ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68                                               

บุรณัชย์ สมุทรักษ์

นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์ หรือที่สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า หมอท็อป ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เกิดวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ พล.อ.เมธี สมุทรักษ์ อดีตประธานคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห ...

                                               

บุรินทร์ หิรัญบูรณะ

บุรินทร์ หิรัญบูรณะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ รวม 6 สมัย

                                               

บูราฮานูดิน อุเซ็ง

บูราฮานูดิน อุเซ็ง เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายหะยีอับดุลลาเต๊ะ กับนางแวแย อุเซ็ง และเป็นน้องชายของนายอุสมาน อุเซ็ง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก มหาวิ ...

                                               

ปกรณ์ บูรณุปกรณ์

นายปกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปกรณ์ เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดของ ...

                                               

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านครอบคร ...

                                               

ปกิต พัฒนกุล

นายปกิต พัฒนกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 2 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

                                               

ปฐม โพธิ์แก้ว

ปฐม โพธิ์แก้ว เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 3 สมัย

                                               

ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์

นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของนายฮังคี และ นางทิม เลี้ยงผ่องพันธุ์ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                               

ปณิธาน วัฒนายากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร เป็นอาจารย์ในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรง ...

                                               

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

นายสัตวแพทย์ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่ หลังจากที่พร ...

                                               

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรองปล ...

                                               

ประกอบ จิรกิติ

ดร.ประกอบ จิรกิติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามสมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายประสิทธิ และนางอิงอร จิรกิติ ส ...

                                               

ประกอบ ประยูรโภคราช

พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคชาติไทย และเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 4

                                               

ประกอบ รัตนพันธ์

นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 และเป็นอดีตข้าราชการครู สังกัดกรมอาชีวศึกษา

                                               

ประกอบ สังข์โต

นายประกอบ สังข์โต เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย

                                               

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์

ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ เป็นบุตรของหลวงนุภาณศิษยานุสรรค์ กับเจ้าตาวคำ ศรุตานนท์ ธิดาเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์ และเป็นราชนัดดาในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย มีพี่สาว 1 คน คือ ประกายศรี ศรุตานนท์

                                               

ประกายเพชร อินทุโสภณ

นายประกายเพชร อินทุโสภณ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                                               

พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)

พลเอก พระประจนปัจจนึก นามเดิม: พุก มหาดิลก อดีตราชองครักษ์พิเศษ อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                               

ประจวบ ชนะภัย

ประจวบ เป็นเจ้าของและผู้จัดการห้างขายยาชนะฟาร์มาซี ในขณะเดียวกัน ประจวบ เคยทำงานเป็นพนักงานรักษาที่หลวง ของ กรมธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และเป็นข้าราชการ ในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และ กระทรวงอุตสาหกรรม ตามลำดับ

                                               

ประจวบ ไชยสาส์น

ประจวบ ไชยสาส์น อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตหัวหน้าพรรคเสรีธรรม อดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น ๆ อีกหลายกระทรวง และเป็นบิดาของนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น และนายจัก ...

                                               

ประจวบ บุนนาค

ประจวบ บุนนาค เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4 สมัย เป็นสมาชิกกรรมการราษฎร อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

                                               

ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ

นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ อดีตรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และอดีตประธาน ส.ส.พรรคภูมิใจไทย รับผิดชอบดูแลพื้นที่ในภาคอีสาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น หลายสมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

                                               

ประจักษ์ สว่างจิตร

พันเอก ประจักษ์ สว่างจิตร หรือที่นิยมเรียกว่า ผู้การประจักษ์ สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรเวสต์พอยท์ รุ่นที่ 7 ซึ่งได้รับฉายาว่า "กลุ่มยังเติร์ก" พ.อ. พิเศษ ประจักษ์ เป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของนายทหาร จปร.7 เป็นนักรบอาชีพท ...

                                               

ประจัญ กล้าผจญ

ประจัญ กล้าผจญ เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูนครราชสีมา ประจญ เคยรับราชการเป็นครูประชาบาล 15 ปี ทำการสอนในโรงเรียนทั้งในเขตอำเภอชุมพวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งสุดท้า ...

                                               

ประจิน จั่นตอง

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแ ...

