ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50                                               

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการกฤษฎีกา เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

                                               

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล นักการเมืองและนายธนาคารชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย กรรมการกฤษฎีกากรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการ ...

                                               

จุลสิงห์ วสันตสิงห์

ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษด้านการเงินการธนาคาร อดีตอัยการสูงสุด เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2493 เป็นบุตรของ นายเมืองเริง วสันตสิงห์ และ หม่อมหลวงปานตา มาลากุล หลานลุงของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หลานอาของ ท ...

                                               

ดิเรก อิงคนินันท์

ดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 42 เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2493 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2515 และเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2517

                                               

ทิพาวดี เมฆสวรรค์

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินอ ...

                                               

ธงทอง จันทรางศุ

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรู ...

                                               

นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการกฤษฎีกา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธ ...

                                               

บดี จุณณานนท์

บดี จุณณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่ครองตำแหน่งอยู่นานที่สุด และยังเค ...

                                               

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประธานคณะกรรมาธิก ...

                                               

ประสพสุข บุญเดช

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ บริษัท​ สยามแม็คโคร​ จำกัด อดีตรองประธาน​กรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น​ จำกัด ​ ​อดีตประธานวุฒิสภา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครอบครัว-ทรัพย์สินทางปัญญา และอา ...

                                               

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด กรรมการมูลนิธิสุรเกียรติ์ - ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549

                                               

ปัญญา ถนอมรอด

นายปัญญา ถนอมรอด อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1 และกรรมการกฤษฎีกา

                                               

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร แพทย์ และ นักวิชาการชาวไทย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโ ...

                                               

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                               

พนัส สิมะเสถียร

พนัส สิมะเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2475 เป็นบุตรของนายเพ็ญ กับนางจำเนียร สิมะเสถียร เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตปลัดกระทรวงการคลัง อดีตรักษาการอธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอดีตอธิบดีกรมสรรพากรโดยเป็นคนแร ...

                                               

พรทิพย์ จาละ

คุณ พรทิพย์ จาละ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2553 และเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พรทิพย์ จาละ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริ ...

                                               

พรเพชร วิชิตชลชัย

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นนักการเมืองและอดีตผู้พิพากษาชาวไทย ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภาไทยและประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาและกรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นรองประธานกรรมก ...

                                               

ไพโรจน์ วายุภาพ

ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกา,ศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชากฎหมายแพ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้น ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

                                               

มีชัย ฤชุพันธุ์

มีชัย ฤชุพันธุ์ นักกฎหมายชาวไทย ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคนเดียวที่เป็นพลเรือน อดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534และรัฐธรรมนูญ ...

                                               

วิษณุ เครืองาม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม เป็นนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหลายชุดและในหลายหน่วยงาน และเป็นราชบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายปกครอง วิษณุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2515 แล้ ...

                                               

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 และเป็นอดีตรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลังและอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง

                                               

วีระพล ตั้งสุวรรณ

วีระพล ตั้งสุวรรณ เป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 43 และนายกเนติบัณฑิตยสภา เริ่มดำรงตำแหน่งนี้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม แทนที่ดิเรก อิงคนินันท์ ที่เกษียณไป

                                               

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุลเป็นบุตรของนายแก้ว และนางเฉลียว ควัฒน์กุล มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน โดย นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล เป้นคนที่ 3 ปัจจุบันสมรสกับนางดารารัตน์ ควัฒน์กุล มีบุตรชาย 1 คน

                                               

สบโชค สุขารมณ์

สบโชค สุขารมณ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 สำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2513 และเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2514

                                               

สมคิด เลิศไพฑูรย์

สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นนักนิติศาสตร์ชาวไทย เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดังกล่าว และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธ ...

                                               

สมยศ เชื้อไทย

สมยศ เชื้อไทย เป็นนักวิชาการชาวไทย โดยเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะดังกล่าว

                                               

สวัสดิ์ โชติพานิช

สวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ดำ ...

                                               

สุคนธ์ กาญจนาลัย

นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย เป็นกรรมการกฤษฎีกา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นอดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

                                               

สุรพล นิติไกรพจน์

ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรรมการในคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตรองประธ ...

                                               

อภิชาต สุขัคคานนท์

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานด้านบริหารกลาง อดีตประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 อดีตผู ...

                                               

อมร แนวมาลี

พลอากาศเอกอมร เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2480 เป็นบุตรชายของพลเอก เล็ก แนวมาลีกับนางถวิล แนวมาลี สมรสกับคุณหญิงวาสนา แนวมาลีมีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือนางนฤวร รมยะนันท์และนายรวิน แนวมาลี

                                               

อรุณ ภาณุพงศ์

ศาสตราจารย์พิเศษ อรุณ ภาณุพงศ์ เป็นสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์

                                               

อักขราทร จุฬารัตน

ศาสตราจารย์พิเศษ อักขราทร จุฬารัตน เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 สมรสกับนางสมจิต จุฬารัตน เมื่อ พ.ศ. 2511 เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดคนแรกของประเทศไทย ...

                                               

อัครวิทย์ สุมาวงศ์

อัครวิทย์ สุมาวงศ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นบุตรของพระมนูเวทย์วิมลนาท อดีตประธานศาลฎีกา 28 ส.ค. 2496 - 4 มิ.ย. 2501 ส่วนมารดาคือ คุณหญิงมนูเวทย์วิมลนาท

                                               

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                                               

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เกิดเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2500 เกิดที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรียนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจบรุ่นที่10 ของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาร ...

                                               

อารีย์ วงศ์อารยะ

อารีย์ วงศ์อารยะ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สระบุรี ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี

                                               

อาษา เมฆสวรรค์

อาษา เมฆสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก และ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                                               

อำพน กิตติอำพน

อำพน กิตติอำพน องคมนตรี,ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.,กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานและอดีตผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ป ...

                                               

เอก อังสนานนท์

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของร ...

                                               

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระมหากษัตริย์สยาม เสด็จสวรรคตเพราะต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 เวลาประมาณ 9.20 น. บนชั้นสอง พระที่นั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง สภาพพระศพมีบาดแผลกลางพระนลาฎ หน้าผาก บริเวณระหว่างพระขนง คิ้ว ข้างพระศพมีป ...

                                               

เหตุการณ์ 6 ตุลา

เหตุการณ์ 6 ตุลา หรือในภาษาอังกฤษเรียกชื่อเชิงพรรณนาว่า การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ massacre code: en is deprecated) เป็นการปราบปรามอย่างรุนแรงถึงชีวิตของตำรวจและการลงประชาทัณฑ์ของกำลังกึ่งทหารและคนมุงฝ่ายขวาต่อนักศึกษาและผู้ประท้วงฝ่าย ...

                                               

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ประเทศไทย)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งประเทศไทย เป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในบรรดาประมวลกฎหมายที่รัฐบาลไทย เร่งผลิตใช้ เพื่อริเริ่มขอยกเลิกบรรดาสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำไว้กับต่างประเทศ อั ...

                                               

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 เป็นกฎมนเทียรบาลของไทยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้นใน พ.ศ. 2467 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสืบราชสันตติวงศ์

                                               

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2550 เป็นการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคประชาราช และสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่ง เป็นผู้ ...

                                               

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ช่วงเวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น. โดยใช้วิธีกากบาทลงบัตรเหมือนการเลือกตั้ง ในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประช ...

                                               

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 7 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502 โดยมี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับนี้มีทั้งส ...

                                               

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 เป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 9 ซึ่งได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ภายหลังจาก การปฏิวัติยึดอำนาจตัวเองของ จอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 25 ...

                                               

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 เป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 12 ได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ภายหลังจากการ ปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลนาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร โดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หั ...

                                               

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 14 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 โดยมีพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการซึ่งธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งสิ้น 33 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →