ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 505
                                               

มิสกา

คณะผู้แทนสนับสนุนระหว่างประเทศซึ่งมีแอฟริกาเป็นผู้นำประจำสาธารณรัฐแอฟริกากลาง หรือเรียกโดยย่อว่า มิสกา เป็นคณะผู้แทนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งสหภาพแอฟริกาส่งไปประจำสาธารณรัฐแอฟริกากลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2013 ตามข้อมติคณะมนตรีคว ...

                                               

รองประธานาธิบดีตุรกี

รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี คือตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากประธานาธิบดีแห่งตุรกี เป็นการสถาปนาตำแหน่งแทนที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ถูกยุบไปภายหลังการลงประชามติรัฐธรรมนูญตุรกี พ.ศ. 2560

                                               

รองประธานาธิบดีรัสเซีย

รองประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นตำแหน่งแรกในการสืบตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียคนใหม่ เมื่อประธานาธิบดี ตาย ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง นอกจากนี้รองประธานจะปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่มีความสาม ...

                                               

รองประธานาธิบดีสหรัฐ

รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลแรกภายใต้โครงสร้างการบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐ และจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อประธานาธิบดีคนปัจจุบันถึงแก่อสัญกรรม ลาออก หรือถูกถอดถอนจากตำแหน่ง และตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐ รองประธานาธิบดี ...

                                               

ระบบใช้อำนาจเด็ดขาด

ระบบใช้อำนาจเด็ดขาด เป็นระบอบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เริ่มจากการรวมกลุ่มของมนุษย์ โดยให้บุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลเป็นมีอำนาจปกครองกลุ่ม โดยมีอำนาจอย่างสมบูรณ์ในระบอบของตน แนวคิดหลักคือ อำนาจอธิปไตยอยู่ในมือของคนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลข ...

                                               

ระบบรัฐสภา

ระบบรัฐสภา เป็นกลไกการปกครอง ที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีที่มาจากรัฐสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติ และมีความรับผิดชอบต่อสภา ในระบบรัฐสภา ตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ และตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลมักจะแยกออกจากกัน โดยหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ประมุขแห่งรั ...

                                               

ระบบเวสต์มินสเตอร์

ระบบเวสมินสเตอร์ เป็นระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา ซึ่งยึดตามการเมืองสหราชอาณาจักร คำนี้มาจากพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ อันเป็นที่ประชุมรัฐสภาสหราชอาณาจักร ระบบเวสมินสเตอร์ คือ ชุดวิธีดำเนินการสำหรับการดำเนินสภานิติบัญญัติ

                                               

ระบอบเผด็จการ

ระบอบเผด็จการ หมายถึง รูปแบบการปกครองแบบอัตตาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลอยู่ภายใต้การบริหารของบุคคลเพียงคนเดียว หรือ ผู้เผด็จการ โดยไม่มีการสืบทอดตำแหน่งตามสายเลือด คำว่า เผด็จการ อาจมีได้หลายความหมายเช่น หรืออาจหมายถึง การปกครองซึ่งรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาด ไม ...

                                               

รัฐเดี่ยว

รัฐเดี่ยว เป็นรัฐซึ่งปกครองเป็นหน่วยเดี่ยว โดยรัฐบาลกลางอยู่ในระดับสูงสุด และเขตการบริหารใด ๆ สามารถใช้อำนาจได้เฉพาะตามที่รัฐบาลกลางเลือกจะมอบหมายให้ทำการแทนเท่านั้น รัฐจำนวนมากในโลกมีรูปแบบรัฐเป็นรัฐเดี่ยว รัฐเดี่ยวตรงข้ามกับรัฐสหพันธ์ หรือสหพัน ...

                                               

รัฐบาลพลัดถิ่น

รัฐบาลพลัดถิ่น เป็นกลุ่มการเมืองซึ่งอ้างตัวเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐเอกราชรัฐหนึ่ง แต่ไม่อาจใช้อำนาจตามกฎหมายในรัฐนั้น และจำต้องพำนักอยู่นอกรัฐดังกล่าว รัฐบาลพลัดถิ่นมักคาดหวังว่า วันหนึ่งจะได้กลับคืนบ้านเมืองและครองอำนาจอย่างเป็นทางการอีก ...

                                               

รัฐประหารในฟีจี พ.ศ. 2530

รัฐประหารในฟีจี พ.ศ. 2530 ส่งผลให้เกิดการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรี ทิโมชิ บาวาดรา การปลดสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ออกจากราชสมบัติพระมหากษัตริย์ฟีจี และประกาศให้ฟีจีเป็นสาธารณรัฐ รัฐประหารครั้งแรก ซึ ...

                                               

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

รัฐมนตรีแห่งรัฐ หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งบังคับบัญชากระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบและพิจารณาการดำเนินการด้านกิจการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐและโดยทั่วไป ร ...

                                               

รัฐสภา

รัฐสภา เป็นสภานิติบัญญัติชนิดหนึ่ง รัฐสภาจะทำหน้าที่ออกกฎหมาย อภิปราย หารือกันระหว่างสมาชิกรัฐสภา ถกเถียงประเด็นทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ โดยรัฐสภาจะมีเฉพาะประเทศที่ใช้ใช้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแร ...

                                               

รัฐสภาคาวาเลียร์

รัฐสภาคาวาเลียร์ เป็นคำที่ใช้เรียกรัฐสภาแห่งอังกฤษระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1661 24 มกราคม, ค.ศ. 1679 และ ค.ศ. 1689" รัฐสภาคาวาเลียร์” เป็นรัฐสภาสมัยต่อจาก" รัฐสภาคอนเว็นท์ชั่น” รัฐสภามีอายุนานถึง 17 ปีในระยะค่อนศตวรรษที่ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2ทร ...

                                               

รัฐสภาชุมนุม

รัฐสภาชุมนุม เป็นรัฐสภาในประวัติศาสตร์อังกฤษซึ่งชุมนุมกันโดยไม่มีการเรียกประชุมอย่างเป็นทางการจากพระมหากษัตริย์ เพราะพระองค์ยังไม่มีพระราชอำนาจบริบูรณ์

                                               

รัฐสภาญี่ปุ่น

รัฐสภาญี่ปุ่น เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของญี่ปุ่นประกอบด้วยสองสภาคือ สภาล่างเรียกว่า สภาผู้แทนราษฎร และสภาสูงเรียกว่า ราชมนตรีสภา สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ 4 ปี ส่วนสมาชิกราชมนตรีสภามีวาระ 6 ปี และนอก ...

                                               

รัฐสภายาว

รัฐสภายาว เป็นชื่อของรัฐสภาแห่งอังกฤษสมัยหนึ่งที่ถูกเรียกโดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1640 หลังจากที่สงครามบาทหลวง สิ้นสุดลง นามของสภาที่ได้รับเป็นเพราะเป็นสมัยประชุมที่ได้รับอนุมัติจากพระราชบัญญัติพิเศษเพื่ ...

                                               

ราชมนตรีสภา

ราชมนตรีสภา เป็นสภาสูงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น เทียบเท่ากับวุฒิสภาในประเทศอื่นๆ โดยมีสภาผู้แทนราษฏรทำหน้าที่เป็นสภาล่าง ในยุคจักรวรรดิญี่ปุ่น สภาสูงของญี่ปุ่นคือ สภาขุนนาง แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นถูกควบคุมโดยสห ...

                                               

ราชยสภา

ราชยสภา เป็นสภาสูงของรัฐสภาอินเดีย ประกอบด้วยสมาชิก 250 คน 12 คนในจำนวนนี้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมสงเคราะหศาสตร์ ซึ่งได้รับการคัดสรรโดยประธานาธิบดีอินเดียและได้รับสมญาว่า "สมาชิกคัดสรร" ส่วนสมาชิกที่เหลือจ ...