                                               

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด กรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด อดีตหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย อดีตเลขาธิการพรรคประชาราช เป็นผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

                                               

ประชา คุณะเกษม

ดร. ประชา คุณะเกษม 29 ธันวาคม พ.ศ. 2477 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552 อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคไทยรักไทย

                                               

ประชา บูรณธนิต

พลตำรวจโท ประชา บูรณธณิต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2446 เป็นชาวนครราชสีมา เป็นทายาทสายสกุลของเจ้าเมืองนครราชสีมา เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจห้วยจรเข้ นครปฐม รุ่น พ.ศ. 2465 จบหลักสูตรเป็นนายร้อยตำรวจปี พ.ศ. 2468 พลตำรวจโท ประชา ถึงแ ...

                                               

ประชา ประสพดี

ดร. ประชา ประสพดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

ประชา พรหมนอก

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษและอด ...

                                               

ประชา พูนวิวัฒน์

พันตำรวจตรี ประชา พูนวิวัฒน์ เป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปไตย และเป็นนักเขียนอิสระเจ้าของนามปากกา "แว่นดำ" และ "ศกุนตชาติ" และสมญานาม "นักประพันธ์บรรทัดละ ๘ บาท"

                                               

ประชา โพธิพิพิธ

ประชา โพธิพิพิธ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2486 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวัดท่าเรืออุตสาหวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี และระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เขาเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้ ...

                                               

ประชา มาลีนนท์

นายกองเอก ประชา มาลีนนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

                                               

ประณีต กลิ่นโกสุม

ร้อยตำรวจเอกประณีต กลิ่นโกสุม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา

                                               

เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน

เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน และเป็นสามีเจ้าโคมทอง ณ น่าน ผู้ซึ่งเป็นธิดาในเจ้าราชบุตร ผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครน่าน

                                               

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตเลขาธิการพรรครวมชาติพัฒนาและพรรคประชาธิปัตย์ และ สมาชิกสภาผู้แท ...

                                               

ประดิษฐ สินธวณรงค์

น.พ.ประดิษฐ เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาขาบริหารงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา น.พ.ประดิษฐ ส ...

                                               

ประเดิม ดำรงเจริญ

เกิด ณ บ้านเลขที่ 650-652 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรของ นายเล็กจิว แซ่ฉั่ว ชาวจีนแต้จิ๋ว อพยพขึ้นไปอยู่เมืองพาน ล้านนาตั้งแต่อายุ 12 ขวบ ก่อนสยามจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง กับ นางซูเถียม แซ่อึ้ง ชาวจีนแคะ อพย ...

                                               

ประทวน เขียวฤทธิ์

นายประทวน เขียวฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนายฉาย และ นางประทุม เขียวฤทธิ์ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนเมืองเชลียง

                                               

ประทวน รมยานนท์

นายประทวน รมยานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 3 สมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 1 สมัย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 3 สมัย

                                               

ประทิน สันติประภพ

พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ อดีตราชองครักษ์พิเศษ อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร อดีตอธิบดีกรมตำรวจและเป็นบิดาของ วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 20

                                               

ประเทือง กีรติบุตร

ศาสตราจารย์พิเศษ นายกองใหญ่ ประเทือง กีรติบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตตุลาการรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิก ...

                                               

ประเทือง คำประกอบ

นายประเทือง คำประกอบ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภ ...

                                               

ประเทือง ปานลักษณ์

ประเทือง ปานลักษณ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2490 ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของนายจิตต์ ปานลักษณ์ กับนางถวิล ปานลักษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาเกษตรกรรม จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เมื่อ ...

                                               

ประเทือง วิจารณ์ปรีชา

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี รวม 8 สมัย

                                               

ประพร เอกอุรุ

นายประพร เอกอุรุ เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ชื่อเล่น: เกม ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของ นายประเจียด และ นางอัมพวัลย์ เอกอุรุ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป จาก วิทยาลัยครูสงขลา และ รัฐประศาสนศาสตรมห ...

                                               

ประพัฒน์ กฤษณจันทร์

พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และอดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

                                               

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ มีชื่อเดิมว่า ประพัฒน์ แซ่ฉั่ว กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนใน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ท ...

                                               

ประพันธ์ กุลพิจิตร

เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา พลเอก ประพันธ์ ได้ร่วมกับสมาชิกจำนวนหนึ่งก่อตั้งพรรคเสรีชนขึ้น ในปี พ.ศ. 2517 และนำสมาชิกลงสมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเ ...

                                               

ประพันธ์ คูณมี

นายประพันธ์ คูณมี อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อเล่นที่เรียกกันในหมู่เพื่อน ๆ ว่า "ผอม"

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →