ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 404
                                               

ทฤษฎีบทของกรีน

ทฤษฎีบทของกรีน ในทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทของกรีนเป็นกรณีพิเศษใน 2 มิติของ ทฤษฎีของสโตกส์ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอินทิกรัลแบบเส้น รอบเส้นโค้งปิด C กับอินทิกรัลสองชั้น บนระนาบ D ที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง C นี้ ให้ C เป็นเส้นโค้งปิดใดๆ ใน ...

                                               

ทฤษฎีบทของคันทอร์

ทฤษฎีบทของคันทอร์ กล่าวว่า เซตกำลัง ของเซตใดๆ จะมี จำนวนเชิงการนับ มากกว่าจำนวนเชิงการนับของเซตนั้น. ทฤษฎีบทของคันทอร์นั้นเป็นที่ประจักษ์สำหรับเซตจำกัดอยู่แล้ว และยังเป็นจริงสำหรับเซตอนันต์ด้วย ซึ่งเซตกำลังของเซตอนันต์นับได้นั้น จะเป็นเซตอนันต์นั ...

                                               

ทฤษฎีบทของวิลสัน

ทฤษฎีบทของวิลสัน ในคณิตศาสตร์กล่าวว่า สำหรับจำนวนเฉพาะ ถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว p − 1! ≡ − 1 mod p {\displaystyle p-1!\equiv -1{\pmod {p}}} (ดูเพิ่มเติมใน แฟกทอเรียล และ เลขคณิตมอดุลาร์ สำหรับความหมายของสัญกรณ์

                                               

ทฤษฎีบทความไม่บริบูรณ์ของเกอเดิล

ทฤษฎีบทความไม่บริบูรณ์ของเกอเดล เป็นทฤษฎีบทในคณิตตรรกศาสตร์ ซึ่ง เคิร์ท เกอเดล พิสูจน์ได้ในปี ค.ศ. 1931 เคิร์ท เกอเดล ซึ่งในขณะนั้นเป็นนักคณิตศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา ได้ตีพิมพ์บทความชื่อ Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mat ...

                                               

ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย

ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย ในแคลคูลัสกล่าวว่า สำหรับส่วนของเส้นโค้งที่กำหนดให้ จะมีจุดหนึ่งจุดอยู่บนส่วนของเส้นโค้งนั้น ซึ่งมีความชันเท่ากับความชันเฉลี่ยของส่วนของเส้นโค้ง

                                               

ทฤษฎีบททวินาม

ทฤษฎีบททวินาม กล่าวถึงการกระจายพจน์ของ n {\displaystyle ^{n}} สูตรนี้พัฒนาด้วยเเคลคูลัสของเซอร์ไอเเซกนิวตันซึ่งมีสูตรดังนี้ x + y n = ∑ k = 0 n k x n − k y k {\displaystyle x+y^{n}=\sum _{k=0}^{n}{n \choose k}x^{n-k}y^{k}} เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบว ...

                                               

ทฤษฎีบทบอร์-โมลเลอรัป

ทฤษฎีบทบอร์-โมลเลอรัป เป็นทฤษฎีบทซึ่งพิสูจน์โดยฮารัลด์ บอร์ กับโยฮันเนส โมลเลอรัป ว่าด้วยการแสดงคุณสมบัติพิเศษ ของฟังก์ชันแกมมา โดยเฉพาะเมื่อ x > 0 Γ x = ∫ 0 ∞ t x − 1 e − t d t {\displaystyle \Gamma x=\int _{0}^{\infty }t^{x-1}e^{-t}\,dt} จะม ...

                                               

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ในวิชาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แสดงความสัมพันธ์ในเรขาคณิตแบบยุคลิด ระหว่างด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉาก กำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมของกำลังสองของอีกสองด้านที่เหลือ ในแง่ของพื้นที่ กล่าวไว้ดังนี้ ในสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของส ...

                                               

ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต

ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต ในคณิตศาสตร์กล่าวว่า พหุนามเชิงซ้อนที่ไม่ใช่ค่าคงที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน หรือกล่าวอย่างเป็นทางการว่า ถ้า p z = z n + a n − 1 z n − 1 + ⋯ + a 0 {\displaystyle pz=z^{n}+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots +a_{0}} เป็นพหุนามที่มีสัมประสิ ...

                                               

ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต

ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต หรือ ทฤษฎีบทการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ในคณิตศาสตร์และทฤษฎีจำนวน คือประโยคซึ่งกล่าวว่า จำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่มากกว่า 1 สามารถเขียนอยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะได้วิธีเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถเขียน 6936 = 2 3 3 ...

                                               

ทฤษฎีบทเล็กของแฟร์มา

ทฤษฎีบทเล็กของแฟร์มา กล่าวว่า ถ้า p {\displaystyle p} เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว สำหรับจำนวนเต็ม a {\displaystyle a} ใด ๆ จะได้ว่า a p ≡ a mod p {\displaystyle a^{p}\equiv a{\pmod {p}}\,\!} หมายความว่า ถ้าเลือกจำนวนเต็ม a {\displaystyle a} มาคูณกัน p {\d ...

                                               

เทคนิค SAR

เทคนิค SAR Technique) คือ วิธีการในการลดรูปพีชคณิตแบบบูล ที่มีความซับซ้อนยุ่งยากให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้น เพื่อช่วยในการลดความยุ่งยากของสมการลอจิก โดยทำสมการให้อยู่ในรูปของ Sum-of-product แล้วนำกฎหรือทฤษฎีการลดรูปพีชคณิตมาใช้ในการลดรูปสมการ

                                               

เทสเซลเลชัน

เทสเซลเลชัน เป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กลุ่มรูปแบนราบ ที่เรียงติดต่อกันโดยไม่มีช่องว่าง เทสเซลเลชันที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน ได้แก่ ภาพพิมพ์ของเอ็ม. ซี. เอสเชอร์

                                               

นิจพล

นิจพล คือสมบัติอย่างหนึ่งของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็นค่าเดิมเสมอแม้ว่าจะกระทำการดำเนินการดังกล่าวกี่ครั้งก็ตาม

                                               

นิพจน์ (คณิตศาสตร์)

นิพจน์ ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึงการผสมผสานสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนจำกัด ซึ่งจัดรูปแบบไว้อย่างดีโดยอิงตามกฎที่ขึ้นอยู่กับบริบท สัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเป็นจำนวน ตัวแปร การดำเนินการ ฟังก์ชัน หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเครื่องหมาย ...

                                               

นิรพล

ในทางคณิตศาสตร์ สมาชิก x ในริง R จะเรียกว่าเป็น นิรพล ก็ต่อเมื่อมีจำนวนเต็มบวก n อย่างน้อยหนึ่งจำนวน ที่ทำให้ x n = 0 {\displaystyle x^{n}=0}

                                               

แนวโน้มสู่ส่วนกลาง

ในทางสถิติศาสตร์ แนวโน้มสู่ส่วนกลาง หรือ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง เป็นค่ากลางหรือค่าทั่วไปสำหรับการแจกแจงความน่าจะเป็น อาจจะเรียกได้ว่าเป็น จุดศูนย์กลาง หรือ ตำแหน่ง ของการกระจาย โดยทั่ๆไป การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางมักจะถูกเรียกว่า ค่าเฉลี่ย คำว่าแ ...

                                               

บทตั้ง

บทตั้ง ในทางคณิตศาสตร์ คือ ประพจน์หรือทฤษฎีบทที่พิสูจน์แล้ว บทตั้งโดยมากเป็นเสมือนขั้นบันไดเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบทอื่น ๆ บางบทตั้งยังถือว่าเป็นทฤษฎีบทสำคัญในคณิตศาสตร์สาขานั้น ๆ ในทางคณิตตรรกศาสตร์ไม่ถือว่ามีความแตกต่างระหว่างบทตั้งและทฤษฎีบท ทุกข้อค ...

                                               

เส้นโค้งเบซิเยร์

เส้นโค้งเบซิเยร์ ในคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นเส้นโค้งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เพราะวิธีการที่เสถียรที่สุด ในการสร้างจุดต่างๆบนเส้นโค้งเบซิเยร์สามารถทำได้โดยใช้ ขั้นตอนวิธีของเดอคาสเซิลโจ รูปแบบหนึ่งของเส้นโค้งเบซิเยร์เ ...

                                               

บัญญัติไตรยางศ์

ในวิชาคณิตศาสตร์ บัญญัติไตรยางศ์ คือวิธีการหาค่าที่สี่ในการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ เมื่อมีค่าที่ทราบอยู่แล้วสามค่า โดยอาศัยหลักที่ว่า ผลลัพธ์ของค่าแรกและค่าที่สี่ เท่ากับผลลัพธ์ของค่าที่สองและค่าที่สาม การแก้โจทย์ เช่น หากรถคันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว ...

                                               

ปฏิทรรศน์ของรัสเซิลล์

ปฏิทรรศน์ของรัสเซิลล์ คือ ปฏิทรรศน์ที่ถูกค้นพบโดยเบอร์แทรนด์ รัสเซิลล์ ใน ค.ศ. 1901 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเซตสามัญของคันทอร์และเฟรเกอ มีความขัดแย้ง พิจารณาเซต M ซึ่งเป็น "เซตของเซตทุกเซตที่ไม่บรรจุตัวเองเป็นสมาชิก". หรือกล่าวว่า: A เป็นสมาชิกของ ...

                                               

ปฏิยานุพันธ์

ในแคลคูลัส ปฏิยานุพันธ์ หรือ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ของฟังก์ชัน f คือ ฟังก์ชัน F ซึ่งอนุพันธ์ของมันมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน f เดิม ดังประโยคสัญลักษณ์ F = f กระบวนการแก้ปัญหาของปฏิยานุพันธ์ เรียกว่า การหาปฏิยานุพันธ์ และกระบวนการในทางตรงข้าม เรียกว่า การ ...

                                               

ปริพันธ์

ปริพันธ์ คือ ฟังก์ชันที่ใช้หา พื้นที่, มวล, ปริมาตร หรือผลรวมต่าง ๆ. เราอาจหาปริพันธ์ได้หลายวิธี แต่ไม่ว่าหาด้วยวิธีใด ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันเสมอ. การหาปริพันธ์ เป็นกระบวนการที่ต่างจากการหาอนุพันธ์ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกัน "ปริพันธ์" ต่างจากปฏิยาน ...

                                               

ปริพันธ์ออยเลอร์

ในทางคณิตศาสตร์ ปริพันธ์ออยเลอร์ แบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่ ปริพันธ์ออยเลอร์แบบที่ 1 คือ ฟังก์ชันบีตา Beta function B x, y = ∫ 0 1 t x − 1 − t y − 1 d t = Γ x Γ y Γ x + y {\displaystyle \mathrm {\mathrm {B} } x,y=\int _{0}^{1}t^{x-1}1-t^{y-1}\,dt ...

                                               

ปริภูมิเมเชอร์ผลคูณ

ปริภูมิเมเชอร์ผลคูณ ในทฤษฎีเมเชอร์ กำหนดปริภูมิเมเชอร์สองปริภูมิใด ๆ เราจะสามารถสร้างปริภูมิเมเชอร์ใหม่ขึ้นมาจากสองปริภูมิดังกล่าวได้เสมอ และเราจะเรียกปริภูมิเมเชอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ว่า "ปริภูมิเมเชอร์ผลคูณ". การสร้างปริภูมิเมเชอร์ผลคูณจากสอง ...

                                               

ปริภูมิสองมิติ

ปริภูมิสองมิติ หรือเรียกแบบย่อว่า สองมิติ เป็นลักษณะทางเลขาคณิตซึ่งมี 2 ค่าที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งขององค์ประกอบใด ๆ ในทางคณิตศาสตร์ปกติแล้วจะใช้สัญลักษณ์ ℝ 2 ปริภูมิสองมิติสามารถจำลองภาพได้บนระนาบซึ่งเป็นแนวคิดของปริภูมิแบบยุคลิด โดยปกติสองมิติจะ ...

                                               

ปริภูมิสามมิติ

ปริภูมิสามมิติ หรือเรียกโดยย่อว่า สามมิติ เป็นลักษณะทางเลขาคณิตซึ่งมี 3 ค่า ที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งขององค์ประกอบใด ๆ และยังเป็นความหมายอย่างไม่เป็นทางการของคำว่า มิติ ในฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ลำดับหนึ่งของจำนวน n สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสถานที่ในปริภ ...

                                               

ปริศนาควีนแปดตัว

ปริศนาควีนแปดตัว คือปัญหาการวางควีนลงบนกระดานหมากรุกขนาด 8×8 โดยไม่ให้มีควีนตัวใดกินกันได้ ซึ่งควีนทุกตัวเป็นศัตรูกัน นั่นคือ จะต้องไม่มีควีนตัวใดที่อยู่แถวเดียวกัน หรือหลักเดียวกัน หรือแนวทแยงเดียวกัน ปริศนาควีน n ตัว คือการวางควีน n ตัว ลงในกระ ...

                                               

ปัญหากระท่อมสามหลัง

ปัญหากระท่อมสามหลัง เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งปัญหามีดังนี้ มีกระท่อมสามหลัง แต่ละหลังต้องการต่อสายสำหรับน้ำประปา, ไฟฟ้า และแก๊ส จะสามารถต่อสายทั้งหมดโดยไม่ให้สายตัดกันได้หรือไม่?

                                               

ปัญหาของฮิลเบิร์ท

ปัญหาของฮิลเบิร์ท คือ ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้ง 23 ข้อ ที่ตั้งโดยดาวิท ฮิลเบิร์ท นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภานักคณิตศาสตร์นานาชาติ ณ กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ. 1900 ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครแก้ได้ในเวลานั้น และมีอิทธิพลต่อวงการ ...

                                               

ปัญหาบาเซิล

ปัญหาบาเซิล เป็นปัญหาทางคณิตวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจำนวน ปัญหานี้ถูกตั้งขึ้นครั้งแรกโดย ปิเอโตร เมนโกลี ในปี พ.ศ. 2187 และถูกแก้โดย เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ในปี พ.ศ. 2277 ปัญหานี้ได้ตั้งชื่อตามชื่อของเมืองบาเซิล บ้านเกิดของออยเลอร์ ปัญหาดังกล่ ...

                                               

ปัญหามอนตี ฮอลล์

ปัญหามอนตี ฮอลล์ หรือ เกมประตูดวง เป็นปริศนาทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความน่าจะเป็น เนื้อหาของปริศนาระบุว่า สมมติว่าผู้เล่นเกมโชว์มีประตูสามบานให้เลือก หลังประตูบานหนึ่งจะมีรางวัลอยู่ มักจะบรรยายว่าเป็นรถยนต์ ส่วนหลังประตูบานที่เหลือไม่มีรางวัล มักจะ ...

                                               

ปัญหาไม่มีจุดสามจุดเรียงกัน

ในทางคณิตศาสตร์ ปัญหาไม่มีจุดสามจุดเรียงกัน เป็นปัญหาที่ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนจุดมากที่สุดที่สามารถวางในตารางขนาด n×n โดยที่ไม่มีจุดสามจุดใดๆอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน ปัญหานี้เริ่มศึกษาโดยเฮนรี ดิวด์นีย์ ในปีพ.ศ. 2460

                                               

ปัญหาแฮปปี้เอ็นดิ้ง

ปัญหาแฮปปี้เอ็นดิ้ง เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตั้งชื่อโดยพอล แอร์ดิช หลังจากปัญหานี้ทำให้เกิดการแต่งงานของ George Szekeres และ Esther Klein มีดังนี้ สำหรับจุดห้าจุดใด ๆ ในระนาบ จะต้องมีจุดสี่จุดซึ่งทำให้เกิดสี่เหลี่ยมนูน

                                               

ผลคูณไขว้

ผลคูณไขว้ หรือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ในทางคณิตศาสตร์ คือ การดำเนินการทวิภาคบนเวกเตอร์สองอันในปริภูมิแบบยุคลิดสามมิติ ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์อีกอันหนึ่งที่ตั้งฉากกับสองเวกเตอร์แรก ในขณะที่ผลคูณจุดของสองเวกเตอร์จะให้ผลลัพธ์เป็นปริมาณสเกลาร์ ผลคูณไขว ...

                                               

ผลคูณจุด

ผลคูณจุด หรือ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ในทางคณิตศาสตร์ คือ การดำเนินการทวิภาคบนเวกเตอร์สองอันในปริภูมิแบบยุคลิด ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นปริมาณสเกลาร์ที่เป็นจำนวนจริง ต่างกับผลคูณไขว้ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์อีกอันหนึ่ง

                                               

ผลคูณว่าง

ผลคูณว่าง ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึงผลของการคูณจำนวนหรือสมาชิกที่ไม่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการคูณสเกลาร์ เวกเตอร์ หรือเมทริกซ์เป็นต้น ผลคูณว่างจะให้ผลลัพธ์เป็นเอกลักษณ์การคูณ ซึ่งโดยทั่วไปก็คือหนึ่ง ผลคูณว่างมีการใช้ในการศึกษาอนุกรมกำลัง พีชคณิต และในทา ...

                                               

ผลบวกของเลขโดด

ผลบวกของเลขโดด ในทางคณิตศาสตร์ ของจำนวนเต็ม n หมายถึงผลบวกของเลขโดดทุกหลักของ n เช่น ผลบวกของเลขโดดของ 84001 คือ 8+4+0+0+1 = 13 สามารถใช้ตรวจสอบการหารลงตัวได้ จำนวนเต็มจะหารด้วย 3 หรือ 9 ลงตัวก็ต่อเมื่อผลบวกของเลขโดดหารด้วย 3 หรือ 9 ลงตัว ตามลำดับ

                                               

ผลรวมเชิงเส้น

สำหรับคณิตศาสตร์ ผลรวมเชิงเส้น เป็นนิพจน์ที่สร้างจากการคูณพจน์แต่ละพจน์ในเซตด้วยค่าคงที่แล้วบวกผลคูณเข้าด้วยกัน เช่น ผลรวมเชิงเส้นของ x กับ y อาจเขียนเป็นนิพจน์ในรูป ax + by โดย a และ b เป็นค่าคงที่

                                               

ผลรวมเซซาโร

ในทางคณิตวิเคราะห์ ผลรวมเซซาโร เป็นการกำหนดค่า "ผลรวม" บางค่าให้กับอนุกรมลู่ออก ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่สามารถหาผลรวมได้ ผลรวมเซซาโรได้นิยามโดยลิมิตของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลบวกจำกัดพจน์ของอนุกรมนั้น ผลรวมเซซาโรตั้งชื่อตามชื่อของ เออร์เนสโต เซซาโร นักค ...

                                               

ผลรวมว่าง

ผลรวมว่าง ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึงผลของการบวกจำนวนที่ไม่มีอยู่ เช่นจากผลรวม เป็นต้น ค่าของผลรวมว่างจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การบวก ข้อเท็จจริงนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาวิยุตคณิตและพีชคณิตมูลฐาน ด้วยกรณีที่ว่า 0 a = 0 นั่นคือ การคูณจำนวน a ใดๆ ...

                                               

ผิวกำลังสอง

ผิวกำลังสอง หรือ ควอดริก ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ผิว ใน D มิติ ซึ่งกำหนดโดยคำตอบหรือทางเดินรากของสมการพหุนามกำลังสอง ถ้าเราพิจารณาพิกัด { x 0, x 1, x 2, …, x D } {\displaystyle \{x_{0},x_{1},x_{2},\ldots,x_{D}\}} ผิวกำลังสองถูกกำหนดด้วยสมการพีชคณ ...

                                               

แผนภาพโวโรนอย

แผนภาพโวโรนอย เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณเชิงเรขาคณิต โดยแผนภาพนี้ใช้ทำการบันทึกข้อมูลว่าอะไรอยู่ใกล้กับอะไร

                                               

ฝุ่นคันทอร์

ฝุ่นคันทอร์ เป็นการขยายนิยามเซตคันทอร์ออกมาเป็นวัตถุหลายมิติ สามารถสร้างได้จากผลคูณคาร์ทีเซียนของเซตคันทอร์กับตัวมันเอง ฝุ่นคันทอร์ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่อ "เกออร์ก คันทอร์" ฝุ่นคันทอร์มีการวัดเป็นศูนย์เช่นเดียวกับเซตคันทอร์

                                               

พหุนาม

พหุนาม ในคณิตศาสตร์ หมายถึง นิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและสัมประสิทธิ์ โดยใช้การดำเนินการแค่ การบวก การลบ การคูณ และการยกกำลังโดยที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบเท่านั้น ตัวอย่างของพหุนามตัวแปรเดียวที่มี x เป็นตัวแปร เช่น x 2 ...

                                               

พีชคณิต

พีชคณิต เป็นสาขาหนึ่งในสามสาขาหลักในทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับเรขาคณิต และ การวิเคราะห์ พีชคณิตเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสัมพันธ์ และจำนวน พีชคณิตพื้นฐานจะเริ่มมีสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยศึกษาเกี่ยวกับการบวกลบคูณและหาร ยกกำลัง และ ...

                                               

พีชคณิตเชิงเส้น

พีชคณิตเชิงเส้น เป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น และระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในคณิตศาสตร์สมัยใหม่ เนื่องจากพีชคณิตเชิงเส้นถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในคณิตศาสตร์สอง ...

                                               

พีชคณิตนามธรรม

พีชคณิตนามธรรม คือสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเชิงพีชคณิต เช่น กรุป ริง และฟิลด์ คำว่า "พีชคณิตนามธรรม" ถูกใช้เพื่อแยกแยะสาขาออกจาก พีชคณิตพื้นฐาน หรือ "พีชคณิตในโรงเรียน" ที่สอนเกี่ยวกับกฎสำหรับการจัดการสูตรและนิพจน์ที่เกี่ยว ...

                                               

พื้นผิวที่ได้จากการหมุน

พื้นผิวที่ได้จากการหมุน คือพื้นผิวในปริภูมิยูคลิดที่เกิดจากการหมุนเส้นโค้งเส้นหนึ่งไปรอบๆ เส้นตรงหนึ่งเส้นในระนาบของมัน ตัวอย่างของพื้นผิวที่เกิดจากวิธีนี้ ได้แก่ ทรงกระบอก เมื่อใช้เส้นตรงหมนุรอบแกน และ ทรงกรวย เมื่อใช้เส้นเอียงหมุนรอบแกน ถ้าใช้ว ...

                                               

ฟังก์ชันแกมมาส่วนกลับ

ในทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันแกมมาส่วนกลับ หมายถึงฟังก์ชัน f z = 1 Γ z {\displaystyle fz={\frac {1}{\Gamma z}}} เมื่อ Γz คือฟังก์ชันแกมมา เนื่องด้วยฟังก์ชันแกมมาเป็นฟังก์ชันมีโรมอร์ฟิก meromorphic function และไม่มีค่าเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งใดๆ บนระนาบจำนว ...