ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 507
                                               

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยรัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเช ...

                                               

ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือเรียกคำย่อว่า แนฟตา เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือ ในการที่จะร่วมมือกันแสวงหาตลาดส่งออกและลดต้นทุนการผลิตสินค้า เพื่อให้มีราคาถูกลง สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้หลังจากที่สหภาพยุโรป ได้แก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ...

                                               

เครือรัฐเอกราช

เครือรัฐเอกราช เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลง โดยมีประเทศสมาชิกเป็นประเทศที่ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต

                                               

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ มีสำนักงานใหญ่ที่ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นองค์การพหุภาคี เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา และเป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเริ่มจากการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านวิ ...

                                               

สำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ

สำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ เป็นองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานหน่วยชั่งตวงวัด จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาเมตริก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 59 ประเทศ และมีสมาชิกสมทบอีก 42 ประเทศ สำนักงานฯ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบให้มาตร ...

                                               

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และห้ามการใช้สำหรับความมุ่งหมายทางทหารทั้งปวง ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ IAEA ตั้งขึ้นเป็นองค์การที่เป็นอิสระเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2500 แม ...

                                               

เทควันโดโลก

เทควันโดโลก หรือที่เรียกกันว่า "สหพันธ์เทควันโดโลก" อักษรย่อ WT เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกีฬาเทควันโดระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเป็นสมาชิกของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูร้อน. ก่อตั้งขึ้นในปี 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1973 ...

                                               

ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย

ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ความสนับสนุนแก่การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การก่อตั้งธนาคารนี้มาจากดำริของรัฐบาลจีนเมื่อปี 2013 และริเริ่มอย่างเป็นทางการในงานแถลง ...

                                               

บิมสเทค

ความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 ภายใต้การริเริ่มและผลักดันของไทยโดยใช้ชื่อว่า B angladesh- I ndia- S ri Lanka- T hailand Economic Cooperation หรือ BIST-EC ซึ่งในช่วงเริ่มต้นนี้มีสมาชิกเพียง 4 ประเทศ คือ บังกลา ...

                                               

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เป็นองค์การทางศาสนาพุทธระหว่างประเทศ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารของสำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต เป็นผู้แปลชื่อองค์การนี ...

                                               

มูลนิธิเซลีนดิออน

มูลนิธิเซลีนดิออน เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นโดย ดอกเตอร์เซลีน ดิออน นักร้องชาวแคนาดา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการกุศลต่าง ๆ โดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ยากไร้ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์อื่นทางการเมือ ...

                                               

รัฐสภายุโรป

รัฐสภายุโรป เป็นสถาบันรัฐสภาแห่งเดียวของสหภาพยุโรปซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพลเมืองอียูอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รัฐสภาฯ ร่วมกับคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติของอียู รัฐสภาประกอบด้วยสมาชิก 751 คน ซึ่งจะปรับเป็น 705 คนเร ...

                                               

วิกิลีกส์

วิกิลีกส์ เป็นเว็บไซต์ที่นำข้อมูลเอกสารของรัฐบาลและบริษัท ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ เพื่อการกล่าวหาได้ โดยไม่ถูกผลกระทบทางลบกลับจากองค์กรเหล่านั้น เว็บไซต์วิกิลีกส์อ้างว่าการส่งข้อความต่าง ๆ นั้นจะไม่สามารถถูกติดตามได้ ไม่ว่าจากใครก็ตาม เว ...

                                               

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป เป็นสถาบันหนึ่งของสหภาพยุโรป มีสถานะเหนือชาติ เป็นหน่วยงานหลักทางตุลาการสำหรับสหภาพยุโรป กำกับดูแลการใช้และตีความกฎหมายสหภาพยุโรปให้เป็นไปโดยเอกภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันตุลาการระดับชาติของรัฐสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ยุ ...

                                               

ศูนย์ศึกษาการอพยพแห่งนิวยอร์ก

ศูนย์ศึกษาการอพยพ เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาและค้นคว้า การอพยพของบุคคลต่างชาติเข้ามาในสหรัฐอเมริกา โดยผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือและวารสาร องค์การก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นครนิวย ...

                                               

องค์การนิทรรศการนานาชาติ

องค์การนิทรรศการนานาชาติ ภาษาปากว่า "สำนักงานมหกรรมโลก" เป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดนิทร ...

                                               

สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE เป็นสถาบันวิชาชีพ ระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดย IEEE เป็นสถาบันวิชาชีพที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก

                                               

สถาบันเอเชียโซไซตี

สถาบันเอเชียโซไซตี เป็นสถาบันความร่วมมือระหว่างชาติที่มีจุดหมายในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปเอเชียรวมถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 โดย จอห์น ร็อกกะเฟลเลอร์ ที่ 3 โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ นิวยอร์กซิตี ...

                                               

สภายุโรป

สภายุโรป เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลส่วนภูมิภาค ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม ในรัฐสมาชิก 47 รัฐที่มีประชากรรวมกัน 820 ล้านคน เป็นองค์กรต่างหากจากสหภาพยุโรปที่มีสมาชิก 28 ประเทศ ซึ่งมักจะสับสนกันโดยส ...

                                               

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ หาทา ...

                                               

สมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ

สมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่เข้าร่วมโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ สมาชิก 206 ชาติที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของ 8 ชาติที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแต่ไ ...

                                               

สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม

สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม คือ สมาคมระหว่างประเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1947 และจัดว่าเป็นสมาคมด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็มเป็นสมาคมวิชาชีพเกี่ยวกับไอทีโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีสมาชิกมากกว่า 100 ...

                                               

สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก คือ World Society for the Protection of Animals หรือ WSPA เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ มีสมาชิกระดับท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 800 องค์กรจากกว่า 150 ประเทศ และในประเทศไทย ได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ...

                                               

สมาคมศูนย์เมืองนานาชาติ

สมาคมศูนย์เมืองนานาชาติ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่อุทิศตนเพื่อ "ศูนย์เมือง" รอบโลก. การจัดระเบียบอยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. วอชิงตัน ดี.ซี., สหรัฐ ที่ จัดเป็น ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. เป้าหมายขององค์กรคือการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเมืองของจุดหลักในเมืองแล ...

                                               

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ เป็นองค์การนอกภาครัฐที่เป็นตัวแทนสมาคมของนักเรียนแพทย์ในระดับระหว่างประเทศ สมาพันธ์ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 ปัจจุบันประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 140 องค์กรจาก 129 ประเทศ สำหรับประเทศไทยมีองค์กรที่เป็นสมาชิกคือสมาพันธ์นิสิ ...

                                               

สหประชาชาติ

สหประชาชาติ หรือ องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ บรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางสำหรับการประสานงานของการกระทำของชาติต่ ...

                                               

สหพันธ์กอล์ฟนานาชาติ

สหพันธ์กอล์ฟนานาชาติ หรือ IGF เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกีฬากอล์ฟระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเป็นสมาชิกของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูร้อน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 250 ...

                                               

สหพันธ์กีฬายิงธนูสากล

สหพันธ์กีฬายิงธนูสากล อักษรย่อ WA เดิมชื่อ "Fédération Internationale de Tir à lArc" ในภาษาฝรั่งเศส อักษรย่อ FITA เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกีฬายิงธนูระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเป็นสมาชิกของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิม ...

                                               

สหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ

สหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกีฬายิงปืนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ดังนั้นจึงอยู่ในส่วนรับผิดชอบด้านกีฬายิงปืนในโอลิมปิก แต่รายการยิงปืนของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติก็มิได้เป็นการแข่งของกีฬาโ ...

                                               

สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ

สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ หรือ ฟีบา อักษรย่อ FIBA เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกีฬาบาสเกตบอลระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเป็นสมาชิกของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูร้อน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Mies ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ม ...

                                               

สหพันธ์พิทักษ์เด็ก

สหพันธ์พิทักษ์เด็ก เป็นองค์การอิสระ สำหรับช่วยเหลือเด็กในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นทั่วโลก และเป็นสมาชิกขององค์การ Children Alliance ซึ่งมีสมาชิกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2475 ที่นครนิวยอร์กในรัฐนิวยอร์ก และในปัจจุบันสหพันธ์พิทักษ์เด็กต ...

                                               

สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ

สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ หรือ AIBA เดิมชื่อ "Association Internationale de Boxe Amateur" ในภาษาฝรั่งเศส เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกีฬามวยสากลสมัครเล่นระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเป็นสมาชิกของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชา ...

                                               

สหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ

สหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ อักษรย่อ ICF เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกีฬาเรือแคนูระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเป็นสมาชิกของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูร้อน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในป ...

                                               

สหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ

สหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ หรือ FIH เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกีฬาฮอกกี้ระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเป็นสมาชิกของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูร้อน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 7 มกรา ...

                                               

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งนับเป็นองค์การสากลที่เก่าแก่มากที่สุดอันดับสอง ที่ยังคงดำเนินการอยู่ โดยในระยะแรกเริ่ม ใช้ชื่อว่า สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 พ ...

                                               

สหภาพประชาชาติอเมริกาใต้

สหภาพประชาชาติอเมริกาใต้ เป็นรัฐบาลระหว่างประเทศที่รวมกลุ่มเขตการค้าเสรีสองกลุ่มคือ เมร์โกซูร์และประชาคมชาติแอนดีส ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ อันมีสหภาพยุโรปเป็นต้นแบบ

                                               

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย หรือ สหภาพยูเรเชีย เป็นสหภาพเศรษฐกิจ จัดตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อาร์มีเนีย และรัสเซีย ...

                                               

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ มีสมาชิก 193 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ส่วนสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไ ...

                                               

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เป็นองค์การการเมือง เศรษฐกิจและการทหารในทวีปยูเรเชีย ก่อตั้งในปี 2544 ในเซี่ยงไฮ้ โดยผู้นำจีน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน เดิมห้าประเทศ ยกเว้นอุซเบกิสถาน เป็นผู้ก่อตั้ง "เซี่ยงไฮ้ไฟฟ์" ในปี ...

                                               

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือเรียก ตำรวจสากล เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่อำนวยความสะดวกในการร่วมมือกับตำรวจทั่วโลกและการควบคุมอาชญากรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในลียงมีสำนักงานประจำภูมิภาค 7 แห่งทั่วโลกและสำนักงานกลางแห่งชาติในรัฐสมาชิกทั้งหม ...

                                               

องค์การนานารัฐอเมริกัน

องค์การนานารัฐอเมริกัน เป็นองค์การระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ในอเมริกาตามกฎบัตรสหประชาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948 เปิดรับสมาชิกในภาคพื้นอเมริกา เพื่อร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจและการศาล สังคม วัฒนธรรมและสันติภาพ รวมถึงให้ความช่วยเหลือทาง ...

                                               

องค์การแพทย์ไร้พรมแดน

องค์การแพทย์ไร้พรมแดน หรือ แอมแอ็สเอ็ฟ เป็นองค์การสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยมุ่งช่วยเหลือประเทศที่ตกอยู่ในภาวะสงคราม หรือประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาโรคระบาด องค์การแพทย์ไร้พรมแดน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดย ...

                                               

องค์การระหว่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ เป็นองค์การที่มีสมาชิก ขอบเขต หรือการปรากฏตัวในระดับนานาชาติ มีสองประเภทดังนี้ องค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศ international nongovernmental organisation: INGO คือ องค์การนอกภาครัฐ nongovernmental organisation: NGO ที่ดำเนินงาน ...

                                               

องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านการเมืองและมีรัฐบาลที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า Organisation internationale de la francophonie OIF หรือ International Organization of the Francophoni ...

                                               

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 เป็นองค์กรนำระหว่างรัฐบาลในด้านของการย้ายถิ่น และทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ,ระหว่างรัฐ และ องค์การพัฒนาเอกชน

                                               

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ องค์การไอแอลโอ ตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสันนิบาตชาติ เมื่อ พ.ศ. 2462 เป็นองค์การชำนาญเฉพาะเรื่อง และเข้ามาอยู่ในสังกัดของสหประชาชาติเมื่อสันนิบาตชาติถูกยุบลง

                                               

องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์การที่ก่อตั้งขึ้นตาม สนธิสัญญามะนิลา ลงนามเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2497 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ในช่วงสงครามเย็น โดย 8 ประเทศ ...

                                               

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ขบวนการสหกรณ์โลกมีการประชุมสมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาติเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2438 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้มีมติก่อตั้งองค์กรสัมพันธภา ...

                                               

องค์การห้ามอาวุธเคมี

องค์การห้ามอาวุธเคมี เป็นองค์การระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ สนับสนุนและทวนสอบการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีซึ่งห้ามใช้อาวุธเคมีและกำหนดให้ต้องทำลายอาวุธเคมีที่ภาคีมีในครอบครอง ในปี 2556 องค์การได้รับรางวัลโนเบ ...

                                               

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ องค์การนิรโทษกรรมสากล เป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่มีจุดประสงค์ "ในการค้นคว้าและดำเนินการป้องกันและยุติการทำร้ายสิทธิมนุษยชน และเพื่อแสวงหาความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ" แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้น ...