ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 483
                                               

พหุนิยมทางการเมือง

แนวคิดพหุนิยมทางการเมือง เป็นการรับรองโดยสามัญสำนึกว่าในสังคมจะต้องมีความแตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ในวงกว้าง ในทางการเมือง แนวคิดพหุนิยมได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวแสดงของประชาธิปไตยสมัยใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของพลเมือง แนวคิดพหุนิยมยั ...

                                               

มณฑล (แบบจำลองทางรัฐศาสตร์)

มณฑล มีความหมายตามรากศัพท์ว่า "วงกลม" นักรัฐศาสตร์เลือกใช้คำว่ามณฑลเพื่ออธิบายลักษณะของอำนาจทางรัฐศาสตร์ในประวัติศาสตร์โบราณบนพื้นที่อุษาคเนย์ในยุคสมัยที่อำนาจท้องถิ่นมีความสำคัญหลักในการปกครอง ซึ่งมีจุดศูนย์กลางของอำนาจอยู่ที่เมืองหรือเกอดาตวน แ ...

                                               

ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก

ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก ทรราชเสียงข้างมาก หรือ ทรราชโดยเสียงส่วนใหญ่ เป็นคำใช้อภิปรายระบอบประชาธิปไตยและการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยบรรยายถึงกรณีที่การตัดสินใจของเสียงข้างมากยึดผลประโยชน์ของตนเหนือผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มเสียงข้าง ...

                                               

ระบบพ่อปกครองลูก

ระบบพ่อปกครองลูก เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกลักษณะการปกครองแบบโบราณที่ผู้ปกครองเป็นเสมือน" พ่อ” และประชาชนเปรียบเสมือน" ลูก” ในทางคำศัพท์จะใช้เรียกแทนพฤติกรรมของบุคคล องค์กร หรือการปกครองที่จำกัดสิทธิเสรีภาพและความอิสระของประชาชน ในบางความหมายจะใช้แทน ...

                                               

ระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ

ระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ เป็นระบบการเมืองที่รัฐถืออำนาจเบ็ดเสร็จเหนือสังคมและมุ่งควบคุมทุกแง่มุมของชีวิตสาธารณะและชีวิตส่วนตัวตามที่เห็นจำเป็น มโนทัศน์ระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จพัฒนาขึ้นครั้งแรกในความหมายเชิงบวกในคริสต์ทศวรรษ 1920 โดยฟาสซิสต์อิตาลี มโนทั ...

                                               

ระบอบสหพันธรัฐ

ระบอบสหพันธรัฐ เป็นแนวคิดการเมืองซึ่งกลุ่มสมาชิกผูกมัดเข้าด้วยกันโดยข้อตกลงร่วมกัน โดยมีหัวหน้าที่เป็นตัวแทนซึ่งมีสิทธิปกครอง คำว่า "ระบอบสหพันธรัฐ" ยังใช้อธิบายระบบของรัฐบาลซึ่งรัฐธรรมนูญได้แบ่งแยกอำนาจอธิปไตยระหว่างฝ่ายปกครองส่วนกลางกับหน่วยการ ...

                                               

รัฐอันธพาล

รัฐอันธพาล เป็นคำที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งที่ใช้โดยนักทฤษฎีระหว่างประเทศบางคน โดยหมายถึงรัฐที่พวกเขาพิจารณาว่าคุกคามต่อสันติภาพของโลก ซึ่งหมายความว่ารัฐเหล่านี้มีพฤติการณ์ตามเกณฑ์บางประการโดยเฉพาะ อย่างเช่น ปกครองโดยรัฐบาลอำนาจนิยมที่จำกัดสิทธิมนุษ ...

                                               

รายได้พื้นฐาน

รายได้มูลฐาน เป็นการจ่ายเงินสดเป็นระยะแก่ทุกคนในระดับปัจเจกบุคคล โดยไม่มีการตรวจสอบสิทธิ หรือข้อกำหนดการทำงาน รายได้ดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นปัจเจก: จะจ่ายรายได้มูลฐานโดยคิดตามรายบุคคล ไม่ใช่คิดตามคู่สมรสหรือครัวเรือน ไม่มีเงื่อนไข: รายได้ ...

                                               

ลัทธิเปรอง

ลัทธิเปรอง เป็นแนวความคิดที่นำ ชาตินิยม สังคมนิยม และประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยม เข้ามารวมกัน โดยเป็นแนวความคิดของนายพลฮวน เปรองในช่วงสมัยที่ได้รับอำนาจขึ้นมาปกครองประเทศอาร์เจนตินา ในปี ค.ศ.1945 รัฐบาลเปรองได้ใช้ นโยบายมนุษย์นิยม ที่เรียกว่า "ความยุ ...

                                               

ลัทธิสโตอิก

ลัทธิสโตอิก คือแนวคิดทางปรัชญาแห่งเฮลเลนิสติก ก่อตั้งโดยนักปรัชญาชาวกรีกชื่อ เซโน แห่ง ซิติอุม ในเอเธนส์ ซึ่งได้แพร่หลายเป็นอย่างมากไปทั่วกรีก และจักรวรรดิโรมัน

                                               

ลัทธิอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศของชนกรรมาชีพ

ลัทธิอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศของชนกรรมาชีพ หรือเรียกอีกอย่างว่า ชนกรรมาชีพสากลนิยม และ สังคมนิยมนานาชาติ เป็นความเข้าใจของการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในระดับโลกมากกว่าการแยกเหตุการณ์ในท้องถิ่น แนวคิดนี้ต ...

                                               

ลัทธิอิงสามัญชน

ประชานิยม นิยามว่าเป็นอุดมการณ์ หรือที่พบได้น้อยกว่าว่าเป็น ปรัชญาการเมือง หรือเป็นวาทกรรมประเภทหนึ่ง นั่นคือ แนวคิดทางสังคมการเมืองซึ่งเปรียบ "ประชาชน" กับ "อภิชน" และกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมและการเมือง นอกจากนี้ ประชานิยมยังสามารถนิยามได้ ...

                                               

สมบูรณาญาสิทธิราชย์

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือ ระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ ในระบอบการปกครองนี้ กษัตริย์ก็คือกฎหมาย กล่าวคือ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ คำสั่ง ความต้องการต่าง ๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย กษัตริย์มีอำนาจในการ ...

                                               

สมบูรณาญาสิทธิราชย์อันทรงภูมิธรรม

สมบูรณาญาสิทธิราชย์อันทรงภูมิธรรม คือรูปแบบของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบบใช้อำนาจเด็ดขาด ที่ซึ่งผู้ปกครองได้รับอิทธิพลจากยุคเรืองปัญญา พระมหากษัตริย์ในระบอบนี้ที่เรียกว่า ประมุขผู้ทรงภูมิธรรม เป็นผู้อุปถัมภ์หลักการของการเรืองปัญญา โดยเฉพาะควา ...

                                               

การเมืองสายกลาง

ในทางการเมือง สายกลาง เป็นมุมมองทางการเมืองหรือตำแหน่งเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับหรือการสนับสนุนความสมดุลของระดับความเท่าเทียมกันทางสังคมและระดับการจัดช่วงชั้นทางสังคม ในขณะเดียวกันยังต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งจะส่งผลให้สังคมเปลี่ยนไ ...

                                               

การเมืองสายกลางมูลวิวัติ

การเมืองสายกลางมูลวิวัติ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในตอนแรกมีการกำหนดไว้หลายวิธี แต่ในตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตำราทางรัฐศาสตร์จำนวนมากทำให้มีการพัฒนามากขึ้น การเมืองมูลวิวัติ ในที่นี้หมายถึง ความเต็มใจในส่ว ...

                                               

เสรีนิยมใหม่

เสรีนิยมใหม่ หมายถึง การกำเนิดใหม่ของความคิดที่สัมพันธ์กับเสรีนิยมทางเศรษฐกิจปล่อยให้ทำไปสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เสรีนิยมใหม่ประกอบด้วยนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง เช่น การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน การรัดเข็มขัดทา ...

                                               

เสรีอนุรักษนิยม

เสรีอนุรักษนิยม เป็นอุดมการณ์การเมืองที่ผสมผสานระหว่างนโยบายอนุรักษนิยม กับทัศนคติแบบเสรีนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนหลักจริยธรรม และประเด็นสังคม หรือ การเมืองอนุรักษ์นิยมที่มีความเสถียรโดยอุดมการณ์เสรีนิยม หรือกล่าวโดยสรุปคือ อนุรักษ์นิยมในทางทฤษฏี ...

                                               

วิถีการผลิต

วิถีการผลิต ในงานเขียนของคาร์ล มากซ์ และทฤษฎีลัทธิมากซ์เกี่ยวกับวิภาษวิธีประวัติศาสตร์นั้น คือการผสานกันของลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ ความสัมพันธ์ทางการผลิตเชิงสังคม และเชิงเทคนิค: ในที่นี้รวมถึงทรัพย์สิน ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและเชิงควบคุมที่ใช้บริหารจั ...

                                               

ความผิดพลาดทางตรรกะ

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดทางตรรกะ เป็นบั๊กในโปรแกรมที่ทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาด ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด หรือผลลัพธ์อาจจะถูกต้องแต่มีการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่า เช่นโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดจนแครชและจบกา ...

                                               

ความผิดพลาดทางวากยสัมพันธ์

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดทางวากยสัมพันธ์ คือ ความผิดพลาดเชิงวากยสัมพันธ์ของโค้ดที่เขียนในภาษาโปรแกรมใด ๆ หรืออาจกล่าวว่าเป็นความผิดพลาดในการเขียนลำดับของอักขระและสัญลักษณ์ภายใต้กฎของภาษาโปรแกรมนั้น สำหรับภาษาเชิงคอมไพล์ compiled language ...

                                               

การทดลองฟิลาเดลเฟีย

การทดลองฟิลาเดลเฟีย หรือเรียกอีกชื่อว่า โครงการเรนโบว์ เป็นการทดลองกองทัพเรือที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการดำเนินการที่อู่ต่อเรือของกองทัพเรือในฟิลาเดลเฟีย, รัฐเพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณราว 28 ตุลาคม 1943 โดยอ้างว่าเรือพิฆาตคุ้มกันยูเอสเอส ...

                                               

คณะมนตรีไตรภาคี

คณะกรรมาธิการ 3 ฝ่าย ไทรเลทีรัลคอมมิสชั่น เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1973 โดย เดวิด ร็อกกีเฟลเลอร์ อันประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆในทวีปอเมริกา ยุโรป และ เอเชียแปซิฟิค โดยมีจุดประสงค์ให้ความร่วมมือกันทางด้านการเงิน ...

                                               

ชายชุดดำ

ชายชุดดำ หรือ บุรุษชุดดำ เป็นกลุ่มบุรุษในวัฒนธรรมร่วมสมัยของอเมริกันและตามทฤษฎีสมคบคิดเรื่องจานบิน ซึ่งสวมชุดสูทสีดำ และมักเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้ได้ประสบพบเจอจานบินหรือมนุษย์ต่างดาวแพร่งพรายเรื่องเหล่านั้นออกไป และบ ...

                                               

ดาวเทียมแบล็กไนต์

ดาวเทียมแบล็กไนต์ เป็นดาวเทียมที่โคจรอยู่ใกล้กับวงโคจรขั้วโลก ถูกคาดการณ์โดยนักทฤษฎีสมคบคิด ว่าเป็นดาวเทียมที่ถูกส่งมาจากสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเมื่อราว 13.000 ปีที่แล้ว นักวิจารณ์และสถาบันกระแสหลักได้เรียกข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดเนื่องจาก ...

                                               

ทฤษฎีสมคบคิดว่าด้วยบริษัทยายักษ์ใหญ่

ทฤษฎีสมคบคิดว่าด้วยบริษัทยายักษ์ใหญ่ เป็นทฤษฎีสมคบคิดอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าสถาบันการแพทย์และบริษัทยาโดยทั่วไป โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ดำเนินการโดยมีจุดประสงค์ร้าย และเป็นผลเสียต่อสังคมโดยรวม

                                               

ไพรเออรีออฟไซออน

ไพรเออรีออฟไซออน เป็นชื่อที่ใช้กับหลายกลุ่มทั้งที่จริงและไม่จริง กลุ่มที่มีชื่อเสียงทางลบที่สุดคือองค์กรลับที่ก่อตั้งและถูกยุบในฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2499 โดยปิแอร์ ปลองตาร์ด ในทศวรรษที่ 1960 ปลองตาร์ดได้แต่งประวัติศาสตร์ขององค์กรขึ้นมา โดยกล่าวว่ามัน ...

                                               

พอลตายแล้ว

"พอลตายแล้ว" เป็นเรื่องเล่าที่กล่าวหาว่า พอล แม็กคาร์ตนีย์ สมาชิกวงร็อกอังกฤษ เดอะบีเทิลส์ ได้เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1966 และวงได้เปลี่ยนสมาชิกโดยผู้ที่หน้าตาละม้ายคล้ายเขาแทน โดยในเดือนกันยายน ค.ศ. 1969 นักศึกษาอเมริกาได้ตีพิมพ์บทความที่อ้างถึงร่องร ...

                                               

เหตุการณ์ยูเอฟโอตกที่รอสเวลล์

เหตุการณ์ยูเอฟโอตกที่รอสเวลล์ เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1947 เมื่อวัตถุบินตกใส่ไร่แห่งหนึ่งใกล้กับเมืองรอสเวลล์ รัฐนิวเม็กซิโก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 มีคำอธิบายเหตุการณ์หลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แม้รัฐบาลสหรัฐจะออกมา ...

                                               

เหตุเพลิงไหม้ไรชส์ทาค

เหตุเพลิงไหม้ไรชส์ทาค เป็นการลอบวางเพลิงอาคารไรชส์ทาค ในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1933 มารีนึส ฟัน เดอร์ลึบเบอ หนุ่มนักสภาคอมมิวนิสต์ชาวดัตช์ ถูกจับได้ ณ ที่เกิดเหตุและถูกจับกุมจากอาชญากรรมดังกล่าว ฟัน เดอร์ลึบเบอเป็นช่างอิฐว่างง ...

                                               

อิลลูมินาตี

อิลลูมินาตี มาจากภาษาละตินว่า อิลลูมินาตุส ที่แปลว่า "รู้แจ้ง" เป็นชื่อที่ตั้งให้แก่กลุ่มคณะบุคคลหลายกลุ่มทั้งที่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องแต่ง ซึ่งหากกล่าวถึงที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์จะหมายถึง สมาคมรู้แจ้ง สมาคมรู้แจ้งเป็นสมาคมลับในยุคเรืองปัญญา ...

                                               

แอเรีย 51

แอเรีย 51 เป็นชื่อเรียกของฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดา ในสหรัฐอเมริกาตะวันตก ห่างจากดาวน์ทาวน์ในลาสเวกัส 83 ไมล์ ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของ "กรูม เลก" ในบริเวณพื้นที่ทางทหารการบินลับขนาดใหญ่ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและทดสอบอากาศยานแ ...

                                               

ทฤษฎีดาร์วินทางสังคม

ทฤษฎีดาร์วินทางสังคม เป็นทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับสังคมซึ่งมีต้นกำเนิดที่สหราชอาณาจักร ทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตกในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1870 ซึ่งเป็นทฤษฎีที่นำแนวคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการอยู่รอดของผู้เหมาะสมที่สุดมาประยุกต์ใช้ในด้านสัง ...

                                               

มนุษยนิยมแบบฆราวาส

มนุษยนิยมแบบฆราวาส เป็นปรัชญามนุษยนิยมแบบหนึ่งที่เน้นเหตุผล จริยธรรม และความยุติธรรมทางสังคมของมนุษย์ และปฏิเสธการใช้หลักคำสอนต้องเชื่อ คตินิยมเหนือธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เทียม รวมถึงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ มาเป็นพื้นฐานทางศีลธรรมและการตัดสินใจต่าง ...

                                               

สถาบันนิยม

สถาบันนิยม เป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายชีวิตทางสังคมการเมือง ภายใต้กรอบความคิดว่าพฤติกรรมของมนุษย์หรือตัวแสดงทางการเมืองต่าง ๆ จะถูกกำหนดและกำกับโดยบริบทเชิง" สถาบัน” ที่คอยจัดความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งสถาบันจะมีกฎ ระเบียบ กติกา และบรรทัดฐานบางอ ...

                                               

เสรีนิยม

เสรีนิยม เป็นปรัชญาการเมืองหรือมุมมองทางโลกซึ่งตั้งอยู่บนความคิดเสรีภาพและความเสมอภาค นักเสรีนิยมยอมรับมุมมองหลากหลายขึ้นอยู่กับความเข้าใจหลักการเหล่านั้น แต่โดยทั่วไปสนับสนุนความคิดอย่างเสรีภาพในการพูด เสรีภาพสื่อ เสรีภาพทางศาสนา ตลาดเสรี สิทธิพ ...

                                               

NOR (ตรรกศาสตร์)

ในตรรกะแบบบูล ตรรกะ nor หรือ การปฏิเสธแบบร่วม เป็นการดำเนินการทางตรรกะที่ผลผกผันกับตรรกะ or โดยที่ p nor q เป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็น เท็จ NOR รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ Webb-operation หรือ Peirce arrow ซึ่งได้ชื่อตาม Charles Peirce ผ ...

                                               

เรือของธีเซียส

สำเภาของธีเซียส หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิทรรศน์ธีเซียส เป็น การทดลองทางความคิด ที่ตั้งคำถามว่า หากวัตถุหนึ่งค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยส่วนประกอบใหม่ วัตถุดังกล่าวนั้นยังคงเป็นวัตถุเดิมโดยสภาพพื้นฐานหรือไม่ โดยปฎิทรรศน์นี้ได้รับการบันทึกอย่างมีช ...

                                               

การอ้างความจงรักภักดี

การอ้างความจงรักภักดี เป็นความวิบัติของตรรกะอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อมีการโต้แย้งโดยอ้างความจงรักภักดีบางประเภทซึ่งเป็นคนละเรื่องกับประเด็นที่อภิปราย ตัวอย่าง ก กล่าวว่า 123 ข สงสัยในคำกล่าวนั้น ใครก็ตามที่สงสัย ก ถือว่าไม่จงรักภักดี ฉะนั้น ข ผิด ...

                                               

ข้อความ (ตรรกศาสตร์)

ในตรรกศาสตร์ คำว่า ข้อความ อาจหมายถึง: ก ประโยคบอกเล่าที่มีความหมาย อาจเป็นจริงหรือเท็จ false logic) หรือ ข การยืนยัน ที่ทำด้วยประโยคบอกเล่าที่เป็นจริงหรือเท็จ ในกรณีหลัง ข้อความต่างจากจากประโยคตรงที่ประโยคเป็นเพียงรูปกำหนด Logic form อันหนึ่งของ ...

                                               

ความคิดอย่างอิสระ

ความคิดอย่างอิสระ เป็นมุมมองหนึ่งทางปรัชญาซึ่งยึดหลักการที่ว่าความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของตรรกะ เหตุผล และประสบการณ์ มากกว่าอำนาจหน้าที่ ประเพณี วิวรณ์ หรือความเชื่อต่างๆ โดยความคิดอย่างอิสระจะเกี่ยวข้องอย่างม ...

                                               

ตัวบ่งปริมาณ (หนึ่งตัว)

ในวิชาคณิตศาสตร์ สาขาตรรกศาสตร์ ประโยคที่ว่า มี. หนึ่งตัว ใช้เพื่อแสดงว่ามีสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งที่สอดคล้องกับเงื่อนไขอย่างแน่นอน ตัวบ่งปริมาณตัวนี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ตัวบ่งปริมาณเอกลักษณ์ หรือ ตัวบ่งปริมาณแบบหนึ่งตัว ใช้สัญลักษณ์ ∃! หรือ ∃ =1 ...

                                               

ตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง

ในตรรกศาสตร์เชิงพิสูจน์ ตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง เป็นตัวบ่งปริมาณ ค่าทางตรรกศาสตร์ที่เท่ากับว่า "มี.บางตัว" หรือ "ฟอร์ซัม" หมายความว่า ฟังก์ชันของประพจน์นั้นๆ สามารถใช้ได้กับบางตัวในโดเมน หรือก็คือ ฟังก์ชันของประพจน์นั้นมีความสัมพันธ์กับสมาชิก ...

                                               

นิเสธ

นิเสธ มีความหมายพื้นฐานคือผลที่ได้จากการเปลี่ยนค่าความจริงของประโยค ไปเป็นตรงกันข้าม การทำให้เป็นนิเสธคือการดำเนินการสำคัญที่ใช้ในตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และไวยากรณ์

                                               

ประพจน์

ในตรรกศาสตร์และปรัชญา ประพจน์ หมายถึงประโยคบอกเล่า ที่มีเนื้อหาหรือความหมาย หรือหมายถึงรูปแบบของสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเสียงที่ทำให้เกิดประโยคบอกเล่าที่มีความหมาย ความหมายของประพจน์รวมไปถึงสมบัติที่บอกได้ว่าเป็นความจริงหรือความเท็จ และประพจน์เ ...

                                               

รายการกฎการอนุมาน

หน้าวิกิพีเดียนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมรายการ กฎการอนุมาน ซึ่งเป็นกฎทางตรรกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณสมการเชิงคณิตตรรกศาสตร์

                                               

ไวเศษิกะ

ไวเศษิกะ เป็นปรัชญาหนึ่งในศาสนาฮินดู เกิดขึ้นหลังพุทธกาล ผู้สถาปนาลัทธินี้คือฤๅษีกรณาทะ ผู้แต่งไวเศษิกสูตร คำนี้มาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงความแตกต่างหรือคุณลักษณะเฉพาะ เป็นแนวคิดแบบพหุสัจนิยม เชื่อว่าส่วนที่เล็กที่สุดของสสารคือปรมาณูมีจำนวนมาก แบ่งแ ...

                                               

อนิยาม

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และระบบรูปนัย อนิยาม คือแนวคิดที่ไม่ได้นิยาม ที่สำคัญอนิยามไม่ได้นิยามโดยแนวคิดที่นิยามไว้ก่อนหน้า แต่เกิดจากแรงบันดาลใจโดยวิสาสะ โดยมากเกิดจากสหัชญาณ และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน บทบาทของอนิยามในทฤษฎีบทสัจพจน์หรือ ...

                                               

แบบชนิดข้อมูลนามธรรม

แบบชนิดข้อมูลนามธรรม หมายถึงแบบชนิดข้อมูลซึ่งแสดงถึงระบบการจัดการข้อมูล โดยแสดงถึงบริการและกฎเกณฑ์ในการจัดการข้อมูลนั้น ๆ แต่ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างบริการต่าง ๆ

                                               

กราฟ (แบบชนิดข้อมูลนามธรรม)

ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กราฟ เป็นโครงสร้างข้อมูลที่นำแนวคิดของกราฟทางคณิตศาสตร์และไฮเปอร์กราฟมาทำให้เกิดผล โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟประกอบด้วยเซตสองชุด คือ เซตของจุดยอด หรือปม และ เส้นเชื่อม เช่นเดียวกันกับทางคณิตศาสตร์ เส้นเชื่อมx, y มีหมายคว ...