ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 393
                                               

การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่มีหลักสูตรและระยะเวลาในการเรียนที่แน่นอน โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้เป็นการศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบในชีวิตประจำวัน โดยการศึกษาตามอัธยาศัยจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของก ...

                                               

การอ่าน

การอ่าน เป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย การอ่านเป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา การอ่านเป็นอันตรกิริยาซับซ้อนระหว่างข้อความและผู้อ่านซึ่งเกิดขึ้นโดยความรู้ ...

                                               

จิตวิทยาการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้ หมายถึงจิตวิทยาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเกิดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรหรือเกิดจากการฝึกฝน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะเกิดได้จากขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนคือตั้งใจจะรู้ กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ ...

                                               

ติวเตอร์

ติวเตอร์ เป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่คนหนึ่งหรือหลายคนในรายวิชาใดหรือทักษะใดทักษะหนึ่ง ติวเตอร์อาจใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในหนึ่งวันหรือสัปดาห์หรือเดือน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่นักเรียน การติวเตอร์สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ใดก็ได้

                                               

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นวิธีการซึ่งช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเรียนรู้นี้จะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียน และลด ...

                                               

ระบบการจัดการเรียนรู้

ระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการจัดกลุ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบผู้สอน ผู้เรียน ระบบ มีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี

                                               

กลฉ้อฉล

กลฉ้อฉล หมายถึง การใช้อุบายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือการจงใจปิดบังซ่อนเร้นข้อความจริง เพื่อให้ผู้อื่นหลงผิดแสดงเจตนาทำ นิติกรรม การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ

                                               

การชักจูงทางจิตวิทยา

การชักจูงทางจิตวิทยา หรือ การครอบงำทางจิตวิทยา เป็นวิธีที่ใช้ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพล หรืออำนาจเพื่อนำไปสู่การครอบงำทางพฤติกรรม หรือทางความคิดต่อบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ขัดต่อความสมัครใจ หรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ของฝ่ายผู้คร ...

                                               

การแสดงเสมือนเป็นเหยื่อ

การแสดงเสมือนเป็นเหยื่อ หรือ การ์ดเหยื่อ หรือ การทำตนเองให้กลายเป็นเหยื่อ เป็นการสร้างเรื่องของความถูกตกเป็นเหนื่อ เพื่อสนองเหตุผลต่าง ๆ เช่น เพื่อเป็นเหตุผลแสดงการมุ่งร้ายของผู้กอื่น ไปจนถึงการยักย้ายความคิดของผู้อื่น, เป็นยุทธวิธีรับมือ หรือ กา ...

                                               

ข่าวปลอม

ข่าวปลอม หรือ ข่าวลวง เป็นการหนังสือพิมพ์เหลือง หรือการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งประกอบด้วยสารสนเทศผิดหรือเรื่องหลอกลวงอย่างจงใจ ไม่ว่าจะเผยแพร่ผ่านสื่อข่าวตีพิมพ์ การแพร่สัญญาณตามปกติ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ข่าวปลอมมักถูกเขียนและพิมพ์เผยแพร่ โดยมีความประสง ...

                                               

ความจริงครึ่งเดียว

ความจริงครึ่งเดียว เป็นถ้อยแถลงที่ฉ้อฉลประเภทหนึ่งซึ่งมีองค์ประกอบบางอย่างเป็นความจริง ถ้อยแถลงนั้นอาจเป็นความจริงเพียงบางส่วน หรือโดยรวมแล้วอาจเป็นความจริง แต่เป็นความจริงบางส่วนจากความจริงทั้งหมด หรืออาจใช้องค์ประกอบบางอย่างที่ฉ้อฉล เช่น ใช้เคร ...

                                               

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ หมายถึงแง่มุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ ความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงคว ...

                                               

ตำรวจดี/ตำรวจเลว

ตำรวจดี/ตำรวจเลว เป็นกลวิธีทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งใช้สำหรับการสอบสวนผู้ต้องหา เกี่ยวกับกลุ่มผู้ดำเนินการสอบสวนสองกลุ่ม โดยจัดฉากให้กลุ่มแรกประพฤติตัวตรงข้ามกับกลุ่มที่สอง "ตำรวจเลว" จะประพฤติตัวอย่างก้าวร้าว แสดงท่าทีไปในทางลบเกี่ยวกับผู้ต้องหา กล่ ...

                                               

นักเขียนเงา

นักเขียนเงา หมายถึงนักเขียนหนังสือ บทความ เรื่องเล่า รายงาน หรือข้อความอื่น ๆ ที่ใส่ชื่อบุคคลอื่นว่าเป็นผู้เขียนอย่างเป็นทางการ นักเขียนเงามักได้รับการว่าจ้างโดยผู้มีชื่อเสียง ผู้บริหารระดับสูง นักการเมือง ผู้นำประเทศ เป็นต้น เพื่อให้ร่างหรือตรวจ ...

                                               

หุ่นเชิด (อินเทอร์เน็ต)

ในอินเทอร์เน็ต หุ่นเชิด หมายถึงอัตลักษณ์ออนไลน์ที่ใช้เพื่อหลอกหลวงผู้อื่น คำว่าหุ่นเชิดมีที่มาจากการเคลื่อนไหวตุ๊กตาหุ่นเชิดด้วยมือไปมา และเดิมใช้อ้างถึงอัตลักษณ์ปลอมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสังคมอินเทอร์เน็ตเพื่อกล่าวถึงหรือกล่าวโต้ตอบกับตัวเอง ประ ...

                                               

ความรัก

ความรัก เป็นความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบ ระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพัน ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า ในบริบททางปรัชญา ความรักเป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักเป ...

                                               

ความเกลียด

ความเกลียดชัง เป็นอารมณ์หนึ่งของมนุษย์ที่แสดงถึงความไม่ชอบ หรือ ปฏิกิริยาที่แสดงความไม่เห็นด้วย กับผู้อื่น บางครั้งพบว่าความเกลียดชังเป็นอาการที่เกิดจากการดูถูกตนเอง มากกว่าจากการถูกข่มเหงรังแก ความเกลียดชัง ตรงข้ามกับความรัก สามารถลดอาการเกลียดช ...

                                               

เซาดาดึ

เซาดาดึ หรือ เซาดาเด คือภาวะทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งของความเศร้าโศกโหยหาอดีต สิ่งของที่ขาดหายไป หรือคนที่อยู่ห่างไกล โดยแฝงนัยว่าอาจไม่ได้พบเจอสิ่งของหรือคนที่โหยหานั้นอีกแล้ว เซาดาดึเป็นการระลึกถึงความรู้สึก ประสบการณ์ สถานที่ หรือเหตุการณ์ที่ครั้งหน ...

                                               

เฟรนด์โซน

ในวัฒนธรรมประชานิยม เฟรนด์โซน เป็นสถานการณ์ที่บุคคลอยากมีความสัมพันธ์เชิงรักใคร่หรือความสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนของตน แต่เพื่อนไม่เอาด้วย โดยทั่วไปถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับบุคคลที่ไม่สมหวังนั้น แนวคิดเรื่องเฟรนด์โซนถูกวิจารณ์ว่า เป็นค ...

                                               

แฟน

แฟน หมายถึง บุคคลที่ชื่นชอบ สามารถหมายถึงความรักหรือคนรักกันที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน หรืออาจหมายถึงสามี ภรรยา ในการพูดคุยครั้งหนึ่งๆที่พูดโดยฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยา ในขณะเดียวกันแฟนในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคำนาม หมายถึง ผู้นิยมชมชอ ...

                                               

เมตตา

ในวิสุทธิมรรค สมาธินิทเทส พรหมวิหารนิเทส แสดงลักษณะของเมตตาพรหมวิหารไว้ว่า มีการบำบัดความอาฆาตเป็นปัจจุปัฏฐาน อาการที่ปรากฏ มีการเข้าไปสงบความพยาบาทเป็นสมบัติ มีการน้อมนำเข้าไปเกื้อกูลประโยชน์ในสัตว์เป็นรส มีการเห็นสัตว์เป็นที่ชอบใจ คือไม่โกรธเคื ...

                                               

แม่สื่อ

แม่สื่อ หรือ พ่อสื่อ คือผู้ทำหน้าที่จับคู่ให้หนุ่ม-สาวให้ได้พบ นัดเที่ยว หรือแต่งงานกัน โดยบุคคลที่เป็นแม่สื่อมีวาทศิลป์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักคนมาก และมองโลกในแง่ดี นอกจากมีการจับคู่ระหว่างหนุ่มสาวแล้ว ยังมีการจับคู่ระหว่างเกย์ให้มาทำความรู ...

                                               

รักบริสุทธิ์

รักบริสุทธิ์ หรือ เพลโตนิคเลิฟ เป็นคำนิยามของความสัมพันธ์ ที่ไม่มีเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง คำว่าเพลโตนิคเลิฟ มาจากคำว่า อามอร์ เพลโตนิคัส ที่หมายถึง ความรักของเพลโต โดยมีความหมายเหมือนคำว่า อามอร์ โซเครติคัส ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง โซเ ...

                                               

รักสามเส้า

รักสามเส้า หมายถึงความสัมพันธ์ที่โรแมนติกที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสามคน เกิดขึ้นจากการมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างความสัมพันธ์ของคนสองคน โดยทั่วไป มีความหมายโดยนัยเกี่ยวกับความไม่สมหวังของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อาจมี ...

                                               

วันวาเลนไทน์

วันนักบุญวาเลนไทน์ หรือเรียก วันวาเลนไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันวาเลนไทน์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตะวันตก แม้จะยังเป็นวันทำงานในทุกประเทศเหล่านั้นก็ตาม "วันนักบุญวาเลนไทน์" แต่เดิมเป็นเพียงวันฉลองนักบ ...

                                               

อกหัก

อกหัก คือวลีทั่วๆไปที่ใช้อธิบายความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างรุนแรง หรือความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากความตาย, การหย่าร้าง, การโยกย้ายที่อยู่, ถูกปฏิเสธ ฯลฯ คำๆนี้เป็นคำที่มีใช้มาแต่โบราณและถูกใช้อย่างกว้างขวาง อย่างน้อยก็มีการกล่าวถึงใ ...

                                               

การจำกัดแคลอรี

การจำกัดแคลอรี หรือ การจำกัดพลังงาน เป็นข้อกำหนดอาหารที่ลดการบริโภคแคลอรีโดยไม่ก่อให้เกิดทุพโภชนาการหรือการลดสารอาหารสำคัญ "การลด" สามารถนิยามโดยสัมพัทธ์กับการบริโภคเดิมของผู้ป่วยก่อนจำกัดแคลอรีโดยเจตนา หรือโดยสัมพัทธ์กับบุคคลที่มีลักษณะรูปร่าง เ ...

                                               

การอดอาหาร

การอดอาหาร หมายถึง พฤติการณ์การละเว้นจากอาหาร เครื่องดื่ม หรือทั้งอาหารและเครื่องดื่มบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นระยะเวลาหนึ่ง การอดแบบสมบูรณ์ ตามปกตินิยามว่า เป็นวิรัติจากอาหารและของเหลวเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด โดยปกติมักเป็นหนึ่งวัน หรืออาจนานได้หลาย ...

                                               

ขำกลิ้งลิงกับหมา

ขำกลิ้งลิงกับหมา เป็นรายการโทรทัศน์ของ NTV ในประเทศญี่ปุ่น ที่ออกตังอากาศในช่วงรายการวาไรตี้เกี่ยวกับสัตว์ที่ชื่อว่า "เท็นไซ! ชิมูระโดบุทสึเอ็น" ในประเทศไทยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2550 ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. ทางโมเด ...

                                               

สัตว์สังคม

สัตว์สังคม มีความหมายอย่างกว้างๆ สำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ติดต่อกับสมาชิกตัวอื่นๆ ในสปีชีส์เดียวกันถึงจุดที่เรียกว่ามีทราบได้ว่าเป็นระบบสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ ลิงกอริลลาและสัตว์ประเภทลิงชั้นสูงเป็นที่ทราบว่าเป็นสัตว์ที่มีระบบสังคมที่คล้าย ...

                                               

การรักษาด้วยการยอมรับและการให้สัญญา

การรักษาด้วยการยอมรับและการให้สัญญา เป็นรูปแบบจิตบำบัดแบบหนึ่งของ การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม หรือ clinical behavior analysis เป็นการแทรกแซงทางจิตวิทยาที่มีหลักฐานเชิงประสบการณ์ ด้วยวิธีให้ยอมรับ และมีสติ โดยผสมกันต่างจากวิธีอื่น ...

                                               

การเลียนแบบ

การเลียนแบบ การลอกแบบ หรือ การเอาอย่าง เป็นพฤติกรรมขั้นสูงที่คนคนหนึ่งสังเกตและทำตามพฤติกรรมของอีกคนหนึ่ง การเลียนแบบเป็นการเรียนรู้จากสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่ "การพัฒนาประเพณี และวัฒนธรรมอย่างมากที่สุด การเรียนรู้นี้ถ่ายโอนข้อมูล ระหว่างคนกล ...

                                               

การดูแลและหาเพื่อน

การดูแลและหาเพื่อน เป็นพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดรวมทั้งมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อภัยโดยป้องกันหรือดูแลเลี้ยงลูก และโดยหาพวกหรือกลุ่มสังคมเพื่อช่วยป้องกันให้กันและกัน มีสมมติฐานว่าพฤติกรรมนี้เป็นการตอบสนองปกติของหญิงต่อความเครียด เหมือนกับที่การตอบสนองห ...

                                               

การโทษผู้เสียหาย

การโทษผู้เสียหาย เกิดขึ้นเมื่อผู้เสียหายของอาชญากรรมหรือการกระทำผิดใด ๆ นั้นถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุทั้งหมดหรือบางส่วนของภัยที่เกิดแก่ผู้นั้น วิชาเหยื่อวิทยา มุ่งบรรเทาอคติต่อผู้เสียหาย และมโนทัศน์ว่าผู้เสียหายต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ก่อเห ...

                                               

การรับมือ (จิตวิทยา)

ในสาขาจิตวิทยา การรับมือ เป็นการตั้งใจพยายามแก้ปัญหาส่วนตัวหรือกับคนอื่น แล้วเอาชนะ ลด หรืออดทนความเครียดหรือความรู้สึกขัดใจของตน ประสิทธิผลของความพยายามขึ้นอยู่กับรูปแบบความเครียดหรือความขัดแย้ง บุคคลอื่น และสถานการณ์อื่น ๆ กลไกการรับมือทางใจเรี ...

                                               

ความหลงตนเอง

ความหลงตนเอง) คือการแสวงหาความพึงพอใจจากความทะนงตนหรือการยกย่องว่าตนสำคัญกว่าผู้อื่น ความหลงตนเองเป็นแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ซึ่งถูกแนะนำอย่างแพร่หลายจากเรียงความของซีคมุนท์ ฟร็อยท์ ที่ชื่อ ออน นาร์ซิสซิซึม โดยสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้จ ...

                                               

มารยาท

มารยาท หรือ จรรยา, จริยา, มรรยา เป็นประมวลพฤติกรรมซึ่งวางกรอบความคาดหมายสำหรับพฤติกรรมทางสังคมตามบรรทัดฐานตามปกติร่วมสมัยภายในสังคม ชนชั้นทางสังคมหรือกลุ่มหนึ่ง มารยาท เป็นหลักการบ่งบอกว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่กระทำ และจะกระทำอย่างไรในสถานการณ์ที่ ...

                                               

Saccade

saccade เป็นการเคลื่อนไหวอย่างเร็ว ๆ ของตา ของศีรษะ หรือของส่วนอื่นในร่างกาย หรือของอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และยังหมายถึงการเปลี่ยนความถี่อย่างรวดเร็วของสัญญาณส่ง หรือความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างอื่น ๆ ได้อีกด้วย Saccades เป็นการเคลื่อนไหวตา ...

                                               

การกินพวกเดียวกันเอง

การกินพวกเดียวกันเอง เป็นพฤติกรรมของสัตว์ที่กินสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์พวกเดียวกันเองเป็นอาหาร โดยมักพบพฤติกรรมนี้ในสปีชีส์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนอาหารมาก พบในมากกว่า 1.500 สปีชีส์รวมถึงมนุษย์ โดยในมนุษย์นั้น พฤติกรรมนี้มีมาตั้งแต่ในอดีต ...

                                               

การตอบสนองเหตุตกใจ

ในสัตว์รวมทั้งมนุษย์ การตอบสนองเหตุตกใจ เป็นการตอบสนองเพื่อป้องกันตัวโดยมากเหนืออำนาจจิตใจต่อสิ่งเร้าที่น่ากลัวหรือปรากฏอย่างฉับพลัน เช่น เสียงที่เกิดขึ้นทันที หรือการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรือแสงที่จ้าขึ้น และสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงลบ การตอบสนองเ ...

                                               

การปรับตัว (นิเวศวิทยา)

ในสาขานิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมปรับตัว หรือ การปรับตัว เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการรอดชีวิตหรือความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของสัตว์ และดังนั้นจึงอยู่ใต้อิทธิพลของการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น การมีความลำเอียงต่อญาติพี่น้อ ...

                                               

จิตพยาธิวิทยาสัตว์

จิตพยาธิวิทยาสัตว์ เป็นการศึกษาโรคจิตและพฤติกรรมในสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ โดยประวัติแล้ว ศาสตร์มักจะเอามนุษย์เป็นศูนย์ เมื่อศึกษาจิตพยาธิวิทยาในสัตว์เพื่อใช้เป็นแบบจำลองสำหรับโรคจิตในมนุษย์ แต่จากมุมมองทางวิวัฒนาการ จิตพยาธิของสัตว์จะพิจารณาได้อย่าง ...

                                               

รูม่านตา

รูม่านตา เป็นรูสีดำในส่วนกึ่งกลางของม่านตาในตามนุษย์ ที่ให้แสงสามารถผ่านเข้าไปชนกับเรตินา รูม่านตาเป็นสีดำเพราะแสงทั้งหมดที่เข้าไปนั้นถูกดูดกลืนโดยเนื้อเยื่อในตา คำว่ารูม่านตาในภาษาอังกฤษ" pupil” บัญญัติโดยเจอราร์ดแห่งเครมอนา

                                               

สิ่งมีชีวิตกินทั้งพืชและสัตว์

สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้โดยอาศัยสารอาหารที่ได้จากการกินทั้งเนื้อสัตว์และพืชเป็นอาหาร โดยสามารถย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และเส้นใย และเผาผลาญสารอาหารและพลังงานที่มาจากแหล่งที่ดูดซึมได้

                                               

สื่อลามกแพนด้า

สื่อลามกแพนด้า หมายถึงภาพยนต์ที่แสดงการผสมพันธุ์ของแพนด้า จัดทำเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมสืบพันธุ์ของแพนด้ายักษ์ในสวนสัตว์ ปกติแล้วพบว่าสัตว์ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการผสมพันธุ์เมื่ออยู่ในสวนสัตว์ ทำให้สปีชีส์อยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

                                               

เส้นข้างลำตัว

เส้นข้างลำตัว เป็นระบบอวัยวะรับความรู้สึก ของสัตว์น้ำมีกระดูกสันหลัง ซึ่งใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหว แรงสั่น และความแตกต่างของแรงดันในน้ำรอบ ๆ ตัว อาศัยเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวที่แปลงไป ซึ่งเรียกว่า เซลล์ขน และตอบสนองต่อการขยับเหตุการเคลื่อนไหวโดยถ่ายโอน ...

                                               

การทำชู้

การทำชู้ คือ การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มิใช่คู่สมรส ซึ่งถือกันว่า เป็นเรื่องน่าประณามตามเหตุผลทางสังคม ศาสนา ศีลธรรม หรือกฎหมาย แม้กิจกรรมทางเพศที่ถือเป็นการทำชู้ รวมถึงผลที่ตามมาในทางสังคม ศาสนา และกฎหมายนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่แน ...

                                               

ทรีซัม

ในเพศสภาพของมนุษย์ ทรีซัมเป็นกิจกรรมทางเพศที่เกี่ยวกับบุคคลสามในเวลาเดียวกัน ทรีซัมยังสามารถอ้างอิงถึงรักสามเส้า ความสัมพันธ์โรแมนติกสามคน แม้ว่าทรีซัมส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้โดยทั่วไปในกิจกรรมทางเพศแบบลำลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศในหมู่ผู้เข้ ...

                                               

เพศสัมพันธ์นอกสมรส

เพศสัมพันธ์นอกสมรส เกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่สมรสแล้วมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลอื่นนอกจากคู่สมรสของตน ในอีกแง่หนึ่งอาจรวมถึงการที่คนโสดคนหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้สมรสแล้ว ส่วนในแง่ศาสนายังอาจตีความในมุมมองที่สามว่ารวมถึงกิจกรรมทางเพศของบุคคลที่ไม่มีความสั ...

                                               

กบอเมริกันบูลฟร็อก

กบอเมริกันบูลฟร็อก เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่ง ในอันดับกบ ในวงศ์กบนา เป็นกบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โตเต็มที่มีน้ำหนักมากกว่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป ตัวที่โตมีความยาวถึง 8 นิ้ว มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือทางด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อยไ ...