ศิรินาวิน อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคมหาชน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรคในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554

                                               

อภิวัฒน์ เงินหมื่น

อภิวัฒน์ เงินหมื่น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญติดต่อกันสองสมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ บุตรชายของนายสุทัศน์ เงินหมื่น และเป็น 1 ใน 4 ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ที่สามารถเอาชนะการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ในพื้นที่ภาคอีสาน

                                               

อภิวันท์ วิริยะชัย

พันเอก ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อดีตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง

                                               

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นเดียวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา

                                               

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น นักการเมืองไทย ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2551−2554 เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 9 สมัยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีตอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ ...

                                               

อมร ศิริกายะ

พลเรือเอก อมร ศิริกายะ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารเรือไทย พล.ร.อ.อมร เป็นบุตรของขุนประนา ...

                                               

อมร อมรรัตนานนท์

จบประถมต้นที่โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ประถมปลายโรงเรียนวิหารแดง มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ จากนั้นได้เข้าสู่ขบวนการนักศึกษา จากการขอสมัครเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ ...

                                               

อมเรศ ศิลาอ่อน

นายอมเรศ ศิลาอ่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 4 สมัย ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 2 สมัย และในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน 2 สมัย อดีตประธานองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

                                               

อรรคพล สรสุชาติ

นายอรรคพล สรสุชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย

                                               

อรรถกิจ พนมยงค์

อรรถกิจ พนมยงค์ หรือ รองอำมาตย์เอก หลวงอรรถกิติกำจร นามเดิม กลึง พนมยงค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย คนที่ 12 สมาชิกคณะราษฎร และอัครราชทูตไทยประจำกรุงสต็อกโฮล์ม นายอรรถกิจ พนมยงค์ มีนามเดิมว่า กลึง พนมยงค์ เป็นบุตรของนายเสียง พนม ...

                                               

อรรถชัย อนันตเมฆ

อรรถชัย อนันตเมฆ ชื่อเล่น โด่ง เกิดเมื่อวันที่ ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นนักแสดง พิธีกร นักการเมือง และ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทย อดีตข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อรรถชัยจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 15 แล ...

                                               

อรรถพล วงษ์ประยูร

นายอรรถพล วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการ พรรคกล้า คณาจารย์สถาบันทิศทางไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. เขตจตุจักร ประธานกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า และอดีตคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์

                                               

อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์

อรรถสิทธิ์ คันคาย ทรัพยสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ที่จังหวัดนครพนม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม และนิติศาสตรบัณฑิต และปริญญ ...

                                               

อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร

พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร หรือเดิม หลวงอรรถสิทธิ์สิทธิสุนทร เป็นอัยการ ข้าราชการพลเรือนและนายตำรวจชาวไทย อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีหลายกรม เช่น กรมศุลกากร และ กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ว่าราชการหลายจังห ...

                                               

อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ

นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ หรือชื่อเดิม นายอร่าม โล่ห์วีระ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 6 สมัย

                                               

อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ชื่อเล่น กีร์ เป็น นักร้อง, นักการเมือง เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขาเคยเข้าร่วมกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาส ...

                                               

อรุณ สวัสดี

ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 เป็นบุตรของนายดวน และนางเจียม สวัสดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางลดารัตน์ สวัสดี มีบุตร 4 คน

                                               

อลงกต มณีกาศ

นายแพทย์อลงกต มณีกาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อดีตโฆษกพรรคเพื่อแผ่นดิน และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม

                                               

อลงกรณ์ พลบุตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมกา ...

                                               

อสิ มะหะมัดยังกี

นายแพทย์อสิ มะหะมัดยังกี เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายแพทย์พอชม กับนางอำหล่า มะหะมัดยังกี มีพี่น้อง 4 คน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                               

ออมสิน ชีวะพฤกษ์

ออมสิน ชีวะพฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559 กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเ ...

                                               

อันวาร์ สาและ

นายอันวาร์ สาและ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 4 สมัย ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ใน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

                                               

อับดุลบาซิม อาบู

อับดุลบาซิม อาบู เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เป็นบุตรของนายยา อาบู และ นางแมะแย กะจิบือซา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สมรสกับ นางสาวมัสตูรา อีบุ๊ และ นางสาวซูฮัยณี วา ...

                                               

อับดุลอายี สาแม็ง

อับดุลอายี สาแม็ง เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายยูโซ๊ะ และ นางเจ๊ะวอ สาแม็ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาส ...

                                               

หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร)

หลวงอรรถพรพิศาล เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด

                                               

อัมพร จันทรวิจิตร

อัมพร จันทรวิจิตร สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาคือ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อพ.ศ. 2493 ซึ่งนายอัมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการร่างข้อบังคับของสมาคม หลังจากกา ...

                                               

อัมพร จินตกานนท์

พลโท อัมพร จินตกานนท์ เป็น กรรมการเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจข่าวโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ตามประกาศ คณะบริหารประเทศชั่วคราว ฉบับที่ 4 คณะบริหารประเทศชั่วคราว ในเหตุการณ์ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494 ผู้มีชื่อเสียงในช่วง พ.ศ. 2500-2520 ในฐา ...

                                               

อัมรินทร์ คอมันตร์

อัมรินทร์ คอมันตร์ นักธุรกิจระหว่างประเทศชาวไทยที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง นายอัมรินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของนายอาบ คอมันตร์ และนางปทุม คอมันตร์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับอุ ...

                                               

อัศวัชร์ อภัยวงศ์

นายอัศวัชร์ อภัยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495 เดิมมีชื่อว่า อัศวิน อภัยวงศ์ เป็นบุตรชายของนายประยูร อภัยวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิบูลสงคราม กับนางสราญ อภัยวงศ์ เกิดที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ ...

                                               

อัศวิน ขวัญเมือง

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เป็นนักการเมืองและตำรวจชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร หัวหน้าศูนย์​ปฏิบัติการ​ ...

                                               

อัศวิน วิภูศิริ

นายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตเลขาธิการพรรคมหาชน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคชาติไทย อดีตเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิ ...

                                               

อัสนี เชิดชัย

อัสนี เชิดชัย เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็น บุตรชายของ นายวิชัย กับ นางสุจินดา เชิดชัย สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาส ...

                                               

อากร ฮุนตระกูล

นายอากร ฮุนตระกูล เกิดวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2488 สมรสกับ นางชมพูนุช ฮุนตระกูล มีบุตรชายคือ นายธนกร ฮุนตระกูล นายอากรจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเชสแมนฮัตตัน ในปี พ.ศ. 2514 และเริ่มจับธุรกิจโรงแรม ...

                                               

อาคม ตุลาดิลก

อาคม ตุลาดิลก เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2485 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2513 ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาและสาขาบริหารงานตำรวจขบวนการยุติธรรม ระดับปริญญาเอก สาขาบริหาร ...

                                               

อาคม เอ่งฉ้วน

อาคม เอ่งฉ้วน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ 9 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ...

                                               

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา วิศวกรชาวไทย ผู้เคยเป็นลูกทีมจำลองแบบชิ้นส่วนระบบลงจอดของงานอวกาศในบริษัทคู่สัญญาของมาร์ติน มาเรียทต้า ซึ่งเป็นผู้สร้างยานอวกาศไวกิ้งให้กับองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปใช้ในภารกิจสำรวจดาวอังคาร เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรา ...

                                               

อาชว์ เตาลานนท์

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นักธุรกิจชาวไทย รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรูคอร์ปอเรชั่น อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นนักนิยมธรรมชาติ และนักดูนก ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →