ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 484
                                               

ต้นไม้ (โครงสร้างข้อมูล)

ต้นไม้ เป็น แบบชนิดข้อมูลนามธรรม ประเภทหนึ่ง มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไป จะไม่มีวงวน โยงในสมาชิกตัวต่างๆ โดยสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในประเภทข้อมูลชนิดวัตถุ หรือโครงสร้าง เรียกว่า ปม ซึ่งจะมีตัวแปรซึ่งเก็บตัวชี้ ไปยังปมอื่นๆได้ ต้นไม้ถู ...

                                               

แถวคอย

แถวคอย หรือ คิว เป็นแบบชนิดข้อมูลนามธรรมที่มีลักษณะการเรียงลำดับข้อมูล การดำเนินการในแถวคอยจะแบ่งเป็น การเพิ่มข้อมูลไปที่ส่วนหลังสุดของแถวคอย และการดึงข้อมูลออกจากส่วนหน้าสุดของแถวคอย เข้าออกในลักษณะการเข้าก่อนออกก่อน ในโครงสร้างข้อมูลลักษณะเข้าก ...

                                               

แถวคอยลำดับความสำคัญ

ในแถวคอยปกติ ข้อมูลที่เข้ามาก่อนจะมีสิทธิ์ออกก่อน อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่เราต้องยกให้สมาชิกบางประเภทได้ทำงานก่อนทั้งที่มาทีหลัง เช่นการให้คิวงานที่เล็กกว่าได้ทำก่อน หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่การทำงานบางประเภท เช่นนี้เราจะสร้าง แถวคอยลำดับความสำค ...

                                               

แถวคอยสองหน้า

แถวคอยสองหน้า เป็นแบบชนิดข้อมูลนามธรรมที่เราสามารถนำข้อมูลแรกสุดหรือหลังสุดที่เราเพิ่มเข้าหรือออกก็ได้ เปรียบเสมือนเป็นแถวคอยที่มีหัวเปิดสองด้านให้เข้า-ออกได้ นั้นเอง แถวคอยสองหน้า สามารถประยุกต์ใช้ในแนวคิด กึ่งแถวคอยกึ่งกองซ้อนได้ ทำให้จัดการกับ ...

                                               

แถวลำดับแบบจับคู่

แถวลำดับแบบจับคู่ หมายถึง กลุ่มโครงสร้างข้อมูลหรือแบบชนิดข้อมูลนามธรรม ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านข้อมูลอีกตัว เรียกว่า คีย์ โดยเป็นการจับคู่คีย์เข้ากับค่าข้อมูล เป็นคู่ๆไป ในภาษาโปรแกรมหลายภาษา แถวลำดับแบบจับคู่ ถือเป็นประเภทข้อมูลประเภทหนึ ...

                                               

รายการ (โครงสร้างข้อมูล)

รายการ เป็นแบบชนิดข้อมูลนามธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะการเรียงแบบต่อเนื่องไปเป็นลำดับ ข้อมูลจะมีลำดับก่อนหลังกันคล้ายเวกเตอร์ ตัวอย่างของรายการเช่น การเรียงลำดับตัวอักษร A,B,C. ซึ่งบอกตัวก่อนหน้าและหลังตัวอักษรใดๆได้ รายการ เป็นประเภทข้อมูลพื้นฐ ...

                                               

ความรอบคอบ

ความรอบคอบ ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมพื้นฐานสี่ประการที่ควรเคารพ มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ว่า prudence มาจากภาษาละตินว่า prudentia สายตาอันกว้างไกล ความหลักแหลม อันเป็น providentia foresight มันยังถูกจัดรวมกับ ความรอบรู้ ความเข้ ...

                                               

ทัศนคติขัดขวาง

ทัศนคติขัดขวาง คือการมีแนวคิดทัศนคติ หรือ กรอบแนวคิดที่ ขัดขวางกันและกัน ไม่คิดไปในทิศทางดียวกัน มีความคิด อยู่ตรงข้ามกันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย ความขัดแย้งในเชิงแนวความคิด คิดคนละขั้ว คิดคนละทาง แม่แบบ:หมวดโครงการ

                                               

ประสบการณ์

ประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณ์ หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา และประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน ประสบการณ์ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะมีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ที่เราได้ปะทะห ...

                                               

ปรัชญา

คำว่า ปรัชญา หมายถึง "ความรู้" เป็นศัพท์บัญญัติแทนคำว่า philosophy ในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่้พีทาโกรัสเป็นผู้บัญญัติไว้ เมื่อราวปี 570-495 ก่อนค.ศ. โดยเกิดจากการสมาสคำว่า φιλος พีลอส แปลว่า ความรัก และ σοφία โซเฟีย แปลว่าความรู้ เมื่อรวมกั ...

                                               

ปรัชญาตะวันตก

ปรัชญาตะวันตก ถือกำเนิดโดยเธลีสแห่งมิเลทัส เมื่อ 585 ปีก่อนคริสต์ศักราช วิธีการของเธลีสแตกต่างกับปรัชญาตะวันออกอย่างมาก คือ ปรับคำถามที่สลับซับซ้อนให้เป็นคำถามง่าย ๆ เป็นคำถามที่มีรากฐาน เธลีสเป็นบุคคลที่รักการขบคิดอย่างมาก ปัจจุบันมีข้อมูลที่เกี ...

                                               

ปรัชญาตุรกี

Islamist Thinkers in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic Şeyhun, Ahmet 2014 The Principles of Turkism Ziya Gökalp and Robert Devereaux 1968 Turkish Contributions to Philosophical Culture Aydın, Mehmet 1986 แม่แบบ:หมวดโครงการ

                                               

วัตถุนิยม

วัตถุนิยม หรือ สสารนิยม เป็นแนวคิดทางปรัชญา ที่ถือว่ามีเพียงสสาร และปรากฏการณ์ของสสารที่เป็นจริง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ เกิดจากผลผลิตของสสาร วัตถุนิยมหรือสสารนิยม จัดเป็นปรัชญาแบบเอกนิยม คำอธิบายของวัตถุนิยมนั้นขัดแย้งกับปรัชญาจิตนิยม วัตถุนิ ...

                                               

สัจนิยม (ปรัชญา)

สัจนิยม เป็นแนวคิดทางปรัชญาอย่างหนึ่ง ที่มองว่า สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่นั้น มีอยู่จริง โดยไม่ขึ้นกับการนึกคิดหรือรับรู้ของผู้สังเกต หากอภิบายด้วยศัพท์ปรัชญาจะใช้ว่า ภววิทยาของวัตถุ ไม่ขึ้นกับแนวคิด การรับรู้ ภาษา ความเชื่อ หรือสิ่งใดๆ ของใครก็ตาม

                                               

อรรฆวิทยา

อรรฆวิทยา, อัคฆวิทยา หรือ คุณวิทยา คือสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา เป็นการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับค่านิยมหรือคุณค่า คุณค่าเป็นนามธรรมอันเกิดจากการประเมินข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม ข้อเท็จจริงเป็นเพียงปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมที่สาม ...

                                               

อัตวิสัย

อัตวิสัย หรือ จิตวิสัย หมายถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อ หรือความต้องการ อาจหมายถึงแนวความคิดส่วนบุคคลที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งตรงข้ามกับความรู้และความเชื่อที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง ในทางป ...

                                               

อุตรภาพ

อุตรภาพ ในทางปรัชญา คือสภาวะที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ได้ สิ่งที่บางครั้งถูกจัดให้มีสภาวะเหนือความเข้าใจเช่น ศาสนา อภิปรัชญาหรือความตาย ในแนวคิดของคานท์ สิ่งที่ถูกจัดให้มีอุตรภาพคือ สิ ...

                                               

การข้ามฝั่ง (บันเทิงคดี)

การข้ามฝั่ง เป็นการนำสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องแต่ง เช่นตัวละคร สถานที่ หรือจักรวาลของเรื่องแต่งสองเรื่องเป็นอย่างน้อยที่แตกต่างกันมารวมอยู่ในบริบทของเรื่องแต่งเรี่องเดียว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการทำความตกลงระหว่างผู้ถือลิขสิทธิ์ การพยายามข้ามฝั่งของผู้ต ...

                                               

คู่หู คู่ฮา

คู่หู คู่ฮา เป็นละครชุดซิตคอมยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น ทางสถานีโทรทัศน์ โตเกียวบรอดแคสติงซิสเตม ประมาณกลางปี พ.ศ. 2523 นำแสดงโดย เคน ชิมูระ กับ คาโต้ ชะ ที่ก่อนหน้านั้นเป็นสมาชิกกลุ่มพเนจร ของ ฮาชิจิ ดาโยะ และเซนอิน ชุนโกะ มีเนื้อหาที่เสียดสี รายกา ...

                                               

บางกอกโอเปร่า

บางกอกโอเปร่า หรือ อุปรากรกรุงเทพฯ เดิมคือมูลนิธิอุปรากรกรุงเทพฯ ก่อตั้งโดยสมเถา สุจริตกุล ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยสมเถามักจะเป็นผู้ประพันธ์ดนตรี-เนื้อร้อง ทำหน้าที่วาทยากรอำนวย ...

                                               

ปฐมทัศน์

ปฐมทัศน์ มีความหมายถึงการแสดงครั้งแรก สามารถหมายถึงละครเวที ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ การแสดงโอเปร่า ซิมโฟนี และอื่น ๆ รอบปฐมทัศน์สำหรับละครเพลงและการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น สามารถกลายเป็นงานที่ใหญ่โตฟุ้งเฟ้อได้ เป็นที่ดึงดูดคนดังในสังคมและสื่อมว ...

                                               

มินนา ฟอน บาร์นเฮลม์

มินนา ฟอน บาร์นเฮลม์ เป็นละครตลกจาก กอตโธลด์อีเฟรมเลสซิง แบ่งเป็นห้าฉาก ละครนี้เกิดในช่วงสงครามเจ็ดปีและได้นำมาแสดงครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1767 ผลงานของ แลสซิ้งชิ้นนี้เป็นหนึ่งในละครตลกที่มีความสำคัญในวรรณกรรมเยอรมัน

                                               

ร็อก มิวสิคัล บลีช

ร็อก มิวสิเคิล บลีช หรือ ROCK MUSICAL BLEACH ซึ่ง ไทโตะ คุโบะ ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานการ์ตูน เทพมรณะ มีความคิดริเริ่มในการดำเนินงาน โดยวางแผนให้ออกมาในรูปแบบของ ละครเพลง

                                               

อุปรากร

อุปรากร เป็นศิลปะการแสดงบนเวทีชนิดหนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นแบบละครที่ดำเนินเรื่องโดยใช้ดนตรีเป็นหลักหรือทั้งหมด อุปรากรถือเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีคลาสสิก ตะวันตก มีความใกล้เคียงกับละครเวทีในเรื่องฉาก การแสดง และเครื่องแต่งกาย แต่สิ่งสำคัญที่แยกอุปรากรออ ...

                                               

กาน้ำชาของรัสเซล

กาน้ำชาของรัสเซล เป็นอุปมาอย่างหนึ่งที่เสนอขึ้นโดยนักปรัชญาชื่อ Bertrand Russell เพื่อประกอบการแสดงให้เห็นว่าภาระในการพิสูจน์ทางปรัชญาของคำอ้างที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นเท็จได้ ต้องตกเป็นของผู้อ้าง ไม่ควรเป็นภาระของผู้อื่นที่ต้องมาพิสูจน์หักล้างค ...

                                               

การเดิมพันของปัสกาล

การเดิมพันของปัสกาล เป็นข้อคิดเห็นทางปรัชญาอย่างหนึ่งซึ่งเสนอขึ้นครั้งแรกเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยแบลซ ปัสกาล ซึ่งเป็นนักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส โดยได้เสนอไว้ว่า การกระทำของมนุษย์เป็นเหมือนกับการเดิมพันชีวิตหลังความตายไว้ก ...

                                               

ปัญหารถราง

ปัญหารถราง เป็นการทดลองทางความคิดเชิงจริยธรรม ปัญหามีดังต่อไปนี้ รถรางคันหนึ่งกำลังวิ่งบนอยู่บนรางรถไฟ บนรางข้างหน้านั้นมีคน 5 คนกำลังถูกมัดอยู่บนรางและไม่สามารถขยับตัวได้ รถรางคันดังกล่าวกำลังวิ่งไปหาพวกเขา คุณกำลังยืนอยู่ข้างคันโยกที่ตั้งอยู่ใน ...

                                               

มนุษย์เล็กในเปลือกสมอง

มนุษย์เล็กในเปลือกสมอง เป็นการแสดงร่างกายมนุษย์แบบบิดเบี้ยว โดยอาศัยแผนที่ประสาทคือบริเวณและสัดส่วนสมองมนุษย์ที่อุทิศให้กับการแปลผลของระบบประสาทสั่งการและของระบบประสาทรับความรู้สึกสำหรับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คำละตินว่า ฮามังคิวลัส ซึ่งแปลว่า มนุษ ...

                                               

ห้องอักษรจีน

ข้อคิดเห็นว่าด้วยห้องอักษรจีน เสนอว่า ไม่ว่าจะออกแบบโปรแกรมให้ซับซ้อนเพียงใด ก็ไม่สามารถสร้าง "จิต" "เจตจำนง" หรือ "ความตื่นรู้" ให้เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะสามารถตอบสนองได้เหมือนมนุษย์มาก หรือตอบสนองได้ด้วยลักษณะที่ดูมีควา ...

                                               

แผนภาพกระแสข้อมูล

แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แบบจำลองกระบวนการ ประเภทหนึ่ง มักนำมาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล ซึ่งเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากกระบวนการหนึ่งไปยังกระบวนการหนึ่งโดยไม่อิงเทคโนโลยีการจัดเ ...

                                               

แผนภาพเวนน์

แผนภาพเวนน์ หรือ แผนภาพเซต เป็นแผนภาพที่แสดงความเกี่ยวเนื่องเชิงตรรกศาสตร์ทั้งหมดระหว่างเซตจำนวนจำกัด จอห์น เวนน์ คิดแผนภาพเวนน์ขึ้นราวปีค.ศ. 1880 แผนภาพเวนน์ใช้สอนทฤษฎีเซตพื้นฐาน เช่นเดียวกับแสดงภาพความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์อย่างง่ายในวิชาความ ...

                                               

แผนภาพออยเลอร์

แผนภาพออยเลอร์ เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเซตต่าง ๆ โดยให้วงกลมแต่ละวงแทนแต่ละเซต และแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละเซตด้วย การครอบซึ่งแสดงความเป็นสับเซต การทับซ้อนกัน หรือการไม่ทับซ้อนกันซึ่งแสดงว่าทั้งสองเซตไม่มีความสัมพันธ์กัน ลักษณะแผ ...

                                               

พงศาวลี

แผนภูมิเพดิกรี เป็นแผนภูมิอย่างหนึ่ง แสดงถึงการเกิดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งๆ ของยีนหรือสิ่งมีชีวิตในเชื้อสายวงศ์ตระกูล รุ่นต่อรุ่น ส่วนใหญ่ใช้ในมนุษย์

                                               

พลาโนแกรม

แพลนโนแกรม เป็นภาพแสดงแทนการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของร้านค้า แพลนโนแกรมจัดว่าเป็นเครื่องมือสำหรับค้าขายอย่างหนึ่ง จาก พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด "แพลนโนแกรมหมายถึงแผนภาพหรือแบบจำลองที่ระบุตำแหน่งวางขายผลิตภัณฑ์ค้าปลีกบนชั้นวางของเพื่อทำยอดขาย ...

                                               

ความสุข

ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "น. ความสบายกายสบายใจ." คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา ...

                                               

อุดมคติ (จริยธรรม)

อุดมคติ เป็นหลักการหรือคุณค่า ที่บุคคลมุ่งแสวงเป็นเป้าหมาย ซึ่งปกติในบริบทจริยธรรม อุดมคติมีความสำคัญเป็นพิเศษในจริยธรรม เพราะลำดับที่บุคคลจัดอุดมคติมักตัดสินว่าบุคคลแสดงออกซึ่งอุดมคตินั้นอย่างจริงใจมากน้อยเพียงใด อุดมคติเป็นการใช้สิ่งสากล ในทางจ ...

                                               

การกระจายอย่างเป็นธรรม

การกระจายอย่างเป็นธรรม เป็นหลักการพื้นฐานที่สุดที่ใช้กำกับหรือกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนและสถาบันในสังคม อันเกี่ยวข้องกับการกระจายประโยชน์ และสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม การเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงโอกาสที่จะได้รับสิทธิบางอย่าง และการกำหนดภาระหน้าที ...

                                               

สภาพธรรมชาติ

สภาพธรรมชาติ ในปรัชญาจริยศาสตร์และการเมือง ศาสนา และทฤษฎีสัญญาประชาคม และกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นชีวิตในทางทฤษฎีของบุคคลก่อนมีสังคมเกิดขึ้น นักปรัชญาทฤษฎีสภาพธรรมชาติอนุมานว่าจะต้องมีช่วงเวลาก่อนมีสังคมจัดระเบียบเกิดขึ้น และข้อสันนิษฐานดังนี้จึงก ...

                                               

ปัญหา

ปัญหาอาจจัดแบ่งประเภทได้ด้วยหลายปัจจัย อาทิ ประเภทของปัญหาแบ่งตามลักษณะทั่วไป-เฉพาะกิจ โดยพีเตอร์ ดรักเกอร์ Peter Drucker แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ปัญหาทั่วไปโดยแท้จริง - เกิดขึ้นได้บ่อยและทั่วไปในหลายโอกาส ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจสร้างแบบจำลองเพื่อรับ ...

                                               

กางเขนไขว้

กางเขนไขว้ หรือ กางเขนนักบุญแอนดรูว์) เป็นภาษามุทราศาสตร์และธัชวิทยาที่เป็นเครื่องหมายกางเขนที่มีลักษณะคล้ายอักษร" X” ซึ่งเป็นลักษณะของกางเขนที่เชื่อกันว่าใช้ในการตรึงนักบุญแอนดรูว์ กางเขนไขว้ปรากฏบนธงชาติสกอตแลนด์, ธงชาติจาเมกา และในธง, ตราอาร์ม ...

                                               

กางเขนนักบุญเจมส์

กางเขนนักบุญเจมส์ หรือ กางเขนเซนต์เจมส์ หรือ กางเขนสเปน เป็นเครื่องหมายกางเขนที่ใช้ในมุทราศาสตร์และธัชวิทยาที่เป็นการเขนสำหรับนักรบ เป็นที่นิยมใช้เพราะมีลักษณะด้านล่างเหมือนดาบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจับอาวุธขึ้นต่อสู้ในนามของพระเยซู ตัวกางเขนคล้ ...

                                               

กางเขนมอลตา

กางเขนมอลตา หรือ กางเขนอามาลฟี เป็นกางเขนที่เป็นสัญลักษณ์ของลัทธินักรบคริสเตียนที่เรียกว่าอัศวินฮอสพิทาลเลอร์ หรือ อัศวินแห่งมอลตา ที่กลายมาเป็นชื่อของกางเขนตามชื่อเกาะมอลตาในทะเลเมดิเตอเรเนียน กางเขนมอลตาปรากฏบนธงชาติมอลตาและถือว่าเป็นสัญลักษณ์ป ...

                                               

ดอกจิกสี่แฉก

ในมุทราศาสตร์" ดอกจิกสี่แฉก” เป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่มีสี่กลีบ หรือใบไม้ที่มีสี่แฉก เช่นใบจิกสี่แฉก บางครั้งก็จะเป็นภาพที่มีก้านที่นิยาม ว่า" slipped” แต่ไม่ถือว่าเป็นดอกไม้แต่เรียกว่า" Foil”

                                               

แถบวาย (มุทราศาสตร์)

แถบวาย เป็นภาษามุทราศาสตร์และธัชวิทยาที่เป็นเครื่องหมายเรขลักษณ์ที่มีลักษณะเหมือนอักษร" Y” เช่นในแถบขวางวายของธงชาติแอฟริกาใต้ นอกจากแถบวายมาตรฐานแล้วก็ยังมีแถบวายที่ประยุกต์เป็นรูปทรงต่างๆ ที่ได้แก่

                                               

บังเหียน (มุทราศาสตร์)

บังเหียน ในมุทราศาสตร์" บังเหียน” คือเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายบังเหียนม้าที่มีพู่ ที่ใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงเอกลักษณ์ เช่นในอังกฤษเครื่องหมายบังเหียนสามพู่ใช้บนตราอาร์มของลูกชายคนโต เครื่องหมายแสดงเอกลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่ ...

                                               

เกรฟแอกเซนต์

เกรฟแอกเซนต์ เรียกย่อว่า เกรฟ เป็นเครื่องหมายเสริมสัทอักษรชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นขีดเล็ก ๆ เฉียงลงขวาอยู่เหนืออักษร ใช้เขียนกำกับอักษรละตินเพื่อใช้ในภาษาต่าง ๆ อาทิ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาดัตช์ ภาษาโปรตุเกส ภาษานอร์เวย์ ภาษาเวียดนาม ฯลฯ กำกับอั ...

                                               

ดับเบิลเกรฟแอกเซนต์

ดับเบิลเกรฟแอกเซนต์ เรียกย่อว่า ดับเบิลเกรฟ เป็นเครื่องหมายเสริมสัทอักษรชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นขีดเล็ก ๆ เฉียงลงขวาสองขีดอยู่เหนืออักษร ใช้เขียนกำกับอักษรละตินในภาษาโครเอเชีย ภาษาสโลวีเนีย กำกับทั้งอักษรละตินและอักษรซีริลลิกในภาษาเซอร์เบีย บางครั้งก ...

                                               

เอโมจิ

อีโมจิ หรือ เอโมจี คือตัวหนังสือความคิดและสไมลีย์ที่ใช้กันในข้อความอิเล็กทรอนิกส์และเว็บเพจ เอโมจิปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น การแสดงสีหน้าและกิริยาอาการ วัตถุ สถานที่ ลมฟ้าอากาศ สัตว์ เป็นต้น เอโมจิมีลักษณะเหมือนสัญรูปอารมณ์มาก แต่มาจากรูปภาพจริงแทนท ...

                                               

ธงกองทัพ

ธงกองทัพ มีลักษณะเดียวกับธงชาติ สำหรับหน่วยงานราชการกองทัพ. ในบางประเทศมีการใช้ธงกองทัพเป็นธงนาวี - ธงศึกทางทะเล. โดยบังคับใช้ภายใต้กฎหมายธง มีบางประเทศที่ใช้เป็นธงกองทัพแยกต่างหากจากธงราชการ ส่วนใหญ่ใช้ธงราชการ หรือ ธงประจำกองทหารในบางโอกาส.

                                               

ธงประมวลสากล

ระบบ ธงประมวลสากล เป็นวิธีการแทนตัวอักษรแต่ละตัวอักษรในสัญญาณไปสู่เรือหรือจากเรือ เป็นส่วนหนึ่งของประมวลสากล มีวิธีการต่างๆที่ธงสามารถใช้เป็นสัญญาณคือ: ธงแต่ละธงมีความหมายเฉพาะเจาะจงและมาตรฐาน ตัวอย่างเช่นเรือสนับสนุนการดำน้ำจะยก "ธง" ระบุว่าไม่ส ...