                                               

ราชวงศ์

ราชวงศ์ คือ วงศ์ตระกูลของกษัตริย์หรือผู้ปกครองจากตระกูลเดียวกัน มักปรากฏอยู่ในบริบทของระบบเจ้าขุนมูลนายและระบอบราชาธิปไตย แต่ในบางโอกาสก็ปรากฏอยู่ในระบอบสาธารณรัฐที่มีการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน ถือเป็นวงศ์ตระกูลชนชั้นสูงที่สืบวงศ์พระมหากษัตริย์ เจ้า ...

                                               

รายชื่อผู้นำประเทศ พ.ศ. 2552

แอลจีเรีย นายกรัฐมนตรี – อัมเหม็ด โอยาเฮีย พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธานาธิบดี – อับดุลอะซีซ บูเตฟลีกา, ประธานาธิบดีแห่งแอลจีเรีย พ.ศ. 2542–2562 นายกรัฐมนตรี - พอโล คาสโซมา พ.ศ. 2551 – 2553 แองโกลา ประธานาธิบดี - โจเซ เอดวาร์ดู โดส ซานโตส พ.ศ. 2522 ...

                                               

รายชื่อสภานิติบัญญัติแบ่งตามประเทศ

นี่เป็น รายชื่อสภานิติบัญญัติแบ่งตามประเทศ มีทั้งระดับชาติ และเหนือชาติ ชื่อสภานิติบัญญัตินั้นผิดแผกกันไปในแต่ละแห่ง ที่นิยม คือ สมัชชาแห่งชาติ national assembly และรัฐสภา parliament หรือ congress

                                               

รายนามประธานาธิบดีฟินแลนด์

ประธานาธิบดี ของ ประเทศฟินแลนด์ ทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศ มีอำนาจบริหารร่วมกับคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยตรงและดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ประธานาธิบดีของฟินแลนด์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งมากกว่าสองสมัยได ...

                                               

ไรชส์ทาค (นาซีเยอรมนี)

ไรชส์ทาค ในสมัยไรช์ที่สามมีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ไรชส์ทาคเยอรมันใหญ่ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเยอรมันซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่ได้ตรากฤษฎีกาเพลิงไหม้ไรชส์ทาคขึ้นใน ค.ศ. 1933 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรป ค.ศ. 1945 อย่างไรก็ตาม แม้จะขึ้นชื่อว่าเ ...

                                               

ไรชส์ทาค (สาธารณรัฐไวมาร์)

ไรชส์ทาค ของสาธารณรัฐไวมาร์ ดำรงอยู่ระหว่างค.ศ. 1918-33 สมาชิกไรชส์ทาคถูกเลือกตั้งเข้ามาโดยระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน ทุก ๆ 60.000 คะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับ พรรคนั้นจะสามารถส่งผู้แทนหนึ่งคนเข้าไปนั่งในไรชส์ทาค เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษบางประการ ...

                                               

ลัทธิกัลโบ

ลัทธิกัลโบ คือลัทธินโยบายการต่างประเทศที่มองว่าอำนาจตัดสินข้อพิพาทในประเด็นการลงทุนระหว่างประเทศควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประเทศที่ได้ไปลงทุน ดังนั้นลัทธิกัลโบจึงได้เสนอให้ห้ามการปกป้องทางการทูตหรือการแทรกแซง ก่อนที่การแก้ไขในระดับท้องถิ่นจะถูกใช ...

                                               

ลัทธิชาตินิยมไอร์แลนด์

ลัทธิชาตินิยมไอร์แลนด์ เป็นลัทธิชาตินิยมซึ่งยืนยันว่าไอร์แลนด์เป็นประเทศชาติ ซึ่งลัทธิได้มีมาตั้งแต่สมัยการแบ่งประเทศไอร์แลนด์

                                               

ลัทธิดราโก

ลัทธิดราโก คือแถลงการณ์ในปี ค.ศ. 1902 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ลูอิส มาเรีย ดราโก ในหมายเหตุทางการทูตที่ส่งถึงสหรัฐอเมริกา ดราโกรับรู้ได้ว่าลัทธิมอนโรและอิทธิพลของจักรวรรดิในยุโรปมีความขัดแย้งกัน จึงได้เน้นย้ำความสนใจต่อหล ...

                                               

ลัทธินิยมสถาบันพระมหากษัตริย์

ลัทธินิยมสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นลัทธิที่สนับสนุนราชอาณาจักร พระมหากษัตริย์ หรือราชวงศ์ใดโดยเฉพาะ เพื่อเป็นประมุขแห่งรัฐ แนวคิดดังกล่าวมีความแตกต่างจาก ลัทธินิยมราชาธิปไตย ที่สนับสนุนการปกครองแบบราชาธิปไตย แต่ต่างกันที่ไม่ได้เจาะจงพระมหากษัตริย์ ...

                                               

ลัทธิบูชาบุคคล

ลัทธิบูชาบุคคล เกิดขึ้นเมื่อปัจเจกบุคคลใช้สื่อมวลชน โฆษณาชวนเชื่อ หรือวิธีการอื่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อุดมคติ วีรกรรม และบางครั้ง น่าเคารพบูชา มักผ่านการประจบและสรรเสริญโดยปราศจากข้อสงสัย มักซ์ เวแบร์ นักสังคมวิทยา พัฒนาการจำแนกอำนาจสามประการ โดย ล ...

                                               

ลัทธิมากซ์

ลัทธิมากซ์ หรือมักใช้ทับศัพท์ว่า มาร์กซิสต์ เป็นวิธีการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจซึ่งวิพากษ์ทุนนิยมผ่านกระบวนทัศน์การขูดรีด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นและความขัดแย้งทางสังคมโดยใช้การตีความพัฒนาการประวัติศาสตร์แบบวัสดุนิยม และทัศนะวิภาษวิธีก ...

                                               

ลัทธิมากซ์–เลนิน

ลัทธิมากซ์-เลนิน เป็นหนึ่งในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์หลัก มันเป็นอุดมการณ์ของรัฐอย่างเป็นทางการของสหภาพโซเวียตและฝ่ายปกครองประเทศอื่น ๆ ของกลุ่มตะวันออกรวมทั้งขององค์การคอมมิวนิสต์สากลภายหลังกระบวนการของการเอาชนะเสียงข้างมากของพรรคบอลเชวิก เป้าหมายของ ...

                                               

ลัทธิอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์

ลัทธิอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์, ลัทธิอนาธิปไตยคอมมิวนิสต์, ลัทธิคอมมิวนิสต์เสรี, ลัทธิคอมมิวนิสต์แบบอิสรนิยม, หรือ ลัทธิคอมมิวนิสต์อนาธิปไตย เป็นปรัชญาทางการเมืองและแนวคิดในการฝักฝ่ายอนาธิปไตย ซึ่งได้สนับสนุนในการล้มล้างรัฐ ทุนนิยม ค่าจ้างแรงงาน และท ...

                                               

โลกสภา

โลกสภา เป็นสภาล่างของรัฐสภาอินเดีย ตามรัฐธรรมนูญอินเดียกำหนดให้สมาชิกโลกสภามีจำนวนไม่เกินห้าร้อยห้าสิบสองคน ไม่เกินยี่สิบคนในจำนวนนี้เป็นผู้แทนจากสหภาพดินแดนต่าง ๆ ของประเทศอินเดีย และสองคนเป็นผู้แทนจากประชาคมแองโกลอินเดีย สมัยประชุมแต่ละสมัยของโ ...

                                               

วิกฤตการณ์สละราชสมบัติของพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8

วิกฤตการณ์สละราชสมบัติของพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวรรดิอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8 มีพระราชประสงค์จะทรงเสกสมรสกับวอลลิส ซิมป์ซัน หญิงชาวอเมริกันที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วถึงสองครั้ง ส่งผลให้เกิดข้อครหาว ...

                                               

วิกฤตเกาหลี พ.ศ. 2556

วิกฤตเกาหลี พ.ศ. 2556 หรือ วิกฤตการณ์เกาหลีเหนือ เป็นความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างเกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยเริ่มต้นจากเกาหลีเหนือปล่อยดาวเทียมควังมย็องซ็อง-3 ยูนิต 2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และการทดลองนิวเคลียร์เ ...

                                               

วุฒิสภา

คำว่าวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นอาจไม่จำเป็นที่จะต้องหมายถึงสภาสูงในระบบสภาคู่ของฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใด องค์คณะผู้พิพากษา 5 คนในศาลอุทธรณ์ชั้นสูง higher court of appeal ที่ทำหน้าที่ดำเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยคดีต่างนั้น เรียกว่า "สมาชิกวุฒ ...

                                               

วุฒิสภาสหรัฐ

วุฒิสภาสหรัฐ เป็นสภาสูงของรัฐสภาสหรัฐ โดยเป็นสภานิติบัญญัติแห่งสหรัฐร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเป็นสภาล่าง องค์ประกอบและอำนาจของวุฒิสภาตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ มาตรา 1 วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนจากแต่ละรัฐ โดยแต่ละรัฐมี ...

                                               

ศาลชั้นต้น (ประเทศไทย)

ศาลชั้นต้น เป็นศาลยุติธรรม เป็นศาลที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นแรก โดยทั่วไป ผู้ใดที่มีคดีความและประสงค์จะใช้สิทธิฟ้องร้องจะต้องยื่นฟ้องที่ศาลนี้

                                               

ศาลฎีกา

ศาลฎีกา เป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด มีเขตอำนาจทั่วทั้งราชอาณาจักร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการฎีกา และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง ...

                                               

ศาลปกครอง

ศาลปกครอง เป็นศาลชำนัญพิเศษด้านกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะด้านข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ราชการเป็นไปตามกฎหมาย ศาลปกครองมักพบในประเทศทางยุโรปที่ใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์ บางประเทศจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเป็นระบบต่างหากจ ...

                                               

ศาลภาษีอากร (ประเทศไทย)

ศาลภาษีอากร เป็นศาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป เพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการเก็บภาษีอากร การอุทธ ...

                                               

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลสูงที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีอำนาจหลักที่จะวินิจฉัยว่า กฎหมายใดมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น ขัดกับสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้หรือไม่ ในหลาย ๆ ประเทศ ไม่จัดตั้งศาลรัฐ ...

                                               

ศาลล้มละลาย (ประเทศไทย)

ศาลล้มละลาย เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลาย ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป ได้รับการพิจ ...

                                               

ศาลสูงสุด

ศาลสูงสุด คือ ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลสูงสุดมีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่น

                                               

ศาลอาญาศึก

ศาลอาญาศึก เป็นศาลทหารอีกประเภทหนึ่งที่ได้แยกออกมาต่างหากจากศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติ การตั้งศาลอาญาศึกจะเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ ในเขตยุทธบริเวณดังกล่าว มีกำลังทหารไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือมีเรือรบ ป้อม หรือที่มั่นอย่ ...

                                               

ศาลอุทธรณ์ (ประเทศไทย)

ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลสูงถัดจากศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตอำนาจ กับมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์มีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่นในเขตท้องที่ที่มิได้อยู่ในเขตศาลอุทธรณ์ภาค เว ...

                                               

สงคราม

สงคราม คือ สถานะความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างหน่วยทางการเมืองที่ดำรงอยู่เป็นอิสระ หรือแนวร่วมขององค์การดังกล่าว. โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นการรุกรานที่มีการใช้ความรุนแรง การทำลายล้างและมีอัตราเสียชีวิตที่อยู่ในระดับสูง หรือในระดับอุกฉกรรจ์ โดยใช้กำลังทห ...

                                               

สงครามกลางเมือง

สงครามกลางเมือง เป็นสงครามภายในกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม สัญชาติ หรือสังคมแบบเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแย่งชิงอำนาจหรือดินแดน สงครามกลางเมืองอาจนับเป็นการปฏิวัติ ได้ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ภายในสังคมนั้นหลังจากสิ้นสุดสงคราม นักป ...

                                               

สงครามอิรัก

สงครามอิรัก เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 ด้วยการรุกรานอิรักโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุชเป็นผู้นำ และสหราชอาณาจักรซึ่งมีนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์เป็นผู้นำ สงครามคราวนี้อาจเรียกชื่ออ ...